Kleinschalige chloorproductie

advertisement
Kleinschalige chloorproductie (se)
Algemene kenmerken van dit schoolexamen
 Leerlingen werken in tweetallen
 Leerlingen hebben de beschikking over een computer met internetaansluiting
 Toegestane hulpmiddelen: BINAS, grafische rekenmachine, materialen voor het maken van een
poster.
 Beschikbare tijd: 120 minuten
 Product dat beoordeeld wordt: poster
Opdracht 1
Onderstaand artikel komt uit 'C2W Life Science' van 31 mei 2008. Lees het artikel samen aandachtig door.
Opdracht 2
Verzamel via internet zoveel mogelijk gegevens over het membraanelektrolyseproces waarmee chloor
geproduceerd kan worden.
Opdracht 3
Jullie werken bij AkzoNobel afdeling Technology & Engineering. Jullie baas, mevrouw Jaqueline Oonincx
heeft jullie de opdracht gegeven om een poster te maken waarin de opzet van de kleinschalige
chloorproductie kernachtig en duidelijk uiteengezet wordt. Die poster zal gebruikt worden op een beurs van
chemische bedrijven. Via die poster moeten toekomstige klanten een goed indruk krijgen van de
mogelijkheden van de kleinschalige chloorproductie.
Op de poster moet je in ieder geval aandacht geven aan:
 de chemische aspecten van het membraanelektrolyseproces,
 een blokschema van de chloorproductie-unit,
 de veiligheidsaspecten met betrekking tot het produceren van chloor,
 de maximale hoeveelheden.
Chloorproductie 2008-06-16 hdefs.doc
Beoordeling
De poster zal beoordeeld worden. Hierbij gelden de volgende bepalingen:
 Chemische aspecten van het membraanelektrolyseproces:
maximaal 20 punten
 Blokschema van de chloorproductie-unit:
maximaal 10 punten
 Veiligheidsaspecten
maximaal 10 punten
 Berekening van de hoeveelheden Cl2(g), H2(g) en NaOH(s) die per dag geproduceerd kunnen
worden
maximaal 10 punten
 Vormgeving van de poster
maximaal 10 punten
Chloorproductie 2008-06-16 hdefs.doc
Verantwoording Kleinschalige chloorproductie (se-verie).
Deze opgave heeft betrekking op de volgende eindtermen.
A1.1 Informatievaardigheden
De kandidaat kan doelgericht informatie zoeken, beoordelen, selecteren en verwerken.
A1.2 Communiceren
De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren
over onderwerpen uit het desbetreffende vakgebied.
A1.4 Studie en beroep
De kandidaat kan toepassingen en effecten van vakkennis en vaardigheden in verschillende studiën
beroepssituaties herkennen en benoemen en een verband leggen tussen de praktijk van deze
studies en beroepen en de eigen kennis, vaardigheden en belangstelling.
A2.6 Rekenkundige en wiskundige vaardigheden
De kandidaat kan een aantal voor het vak relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden
correct en geroutineerd toepassen bij vakspecifieke probleemsituaties.
Subdomein D1 Grootschalige productie van stoffen
De leerling kan het productieproces van enkele maatschappelijk of economisch relevante stoffen uit
de eigen omgeving toelichten en daarbij moleculaire kennis toepassen.
Subdomein D5 Industriële processen
De kandidaat kan de verschillende stadia van een industrieel proces benoemen en in een blokschema
weergeven.
Beoordeling

Chemische aspecten van het membraanelektrolyseproces:
maximaal 20 punten
U kunt hierbij onderscheid maken in:
* reactievergelijkingen, halfreacties,
* functie van het membraan,
* onderscheid van de processen aan de positieve en negatieve elektrode
* ...................

Blokschema van de chloorproductie-unit:
maximaal 10 punten
Let hierbij vooral op de volledigheid: mengtank voor het oplossen van keukenzout, de juiste
koppeling van de pekelstroom aan de elektrolysecel, de adsorptie-unit voor calamiteiten

Veiligheidsaspecten
Leerlingen moeten ingaan op:
* adsorptie-unit
* controlekamer vanuit de Akzo-Nobel-vestiging

Berekening van de hoeveelheden Cl2(g), H2(g) en NaOH(s)
die per dag geproduceerd kunnen worden
Let op eenheden en juiste aantal significante cijfers

Vormgeving van de poster
Het oog wil ook wat.
Chloorproductie 2008-06-16 hdefs.doc
maximaal 10 punten
maximaal 10 punten
maximaal 10 punten
Download