gemeente velsen - IJmond Samenwerking

advertisement
GEMEENTE VELSEN
Collegevoorstel
Onderwerp:
Inkoopstrategie hulpmiddelen en sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo
Datum collegevergadering
Portefeuillehouder(s)
Registratienummer
Bijlagen
7 maart 2017
R.G. te Beest
A. Verkaik
B17.0088
2
Communicatie
Ambtenaar
Openbaar direct
C. Benito/ E. Jansen
Telefoonnr.
E-mailadres
0255 567577
[email protected]
Samenvatting
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht om hun
inwoners te compenseren voor beperkingen die zij ondervinden bij participatie in de samenleving.
Het aanbieden van hulpmiddelen aan inwoners kan hiervoor een oplossing zijn. Om meer inzicht te
krijgen in de noodzaak en mogelijkheden van participatie en/of zelfredzaamheid van een inwoner
kan de gemeente bij een onafhankelijk bureau een sociaal medisch advies vragen.
De huidige overeenkomsten voor de levering van hulpmiddelen en sociaal medische advisering
lopen binnenkort af. Om deze reden hebben wij besloten om samen met de gemeenten Beverwijk
en Heemskerk twee aanbestedingsprocedures te starten. Voor de inkoop van hulpmiddelen is dit
een openbare Europese aanbesteding en voor sociaal medische advisering gaat het om een
meervoudig onderhandse aanbesteding. De inkoopstrategieën bepalen mede de vorm en inhoud
van de aanbestedingen.
Voorgesteld besluit
Het college besluit:
1. voor de aanbesteding van hulpmiddelen in het kader van de Wmo met de gemeenten Beverwijk
en Heemskerk een openbare Europese aanbestedingsprocedure in te zetten;
2. voor de aanbesteding van Sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo met de
gemeenten Beverwijk en Heemskerk een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure
in te zetten;
3. het document 'Inkoopstrategie hulpmiddelen IJmond’ vast te stellen;
4. het document 'Inkoopstrategie sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo' vast te
stellen;
5. ten aanzien van de documenten 'Inkoopstrategie hulpmiddelen IJmond en 'Inkoopstrategie
sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo' geheimhouding op te leggen op grond
van artikel 55 lid 1 Gemeentewet in verband met de belangen zoals genoemd in artikel 10 lid 2
sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
6. de geheimhouding zoals genoemd onder punt 5 op te heffen aan het einde van de looptijd van
de aanbestedingsprocedures.
GEMEENTE VELSEN
Inleiding
In 2013 hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen de levering van hulpmiddelen en
sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo gezamenlijk ingekocht.
Hulpmiddelen
Op basis van de Wmo zijn gemeenten verplicht om hun inwoners te compenseren voor
beperkingen die zij ondervinden bij participatie in de samenleving. Het aanbieden van
hulpmiddelen aan inwoners kan hiervoor een oplossing zijn. Het gaat dan om de levering, de
service en onderhoud van vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen. De
IJmondgemeenten hebben een overeenkomst met Medipoint voor de levering van hulpmiddelen.
De overeenkomst loopt af op 1 oktober 2017.
Sociaal Medische advisering en indicatiestelling Wmo
Indien een burger bij de gemeente een verzoek doet voor een Wmo-voorziening zoals een
scootmobiel, hulp in het huishouden of een gehandicaptenparkeerkaart dient in sommige gevallen
een betrouwbaar en degelijk medisch advies gevraagd te worden bij een onafhankelijk bureau. Dit
geldt ook voor die gevallen waarin in het kader van de Participatiewet (bijstandsgerechtigden die
zich bevinden in trede 1 en 2 van de Participatieladder) bijvoorbeeld een psychisch onderzoek of
voor situaties waarin een onderzoek voor woonurgentie nodig is. Deze adviezen vallen allemaal
onder de sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo (hierna: SMA). Op dit moment
hebben de IJmondgemeenten een overeenkomst met Treve Advies voor sociaal medisch advies
op basis van de Wmo. De overeenkomst met Treve Advies eindigt op 1 juli 2017. De onderzoeken
in het kader van de Participatiewet worden uitgevoerd op basis van offertes bij Argonaut.
Twee nieuwe aanbestedingen
Aangezien de huidige overeenkomsten binnenkort aflopen en er geen mogelijkheid meer is tot
verlenging dienen nieuwe overeenkomsten te worden afgesloten. Om dit te realiseren dient gestart
te worden met twee afzonderlijke aanbestedingsprocedures.
Evenals bij eerdere aanbestedingen willen de IJmondgemeenten ook deze twee aanbestedingen
samen doen. In dit traject worden de gemeenten begeleid door Stichting RIJK. In de
inkoopstrategieën is vermeld op welke manier de aanbestedingen op een verantwoorde wijze
worden gerealiseerd.
Beoogd doel en effect van het besluit
Met dit besluit wordt de strategie voor de inkoop van hulpmiddelen en SMA vastgesteld, zodat de
inkoop op verantwoorde wijze wordt gerealiseerd.
Het effect van dit besluit is dat:
- aan inwoners op grond van de Wmo hulpmiddelen kunnen worden verstrekt;
- de gemeente sociaal medisch advies en indicatiestelling Wmo bij een onafhankelijk bureau kan
aanvragen om de mogelijkheden van participatie en/of zelfredzaamheid te beoordelen.
Argumenten
Hulpmiddelen – Openbare Europese aanbestedingsprocedure
Voor de inkoop van hulpmiddelen wordt een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven.
Vanwege de aard van de opdracht (leveringen) en het feit dat het totaal te gunnen bedrag de
Europese drempel overschrijdt, dient voor de inkoop van de hulpmiddelen een Europese
aanbestedingsprocedure te worden doorlopen.
GEMEENTE VELSEN
SMA – Meervoudig onderhandse aanbesteding
Voor de inkoop van SMA wordt een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgeschreven. De
verwachte opdrachtwaarde komt uit onder de drempelwaarde van € 750.000 geldend voor de
sociale en andere specifieke diensten. Daarom geldt een vereenvoudigde procedure met meer
vrijheid van inrichting.
Inkoop SMA voor Participatiewet en Wmo
Voorgesteld wordt om voor de inzet van SMA één aanbieder te contracteren, in plaats van
verschillende aanbieders voor de afzonderlijke wetten. Dit draagt bij aan het integraal
ondersteunen van de inwoner.
Raamovereenkomsten
De deelnemende gemeenten willen graag een overeenkomst aangaan voor meerdere jaren zodat
niet ieder jaar opnieuw aanbesteed hoeft te worden. Daarom is bij beide aanbestedingen als
contractvorm een raamovereenkomst gekozen. Binnen een raamovereenkomst worden de kaders
en randvoorwaarden vastgelegd, waarbij er geen afname verplichting is. Een raamovereenkomst
mag voor maximaal vier jaar worden afgesloten. Voor zowel hulpmiddelen als SMA wordt
voorgesteld om een overeenkomst aan te gaan voor de duur van twee jaar met de mogelijkheid om
de overeenkomst twee keer met één jaar te verlengen.
Gunningscriteria
In beide aanbestedingen worden de aanbiedingen beoordeeld op basis van het gunningscriterium
van de economisch meest voordelige inschrijving. Het gunningscriterium is onderverdeeld in de
subgunningscriteria prijs en kwaliteit. De deelnemende gemeenten vinden kwaliteit erg belangrijk.
Daarom is de weging van de criteria 70% kwaliteit en 30% prijs.
Alternatieven
Een alternatief is de aanbestedingen als gemeente afzonderlijk te realiseren. Dit is niet wenselijk
omdat de IJmondgemeenten een samenwerking hebben waarbij de gezamenlijke kennis wordt
ingezet. Bovendien biedt een gezamenlijke inkoop voordelen op het gebied van onder meer
schaalgrootte.
Risico’s
Indien geen nieuwe overeenkomsten worden afgesloten is het risico dat inwoners niet kunnen
beschikken over de benodigde hulpmiddelen en dat geen sociaal medische advies kan worden
opgevraagd. Dit risico wordt beheerst door de planning in de inkoopstrategieën te volgen zodat
tijdig nieuwe overeenkomsten kunnen worden afgesloten.
Kader
- Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (inwerking getreden 1 juli 2016)
- Gemeentewet (artikel 55, lid 1)
- Wet openbaarheid van bestuur (artikel 10)
- Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
- Participatiewet
Inspraak, participatie etc.
De Wmo-raad is geïnformeerd over de te starten aanbestedingsprocedures. Tevens zal de Wmoraad worden gevraagd te adviseren tijdens dit traject.
GEMEENTE VELSEN
Financiële en personele consequenties
De financiële consequenties zijn niet bekend. Omdat de markt waarin de aanbestedingen
plaatsvinden is veranderd, ligt het in de lijn van de verwachting dat de prijs zal stijgen.
Communicatie
De aanbestedingsprocedure voor de inkoop van hulpmiddelen betreft een Europese openbare
aanbesteding. Deze zal worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU) en
op TenderNed.
Bij SMA gaat het om een meervoudig onderhandse aanbesteding, waarvoor een vereenvoudigde
procedure geldt. De aanbestedingsprocedure wordt daarom niet gepubliceerd.
De 'Inkoopstrategie hulpmiddelen IJmond de datum 3 februari 2017 en 'Inkoopstrategie sociaal
medische advisering en indicatiestelling Wmo' de datum 3 februari 2017 zijn niet openbaar tot dat
de aanbesteding is afgerond. Deze notities zijn niet openbaar vanwege bescherming economische
en financiële belangen van de gemeente en voorkomen onevenredige bevoordeling van derden
artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Uitvoering van besluit
De uitvoering van het besluit ziet er als volgt uit:
21 maart 2017 Besluitvorming in B&W over
aanbestedingsdocumenten met in de bijlage het programma van
eisen en over toepasselijke
inkoopvoorwaarden en
mandaatverlening aan Stichting Rijk
- 27 maart 2017
Aanbestedingsdocument/Offerteaanvraag publiceren/versturen
- 4 april 2017
Uiterlijk indienen vragen
- 7 april 2017
Nota van inlichtingen
- 20 april 2017
Sluitdatum indienen offertes
- 21 april/15 mei 2017 Beoordelen offertes
- 16 mei 2017
Memo over gunning in B&W
- 18 mei 2017
Voorlopige gunning
- 28 mei 2017
Definitieve gunning
- Begin juli 2017
Ondertekenen overeenkomsten
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
-
het document 'Inkoopstrategie hulpmiddelen IJmond’
het document 'Inkoopstrategie sociaal medische advisering en indicatiestelling Wmo'
Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,
De burgemeester,
K.M. Radstake
F.C. Dales
Download