R-zinnen

advertisement
Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06
[email protected]
Document
Onderwerp
•
•
•
•
R-zinnen en S-zinnen
Status
publiek
versie
-
datum
16/12/2003
auteur
dienst Veiligheidsrapportering ([email protected])
R-zinnen
Combinaties van R-zinnen
S-zinnen
Combinaties van S-zinnen
Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen
en preparaten (R-zinnen)
R-zinnen
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
In droge toestand ontplofbaar.
Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
Ontploffingsgevaar door verwarming.
Ontplofbaar met en zonder lucht.
Kan brand veroorzaken.
Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
Ontvlambaar.
Licht ontvlambaar.
Zeer licht ontvlambaar.
Reageert heftig met water.
Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.
Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen.
Spontaan ontvlambaar in lucht.
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Schadelijk bij inademing.
Schadelijk bij aanraking met de huid.
Schadelijk bij opname door de mond.
Vergiftig bij inademing.
Gevaarlijke stoffen: r-zinnen en s-zinnen
© dienst Veiligheidsrapportering
1/6
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R48
R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
Vergiftig bij aanraking met de huid.
Vergiftig bij opname door de mond.
Zeer vergiftig bij inademing.
Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.
Zeer vergiftig bij opname door de mond.
Vormt vergiftig gas in contact met water.
Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.
Gevaar voor cumulatieve effecten.
Veroorzaakt brandwonden.
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Irriterend voor de ogen.
Irriterend voor de ademhalingswegen.
Irriterend voor de huid.
Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
Gevaar voor ernstig oogletsel.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
Kan kanker veroorzaken.
Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
Kan kanker veroorzaken bij inademing.
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Vergiftig voor in het water levende organismen.
Schadelijk voor in het water levende organismen.
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Vergiftig voor planten.
Vergiftig voor dieren.
Vergiftig voor bodemorganismen.
Vergiftig voor bijen.
Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Gevaarlijk voor de ozonlaag.
Kan de vruchtbaarheid schaden.
Kan het ongeboren kind schaden.
Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
Combinatie van R-zinnen
R14/15
R15/29
R20/21
R20/22
R20/21/22
R21/22
R23/24
R23/25
R23/24/25
R24/25
R26/27
R26/28
Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.
Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.
Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
Schadelijk bij inademing en opname door de mond.
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
Vergiftig bij inademing en opname door de mond.
Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.
Gevaarlijke stoffen: r-zinnen en s-zinnen
© dienst Veiligheidsrapportering
2/6
R26/27/28
R27/28
R36/37
R36/38
R36/37/38
R37/38
R39/23
R39/24
R39/25
R39/23/24
R39/23/25
R39/24/25
R39/23/24/25
R39/26
R39/27
R39/28
R39/26/27
R39/26/28
R39/27/28
R39/26/27/28
R42/43
R48/20
R48/21
R48/22
R48/20/21
R48/20/22
R48/21/22
R48/20/21/22
R48/23
R48/24
R48/25
R48/23/24
R48/23/25
R48/24/25
R48/23/24/25
R50/53
Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
Irriterend voor de ogen en de huid.
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname
door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid
en opname door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking
met de huid en opname door de mond.
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de
huid.
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de
mond.
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en
aanraking met de huid.
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en
opname door de mond.
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de
huid en opname door de mond.
Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij aanraking met de huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij opname door de mond.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing en opname door de mond.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige
blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.
Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu
op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Gevaarlijke stoffen: r-zinnen en s-zinnen
© dienst Veiligheidsrapportering
3/6
R51/53
R52/53
R68/20
R68/21
R68/22
R68/20/21
R68/20/22
R68/21/22
R68/20/21/22
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten
niet uitgesloten.
Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten
niet uitgesloten.
Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn
onherstelbare effecten niet uitgesloten.
Gevaarlijke stoffen: r-zinnen en s-zinnen
© dienst Veiligheidsrapportering
4/6
Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en
preparaten (S-zinnen)
S-zinnen
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S33
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S45
S46
S47
S48
S49
S50
S51
S52
Achter slot bewaren.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Op een koele plaats bewaren.
Verwijderd van woonruimten opbergen.
Onder – houden (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).
Onder – houden (inert gas aan te geven door fabrikant).
In goed gesloten verpakking bewaren.
Verpakking droog houden.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
De verpakking niet hermetisch sluiten.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verwijderd houden van – (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden
aan te geven door de fabrikant).
Verwijderd houden van warmte.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
Verwijderd houden van brandbare stoffen.
Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
Niet roken tijdens gebruik.
Stof niet inademen.
Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven
door de fabrikant).
Aanraking met de huid vermijden.
Aanraking met de ogen vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel – (aan te geven door de
fabrikant).
Afval niet in de gootsteen werpen.
Nooit water op deze stof gieten.
Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
Draag geschikte beschermende kleding.
Draag geschikte handschoenen.
Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.
Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, – gebruiken (aan te geven door de fabrikant).
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen
(geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).
In geval van brand – gebruiken (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant.
Indien water het risico vergroot, toevoegen: —Nooit water gebruiken.).
Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen
(indien mogelijk hem dit etiket tonen).
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket
tonen.
Bewaren bij een temperatuur beneden – °C (aan te geven door de fabrikant).
Inhoud vochtig houden met – (middel aan te geven door de fabrikant).
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
Niet vermengen met – (aan te geven door de fabrikant).
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimten.
Gevaarlijke stoffen: r-zinnen en s-zinnen
© dienst Veiligheidsrapportering
5/6
S53
S56
S57
S59
S60
S61
S62
S63
S64
Blootstelling vermijden Š vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.
Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval
brengen.
Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten
rusten.
Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
Combinatie van S-zinnen
S1/2
S3/7
S3/9/14
S3/9/14/49
S3/9/49
S3/14
S7/8
S7/9
S7/47
S20/21
S24/25
S27/28
S29/35
S29/56
S36/37
S36/37/39
S36/39
S37/39
S47/49
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.
Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van – (stoffen
waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van – (stoffen waarmee contact vermeden dient te
worden, aan te geven door de fabrikant).
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Bewaren op een koele plaats verwijderd van – (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).
Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.
Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden – °C (aan te geven
door de fabrikant).
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid
onmiddellijk wassen met veel – (aan te geven door de fabrikant).
Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.
Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de
ogen/het gezicht.
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het
gezicht.
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden – °C (aan te geven door de fabrikant).
Gevaarlijke stoffen: r-zinnen en s-zinnen
© dienst Veiligheidsrapportering
6/6
Download