De werkvoorbereidende route

advertisement
Inhoudsopgave
VSO de Zwengel
2
1. De praktijk- / werkvoorbereidende route
3
2. Doelstelling
4
3. Doelgroepomschrijving
5
4. Lesaanbod
6
5. Branches
8
6. IVIO
11
7. Uitstroom
14
Bijlage 1: Jaarplanner
Bijlage 2: Kostenoverzicht 2011-2012
16
18
1
VSO De Zwengel
De VSO-afdeling van de Zwengel is voor leerlingen van 12 tot
20 jaar. Leerlingen stromen in vanuit groep 8 van het
(speciaal) basisonderwijs en vanuit alle vormen van het
voortgezet (speciaal) onderwijs. De didactische niveaus lopen
dus sterk uiteen.
De VSO-afdeling is te verdelen in drie routes:
 praktijk / werkvoorbereidend
 vmbo/b-kgt
 havo/vwo
Welke route het beste aansluit bij een leerling, wordt
vastgesteld aan de hand van de mogelijkheden van de
betreffende leerling. Deze mogelijkheden worden in eerste
instantie ingeschat aan de hand van onderzoeks- en
observatiegegevens en de gegevens van de school van
herkomst.
Om tot de Zwengel te worden route toegelaten, geldt dat er
sprake moet zijn van een behandeling bij Herlaarhof. De
Zwengel werkt nauw samen met ouders en Herlaarhof. De
samenwerking gaat uit van het principe: één kind - één plan:
het doel van het onderwijs en het doel van de behandeling
vormen samen één geheel. Waarbij de verantwoordelijkheid
voor het onderwijs ligt bij De Zwengel maar de
eindverantwoordelijkheid voor het totale plan ligt bij Herlaarhof.
In de klas zie je dit terug in de individuele roosters en
benadering van iedere leerling, die staat omschreven in een
Individueel Handelings Plan.
2
1. De praktijk- en werkvoorbereidende route
Praktijkroute:
De leerlingen krijgen onderwijs dat praktisch is ingericht en dat
vergelijkbaar is met het onderwijs op het niveau van de Basis
Beroepsgerichte Leerweg (BBL) in het Voorbereidend
Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) en op het niveau van
de praktijkscholen. De meeste leerlingen
volgen het klassikale rooster, waarbij wisseling van docent en
lokaal zo weinig mogelijk voorkomt
Werkvoorbereidende route:
In deze route zitten leerlingen die een (leer)traject volgen wat
voorbereidt op een toekomstige arbeidssituatie.
Wij begeleiden deze leerlingen bij het maken van een
beroepskeuze. Er wordt gekozen uit het leerstofaanbod van
het voortgezet onderwijs en van het examenbureau van het
IVIO (Instituut Voor Individueel Onderwijs). Met deelcertificaten
van het IVIO kan een leerling aantonen het onderwijs op
niveau 2 of 3 van het MBO in vakken als bijvoorbeeld
Nederlands, Engels of Rekenen aan te kunnen. Deelname
hieraan is niet gratis. De hoogte van het examengeld wordt per
schooljaar bepaald door het IVIO examenbureau.
Sommige leerlingen in de WV kunnen mogelijk één of meer
VMBO-t certificaten halen door deelname aan het
staatsexamen.
Stage is een belangrijk onderdeel van het
onderwijsprogramma in de Werkvoorbereidende route.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de leerling vindt de
stage plaats op een Centrum voor Dagactiviteiten, binnen een
Sociale Werkvoorziening of gewoon in het vrije bedrijf
De Zwengel in Vught biedt branchegerichte trajecten aan,
waarbij de leerlingen een erkend certificaat kunnen behalen.
Op dit moment bieden wij de richtingen Horeca, Groen en
Metaal (lassen) aan. In schooljaar 2011-2012 starten we ook
met de richting schoonmaak. Bij het volgen van een branche
gericht traject, stelt de Zwengel het behalen van een
basisveiligheid VCA certificaat verplicht.
3
2. Doelstelling
De werkvoorbereidende route heeft primair tot doel om de
leerling op een zodanige wijze onderwijs en begeleiding te
geven, dat deze sociaal en inhoudelijk is voorbereid op
instroom op de (beschermde) arbeidsmarkt, al dan niet in
combinatie met ondersteunend deeltijdonderwijs.
Uitgangspunten hierbij zijn:
- Recht op arbeid voor ieder individu. (al dan niet in een
beschermde werkomgeving)
- Deelname aan het maatschappelijk verkeer. (meedoen ipv
aan de zijlijn toe te kijken)
Om dit uiteindelijke doel binnen de Zwengel te bereiken,
doorloopt de leerling zijn eigen traject binnen de
werkvoorbereidende route.
Kortom; de werkvoorbereidende route is een traject die op een
gefaseerde wijze de jongere zowel sociaal als inhoudelijk naar
een arbeidsplek toe begeleidt, eventueel in combinatie met
(deeltijd)onderwijs.
4
3. Doelgroepomschrijving
Leerlingen die instromen op de Zwengel hebben als
overeenkomst dat ze vanwege hun psychiatrische en/of
ernstige psychosociale problematiek uitvallen uit reguliere
onderwijsvoorzieningen, dan wel klinisch zijn opgenomen
binnen Herlaarhof en daardoor niet langer naar hun school van
herkomst gaan.
De leerlingen die binnen de werkvoorbereidende route
binnenstromen voldoen aan deze algemene beschrijving.
Specifiek aan deze doelgroep is dat deze leerlingen in de
leeftijd van 13 t/m 20 jaar niet gebaat zijn bij het werken aan
een algemeen vakkenpakket om instroom in een vorm van
voortgezet onderwijs te bewerkstelligen. Ze vragen om een
meer doelgerichte en concretere aanpak en invulling van hun
leer/werkpakket.
Het betreft hierbij leerlingen die, in het algemeen, een voorkeur
hebben voor meer praktisch onderwijs. Er is bovendien vaak
sprake van meervoudige complexe problematiek. Ook op het
gebied van sociaal emotioneel functioneren bestaan grote
onderlinge verschillen.
De leerlingen komen veelal uit het Vso zmlk/mlk onderwijs,
Vso zmok-onderwijs, vbo (a en b niveau) mbo, vakinternaten
of hebben al geruime tijd geen enkele vorm van onderwijs
gevolgd.
Ook leerlingen uit de theoretische leerroute kunnen in overleg
met hun mentor tussentijds overstappen naar de
werkvoorbereidende route.
5
4. Lesaanbod
Leerlingen in de werkvoorbereidende zijn leerlingen die, over
het algemeen, gebaat zijn bij een rooster waarbij theorie wordt
afgewisseld met de parktijk.
Iedere leerling binnen de WV heeft een basisinvulling van zijn
rooster met een aantal theorievakken en een aantal
praktijkvakken. Daarnaast houdt ook iedere leerling een
portfolio bij en maakt beroepskeuzetests.
De balans tussen de hoeveelheid praktijk- en theorievakken
kan per leerling verschillen. Dit is terug te zien in de individuele
lesroosters en wordt mede bepaald door de doelstellingen die
beschreven staan in de handelingsplannen.
Theorie
Wat betreft de theorievakken, heeft iedere leerling in ieder
geval; Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde zijn rooster
staan. Dit kan eventueel aangevuld worden met biologie,
economie en/of geschiedenis. Voor al deze vakken zijn IVIO
certificaten te behalen.
Deze theorievakken worden niet klassikaal gegeven.
Leerlingen werken uit hun eigen boeken, op hun eigen niveau,
waarbij een leerkracht aanwezig is om hulp te bieden waar
nodig.
Praktijk
Gezien het arbeidsvoorbereidende kader waarmee binnen de
WV wordt gewerkt, heeft iedere leerling binnen de WV ook een
aantal praktijkvakken op zijn rooster staan.
Dat zijn in ieder geval; algemene techniek, verzorging en
AVMB eventueel aangevuld met technisch tekenen.
Tijdens de verzorgingslessen koken leerlingen volgens recept,
waarbij gelet wordt op de basistechnieken in de keuken,
veiligheid en hygiëne.
Deze vaardigheden staan beschreven in de werkportfolio’s
‘professionele keukentechnieken’ pro1 en pro2. Leerlingen
kunnen hier aan het eind van het schooljaar een certificaat
voor behalen.
6
AVMB staat voor: Algemene Voorbereiding op Maatschappij
en Beroep. Doel van AVMB is het oefenen van en komen tot
een goede werknemershouding, welke is onder te verdelen in
de volgende thema’s
- arbeidsvaardigheden
- sociale vaardigheden
- veiligheid
- hygiëne
- solliciteren
Leerlingen krijgen tijdens hun AVMB les een taak, die zij
(samen) moeten uitvoeren en vullen hiervoor na afloop een
scoringslijst in. Een leerling scoort hierbij op houding en
vaardigheden, dus niet op de kwaliteit van uitvoering van de
taak zelf. Taken waar hierbij aan gedacht kan worden zijn:
kopieerwerk, koffie/thee zetten, opruimen techniek lokaal, was
vouwen en sorteren, sanitaire check, buitenwerk.
7
5. Branches
Zoals eerder genoemd biedt De Zwengel een aantal
branchegerichte trajecten aan, waarbij de leerlingen een
erkend certificaat kunnen behalen. Dit ter verbetering van de
aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit certificaat staat gelijk aan
niveau 1 van het Middelbaar Beroeps Onderwijs.
Op dit moment bieden wij de richtingen Horeca, Groen en
Metaal aan. Daarnaast wordt dit schooljaar ook gestart met de
richting schoonmaak. Leerlingen die verder willen en goed
gemotiveerd zijn, kunnen deelnemen aan deze branches. Ook
moet de desbetreffende leerling het theoretische component,
behorende bij de branche, aankunnen. De lessen worden
gegeven naast de regulieren praktijklessen.
Tijdens het werken aan de branches wordt werkkleding
gedragen (zie bijlage kostenoverzicht)
Deze kleding is belangrijk voor de bescherming van de eigen
kleding, voor de veiligheid, hygiëne en voor de herkenbaarheid
van de werknemer van een bedrijf. De kleding die niet door
school wordt verzorgd, wordt door de leerling zelf aangeschaft
en onderhouden.
De branches worden afgesloten met een examen waarna de
leerling een door de betreffende branche uitgegeven certificaat
ontvangt.
Bij het willen behalen van een erkend certificaat, stelt de
Zwengel het behalen van een basisveiligheid VCA certificaat
verplicht. VCA volgt iedere leerling op het zelfde (basis)niveau
en wordt deels in kleine groepjes aangeboden. Aan het eind
van deze methode is er een toets, waarmee leerlingen een
certificaat kunnen behalen.
8
Voor de schoonmakers van morgen
“Opleiding in de groothuishouding”
(dagelijks schoonmaken op de traditionele manier):
- dagelijks interieur-onderhoud
- dagelijks sanitair-onderhoud
- stofwissen
- stofzuigen
Voor de horecamedewerkers van morgen
Er zijn twee opleidingen mogelijk:
1. “Werken in de keuken” (KPC)
met onder andere aandacht voor:
- wassen
- schoonmaken van groente en fruit
- verschillende snijtechnieken
- hygiënisch werken
- veilig werken
- ergonomisch verantwoord werken
2. “Horeca assistent” (SVH)
- voorbereidende werkzaamheden, bijvoorbeeld het
bedrijfsklaar maken van bedrijfsruimtes
- afsluitende werkzaamheden, bijvoorbeeld schoonmaken
- eenvoudige productie vaardigheden, bijvoorbeeld het
snijden van producten.
Voor de lassers van morgen
Tijdens de opleiding worden twee technieken aangeleerd:
1. “Mig/Mag lassen” (CO2)
2. “Booglassen met beklede elektrode” (LMBE)
Tijdens de opleidingen leer je lassen
- aan de hand van opdrachten
- in diverse lasstanden
- met verschillende diktes van materialen
9
Voor de medewerkers groen van morgen
Onderhoud plantsoen
In de cursus 'Onderhoud plantsoen’ leren de leerlingen die
werkzaamheden uit te voeren die
onderdeel uit maken van de functie van assistent medewerker
plantsoenonderhoud.
Leerlingen leren hierbij een aantal specifieke vaardigheden die
voor het kunnen werken in de groene sector van belang zijn:
- het wieden, schoffelen en uitharken
- het verzamelen en afvoeren van zwerfafval
- het omleggen
- het graskant steken
- het gras maaien
- het snoeien
- het afzetten
- het planten van een boom/struik.
10
6. IVIO
Wat is IVIO
IVIO staat voor Instituut voor Individuele Ontwikkeling. Een
IVIO- certificaat is een door de overheid erkend certificaat. De
leerlingen binnen de WV kunnen via het IVIO voor een aantal
theorievakken certificaten behalen.
Kwalificatiestructuur
Het IVIO-Examenbureau werkt met de Kwalificatiestructuur
Educatie (KSE) en de Kwalificatiestructuur Beroepsonderwijs
(KSB). Deze zijn onderdeel van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB 1996) en sluiten aan bij de indeling in
opleidingsniveaus die voor heel Europa geldt.
Waarom IVIO
Voor een deel van de leerlingen binnen de WV is het behalen
van een of meerdere certificaten erg belangrijk omdat het een
stuk bagage is voor de toekomst.
Leerlingen ontvangen hiermee niet alleen een waardevol
diploma (vaak de eerste in hun leven), maar ervaren ook hun
eigen succes. Dit stimuleert en geeft vertrouwen voor verdere
scholing of een plek op de arbeidsmarkt.
Werkwijze
Er gelden geen eisen, wat betreft vooropleiding, om deel te
mogen nemen aan een IVIO-examen.
Het examenbureau biedt verschillende keren per jaar het
examenprogramma aan. Dit examen wordt afgenomen op de
Zwengel onder begeleiding van een examenleider en
onafhankelijk waarnemer. Omdat het voor leerlingen spannend
kan zijn een examen te maken, is het prettig dat ze in hun
vertrouwde omgeving met vertrouwde personen de toetsen
kunnen maken.
Leerlingen worden door hun leraren in de WV voorbereid op dit
examen. De mentor weet goed wat de leerling wel of nog niet
goed beheerst en kan met de leerling extra oefenen. Er wordt
gebruik gemaakt van oefenexamens. Omdat de examens
meerdere keren per jaar worden aangeboden kan de mentor
een inschatting maken wanneer zijn leerling daar aan toe is.
11
De mentor kijkt goed naar het niveau van de individuele
leerling en kiest een basisniveau uit waarop de leerling zijn
eerste
examen gaat maken. Hierdoor is de kans van slagen groot om
certificaten op niveau te behalen.
Aan deelname aan de IVIO’s examens zijn kosten verbonden.
De verschillende niveaus
Binnen de WV kunnen leerlingen examen doen op de
verschillende competentieniveaus die het IVIO aanbiedt nl:
KSE 1 Redzaamheid:
Competenties op dit niveau hebben betrekking op
verschillende elementaire vaardigheden voor algemeen
maatschappelijk functioneren.
KSE 2 Drempelniveau:
Competenties op dit niveau stellen iemand in staat de
assistent-opleiding (ROC/AKA opleiding) in het secundair
beroepsonderwijs te volgen.
KSE 3 Basisniveau:
Competenties op dit niveau zijn min of meer vergelijkbaar met
de basisvorming in het VMBO en biedt toegang tot
basisberoepsopleidingen BOL en BBL in het secundair
beroepsonderwijs.
KSE 4 Startniveau 1:
De competenties van KSE 4 liggen op het VMBO-TL niveau.
Dit niveau geeft toegang tot de middenkader- en vakopleiding
in het secundair beroepsonderwijs.
Competentieniveaus per vak
Nederlands:
KSE 1
KSE 2
KSE 3
KSE 4
Rekenen en wiskunde: KSE 1
KSE 2
KSE 3
KSE 4
Biologie:
KSE 2
KSE 3
Economie:
Aardrijkskunde:
KSE 2
KSE 3
12
KSE 3
KSE 4
Engels:
Geschiedenis:
KSE 1
KSE 2
KSE 3
KSE 4
KSE 2
Rooster IVIO examens
Ronde
1
Dinsdag
Woensdag
2
Dinsdag
Woensdag
3
Dinsdag
Woensdag
4
Dinsdag
Woensdag
5
Dinsdag
Woensdag
2011
11 okt
12 okt
6 dec
7 dec
2012
7 feb
8 feb
20 mrt
21 mrt
22 mei
23 mei
Tijd:
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
12.45-14.15
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
12.45-14.15
14.30-15.30
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
14.00-15.00
Vak:
Nederlands KSE 1,2
Nederlands KSE 3,4
Biologie KSE 2
Biologie KSE 3
Economie KSE 3
Engels KSE 1,2
Engels KSE 3,4
Rekenen en wiskunde KSE 1,2
Rekenen en wiskunde KSE 3,4
Nederlands KSE 1,2
Nederlands KSE 3,4
Biologie KSE 2
Biologie KSE 3
Economie KSE 3
Aardrijkskunde KSE 2
Engels KSE 1,2
Engels KSE 3,4
Rekenen en wiskunde KSE 1,2
Rekenen en wiskunde KSE 3,4
Geschiedenis KSE 2
Inschrijven vóór
8 sept
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
12.45-14.15
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
12.45-14.15
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
12.45-14.15
Nederlands KSE 1,2
Nederlands KSE 3,4
Biologie KSE 2
Biologie KSE 3
Economie KSE 3
Engels KSE 1,2
Engels KSE 3,4
Rekenen en wiskunde KSE 1,2
Rekenen en wiskunde KSE 3,4
Nederlands KSE 1,2
Nederlands KSE 3,4
Biologie KSE 2
Biologie KSE 3
Economie KSE 3
Engels KSE 1,2
Engels KSE 3,4
Rekenen en wiskunde KSE 1,2
Rekenen en wiskunde KSE 3,4
Nederlands KSE 1,2
Nederlands KSE 3,4
Biologie KSE 2
Biologie KSE 3
Economie KSE 3,4
10 jan
14.30-15.30
14.30-16.00
9.00-10.00
9.00-10.30
10.45-11.45
10.45-12.15
14.00-15.00
Aardrijkskunde KSE 2,3
Aardrijkskunde KSE 4
Engels KSE 1,2
Engels KSE 3,4
Rekenen en wiskunde KSE 1,2
Rekenen en wiskunde KSE 3,4
Geschiedenis KSE 2
17 april
8 sept
8 sept
8 sept
8 sept
3 nov
3 nov
3 nov
3 nov
3 nov
3 nov
3 nov
10 jan
10 jan
10 jan
10 jan
14 feb
14 feb
14 feb
14 feb
14 feb
17 april
17 april
17 april
17 april
17 april
17 april
13
7. Uitstroom
Vanuit de werkvoorbereidende route zijn (globaal) drie
uitstroomrichtingen te onderscheiden, namelijk:
1. Uitstroom naar vervolgonderwijs
2. Toeleiding naar arbeid
3. Toeleiding naar dagbesteding.
14
15
Week
Maandag
Bijlage 1: Jaarplanner
22-aug
29-aug
5-sep
12-sep
19-sep
26-sep
3-okt
10-okt
17-okt
24-okt
31-okt
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
7-nov
14-nov
21-nov
28-nov
5-dec
12-dec
19-dec
26-dec
2-jan
9-jan
16-jan
23-jan
30-jan
6-feb
13-feb
20-feb
27-feb
5-mrt
12-mrt
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
Start oriëntatie branche leerlingen
Inschrijven IVIO examen
IVIO –examens
Herfstvakantie
Start branches
Inschrijven IVIO examen
Rapporten
Mogelijk deeltoets VCA
IVIO -examens
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Inschrijven IVIO examen
Mogelijk deeltoets VCA
IVIO -examens
Inschrijven IVIO examen
Voorjaarsvakantie
Mogelijk deeltoets VCA
rapporten
Juni:
Week
Maandag
19-mrt
26-mrt
2-apr
9-apr
16-apr
23-apr
30-apr
7-mei
14-mei
21-mei
28-mei
4-jun
11-jun
18-jun
25-jun
2-jul
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IVIO -examens
Rapporten
Inschrijven IVIO examen
Meivakantie
Meivakantie
IVIO -examens
Rapporten
Zomervakantie
- examens branches
- examen IVIO
- eindtoetsen PRO1 / PRO2 verzorging
17
Bijlage 2: Kostenoverzicht schooljaar 2011-2012
Werkkleding Branches
Horeca
- koksbuis (door school verzorgd)
- sloof (door school verzorgd)
- cap (door school verzorgd)
- dichte schoenen
Metaal
- veiligheidsschoenen
- brandwerende overal
- laskap (door school verzorgd)
- handschoenen (door school verzorgd)
Groen
- veiligheidsschoenen
- veiligheidshesje (door school verzorgd)
- gehoorbescherming (door school verzorgd)
- gezichtsbescherming (door school verzorgd)
- handschoenen (door school verzorgd)
IVIO
Kosten voor een IVIO examen bedragen voor het schooljaar
2011-2012, €42,50 per examen.
Branches
Deelname aan de examens van branches en VCA is voor het
schooljaar 2011/2012 gratis, wordt dus geen bijdrage
gevraagd aan ouders. Mede dankzij de ESF subsidie.
18
Download
Random flashcards
Create flashcards