Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie

advertisement
Het Garantie
pensioen met
vaste collectieve
premie
Inhoudsopgave
Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie
van Delta Lloyd
Waarom Collectief Defined Contribution?
5
Wat is het?
5
De kracht van het Garantie pensioen met vaste collectieve premie
6
Heldere boekhouding
6
Reserve6
Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie samengevat
6
Hoe werkt het Garantie pensioen met vaste collectieve premie?
7
De pensioenverzekeringen
7
Premie7
Zekerheid over pensioenopbouw
8
CDC-depot8
Waardeoverdracht8
Delen in de winst
8
Heldere communicatie voor uw werknemers
8
Alle voordelen van het Garantie pensioen met vaste collectieve premie op een rij10
Werkgever10
Werknemer10
Waar moet u op letten?
10
Werkgever10
Werknemer10
Meer informatie?
10
‘U betaalt niet minder,
maar ook niet meer.
Bij een tekort stort u
dus niet bij’
De kracht van het
Garantie pensioen met
vaste collectieve premie
Een pensioenregeling met maximale zekerheid voor de
werkgever en minimale risico’s voor de werknemer.
Kan dat? Delta Lloyds Garantie pensioen met vaste
collectieve premie bewijst het. In deze brochure leest u
meer over deze moderne pensioenoplossing van
Delta Lloyd.
pensioenpremie op het moment dat ze met pensioen
gaan. Daarom past een beschikbarepremieregeling misschien niet bij uw onderneming. Maar wat als u en zekerheid over het pensioen wilt en een vaste premie wilt
betalen? Dan biedt Delta Lloyd u dé pensioenoplossing:
het Garantie pensioen met vaste collectieve premie.
Waarom Collectief Defined Contribution?
Wat is het?
Grote werkgevers met of zonder pensioenfonds bieden
hun werknemers meestal een pensioenregeling met
zekerheid over de hoogte van het pensioen. Ook wel
Defined Benefit (DB) genoemd. Werknemers weten dan
precies hoeveel pensioen zij straks ontvangen. Maar u
weet van tevoren niet hoeveel premie u kwijt bent. De
kosten zijn dus meestal lastig in te schatten. En het zijn
vaak kostbare regelingen.
Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie
is een Collectief Defined Contribution regeling (CDCregeling). U geniet met dit pensioenproduct van het
voordeel van een beschikbarepremieregeling.
U weet van tevoren precies hoeveel premie u betaalt.
De premie, de CDC-premie, staat namelijk vast. Maar
anders dan bij een beschikbarepremieregeling krijgen
uw werknemers meer zekerheid over hun pensioen.
Dat komt doordat er een middelloonregeling is toegezegd onder bepaalde voorwaarden. De hoogte van het
pensioen berekenen we op basis van het gemiddelde
salaris van de werknemer tijdens de periode dat deze in
dienst is. Bij een middelloonregeling is de hoogte van
het pensioen dus niet afhankelijk van de waarde van
beleggingen. Daarnaast heeft de (ex)-werknemer bij
een CDC-regeling uitzicht op een jaarlijkse verhoging
van het pensioen (toeslag).
Om de kosten van de pensioenregeling onder controle
te houden, gaan veel werkgevers over op een beschikbarepremieregeling. Ook wel Defined Contribution
(DC) genoemd. U weet precies wat u jaarlijks aan
pensioenpremie betaalt. De pensioenpremie per
werknemer is namelijk een vast percentage van het
pensioengevend salaris. Dit salaris gebruiken we als
uitgangspunt voor de opbouw van het pensioen.
Een DC-regeling levert uw werknemers alleen minder
zekerheid op. Uw werknemers weten niet precies hoeveel pensioen ze ontvangen met alle betaalde
De CDC-regeling is vooral geschikt voor grotere bedrijven, met of zonder pensioenfonds. Met een pensioen5
regeling van meer dan één miljoen euro premie. Het
Garantie pensioen met vaste collectieve premie sluit u
af voor een periode van vijf jaar. En er bestaan verschillende mogelijkheden om mee te delen in de winst.
De kracht van het Garantie pensioen met
vaste collectieve premie
Heldere Boekhouding
Bij een CDC-regeling betaalt u als werkgever een vaste
premie, de CDC-premie. Dit is een percentage van de
salarissen waar pensioen over opgebouwd wordt.
U betaalt niet minder, maar ook niet meer. Bij een
tekort hoeft u dus niet bij te storten. Dit zorgt voor een
heldere boekhouding. Verder voldoet u dan aan de
regels van de IFRS. IFRS staat voor International
Financial Reporting Standards.
Reserve
De CDC-premie moet hoog genoeg zijn om het pensioen en het beheer van de pensioenregeling te betalen.
De jaarlijkse verhogingen van de pensioenen betaalt u
ook met de CDC-premie. Zonder zo’n verhoging staat
de waarde van de pensioenen onder druk omdat in het
algemeen de waarde van het geld daalt. De kosten voor
de pensioenen, het beheer en de jaarlijkse verhoging
van de pensioenen samen, noemen wij de actuariële
kosten. De CDC-premie is hoger dan de actuariële kosten. Het overschot gebruiken we om een reserve op te
bouwen. Deze reserve nemen we op in een apart depot,
het CDC-depot. Wanneer de actuariële kosten hoger zijn
dan verwacht, sturen wij u daar geen extra rekening
voor. Deze extra kosten betalen we uit deze reserve.
En u kunt er de verhogingen van de pensioenen in de
toekomst mee betalen. De hoogte van het pensioen
staat dus zo goed als vast. En heel belangrijk, de in het
verleden opgebouwde pensioenen garanderen wij.
6
Vandaar de naam: Garantie pensioen met vaste collectieve premie.
Goed om te weten: De hoogte van de pensioenen is aan
voorwaarden gebonden. Is er, ondanks de reserve,
toch te weinig geld voor de aankoop van toekomstig
pensioen? Dan blijft de hoogte van de opgebouwde
pensioenen van uw werknemers gegarandeerd, maar
gaan ze in de toekomst minder pensioen opbouwen.
Het Garantie pensioen met vaste collectieve
premie samengevat
-U betaalt een vaste premie en weet dus vooraf wat u
moet betalen.
-Uw werknemers krijgen een pensioen op basis van
hun gemiddelde salaris.
-De opgebouwde pensioenen zijn zeker.
-De hoogte van de pensioenen staat vast. Maar is de
reserve te laag? Dan passen wij het in de toekomst op
te bouwen pensioen aan.
-Eventuele verhogingen van de pensioenen betalen we
uit het CDC-depot.
-U kunt kiezen uit meerdere mogelijkheden om mee te
delen in de winst.
-De minimale premie op jaarbasis is één miljoen euro.
Hoe werkt het Garantie
pensioen met vaste
collectieve premie?
De pensioenverzekeringen
Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie is
een middelloonregeling. Ook geven wij een toeslag als
er genoeg reserve is. Al uw werknemers nemen hieraan deel. De verzekeringen in de CDC-regeling zijn bij
pensionering een ouderdomspensioen voor uw werknemers en bij overlijden een partner- en een wezenpensioen voor de nabestaanden. Ook het verzekeren van
een arbeidsongeschiktheidspensioen past in de CDCregeling. Een vrijwillige pensioenverzekering, zoals
het Anw-hiaatpensioen, kunt u buiten de CDC-regeling
verzekeren.
Premie
Een onafhankelijk actuarieel adviesbureau berekent de
hoogte van de CDC-premie. Deze premie stellen ze bij
het begin van de regeling vast. De CDC-premie moet
hoog genoeg zijn om de premie voor het opbouwen van
de pensioenen, het beheer van de pensioenregeling en
de gewenste jaarlijkse toeslag te dekken. De CDC-premie is een percentage van de pensioengevende salarissen. Of een percentage van de pensioengrondslagen.
In dat geval houden we rekening met de AOW.
U betaalt premie voor het opbouwen van het pensioen,
risicopremies en beheer. De vergoeding die wij hierover
afspreken, staat vast voor de tijd van de overeenkomst.
Die verandert dus niet.
Percentage van de salarissen
of pensioengrondslagen
25%
CDC-premie
20%
Actuariële premie
15%
10%
Verschil CDC- en
actuariële premie
in depot
5%
Jaarlijkse toeslag
0%
Saldo depot
na toeslag
-5%
1
2
3
4
5
Jaren
7
Zekerheid over pensioenopbouw
Natuurlijk doen wij er alles aan om de reserve in het
depot op peil te houden. Bijvoorbeeld door vanaf het
begin te zorgen dat de CDC-premie hoog genoeg is. En
pas toeslagen te geven als het CDC-depot een minimaal
niveau heeft. Dit maakt de opbouw van het pensioen
zekerder. Daarnaast hebben wij gekozen om alleen een
middelloonregeling voor de CDC-regeling aan te bieden
en geen eindloonregeling. Dit doen we omdat bij een
middelloonregeling de kosten beter te voorspellen zijn.
Bij een eindloonregeling berekenen we het pensioen
op basis van het laatste salaris van de werknemer over
de periode dat deze in dienst was. Door het stijgen van
het salaris gaat ook het al opgebouwde pensioen omhoog. Om dit te betalen is extra premie nodig. Hoeveel
extra premie nodig is, is niet van tevoren te bepalen.
Daardoor kennen eindloonregelingen extra en niet te
voorspellen kosten.
Hoe groter het aantal werknemers in een regeling hoe
makkelijker de reserve op peil te houden is. Daarom
past het Garantie pensioen met vaste collectieve premie
het beste bij grote werkgevers met of zonder pensioenfonds. En dus met meer dan één miljoen euro aan
actuariële jaarpremie.
CDC-depot
Een positief verschil tussen de CDC-premie en de
actuariële kosten storten wij aan het eind van elk jaar
in het CDC-depot. In dit depot bouwt u een reserve op.
Uit deze reserve betaalt u de jaarlijkse toeslag op de
pensioenen. De reserve in dit depot gebruiken we ook
om een tijdelijk negatief verschil tussen CDC-premie en
de kosten te dekken.
U wilt elk jaar een toeslag geven. Maar na de toeslag
moet er wel genoeg reserve overblijven in het CDC-
8
depot. Is dat niet het geval? Dan verhogen wij in dat
jaar de pensioenen niet. In het slechtste geval stellen
wij de opbouw van de pensioenen voor de toekomst
bij. Door het jaarlijkse opbouwpercentage te verlagen,
houden wij de reserve op het minimale niveau. Het opbouwpercentage geeft aan hoeveel u elk jaar aan pensioen opbouwt. Als wij dit aan moeten passen, doen we
dat voor de overgebleven duur van de overeenkomst.
Zo voorkomt u dat u op hetzelfde moment de pensioenen verhoogt en de toekomstige opbouw van de
pensioenen verlaagt.
Waardeoverdracht
Wil een werknemer de waarde van de pensioenverzekering die hij bij de vorige werkgever heeft opgebouwd,
meenemen (waardeoverdracht)? Of wil een werknemer
die uit dienst gaat het pensioen meenemen naar de
nieuwe werkgever? Dan maakt deze gebruik van het
individuele recht op waardeoverdracht. Bij het Garantie
pensioen met vaste collectieve premie heeft waardeoverdracht geen invloed op de hoogte van de CDC-premie. Delta Lloyd neemt dat risico over. Een waardeoverdracht heeft dus geen gevolgen voor uw boekhouding.
Delen in de winst
Wij berekenen de premie voor het opbouwen van het
pensioen en premie voor het verzekeren van de risico’s
op grond van een vaste rente. Wanneer we een winst
maken op onze beleggingen die hoger is dan de vaste
rente, deelt u mee in die winst. De CDC-regeling van
Delta Lloyd kent verschillende manieren om de winst te
delen. De gedeelde winst komt uiteindelijk in het CDCdepot terecht.
Heldere communicatie voor uw werknemers
Het Garantie pensioen met vaste collectieve premie
biedt uw werknemers een pensioenregeling met een
‘Ja, de voordelen
van een DB-regeling
kan je combineren
met die van een
DC-regeling’
aantal voorwaarden. Of u de pensioenen ieder jaar kan
verhogen hangt af van het saldo in het CDC-depot.
En in bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat
we de in de toekomst op te bouwen pensioenen verlagen. Dat betekent dat de pensioenen niet voor 100 procent vaststaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat
wij uw werknemers hierover duidelijk informeren. Dat
voorkomt verkeerde verwachtingen. Bovenop de normale communicatie helpt Delta Lloyd u daarom met:
-Een presentatie over de pensioenregeling, speciaal
voor uw werknemers.
-Een brochure over de CDC-regeling, voor uw werknemers.
Alle voordelen van het Garantie pensioen
met vaste collectieve premie op een rij
Werkgever
-U biedt een aantrekkelijke pensioenregeling met veel
zekerheid over de hoogte van de pensioenen.
U presenteert zich dus als een goede werkgever voor
uw werknemers.
-U betaalt een vaste premie en weet dus vooraf wat u
moet betalen.
-U hebt geen last meer van niet te voorspellen pensioenkosten in uw boekhouding.
-U hebt geen onverwachte extra kosten uit het individuele recht op waardeoverdracht.
-Uw boekhouding blijft helder en u voldoet aan de
regels van de IFRS.
Werknemer
-Uw werknemers hebben veel zekerheid over de hoogte
van hun pensioen.
-Uw werknemers hebben uitzicht op verhoging van
hun pensioen.
-De opgebouwde pensioenen zijn altijd zeker.
Waar moet u op letten?
Werkgever
-In bijzondere gevallen verlagen wij de in de toekomst
op te bouwen pensioenen. Dit voorkomt u in bijna alle
gevallen met een CDC-premie die goed bij uw
pensioenregeling aansluit.
-CDC is niet de goedkoopste pensioenregeling.
De premie is hoger om mogelijke tekorten op te
vangen.
Werknemer
-De hoogte van het opbouwpercentage in de toekomst
is aan voorwaarden gebonden.
-Uw werknemers kunnen niet zelf hun beleggingen
kiezen, zoals bij veel beschikbarepremieregelingen.
-Werknemers hebben geen invloed op de hoogte van
hun pensioen.
Wilt u samen met uw werknemers zorgen voor een
moderne pensioenregeling van goede kwaliteit?
Een regeling die u helpt de kosten goed onder controle
te houden én er voor zorgt dat u voldoet aan de regels
van de IFRS? Kies dan voor het Garantie pensioen met
vaste collectieve premie. Het beste van twee werelden.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over het Garantie pensioen met
vaste collectieve premie? Neem dan contact met ons
op. Onze adviseurs gaan graag met u in gesprek.
Delta Lloyd Corporate Clients
Corporate Clients
Spaklerweg 4, 1096 BA Amsterdam
Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam
Telefoon: (020) 594 2321
E-mail: [email protected]
Internet: www.deltalloyd.nl/corporateclients
10
Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen.
P01.7.59-0512
Uw financieel adviseur is:
Delta Lloyd Corporate Clients
Postbus 231
1000 AE Amsterdam
www.deltalloydbank.nl
Download