template-nieuw logo voor pdf

advertisement
Jaarloon
Het jaarloon wordt berekend op basis van de loon- en prestatiegegevens van het laatste kwartaal waarin
prestaties bij de RSZ werden aangegeven. De berekening gebeurt volgens deze formule:
• (A / B) x 260 voor voltijdse werknemers
• [ (A / C) x (D / 5) ] x 260 voor deeltijdse werknemers
Waarbij:
• A = het bedrag van het loon
• B = het aantal dagen
• C = het aantal uren
• D = het aantal uren per week van de maatpersoon
Bij werknemers wiens vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiekas, wordt A vermenigvuldigd met
1,08.
Begrippen loon - dag- uur
De begrippen loon, dag en uur die in deze formule worden gehanteerd, worden als volgt gedefinieerd.
Loon
Loon voor RSZ dat rechtstreeks betrekking heeft de geleverde prestaties tijdens het kwartaal (uitgezonderd
de vergoedingen voor uren die geen arbeidsuren zijn).
Dit betekent dat enkel de loonelementen die aangegeven worden onder looncode 1 op DMFA in
aanmerking genomen worden om de loonfactor A te bepalen.
Deze code omvat onder meer loon voor werkelijke arbeid, overloon, gewaarborgd loon bij ziekte en ongeval,
enkel vakantiegeld bedienden, premies toegekend in verhouding tot het aantal effectief gewerkte dagen in
het aangiftekwartaal, voordelen in natura, loon voor afwezigheden met behoud van loon.
Loonelementen die onder andere looncodes op DMFA worden aangegeven, komen niet in aanmerking voor
de loonfactor. Het gaat daarbij onder andere om de eindejaarspremie, verbrekingsvergoedingen,
inschakelingsvergoedingen, niet-concurrentievergoedingen, afscheidsvergoedingen,
overbruggingsvergoedingen en het enkel vertrekvakantiegeld dat aan bedienden wordt uitbetaald.
Dag
Dagen gedekt door loon onderworpen aan RSZ-bijdragen
De RSZ vertaalt de factor B in haar instructies als 'aantal dagen aangegeven onder prestatiecode 1'.
Dit betekent alle dagen waarvoor er een loon wordt betaald waarop RSZ-bijdragen verschuldigd zijn, en die
niet apart onder een andere code moeten geplaatst worden.
Concreet gaat het onder meer over dagen normale werkelijke arbeid, meerprestaties, inhaalrustdagen,
arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon eerste week of gewaarborgd maandloon, periode van
opzegtermijn of periode gedekt door de verbrekingsvergoeding of inschakelingsvergoeding, kort
verzuim, dwingende reden met behoud van loon, afwezigheid met gewaarborgd dagloon, feestdagen en
vervangingsdagen van een feestdag, andere afwezigheid met behoud van normaal loon met RSZ-bijdragen
(bv. toegestane afwezigheid met behoud van loon, politiek verlof, ...), wettelijke en bijkomende vakantie voor
bedienden.
Uur
Uren gedekt door loon onderworpen aan RSZ-bijdragen
De RSZ vertaalt de factor C in haar instructies als 'aantal uren aangegeven onder prestatiecode 1'.
De concrete inhoud van uren stemt overeen met die voor dagen.
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld via de website en is onderworpen aan de voorwaarden van de websitedisclaimer:
http/www.sdworx.be.
This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: http/www.sdworx.be.
Cette information est mis à la disposition via le website et soumis explicitement aux conditions du websitedisclaimer:
http/www.sdworx.be.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards