Missie KITLV

advertisement
Missie
KITLV – Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
Het KITLV is een instituut van wereldnaam dat zich richt op onderzoek naar Zuidoost-Azië
en de Caraïben – met het accent op Indonesië en de ‘Nederlandse’ Caraïben – vanuit een
interdisciplinair en vergelijkend perspectief. Op basis van de topcollecties van het KITLV, die
thans bij de Universiteitsbibliotheek Leiden zijn ondergebracht, bestuderen de onderzoekers
(dis)continuïteiten tussen de (pre)koloniale en de postkoloniale periode en dragen zij met
empirisch en theoretisch onderzoek bij aan bredere debatten over de kronkelige wegen van
de globalisering. Het KITLV onderhoudt actieve contacten met de internationale
academische gemeenschap en met (inter)nationale overheidsinstanties, maatschappelijke
organisaties, de media en de bredere samenleving. Het KITLV is een instituut van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Het onderzoek van het KITLV is interdisciplinair van aard en wordt vooral gekenmerkt door:
(1) een sterk historisch perspectief op de (dis)continuïteit tussen de (pre)koloniale en de
postkoloniale periode en (2) een antropologisch perspectief (beide met het doel om de
menselijke factor te belichten en vragen over motivatie en zingeving te beantwoorden); en (3)
een politiek perspectief op de bredere machtskaders als schakel tussen internationale krachten
en lokale actoren. Zowel geschiedenis, antropologie, politicologie als taalkunde bieden
vergelijkende benaderingen die inzichten kunnen verschaffen ten aanzien van wereldwijde
verbanden. Archiefonderzoek, veldwerk en tekst- en beeldanalyse zijn daarbij cruciaal. Het
onderzoek van het KITLV wordt gekarakteriseerd door reflectie op de historische samenhang
tussen (post)koloniaal wetenschaps- en collectiebeleid: een methodologische reflectie op het
gebruik van koloniale archieven en op de betekenis en impact van e-technologie in
wetenschappelijk onderzoek en gegevensbeheer.
Het KITLV investeert in twee langlopende onderzoeksthema’s: Staat, geweld en burgerschap
en Mobiliteit en identiteit. Beide thema’s zijn relevant voor de processen van postkoloniale
staatsvorming en globalisering in Zuidoost-Azië en het Caraïbisch gebied als geheel. Deze
thema’s zijn met elkaar verbonden vanwege de onderling samenhangende vragen over
machtsdynamiek, betekenis en verbondenheid. Het KITLV wil deze thema’s vertalen in
agendabepalende onderzoeksprojecten, uitgevoerd door teams van senior wetenschappers,
postdocs, promovendi en visiting fellows.
Bijlage: Thema’s, relaties en medewerkers
Staat, geweld en burgerschap
Het onderzoek binnen dit thema is gericht op regimeverandering, politiek geweld en de invulling van
burgerschap. Het beweegt zich op diverse bestuurlijke niveaus om inzicht te krijgen in de inbedding
van de staat in de samenleving. Het accent ligt op gewelddadige conflicten en verzoening, processen
van etnische, religieuze en nationale verbondenheid, en de invulling van vormen van burgerschap. De
afgelopen jaren is door het KITLV een reeks extern gefinancierde projecten uitgevoerd op dit gebied,
met name met betrekking tot regionale veranderingen in Indonesië (‘Renegotiating Boundaries’, ‘In
Search of Middle Indonesia’, ‘From Clients to Citizens’, en ‘Shifting Elite Networks’) en
dekolonisatie en bestuur in het Caraïbisch gebied.
Mobiliteit en identiteit
Centraal bij dit thema staan bewegingen van mensen, ideeën en goederen, en processen van
identificatie en differentiatie die de (voormalige) koloniale grenzen en imperiale kaders vaak
overstijgen. Begrippen als ‘religie, ‘afkomst’, ‘traditie’, ‘authenticiteit’ en ‘moderniteit’ en de
institutionele contexten waarin deze zijn ingekaderd, zijn essentieel om grip te kunnen krijgen op
complexe processen van integratie en uitsluiting. Voorbeelden van recente projecten rond dit thema
zijn ‘Articulating Modernity’ over de geschiedenis van de populaire muziek in Zuidoost-Azië,
‘Postcolonial Migrations’ over postkoloniale migratie vanuit voormalige Nederlandse koloniën naar
Nederland, ‘The Javanese Diaspora’, en ‘Java and the Idea of Greater India’.
Institutionele relaties en netwerken
Sinds 1851 combineert het KITLV wetenschappelijk onderzoek met de opbouw van ’s werelds
grootste bibliotheek en speciale collecties op het gebied van de voormalige Nederlandse koloniën
Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Hoewel het beheer van de collecties in 2014 is
overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Leiden, blijft het nieuwe onderzoeksinstituut KITLV
sterk leunen op deze topcollecties, die nu zijn ondergebracht op de Leidse campus. In Leiden werkt
het KITLV samen met de partners van de Universiteit Leiden (geschiedenis, antropologie, rechten,
area studies) en in bredere zin met LeidenGlobal, een samenwerkingsverband van kennisinstituten en
musea. De inbreng van het KITLV voor deze partners is een traditie van reflectie op koloniale en
postkoloniale thema’s, die als directe input dient voor bredere maatschappelijke discussies in
Nederland over kolonialisme en de doorwerking daarvan in deze tijd – publieke debatten waaraan het
KITLV zal blijven bijdragen. Als KNAW-instituut werkt het KITLV samen met zusterinstituten
binnen het Humanities Center in Amsterdam, met name in het kader van ‘e-humanities’-projecten.
Maar het KITLV werkt en concurreert natuurlijk vooral in een internationale wetenschappelijke
wereld. Vandaar het sterke internationale netwerk, dat ook het voeren van het secretariaat van de
European Association for Southeast Asian Studies (EuroSEAS) omvat.
Vereniging KITLV
De Vereniging KITLV blijft een prominente partner voor KITLV-KNAW, enerzijds als genootschap
van onderzoekers op het gebied van studies van Zuidoost-Azië en de Caraïben en anderzijds als
institutionele partner die collecties, acquisitiebeleid en onderzoeksbelangen met elkaar verbindt. Het
KITLV blijft bovendien als partner van Brill Academic Publishers wetenschappelijke kennis leveren
ten behoeve van de publicatie van de tijdschriften en boeken die vroeger door de eigen KITLV Press
werden uitgegeven.
Medewerkers
Het KITLV heeft een personeelsbestand van 20 fte, waarvan zes promotieplaatsen, plus een wisselend
aantal extern gefinancierde onderzoekers. Naast de vaste kern van senior onderzoekers zijn de meeste
medewerkers ofwel promovendi of postdocs, ofwel werkzaam via het fellowship-programma van het
KITLV. Hierdoor is er sprake van dynamische teams binnen een springlevende
onderzoeksgemeenschap. De onderzoekers van het KITLV hebben nauwe banden met de onderzoeksen collectiemedewerkers van de Universiteit Leiden en met onderzoekers van andere
geesteswetenschappelijke instituten van de KNAW.
Download