Groei van de automobiliteit

advertisement
Groei van de automobiliteit
De behoefte aan autogebruik neemt af
Bevolkingsgroei leidt tot meer automobiliteit
Jongeren van nu reizen minder per auto dan jongeren van vroeger.
Jongeren studeren steeds vaker en langer in plaats van dat ze werken, waardoor de automobiliteit daalt.
Mensen hechten steeds minder aan bezit en dus ook aan autobezit.
Steeds meer mensen vinden een gezonde leefstijl en het milieu belangrijk.
De kwaliteit van alternatieven, zoals vliegtuig, (elektrische) fiets en openbaar vervoer neemt toe.
Het aantal inwoners van Nederland neemt toe tot ongeveer 2040.
In Nederland worden jaarlijks meer mensen geboren dan er overlijden.
De levensverwachting stijgt en mensen maken hierdoor per mensenleven langer gebruik van de auto.
Nederland heeft meer immigranten dan emigranten.
Vergrijzing leidt per saldo tot meer automobiliteit
Ouderen van nu reizen meer dan de ouderen van vroeger, door toegenomen vitaliteit, auto- en rijbewijsbezit.
Vergrijzing vereist dat mensen langer werken en meer uren werken.
Het aantal 65-plussers neemt toe en zij zijn in de regel minder mobiel dan jongere mensen.
De mobiliteit onder de 40 tot 65-jarigen van nu neemt toe; onzeker is hoe mobiel zij zullen zijn na hun 65ste.
Demografie
Cultuur
Flexibilisering en verruiming van werk- en openingstijden verhoogt de automobiliteit
Met flexibele werktijden kunnen mensen zelf het gunstigste moment kiezen om de auto te pakken.
Wanneer meer mensen de spits kunnen mijden, zullen anderen juist gebruik maken van de rustigere spits.
Verruiming van openingstijden en winkeldagen biedt mensen de mogelijkheid vaker de auto gebruiken.
Mensen gaan vaker en langer naar het buitenland waardoor de automobiliteit in Nederland daalt
Het toenemende aantal hoogopgeleiden leidt tot meer automobiliteit
Mensen studeren en werken vaker een periode over de grens.
Mensen gaan vaker op vakantie naar het buitenland.
Steeds meer mensen (immigranten) hebben familie en vrienden in het buitenland om te bezoeken.
Hoogopgeleiden reizen gemiddeld vaker en verder voor hun werk dan laagopgeleiden.
Hoogopgeleiden hebben een hoger inkomen en bezitten meer auto’s dan laagopgeleiden.
De veranderende samenstelling van huishoudens leidt per saldo tot meer automobiliteit
Toename van het aantal eenpersoonshuishoudens leidt tot een hoger autobezit en autobeschikbaarheid.
Het aantal mensen zonder kinderen stijgt: zij werken meer waardoor het aantal woon-werkverplaatsingen toeneemt.
Het gemiddeld aantal mensen in meerpersoonshuishouden daalt, waarmee de autobeschikbaarheid stijgt.
Op korte termijn leidt de economische crisis tot minder automobiliteit
Dalende werkgelegenheid en stijgende werkloosheid leiden tot minder woon-werkverkeer.
Door de crisis beginnen jongeren later met werken, waardoor de automobiliteit daalt.
De financiële ruimte voor investeringen in infrastructuur is beperkt door bezuinigingen bij het Rijk.
Als gevolg van de economische crisis neemt het aantal lease-auto’s af en hiermee ook de automobiliteit.
Het aantal mensen met een laag inkomen stijgt en zij beperken hun sociale leven tot de nabije omgeving.
Welke
trends en factoren
beïnvloeden de komende
jaren de groei van
de automobiliteit in
Nederland?
Nieuwe technologie in auto’s (zoals internet) vergroot de kwaliteit en beleving van autorijden.
Technologie in en om auto’s en wegen vergroot de doorstroming en maakt hogere snelheden mogelijk.
Auto’s worden stiller en zuiniger; regels rond CO2-uitstoot en geluid werken minder belemmerend.
Technologische ontwikkelingen lokken nieuwe automobiliteit uit
Mensen hebben snel toegang tot veel informatie, waardoor zij meer activiteiten ondernemen en reizen.
Online tweedehands winkelen verhoogt de automobiliteit omdat mensen meer spullen kopen en deze ophalen.
Mensen hebben meer contacten op grote afstand, bijvoorbeeld door social media, waardoor zij verder reizen.
Mensen hoeven door ict minder vaak te reizen en accepteren daarom, als het toch moet, langere reistijden.
Nieuwe technologie maakt (auto)reizen minder nodig en minder lang
Op lange termijn stimuleert de verwachte (beperkte) economische groei automobiliteit
Dalende werkloosheid en stijgende werkgelegenheid betekenen meer en langer woon-werkverkeer.
Stijgende inkomens leiden tot een hoger autobezit.
Stijgende inkomens leiden ertoe dat mensen er vaker en verder op uit gaan.
Technologie kan de aantrekkelijkheid van autorijden vergroten
Technologie
Economie
Mensen werken en communiceren steeds meer digitaal, waardoor ontmoetingen minder nodig zijn.
Online winkelen leidt tot minder mobiliteit omdat mensen voor een aankoop niet meer de deur uit hoeven.
Met mobiel internet kunnen mensen slimmer hun reis plannen, waardoor de automobiliteit daalt.
Technologie, zoals smartphones en tablets, kan het reiscomfort van alternatieve vervoersmiddelen verbeteren.
De prijs per autokilometer is onzeker en hiermee ook het effect op de automobiliteit
De prijs van conventionele brandstof blijft stijgen door toenemende grondstoffenschaarste.
Parkeren wordt duurder, zowel door hogere tarieven als doordat betaald parkeren steeds vaker voorkomt.
Auto’s worden steeds zuiniger en dus goedkoper per kilometer.
De mogelijke opkomst van nieuwe brandstoffen kan de prijs per autokilometer verlagen.
Een dalende prijs van alternatieven voor de auto, remt de groei van de automobiliteit.
Nieuwe markten en producten verhogen de automobiliteit
Fabrikanten ontwikkelen meer modellen voor diverse doelgroepen (zoals ouderen) en divers gebruik (recreatie).
Jongeren mogen vanaf hun zestiende jaar rijlessen nemen, waardoor de automobiliteit stijgt.
Nederland verstedelijkt waardoor per saldo de automobiliteit daalt
Ruimte
Steeds meer mensen wonen, werken, studeren en recreëren in steden, waar alternatieven aantrekkelijker zijn.
Steden voeren steeds meer autoluw beleid waardoor de auto minder aantrekkelijk wordt.
Nieuwe kantoren staan steeds vaker op plaatsen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
Schaalvergroting van voorzieningen en functies verhoogt automobiliteit omdat mensen verder moeten reizen.
Het is onzeker hoe steden groeien: in/aan de stad (minder automobiliteit) of hier buiten (meer automobiliteit).
De infrastructuur in Nederland maakt per saldo groei van automobiliteit mogelijk
Het aantal kilometers beschikbare weg stijgt (vooral wegverbreding), waardoor de doorstroming verbetert.
Het aantal parkeerplekken daalt in verhouding tot het aantal auto’s, waardoor automobiliteit daalt.
Automobiliteit is op deze kaart gedefinieerd als het totaal aantal kilometers dat Nederlanders per jaar afleggen met een personenauto in Nederland.
Het gaat hierbij om de ontwikkeling ten opzichte van de automobiliteit in 2012. Deze kaart is gemaakt op basis van twee denksessies met deskundigen.
Met dank aan alle deelnemers voor hun denkwerk.
in opdracht van:
gemaakt door:
2012
Download