De veiligheidsconsulent in BelRAI

advertisement
BIJLAGE 2 bij de overeenkomst met het Comité van de verzekering voor
geneeskundige verzorging van het RIZIV betreffende de financiering van alternatieve
en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen.
Toepassing van de bepalingen van artikel 22 van de overeenkomst die is gesloten met het
Verzekeringscomité van het Riziv betreffende de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg
voor kwetsbare ouderen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013.
De veiligheidsconsulent in BelRAI
De veiligheidsconsulent vervult een belangrijke functie in het kader van het privacy
beleid in BelRAI. Veiligheidsconsulenten zijn in feite de “inspecteurs” die toezien op
het correct naleven van het privacy beleid.
Rol van de veiligheidsconsulent
Om te bepalen welk de precieze rol is van de veiligheidsconsulent in BelRAI, werd
vertrokken van de bestaande reglementering voor veiligheidsconsulenten in
ziekenhuizen.
In de rondzendbrief van het RIZIV aan ziekenhuizen ter zake dd. 17/12/2001 wordt
de rol van de veiligheidsconsulent als volgt bepaald:
“De veiligheidsconsulent adviseert, op eigen initiatief of op verzoek, de persoon die
instaat voor het dagelijks beheer van de instelling. Hij is belast met het verzamelen,
bijwerken en verdelen van de nodige documentatie. Hij waakt ook over de correcte
toepassing van de binnen de instelling overeengekomen procedures. Hij brengt
jaarlijks verslag uit over de daadwerkelijke naleving van de procedures. Elke
vastgestelde tekortkoming moet te allen tijde onmiddellijk aan de directie van de
instelling worden gemeld. De adviezen en verslagen moeten schriftelijk worden
meegedeeld en met redenen worden omkleed. “
Voor BelRAI betekent dit dat de verantwoordelijkheid van de veiligheidsconsulent is,
toe te zien op de correcte toepassing van de privacy policy. Hij of zij is de
onafhankelijke persoon waar alle zorgverleners of cliënten terecht kunnen bij
eventuele problemen of vragen in verband met de privacy.
Organisatie
De organisatie van veiligheidsconsulenten in BelRAI wordt best hiërarchisch
ingevuld, in overeenstemming met de groepshiërarchie.
De aanstelling van een persoon tot veiligheidsconsulent voor een bepaalde groep,
gebeurt bij machtiging door de veiligheidsconsulent van de hoger liggende groep.
Indien er geen hogere groep is, gebeurt de machtiging door de algemene BelRAI
veiligheidsconsulent. Deze wordt op zijn beurt aangesteld door E-health.
Organisaties die al een veiligheidsconsulent hebben, bv. ziekenhuizen, kunnen deze
consulent de bijkomende opdracht geven te waken over de veiligheid in het BelRAI
systeem. Organisaties die nog geen veiligheidsconsulent hebben, dienen er een aan
te stellen voor BelRAI.
BelRAI organiseert de nodige opleiding voor nieuwe veiligheidsconsulenten zodat
hen kan duidelijk gemaakt worden hoe het privacy beleid in BelRAI opgesteld is en
technisch ondersteund wordt.
De volgende punten zijn verder belangrijk met betrekking tot de veiligheidsconsulent
zelf:

De veiligheidsconsulent mag zelf geen toegang hebben tot zorggegevens van
een cliënt. Hij of zij mag niet zelf BelRAI vragenlijsten invullen voor cliënten in
zijn of haar organisatie. De veiligheidsconsulent heeft wel toegang tot alle
logs met betrekking tot zijn of haar organisatie.

De veiligheidsconsulent heeft best een functie die hem of haar zo
onafhankelijk mogelijk maakt bij eventuele discussies tussen een
1
zorgverlener en een cliënt. Daarom kan men overwegen of de
veiligheidsconsulent wel of geen werknemer zou moeten zijn van de
organisatie waartoe de zorgverlener behoort. Een mogelijkheid is dat de
veiligheidsconsulent een onafhankelijke consultant is of werknemer van een
onafhankelijk bedrijf.

Om deze redenen mag de veiligheidsconsulent ook geen groepsbeheerder
zijn, aangezien deze de toegangsrechten bepaalt tot zijn groep. De
veiligheidsconsulent is niet de persoon die de toegangsrechten bepaalt maar
wel die de correcte naleving van de toegangsrechten controleert.
Taken
De taken van de veiligheidsconsulent zijn, onder andere:

Bijhouden van een register van wie toegang heeft tot BelRAI binnen zijn
groep.

Antwoorden op vragen in verband met beveiliging en privacy, zowel van
zorgverleners als van cliënten.

Periodiek nakijken van veiligheidslogs om eventuele inbreuken op de privacy
op te sporen.

Onderzoeken van klachten in verband met inbreuken op de privacy en
hierover verslag uitbrengen aan het management. Het is de taak van het
management om passend op te treden in geval van inbreuken.

Periodiek verslag uitbrengen aan het management over de veiligheid en
naleving van de veiligheid- en privacypolitiek.
Praktische uitwerking in BelRAI
De veiligheidsconsulent logt in op het BelRAI systeem en kan daar de volgende
zaken doen:

Log overzichten bekijken voor de groep waarvan hij veiligheidsconsulent is.
De volgende log overzichten zijn mogelijk:

Overzicht van alle gelogde acties in BelRAI
Enkel de algemene BelRAI veiligheidsconsulent mag dit log overzicht zien

Overzicht van specifieke gelogde acties m.b.t. toegangsrechten:
o
Aanpassen toegangsrechten in matrices
o
Aanpassen instrument inhoud via CMS systeem
Mislukte login pogingen (“not autorized”) (waarvoor gebruiker
onbekend is)
Enkel de algemene BelRAI veiligheidsconsulent mag dit log overzicht zien
o

Overzicht van alle gelogde acties relevant voor een bepaalde groep: dwz
alle gelogde acties die rechtstreeks met deze groep verband houden, alle
gelogde acties van alle zorgverleners in die groep, alle gelogde acties die
betrekking hebben op cliënten lid van die groep, en alle gelogde acties
ivm vragenlijsten van die cliënten
Enkel de veiligheidsconsulent van deze groep mag dit log overzicht zien.

Profiel bekijken van cliënten en zorgverleners die tot zijn groep behoren en
van de groepen waartoe hij toegang heeft.

Toegangsrechten bekijken: groepslidmaatschap van cliënt, zorgverleners met
individuele toegang, cliëntbeheerder(s)

De veiligheidsconsulent heeft géén toegang tot:
2
o
Vragenlijsten voor cliënten (noch bekijken, noch invullen van
vragenlijsten, resultaten of individuele statistieken).
o
Profiel van cliënten en zorgverleners aanpassen.
3
Download