1 Kom op tegen Kanker, Slecht nieuws mededelen aan patiënten en

advertisement
Thematische oproep slechtnieuwscommunicatie
Projectoproep: Onderzoek naar hulpmiddelen voor slechtnieuwscommunicatie
Context1:
In communicatie zijn er altijd twee partijen. De effectiviteit van een communicatie wordt dus niet
enkel bepaald door de boodschapper maar evenzeer door de partij die de boodschap ontvangt: door
de mate waarin patiënten gedetailleerde informatie over hun toestand kunnen geven, vragen stellen,
checken of de zorgverlener hen begrijpt en ze hun zorgen kunnen uiten. Patiënten en hun naasten
zijn vandaag al een stuk mondiger dan vroeger maar het is de vraag of meer mondigheid van de
patiënt of zijn naaste ook tijdens een slechtnieuwsgesprek kan verwacht worden.
In de internationale literatuur over communicatie tussen zorgverleners en patiënten worden vaak
hulpmiddelen aanbevolen die ervoor zorgen dat patiënten en hun naasten datgene wat wordt
meegedeeld beter onthouden en begrijpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulpmiddelen zoals de
Question Prompt Sheet (QPS) dat patiënten voorbeeldvragen voor de consultatie meegeeft,
elektronische webbased communicatiehulpmiddelen, een audio-opname van het gesprek, maar ook
om een face-to-face- ondersteuning door een zorgverlener of een ervaringsdeskundige die de
consultatie met de patiënt en naaste voorbereid en eventueel hun communicatieve vaardigheden
ondersteund. Ofschoon er reeds (beperkte) evidence bestaat over de meerwaarde van dergelijke
hulpmiddelen is het onduidelijk of deze hulpmiddelen ook bruikbaar zijn voor (de voorbereiding van)
het slechtnieuwsgesprek of het vervolggesprek.
Wat?
Kom op stelt financiering ter beschikking voor een onderzoeksproject dat de meerwaarde van de in
de internationale literatuur gedocumenteerde methodieken/hulpmiddelen voor patiënten en hun
naasten onderzoekt specifiek voor de communicatie over slecht nieuws (mededeling van diagnose en
vervolggesprek). Dit onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en de evaluatie van de effectiviteit
van één of meerdere geselecteerde/ontwikkelde hulpmiddelen in een experimentele setting.
Doelstellingen:
Doelstellingen zijn om:
- de internationaal gedocumenteerde hulpmiddelen/strategieën voor de communicatie tussen
zorgverleners en patiënten te inventariseren en hun mogelijke meerwaarde voor
slechtnieuwscommunicatie te evalueren
1
Kom op tegen Kanker, Slecht nieuws mededelen aan patiënten en hun naasten. Aanbevelingen voor
zorgverleners. Brussel: 2015 [folder]
Vlaamse Liga tegen Kanker, Slechtnieuwsgesprekken: aanbevelingen voor een betere communicatie met de
patiënt en zijn naasten. Dossier – oktober 2014. Brussel: 2014 [rapport]
Voor beide publicaties zie http://www.komoptegenkanker.be/slechtnieuws
Kom op tegen Kanker
29/1/2016
- één of meer hulpmiddelen op maat van zorgverleners en kankerpatiënten in Vlaanderen te
ontwikkelen/selecteren
- via experimenteel onderzoek na te gaan of de ontwikkelde hulpmiddelen de kwaliteit en
effectiviteit van de slechtnieuwscommunicatie verbeteren
Resultaten:
De output bestaat minimum uit:
- een publicatie van de resultaten in wetenschappelijke tijdschriften, de eventueel
ontwikkelde/aangepaste hulpmiddelen die beschikbaar moeten worden gesteld van de
sector en een bijhorende handleiding/folder/richtlijnen om deze optimaal te gebruiken.
- Een bondig onderzoeksrapport met het opzet, de gehanteerde methodologie en resultaten
van onderhavig onderzoek.
Voorwaarden voor indiening
* m.b.t. de projectaanvrager
- De projectaanvrager is een onderzoekscentrum met onderzoeksexpertise rond
(slechtnieuws)communicatie en ervaring met communicatietraining.
*m.b.t. de projectinhoud
- het project is innoverend d.w.z. er is een duidelijke en aantoonbare meerwaarde ten opzichte van
bestaande initiatieven in Vlaanderen
-Het project is niet financierbaar met andere middelen of middelen die onder de reguliere
(overheids)financiering vallen.
- het project voldoet aan de voorwaarden voor ‘innoverende onderzoeksprojecten’ die zijn bepaald
in het reglement Vernieuwende initiatieven Kom op tegen Kanker2
-Er kan geen exclusieve aanspraak op de intellectuele eigendom gelegd worden. De
ontwikkelde/aangepaste hulpmiddelen dienen beschikbaar te worden gesteld van de sector alsook
een bijhorende handleiding/folder/richtlijnen om deze optimaal te gebruiken.
Wat kan aangevraagd worden?
Duur
Een project duurt in principe maximum 3 jaar Afwijkingen van de projectduur dienen grondig
gemotiveerd te worden.
Budget
Elke ingebrachte kostenpost moet rechtstreeks en ondubbelzinnig verband houden met en
verantwoord worden in het kader van het project. Het staat de Psychosociale Commissie die de
projecten beoordeelt vrij kostenposten te schrappen en/of aanpassingen aan het budget op te
leggen als voorwaarde voor toekenning.
2
Beschikbaar op de website van Kom op tegen Kanker:
http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/reglement_vern_ini_070316_maart_2016.pdf
Kom op tegen Kanker
29/1/2016
In geen geval mogen overheadkosten (indirecte kosten) in rekening worden gebracht. Het gaat hier
om kosten die niet eigen zijn aan het aangevraagde project. Dit omvat onder meer kosten voor
verwarming, huur, water …
Aangezien het om een subsidie gaat voor een project dat door de projectverantwoordelijke bij de
projectfinancier werd ingediend, is de financier hiervoor geen BTW verschuldigd.
Er kan een toelage aangevraagd worden ter dekking van:
* Personeelskosten bij hoofdaanvrager voor:
- de coördinatie en uitvoering van het onderzoek
- de ontwikkeling van de beoogde deliverables.
Voor één FTE wordt het standaardbedrag van €65 000/jaar gehanteerd. Indien hogere bedragen
worden aangevraagd, dient hiervoor een goede motivering toegevoegd te worden.
* Werkingskosten
De werkingskosten die direct aan het project toe te schrijven zijn, kunnen ingebracht worden op het
project. Werkingskosten omvatten o.m. kosten voor transport/verplaatsingen, inhuren jobstudenten,
klein bureaumateriaal, verzendkosten ... Kosten die in principe niet in aanmerking komen zijn reis/verblijfskosten voor congressen en recupereerbare BTW.
In alle gevallen is het zo dat alleen kosten ingediend kunnen worden die eenduidig in verband te
brengen zijn met het project. Indien het gebruik van het product of de dienst (de looptijd van) het
project overschrijdt, kunnen de kosten enkel proportioneel tot het gebruik voor het project
ingebracht worden. De werkingskosten moeten terug te vinden zijn in de boekhouding en met
facturen gestaafd kunnen worden.
* Uitrustingskosten
Uitrustingskosten (bijv. laptop, pc, opnameapparatuur) komen in principe niet in aanmerking voor
betoelaging.
De deadline voor het indienen van projecten is 30 september 2016.
Voor meer informatie m.b.t. de inhoud van de oproep, contacteer Hans Neefs:
[email protected]
Voor meer informatie m.b.t. het indienen van een project (financiële, administratieve
modaliteiten), contacteer Inge Pelemans: [email protected]
Kom op tegen Kanker
29/1/2016
Download