DOC - Europa.eu

advertisement
IP/99/980
Brussel, 14 december 1999
Commissie keurt eenentwintig strategie-richtsnoeren
voor interne hervorming goed
De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een reeks
fundamentele beleidsrichtsnoeren voor een interne hervorming, die als basis
dienen voor het ontwerp-witboek betreffende de hervormingsstrategie. De
goedkeuring van deze beleidsrichtsnoeren betekent een nieuwe belangrijke
stap op de weg naar hervorming van de Commissie. De voorstellen betreffen
een complete hervorming van het financieel beheer binnen de Commissie,
een nieuw systeem om politieke prioriteiten en beschikbare middelen beter
op elkaar af te stemmen, en een grondige herziening van het
personeelsbeleid. Dit alles zal bijdragen tot een fundamentele verandering
van instelling, gedrag en attitude binnen de Commissie.
Vice-Voorzitter Neil Kinnock onderstreepte het belang van deze stap: “Uit de
besluiten van vandaag blijkt dat de Commissie zich ten volle wil inzetten voor een
ingrijpende interne hervorming. Het is de bedoeling dat de Commissie als instelling
in staat wordt gesteld op een doeltreffende en te verantwoorden wijze in de
behoeften van de Europese Unie en van haar inwoners te voorzien. In nauwe
samenwerking met Commissielid Michaele Schreyer zullen wij het financieel
beheer grondig moderniseren.”
Commissielid voor Begroting, Michaele Schreyer, onderstreepte in dit verband:
"Met deze hervormingen zet de Commissie een goed stap in de richting van een
efficient financieel beheer zoals dat in een moderne administratie moet worden
gevoerd."
De hervormingsstrategie zal nu volgens
toezeggingen definitief worden vastgesteld.
plan
en
overeenkomstig
onze
De in het witboek bedoelde strategische opties zijn gebaseerd op het op 16
november vastgestelde document over de hervormingsstrategie. Er zijn drie
hoofdthema's, en 21 praktische “richtsnoeren” die als leidraad voor deze
hervorming dienen. Deze richtsnoeren vormen de basis van het witboek
betreffende de hervormingsstrategie, waarvan in januari 2000 een ontwerp zal
worden gepresenteerd voor intern en extern overleg. Het definitieve witboek wordt
op 1 maart 2000 ter goedkeuring voorgelegd.
Thema 1: Prioriteitenstelling, programmering, planning, en toewijzing
van middelen
De eerste reeks richtsnoeren heeft betrekking op de ontwikkeling van een aantal
coherente instrumenten voor interne planning en beheer tegen de achtergrond van
de invoering van een “Activity Based Management” (ABM) (op activiteiten
georiënteerd beheersysteem). Via dit systeem wordt ervoor gezorgd dat de
Commissie op doeltreffende wijze prioriteiten op lange termijn en op jaarbasis
vaststelt, en dat zij tevens bepaalt welke activiteiten en middelen nodig zijn om die
prioriteiten te verwezenlijken. Het accent zal dan ook niet meer zozeer op de input
liggen, maar zal verschuiven naar de output en naar de verwezenlijking van de
beleidsdoelstellingen. Met deze verschuiving worden de aanbevelingen van interne
analyses en van het tweede verslag van het Comité der Wijzen ten uitvoer gelegd.
De interne beheersprocedures moeten eveneens aan dit nieuwe kader worden
aangepast, met name door overdracht van de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van operationele activiteiten naar het laagste niveau dat daarvoor in
aanmerking komt. In de context van het witboek over de hervormingsstrategie
wordt dan ook een herziening van de interne voorschriften betreffende de
overdracht van bevoegdheden aanbevolen. Verder zullen in dat witboek de
kerntaken van de overheidsdienst worden vastgesteld en ook de basisstructuur
voor het beleid van de Commissie in het kader waarvan een beroep wordt gedaan
op externe middelen.
Thema 2: Personele middelen - Opleiding en ontwikkeling
De Commissie moet een personeelsbeleid ontwikkelen dat is afgestemd op een
moderne, onafhankelijke, duurzame en hooggekwalificeerde Europese
overheidsdienst. Dit houdt het volgende in:
-
Verbetering van de aanwervingsprocedures, zodat de vaardigheden en
kwalificaties van de kandidaten volledig aansluiten op de toekomstige
behoeften van de instelling
-
Invoering van een structuur voor opleiding gedurende de gehele loopbaan,
zodat kwalificaties voor beheerswerkzaamheden en voor andere essentiële
taken optimaal kunnen worden ontwikkeld
-
Toepassing van een striktere proeftijdregeling
-
Invoering van een meer lineaire loopbaanstructuur die dwars door de indeling
in rangen en categorieën heen loopt, om de persoonlijke ontwikkeling te
stimuleren, de voldoening die het werk kan bieden te vergroten, en talenten die
nu onvoldoende worden gebruikt meer aan bod te laten komen
-
Toepassing van duidelijke en strengere procedures voor de beoordeling van
het personeel op alle niveaus
-
Invoering van een eerlijke en degelijke procedure om aantoonbare gevallen
van incompetentie aan te pakken
2
-
Invoering van nieuwe maatregelen om beter te kunnen voorzien in sociale
behoeften, bijv. een ouderschapsverlofregeling
-
Wijziging van het Statuut, met de bedoeling rekening te houden met de
instelling van het onafhankelijke Bureau voor Fraudebestrijding, en voor het
personeel de mogelijkheid te creëren om vermoede gevallen van wangedrag te
melden.
Aangezien de Commissie wil dat ook in de toekomst hooggekwalificeerd personeel
in dienst wordt genomen en dat het hervormingsproces wordt voortgezet, zal zij
ernaar streven dat de algemene arbeidsvoorwaarden, inclusief de salariëring, er
niet op achteruit gaan.
Thema 3: Audit, financieel beheer en controle
De Commissie heeft op voorstel van Vice-Voorzitter Kinnock en Commissielid
Schreyer besloten het financieel beheer en de controlesystemen grondig te
hervormen aan de hand van de voorstellen van het comité van onafhankelijke
deskundigen. In het kader daarvan zullen de bevoegdheden van het leidinggevend
personeel worden afgebakend en zullen duidelijke regels voor de toewijzing van
financiële middelen worden vastgesteld, wat bijdraagt tot een deugdelijk
begrotingsbeheer en tot een aanscherping van de fraudebestrijdingsmaatregelen.
Om deze doelstellingen te bereiken worden de gecentraliseerde controles ex-ante
die nu door DG Financiële controle worden uitgevoerd, vervangen door een
systeem van interne controle dat wordt overgedragen aan de personen met
leidinggevende functies in de verschillende operationele diensten. Als dit proces is
voltooid, wordt het DG Financiële controle opgeheven.
In het kader van deze ingrijpende hervorming heeft de Commissie ook besloten
twee nieuwe afdelingen op te richten. Binnen DG Begrotingen wordt een nieuwe
Centrale Financiële Dienst ingesteld die voor de hele Commissie geldende normen
moet bepalen, regels moet vaststellen, en desgevraagd advies moet verstrekken
aan personeel met een leidinggevende functie. Verder moet deze nieuwe dienst
referentiepunten voor evaluaties vaststellen en toezicht houden op de evaluatie
van programma's. Voorts komt er een oplossing voor het probleem van het
mogelijke belangenconflict tussen interne audit en financiële controle - taken die
momenteel binnen één enkel directoraat-generaal (DG Financiële controle)
worden uitgevoerd: er wordt een onafhankelijke Dienst voor Interne Audit
opgericht die rechtstreeks ressorteert onder de Vice-Voorzitter voor Hervorming.
Die dienst zal de operationele diensten adviseren en de financiële controle van de
beheerssystemen uitvoeren.
Bovendien zal een pas opgerichte "Audit Progress Board" toezicht houden op de
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van de auditdienst. Het Commissielid
voor Begrotingen is voorzitter van dit orgaan en wordt daarin bijgestaan door de
Vice-Voorzitter voor Hervorming en door twee andere Commissieleden die
bevoegd zijn voor operationele DG's.
Deze hervormingen worden geleidelijk, in de loop van een overgangsperiode
ingevoerd. De onafhankelijke Dienst voor Interne Audit wordt uiterlijk op 1 mei
2000 ingesteld. Met het oog op de tenuitvoerlegging van de hervormingen zal het
huidige Financieel Reglement grondig moeten worden gewijzigd, een punt dat
prioriteit zal krijgen zodra het witboek betreffende de hervormingsstrategie is
goedgekeurd.
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards