Samenvatting: - gemeente Heusden

advertisement
College
Onderwerp:
V200701204
beslissing op een bezwaarschrift van Kindermusicalgroep 'De Notenkrakers",
gericht tegen de weigering een vergunning te verlenen voor het plaatsen van
reclameborden in de periode 27 december 2007 t/m 7 januari 2008
Samenvatting:
Inleiding:
Op 7 november 2007 is een bezwaarschrift (d.d. 6 november 2007) ontvangen van
Kindermucialgroep “De Notenkrakers”.
Afweging:
Op 11 oktober 2007 heeft Kindermusicalgroep ‘De Notenkrakers’ een aanvraag ingediend
voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden in de gemeente Heusden in de periode van 27
december 2007 tot en met 7 januari 2008 ten behoeve van enkele musicaluitvoeringen in
theater De Leest in Waalwijk. Op 15 oktober 2007 is de vergunning geweigerd.
Naar aanleiding van het ingediende bezwaarschrift is het volgende overwogen:
Er is niet onderbouwd waarom de activiteit niet als sociaal-cultureel of als lokaal kan worden
beschouwd. Bezwaarmaker heeft immers in de aanvraag gemotiveerd aangegeven, waarom
hij in Drunen aankondigingsborden wil plaatsen. Hierop is in het bestreden besluit niet
ingegaan.
Voor activiteiten, die weliswaar plaatsvinden buiten de gemeentegrenzen, maar die ook een
uitstraling hebben binnen de gemeente Heusden, wordt geregeld vergunning verleend voor
het plaatsen van aankondigingsborden. Met betrekking tot de aanvraag van de Notenkrakers
is de relatie met de gemeente duidelijk aanwezig, doordat een derde deel van de leden
afkomstig is uit de gemeente Heusden. Er is bovendien ongetwijfeld sprake van een sociaalculturele activiteit.
Advies:
1.
het bezwaarschrift van T. van de Wiel namens Kindermusicalgroep De Notenkrakers, gericht
tegen het besluit van 15 oktober 2007 tot het weigeren van een vergunning voor het plaatsen van
tijdelijke reclameborden in de gemeente Heusden in de periode van 27 december 2007 tot en met 7
januari 2008 ten behoeve van enkele musicaluitvoeringen in theater De Leest in Waalwijk, gegrond te
verklaren;
2.
het bestreden besluit te herroepen en aan Kindermusicalgroep De Notenkrakers alsnog de
gevraagde vergunning te verlenen.
1/1
College
Onderwerp:
V200701204
beslissing op een bezwaarschrift van Kindermusicalgroep 'De Notenkrakers",
gericht tegen de weigering een vergunning te verlenen voor het plaatsen van
reclameborden in de periode 27 december 2007 t/m 7 januari 2008
Collegevoorstel
Inleiding:
Op 7 november 2007 is een bezwaarschrift (d.d. 6 november 2007) ontvangen van
Kindermusicalgroep “De Notenkrakers”.
Feitelijke informatie:
Op 11 oktober 2007 heeft dhr. T. van de Wiel namens Kindermusicalgroep ‘De Notenkrakers’
een aanvraag ingediend voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden in de gemeente
Heusden in de periode van 27 december 2007 tot en met 7 januari 2008 ten behoeve van
enkele musicaluitvoeringen in theater De Leest in Waalwijk. Namens uw college is op 15
oktober jl. besloten de vergunning te weigeren, uitsluitend onder verwijzing naar de volgende
vaste beleidspraktijk. “Om overlast te voorkomen en ter bescherming van het uiterlijk aanzien
van de gemeente wordt in principe alleen vergunning verleend voor het plaatsen van
tijdelijke reclamevoorziening ten behoeve van lokale evenementen of activiteiten van
recreatieve, sportieve of sociaal-culturele aard.”
Tegen dat besluit is het bezwaarschrift gericht.
De bezwaren luiden als volgt:
1. Het evenement, waarvoor een reclamevergunning wordt gevraagd, voldoet aan de
criteria, omdat sprake is van een sociaal-culturele activiteit.
2. Lokaal: 20 van de 60 leden zijn afkomstig uit de gemeente Heusden.
3. Aan Djemm uit Waalwijk is eerder ook vergunning verleend.
Afweging:
Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een vergunning voor het tijdelijk plaatsen van
reclameborden in verband met een evenement wordt getoetst aan vaste criteria. Deze
criteria hebben tot doel te voorkomen dat er dusdanig veel reclameborden in de gemeente
worden geplaatst dat deze overlast, verstoring van het uiterlijk aanzien van de gemeente of
verkeersonveilige situaties teweeg brengen, zoals vermeld staat in artikel 2.1.5.1 van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het gaat om de volgende uitgangspunten:
-
de reclameaanduidingen hebben betrekking op evenementen of activiteiten van
sportieve, sociaal-culturele of recreatieve aard;
maximaal 25 borden;
de borden mogen uitsluitend worden geplaatst aan toegangswegen en binnen de
komgrenzen;
er mogen geen aankondigingsborden worden geplaatst in de vesting;
de borden mogen uitsluitend 10 dagen voor het evenement worden geplaatst tot 1
dag na het evenement;
het moet gaan om lokale of regionale activiteiten (met een uitstraling binnen de
gemeente Heusden).
Met dat laatste criterium wordt beoogd reclameborden tegen te gaan, die betrekking hebben
op evenementen, die totaal geen raakvlak met de gemeente Heusden hebben.
1/2
College
Onderwerp:
V200701204
beslissing op een bezwaarschrift van Kindermusicalgroep 'De Notenkrakers",
gericht tegen de weigering een vergunning te verlenen voor het plaatsen van
reclameborden in de periode 27 december 2007 t/m 7 januari 2008
Overwegingen met betrekking tot de bezwaren
De weigering is slecht gemotiveerd, omdat niet is aangegeven waarom de aanvraag is
afgewezen. Er is uitsluitend verwezen naar de vaste toetsingscriteria, die bovendien niet juist
zijn weergegeven. Er is niet onderbouwd waarom de activiteit niet als sociaal-cultureel of als
lokaal kan worden beschouwd. Bezwaarmaker heeft immers in de aanvraag gemotiveerd
aangegeven, waarom hij in Drunen aankondigingsborden wil plaatsen. Hierop is in het
bestreden besluit niet ingegaan.
Voor activiteiten, die weliswaar plaatsvinden buiten de gemeentegrenzen, maar die ook een
uitstraling hebben binnen onze gemeente, wordt geregeld vergunning verleend voor het
plaatsen van aankondigingsborden. Met betrekking tot de aanvraag van de Notenkrakers is
de relatie met onze gemeente er zeer duidelijk, doordat een derde deel van de leden
afkomstig is uit de gemeente Heusden. Er is bovendien ongetwijfeld sprake van een sociaalculturele activiteit.
Gelet hierop adviseer ik u het bezwaarschrift gegrond te verklaren en aan de Notenkrakers
alsnog de gevraagde vergunning te verlenen.
Vanwege het voorstel om het bezwaarschrift gegrond te verklaren en omdat er geen derdenbelanghebbenden zijn, kan advisering door de Commissie van advies voor de bezwaar- en
beroepschriften achterwege blijven. Dit heeft tot voordeel dat bezwaarmaker alsnog tijdig in
de gelegenheid wordt gesteld om de aankondigingsborden te plaatsen.
Inzet van middelen:
Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel
Advies:
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen
2/2
College
Onderwerp:
V200701204
beslissing op een bezwaarschrift van Kindermusicalgroep 'De Notenkrakers",
gericht tegen de weigering een vergunning te verlenen voor het plaatsen van
reclameborden in de periode 27 december 2007 t/m 7 januari 2008
BESLUIT
Het college van Heusden heeft in de vergadering van 4 december 2007;
gelet op: artikel 8:1 jo. artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht;
besloten:
1. het bezwaarschrift van T. van de Wiel namens Kindermusicalgroep De Notenkrakers,
gericht tegen het besluit van 15 oktober 2007 tot het weigeren van een vergunning
voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden in de gemeente Heusden in de periode
van 27 december 2007 tot en met 7 januari 2008 ten behoeve van enkele
musicaluitvoeringen in theater De Leest in Waalwijk, gegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit te herroepen en aan Kindermusicalgroep De Notenkrakers
alsnog de gevraagde vergunning te verlenen.
namens het college van Heusden,
de secretaris,
mr. J.T.A.J. van der Ven
3/3
Download