Leverings- en betalingvoorwaarden

advertisement
Leverings- en betalingvoorwaarden DENTAURUM
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
Toepasselijkheid
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en
diensten. Voorwaarden van de klant, die in tegenspraak zijn met deze leverings- en
betalingsvoorwaarden of die van deze voorwaarden afwijken, worden door ons niet
erkend en zijn dus niet van toepassing, tenzij ze schriftelijk werden aanvaard.
Onze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden ook voor toekomstige transacties, zelfs
wanneer deze niet zouden worden bijgevoegd.
Offertes en orders
Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk een bindende offerte werd gedaan.
Beslissend is in ieder geval onze orderbevestiging, die ook in de vorm van een factuur
met de producten kan worden verstuurd. Heeft de klant bezwaren tegen de inhoud van
de orderbevestiging, dan moet hij binnen de week schriftelijk bezwaar indienen tegen de
orderbevestiging, bij gebreke waarvan de overeenkomst tot stand komt overeenkomstig
de orderbevestiging.
Offertes en orders via elektronische weg
Dit artikel regelt de leverings- en betalingsvoorwaarden specifiek van toepassing voor
offertes en orders geplaatst via elektronische weg. De overige bepalingen van
onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht in
zoverre deze niet afwijken van dit artikel.
Door zich te registreren en een order te plaatsen aanvaardt iedere klant
onvoorwaardelijk alle leverings- en betalingsvoorwaarden en zal zich niet op
onwetendheid kunnen beroepen. Door zich te registreren en een order te plaatsen
bevestigt de klant eveneens een professionele aankoper te zijn en verbindt hij zich ertoe
niet te handelen als tussenkoper, noch bestelde goederen door te verkopen aan
particulieren.
Om zich te registreren als klant of gebruiker van de online shop dient een verzoek te
worden gericht bij wijze van invullen van het registratieformulier zoals te vinden op de
website.
De door de klant of gebruiker ingevulde registratiegegevens zijn tevens de factuur- en
leveringsgegevens. Het leveringsadres is slechts wijzigbaar na gelijktijdige aanvraag met
de geplaatste order en dient bevestigd te worden door DENTAURUM.
Standaardleveringen:
De verzending van de per elektronische weg geplaatste orders (met een maximum van
30kg) wordt gedaan in samenwerking met onze partner DPD. Behoudens gevaarlijke
stoffen en dringende leveringen geschiedt de levering van elektronische orders zonder
enige verzendkost ten aanzien van de klant.
Dringende leveringen (Express):
Dringende bestellingen worden geleverd via onze partner DPD op de eerstvolgende
werkdag (met uitzondering van orders op zaterdag, zon- en feestdagen) voor 18u00.
Leveringskosten voor dringende bestellingen vallen geheel ten laste van de klant.
Transport en risico-overgang
Goederen in originele verpakking, ongeopend, in perfecte staat en met kopie van factuur
kunnen worden geretourneerd binnen de vier weken te rekenen vanaf ontvangst van de
goederen. Verzendkosten vallen geheel ten laste van de klant. Om beschadigingen en
verlies te voorkomen, wordt voor de retour van de goederen aangeraden een pakket met
aangegeven waarde te gebruiken.
Prijzen
Onze prijzen worden uitgedrukt in Euro, exclusief BTW. In onze prijzen zijn de kosten van
verpakking, verzendings-, administratie- en verzekeringskosten niet inbegrepen. De
prijzen van de reserveonderdelen betreffen nettoprijzen.
De prijs wordt bepaald op het tijdstip van de afsluiting van de overeenkomst. Wanneer
de levering wordt voorzien op vier maanden na het afsluiten van de overeenkomst,
wordt de op het ogenblik van de levering geldende prijs in acht genomen.
De prijzen worden bepaald aan de hand van de geldende prijslijsten. Afzonderlijke prijzen
kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Bij inwerkingtreding van nieuwe prijslijsten
worden de hierin opgenomen prijzen geldig. De prijzen voor edelmetaalhoudende
artikelen worden bepaald volgens de dagkoers.
Bij verzending naar een ander adres dan het facturatieadres, wordt 5 Euro
administratiekosten aangerekend.
Leveringsdatum
Leveringsdata zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Is een
leveringsdatum bindend vastgelegd, dan kan deze afspraak alleen worden nageleefd,
wanneer de klant zijn contractuele verplichtingen nakomt. De leveringstermijn wordt
nageleefd, wanneer de producten onze fabriek in Ispringen (Duitsland) hebben verlaten
voor het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn of indien voor die datum
aan de klant wordt meegedeeld dat de producten klaar zijn voor verzending.
Indien wij verantwoordelijk zijn voor de overschrijding van de bindend vastgelegde
leveringstermijn, dan kan de klant de overeenkomst opzeggen, nadat hij ons schriftelijk
een redelijke uiterste termijn voor levering heeft gesteld en deze zonder gevolg is
verstreken. Schadeclaims door de klant zijn uitgesloten, tenzij ons met betrekking tot de
vertraging grove schuld of ernstige nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
Worden wij door overmacht verhinderd, de producten te leveren, dan wordt de
leveringstermijn automatisch verlengd met de duur van de overmacht plus een redelijke
opstarttijd. Met overmacht worden alle onvoorzienbare situaties buiten onze
verantwoordelijkheid om bedoeld, die de levering onaanvaardbaar bemoeilijken of
onmogelijk maken. Voorbeelden zijn leveringsvertragingen bij de toeleverancier,
arbeidsconflict, overheidsmaatregelen, tekort aan grondstoffen of energie, zware
bedrijfsstoringen door vernieling van het bedrijf in zijn geheel of van belangrijke
afdelingen of door uitval van onontbeerlijke productie-installaties, ernstige
transportstoringen enz. Duurt de overmachtsituatie langer dan vier maanden, dan
hebben wij het recht, de overeenkomst op te zeggen. In dit geval zal de klant geen recht
hebben op een schadevergoeding. Op verzoek van de klant zullen wij na deze vier
maanden aan de klant meedelen, of wij de overeenkomst opzeggen dan wel binnen een
door ons te bepalen redelijke termijn zullen leveren.
Deelleveringen of levering op afroep
Wij kunnen bestellingen uitvoeren in deelleveringen, die overeenkomstig onze
betalingsvoorwaarden afzonderlijk moeten worden betaald. Wordt een deellevering niet
6.2
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
tijdig betaald, dan hebben wij het recht de verdere verwerking van de bestelling op te
schorten.
Op afroep bestelde producten moet de klant uiterlijk binnen zes maanden na de
bestelling volledig hebben afgeroepen, wanneer in de overeenkomst geen andere
termijn is vastgelegd. De afroep moet door ons binnen een redelijke periode voor de
leveringstermijn worden ontvangen.
Transport en risico-overgang
De verzending gebeurt, tenzij anders overeengekomen, op kosten en risico van de klant.
De verzending gebeurt ook op risico van de besteller, wanneer wij uitzonderlijk de kosten
van de verzending dragen.
Tenzij anders overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en transportwegen,
zonder ervoor verantwoordelijk te zijn, dat de snelste en goedkoopste mogelijkheid
wordt gekozen. Schadeclaims wegens niet-inachtneming van een verzendingsinstructie
of wegens gebrekkige verpakking van de producten zijn uitgesloten, tenzij ons grove
schuld of ernstige nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
Het risico gaat over op de klant vanaf het ogenblik dat wij de producten in Ispringen
(Duitsland) overdragen aan de vrachtvervoerder. Dit geldt ook bij deelleveringen. Neemt
de klant de producten zonder geldige reden niet af, wordt de levering vertraagd door
redenen veroorzaakt door de klant of roept de klant de afroeporders niet tijdig af, dan
gaat het risico op hem over. Worden de producten bij ons opgeslagen, dan moet de klant
de gebruikelijke opslagvergoeding betalen. Worden de producten bij derden opgeslagen,
dan draagt de klant de kosten hiervan.
Bij beschadiging of verlies van de producten tijdens het transport moet de klant bij de
vervoerder onmiddellijk een proces-verbaal van bevinding laten opmaken.
Zichtzendingen en creditnota’s
Worden zichtzendingen toegezonden en wordt er geen afrekeningtermijn vastgelegd,
dan wordt de volledige zending beschouwd als door de klant aangekocht tegen de
berekende leveringsprijzen, wanneer de producten niet binnen 10 dagen vanaf de datum
van de zichtfacturen werden teruggestuurd.
Voor creditnota’s wordt minstens 2,50 Euro aan administratiekosten aangerekend.
Gecrediteerd wordt niet de actuele prijs, maar de oorspronkelijk gefactureerde prijs. De
minimumwaarde voor creditnota’s voor teruggezonden producten bedraagt 25 Euro.
Betalingsvoorwaarden
Onze facturen moeten uiterlijk binnen 30 dagen vanaf factuurdatum integraal worden
betaald. Bij betaling binnen 10 dagen wordt 2 % korting verleend op de netto
productwaarde. Facturen tot een productwaarde van 25 Euro en facturen voor op maat
gemaakte goederen (vb. gesoldeerde banden), artikelen uit edelmetaal evenals
loonarbeid en reparaties moeten evenwel onmiddellijk en zonder korting worden
betaald.
Betalingen worden steeds gecrediteerd op de eerste factuur. Alle betalingen moeten
voor ons vrij van kosten worden gedaan. Bank-, disconto- en incassokosten worden door
de klant betaald, ook zonder uitdrukkelijke afspraak. Betalingen met wissels moeten
vooraf worden overeengekomen. Voor betalingen met een wissel wordt geen korting
voor contante betaling toegekend.
Wordt de betalingstermijn overschreden, dan kunnen wij van rechtswege een rente eisen
wegens laattijdige betaling van 10%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op
het (nog) verschuldigde bedrag. Wij behouden ons bovendien het recht voor,
compensatie te eisen voor bijkomende schade.
Indien de klant achterop raakt met de betalingen, wissels of cheques niet tijdig worden
geïnd of er na afsluiting van de overeenkomst gegronde twijfel bestaat over de
solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant, dan kunnen wij naar keuze de contante
betaling van alle openstaande vorderingen inclusief wissels of waarborg voor levering
eisen. Zolang de opstaande facturen niet zijn betaald, zijn wij niet verplicht verdere
leveringen te doen.
De klant kan alleen aanspraak maken op een compensatie- en retentierecht voor
vorderingen, die onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld.
Eigendomsvoorbehoud
Alle door ons geleverde producten blijven onze eigendom, zolang niet alle vorderingen
uit vorige overeenkomsten volledig zijn betaald. Tot de aanspraken behoren ook chequeen wisselvorderingen evenals vorderingen uit de lopende rekening. Wordt in verband
met de betaling voor ons een aansprakelijkheid op basis van een wissel gesubstantieerd,
dan zal het eigendomsvoorbehoud pas vervallen, wanneer onze claims op basis van de
wissel zijn uitgesloten.
De aanvaarding van teruggezonden producten door ons leidt, voor zover de bepalingen
van de wet op verbruikerskrediet niet van toepassing zijn, niet tot de ontbinding van de
overeenkomst, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben verklaard.
Bij pandbeslag of andere ingrepen op de geleverde goederen door derden moet de klant
ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. De klant draagt alle kosten,
die gepaard gaan met de opheffing van de beslaglegging en/of de vervanging van de
goederen.
De klant heeft het recht, behoudens herroeping om gegronde reden, te beschikken over
de geleverde producten in het kader van een normale handelstransactie. Niet toegelaten
zijn in het bijzonder eigendomsoverdracht door de klant van de geleverde goederen tot
zekerheid en verpanding. In geval van wederverkoop draagt de klant nu reeds alle claims
uit de wederverkoop, in het bijzonder betalingsvorderingen, maar ook andere claims die
verband houden met de verkoop, ten bedrage van het eindbedrag van de factuur
(inclusief BTW) aan ons over, en dit ongeacht of de geleverde producten zonder of na
verwerking verder zijn verkocht. Worden de vorderingen van de klant uit de
wederverkoop opgenomen in een rekening-courant, dan draagt hij nu reeds de
betalingsvordering aan ons over ten bedrage van het desbetreffende en erkende saldo,
dat overeenstemt met onze vorderingen tegen de klant. De klant heeft, behoudens een
om gegronde reden door ons toegelaten herroeping, het recht de overgedragen
vorderingen fiduciair te innen. Voor de wederverkoop van de vorderingen gebaseerd op
echte factoring is onze voorafgaande toestemming nodig. In geval van gegronde reden
hebben wij het recht, de vorderingsoverdracht ook namens de klant bekend te maken
aan de beslaglegger. Met de bekendmaking van de overdracht aan de beslaglegger
vervalt de inningbevoegdheid van de klant. In geval van herroeping van de
inningbevoegdheid kunnen wij eisen, dat de klant de overgedragen vorderingen en hun
schuldenaars aan ons bekend maakt, alle gegevens verstrekt die nodig zijn voor de
10.5
11
11.1
11.2
11.3
inning, de bijbehorende documenten overhandigt en de overdracht meedeelt aan de
schuldenaars.
Be- en verwerking van de producten onder eigendomsvoorbehoud door de klant gebeurt
steeds voor ons. De klant verklaart af te zien van de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek met betrekking tot het recht van natrekking. Worden de producten onder
eigendomsvoorbehoud met andere, niet aan ons toebehorende artikelen onscheidbaar
vermengd of samengevoegd of met niet aan ons toebehorende artikelen zodanig
verbonden, dat ze een wezenlijk bestanddeel worden van een uniform artikel, dan
verkrijgen wij het eigendomsrecht op dit nieuwe artikel in verhouding van het
eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) van de producten onder
eigendomsvoorbehoud tot de aankoop- of productieprijs van de andere vermengde resp.
samengevoegde of verbonden artikelen op het tijdstip van de vermenging, samenvoeging
of verbinding. Gebeurt de vermenging, samenvoeging of verbinding zodanig, dat het
artikel van de klant als hoofdartikel moet worden beschouwd, dan verkrijgen wij het
mede-eigendomsrecht op het hoofdartikel in verhouding van het eindbedrag van de
factuur van de producten onder eigendomsvoorbehoud tot de waarde van het
hoofdartikel. Wij verplichten ons ertoe, de ons toekomende waarborgen op verzoek van
de klant naar eigen goeddunken vrij te geven, indien hun realiseerbare waarde de te
waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt.
Garantie en aansprakelijkheid
De klant is verplicht, de producten onmiddellijk te onderzoeken en zichtbare gebreken,
uiterlijk binnen een week na levering, schriftelijk bij ons te melden. Verborgen gebreken
moeten uiterlijk een week na hun ontdekking schriftelijk worden gemeld.
Indien de producten gebreken vertonen, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, hebben wij
het recht naar keuze de gebreken te verhelpen of de producten te vervangen door
nieuwe. Indien de herstelling of vervanging mislukt of onaanvaardbaar wordt vertraagd
door onze schuld, dan kan de klant naar keuze een vermindering van de aankoopprijs of
ontbinding van de overeenkomst eisen.
Wij zijn aansprakelijk voor grove schuld en ernstige nalatigheid. Voor eenvoudige
nalatigheid zijn wij enkel aansprakelijk, wanneer het gaat om inbreuken op elementaire
contractuele verplichtingen, die voortkomen uit de aard van de overeenkomst en het
bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengen. Voor het overige zijn bij
eenvoudige nalatigheid schadeclaims van de klant gebaseerd op eender welke
rechtsgrond, in het bijzonder ook rechtsgronden, die berusten op inbreuken op
verplichtingen bij de afsluiting van de overeenkomst of op contractuele
nevenverplichtingen evenals op garantie, uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking
geldt niet voor claims op basis van de wet op de productaansprakelijkheid, bij initieel
onvermogen of onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren door onze schuld alsook
bij het ontbreken van eigenschappen, die uitdrukkelijk zijn toegezegd en de klant precies
tegen de opgetreden schade moeten beschermen.
12
Op maat gemaakte producten
Voor producten, die volgens tekeningen, monsters of andere aanwijzingen van de
besteller worden vervaardigd, is de besteller aansprakelijk voor inbreuken op patent- en
andere beschermingsrechten van derden. Hij vrijwaart ons van dergelijke claims. Tot op
maat gemaakte producten worden ook banden gerekend, die door ons op verzoek van de
klant worden voorzien van opgelaste componenten. Onze tekeningen, monsters of
modellen blijven onze eigendom en mogen alleen ter inzage worden overhandigd aan
derden, wanneer wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.
Gereedschappen en installaties blijven onze eigendom, ook wanneer de besteller een
deel van de productiekosten heeft betaald. Wij verplichten ons ertoe, installaties en
vormen te bewaren voor nabestellingen. De bewaringsverplichting vervalt, wanneer door
de besteller binnen 2 jaar na de laatste levering geen bijkomende bestelling wordt
geplaatst. De bewaringstermijn vervalt onmiddellijk, wanneer de besteller de aan hem
geleverde producten niet of niet tijdig betaalt. Op maat gemaakte producten kunnen niet
worden omgewisseld of teruggegeven.
13
Onderaanneming
De levering van grondstoffen en halffabrikaten voor doorlevering door ons gebeurt op
kosten en risico van de besteller.
14
14.1
14.2
Plaats van levering en betaling, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht
Plaats van betaling is uitsluitend Antwerpen - België.
Alle geschillen, die voortvloeien uit de inhoud van de overeenkomst alsook over het
ontstaan en de effectiviteit hiervan, inclusief rechtsvorderingen met betrekking tot
wissels en cheques, zullen voor handelaars worden beslist door de bevoegde rechtbank
van Antwerpen. Wij behouden ons het recht voor, rechtsvorderingen in te stellen op de
plaats van de zetel van de klant.
Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Internationaal
kooprecht is niet van toepassing.
14.3
Download