Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoog loon, cirsisheffing

advertisement
Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoog loon (crisisheffing)
Inhoud
Situatieschets .................................................................................................................... 1
Pseudo-eindheffing via Loon.............................................................................................. 1
Status bezwaren crisisheffing anno 2016 ........................................................................... 2
Situatieschets
In 2014 is er - net als in 2013 - de crisisheffing. Deze maatregel geldt voor werkgevers met
werknemers die in 2013 meer dan € 150.000 aan loon uit tegenwoordige dienstbetrekking
kregen: de pseudo-eindheffing hoog loon.
Had u in 2013 een of meer werknemers in dienst die in dat jaar meer dan € 150.000
verdienden? Dan moet u in 2014 16% belasting betalen over het bedrag boven de €
150.000. De pseudo-eindheffing hoog loon komt naast de loonheffingen die u al hebt
ingehouden op het loon van uw werknemer. Deze maatregel wordt ook wel de crisisheffing
genoemd.
Het heffingstijdstip voor de betreffende crisisheffing is 31 maart 2014. Dat wil zeggen in de
loonaangifte van maart, of in periode vier (bij vierwekenaangiften).
Om te bepalen of een werknemer meer dan € 150.000 verdiende, moet u uitgaan van het
fiscale loon (kolom 14 van de loonstaat) in het jaar 2013.
Loon 2014 checkt automatisch of er in 2013 sprake was van fiscale lonen hoger dan €
150.000. En Loon regelt vervolgens ook de correcte loonaangifte.
Pseudo-eindheffing via Loon
Loon 2014 checkt automatisch of er in 2013 sprake was van (fiscale) lonen hoger dan €
150.000. En Loon regelt vervolgens ook de correcte loonaangifte. Hoe gaat dat in zijn werk?
• Zorg dat u met de nieuwste versie van Loon 2014 werkt.
• Loon kijkt naar het vorige fiscale jaarloon (2013) zoals dat door de import naar 2014
overgenomen is.
• Als er meerdere dienstverbanden zijn voor een werknemer, worden die bij elkaar opgeteld.
Ze worden gegroepeerd op Burgerservicenumer, net zoals de Belastingdienst dat doet.
Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoog loon
1
• Als het totale fiscale loon (2013) voor de dienstverbanden boven de € 150.000 komt, voert
Loon het meerdere tegen 16% op in de loonaangifte van maart 2014.
• Loon kijkt hierbij alleen naar werknemers die via de witte tabellen zijn verloond. Dus niet
naar werknemers voor wie in 2013 de groene tabellen gold (loon uit vroegere
dienstbetrekking).
• Als u met vierwekenaangiften werkt dan vindt de crisisheffing in periode 4 plaats.
Overzicht pseudo-eindheffing
U kunt in Loon (vooraf) checken voor welke werknemers de zestien procent pseudoeindheffing geldt via 'Werkgever' (linksboven in het hoofdscherm), 'Pseudo-eindheffing hoge
lonen'. Daar ziet u alle werknemers staan, en dus ook de werknemer(s) voor wie de 16%
pseudo-eindheffing speelt.
Het overzicht toont tevens de grondslag van de heffing, en de 16% daarover, zijnde de
verschuldigde pseudo-eindheffing hoge lonen.
Status bezwaren crisisheffing anno 2016
Op 29 januari 2016 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan betreffende de crisisheffing
geheven in 2013 over het loon van 2012 én de crisisheffing geheven in 2014 over het loon
van 2013. De Hoge Raad heeft in haar uitspraken de eerdere conclusies van advocaatgeneraal Wattel niet gevolgd.
Rechtvaardiging door begrotingstekort
Met betrekking tot de crisisheffing geheven in 2013 over het loon van 2012 stelt de Hoge
Raad dat de ernstige aard van de begrotingsproblemen ertoe noopten om ingrijpende
maatregelen te nemen die in 2013 tot een vermindering van het begrotingstekort zouden
leiden. De noodzaak om in verband daarmee te komen tot een eenvoudige, goed uitvoerbare
regeling brengt mee dat er voldoende specifieke en dwingende redenen aanwezig waren om
te komen tot de invoering van de crisisheffing.
De keuze om te heffen over het jaarloon van 2012 is gerechtvaardigd omdat de aansluiting
bij dit loon van 2012 het risico op invoerings- en uitvoeringsproblemen minimaliseert. Indien
bij het jaarloon over 2013 was aangesloten had pas in 2014 belasting geheven kunnen
worden en zou niet de noodzakelijke bijdrage aan de begrotingsdoelstellingen voor 2013
worden bereikt. Hoewel de Hoge Raad aangeeft dat het gerechtvaardigd vertrouwen van de
belastingbetaler met de crisisheffing 2013 is geschaad, geeft de Hoge Raad voorrang aan de
ernstige aard van de begrotingsproblematiek. Er was een voldoende specifieke en
dwingende reden voor de aantasting van de gerechtvaardigde verwachtingen.
Ook tweede crisisheffing niet onrechtmatig
De Hoge Raad geeft tevens aan dat hetgeen hiervoor met betrekking tot de crisisheffing voor
het jaar 2013 is gesteld op dezelfde gronden voor de verlenging van de crisisheffing voor het
jaar 2014 geldt. De omstandigheid dat de crisisheffing voor 2013 was ingevoerd als regeling
met een eenmalig karakter doet hier niet aan af. De crisisheffing voor zowel het jaar 2013 als
Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoog loon
2
het jaar 2014 blijft derhalve in stand. De Hoge Raad laat één mogelijkheid open om in
beroep te gaan tegen de crisisheffing, als de crisisheffing in het individuele geval tot een
individuele en buitensporige last heeft geleid. Omdat in de proefprocedure de individuele en
buitensporige last expliciet niet opgenomen is als een bezwaar, kan hier voor zover
deelgenomen aan de proefprocedure geen beroep op gedaan worden.
Volgende stap: Europees Hof voor de Rechten van de Mens
Inmiddels is er veel kritiek op de arresten van de Hoge Raad. De Hoge Raad zou zich teveel
hebben leiden door de politieke aspecten van de kwestie. Naar alle waarschijnlijkheid
wordt de zaak ook nog voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De
vraag is of deze rechter bij de belangenafweging ook zoveel waarde toekent aan het
begrotingstekort. Van de Belastingdienst begrepen wij dat de “collectieve bezwaren” worden
aangehouden tot het Europees Hof haar oordeel heeft geveld. De individuele procedures
zullen worden voortgezet. Echter, deze zullen – behalve bij een mogelijke individuele en
buitensporige last – door de Hoge Raad, zolang het Europees Hof niet anders heeft beslist,
op dezelfde gronden worden afgewezen.
Bron: BDO.nl
Tijdelijke pseudo-eindheffing voor hoog loon
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards