PowerPoint-presentatie - Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie

advertisement
Vlaamse Vereniging voor
schoolpsychologie
Het plaat(s)je van de
schoolpsycholoog
Maria De Beuckeleer, Voorzitter VVSP
Prof. Karine Verschueren, KULeuven
Colloqium BFP 09-12-2004
Evolutie
• Plaatje : Diagnosticus
Leerlingenbegeleider
• Plaats : School extern
Schoolintern
Colloqium BFP 09-12-2004
Plaat(s)je van de
schoolpsycholoog
= antwoord op
1. Maatschappelijke
2. Beleidsmatige/ legistieke
3. Onderwijskundige
veranderingen
Colloqium BFP 09-12-2004
Verruiming
• Diagnose

begeleiding
• Leren

leven
• Leerling

context
• Individu

groep (vnl school)
• Expert

coach
Colloqium BFP 09-12-2004
Diagnose  begeleiding
Vóór 1975 Diagnose i.f.v. - studiekeuze
- overstap BuO
TAAKKLAS
Diagnostisch proces
Diagnose
handelingsgericht
Handelingsplan
Remediëren
Colloqium BFP 09-12-2004
Leren - leven
Cognitief
psychisch
sociaal-relationeel
Colloqium BFP 09-12-2004
leerling - context
Leerling
School
Thuis
Vrije Tijd
Colloqium BFP 09-12-2004
Expert - Coach
Colloqium BFP 09-12-2004
Individu - groep
Leerkrachten : - moeilijk gedrag
- leerstoornissen
Ouders
- schoolbetrokkenheid
- probleemgedrag
Colloqium BFP 09-12-2004
Tendensen
•
Aanvankelijk :
scholingsgraad van
arbeiderskinderen
•
Oog voor moeilijker
lerend kind
•SBO-PMS
•privé => gesubsidiëerd
•Remediëren
•Partiële stoornissen
•Inrichting TK
•Verdrag van R. v/h Kind
•
Meer aandacht voor
maatschappelijk
kwetsbaren in de
maatschappij
•Lkr - onderwijs
•Zorg
•Sec. Ond. : Vertr. - Ikr
Colloqium BFP 09-12-2004
•GOK I
Tendensen (vervolg)
• Nieuwe uitdaging: AN,
NT2
• Meer zorg voor alle lln op
alle aspecten voor hun
ontwikkeling
• Zorgcoördinator in BaO
• GOK II
• Inclusief onderwijs
•(GOK III)
• Maatschappelijk druk om
te presteren :
* ind II: op voet gevolgd
meteen remediëren
* scholen: zichtbaar
maken v result. /leerwinst
Colloqium BFP 09-12-2004
CLB
Decreet dec. 98
4 domeinen :
•
•
•
•
Leren en studeren
Preventieve gezondheidszorg
Schoolloopbegeleiding
Psychisch en sociaal functioneren
Colloqium BFP 09-12-2004
CLB (vervolg)
•
•
•
•
Subsidiair
Multidisciplinair
Vraaggestuurd
Emancipatorisch
 individuele begeleiding + systeembegeleiding
 directe
+ indirecte begeleiding
Remediëren
+ preventief
Colloqium BFP 09-12-2004
School
• Vertrouwensleerkracht
• Zorgcoördinator
• Interne leerlingenbegeleiding
Colloqium BFP 09-12-2004
Leerlingenbegeleiding
CLB
School-externe
School
school-interne
Onderwijs
Maatschappelijk
Beleid
Vernieuwd profiel van de
schoolpsycholoog
Colloqium BFP 09-12-2004
Profiel schoolpsycholoog
• Recente ontwikkelingen in
leerlingenbegeleiding en onderwijs in
Vlaanderen
• Internationaal gangbare profielen
Colloqium BFP 09-12-2004
Internationaal gangbare
definities schoolpsychologie
• International School Psychology Association:
“professionals prepared in psychology and education who
are recognized as specialists in providing psychological
services to children and youth within the context of school,
families and other settings that impact their growth and
development”
• National Association of School Psychologists:
“school psychologists have specialized training in both
psychology and education”
Colloqium BFP 09-12-2004
Internationaal gangbare
definities schoolpsychologie
• University of Berkeley:
“the school psychologist is the cognitive, social and
behavioral scientist in the school setting who designs,
administers and/or participates in a school psychological
services delivery system”
“scientist-practitioner”
Colloqium BFP 09-12-2004
Wie zijn schoolpsychologen?
• gedragswetenschappers
• thuis in psychologie én onderwijs
• bevorderen van de ontwikkeling en het
functioneren van kinderen en jongeren in
schoolse context
- cognitief en psychosociaal
- eigen ontplooiing en
maatschappelijke aanpassing
door interventies
leerlingen zelf
(determinanten in) school- en
thuisomgeving
Colloqium BFP 09-12-2004
Wat doen schoolpsychologen?
kerntaken
1.
2.
3.
4.
5.
Psychodiagnostiek
Directe interventies
Indirecte interventies
Preventie en educatie
Onderzoek en beleidsvoering
Colloqium BFP 09-12-2004
Psychodiagnostiek
(“Assessment”)
•
•
•
•
leerontwikkeling, psychosociale
ontwikkeling, schoolloopbaan
kind én omgeving
proces van diagnostische besluitvorming
wetenschappelijk verantwoord en
cliëntgericht
Colloqium BFP 09-12-2004
Directe interventies
•
•
vragen en problemen met betrekking tot
leren, psychosociaal functioneren,
schoolloopbaanbeslissingen
vaak: counseling en interventies vanuit
leertheoretisch kader
Colloqium BFP 09-12-2004
Indirecte interventies
•
•
•
begeleiden van leerlingen via ouders,
leerkrachten, …
“consultatief werken”
remediërend en preventief
Colloqium BFP 09-12-2004
Preventie en educatie
•
•
•
ontwikkelen en implementeren van
preventieve of educatieve programma’s
met betrekking tot psychosociale
problemen, (geestelijke) gezondheid,
bevorderen onderwijskansen, …
in samenwerking met partners in de school
en het hulpverleningsnetwerk rond de
school
Colloqium BFP 09-12-2004
Onderzoek en beleidsvoering
“Research and planning”
•
•
meedenken met en bijdragen aan
(zorg)beleid van de school
o.a. evalueren van effectiviteit van
interventies, verspreiden en implementeren
van nieuwe kennis in verband met leren of
gedrag in school, …
Colloqium BFP 09-12-2004
Implicaties voor opleiding en
(na)vorming
Opleiding afgestemd op profiel
–
–
inhoudelijke kennis met betrekking tot
centrale begeleidingsdomeinen
diagnostische en
begeleidingsvaardigheden
•
•
•
–
–
directe interventies
indirecte interventies
preventieve programma’s
basiskennis met betrekking tot onderwijs
gedragswetenschappelijke en
methodologische basis
Colloqium BFP 09-12-2004
Uitdagingen voor de toekomst
•
•
•
•
sterkere profilering van de psychologie in
het domein van onderwijs
verdere bekendmaking van specialisatie in
schoolpsychologie en recente invulling
meer aandacht voor wetenschappelijk
onderbouwde praktijk
supervisie van beginnende
schoolpsychologen ?
Colloqium BFP 09-12-2004
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards