Opname chirugische patiënt met antistolling

advertisement
Management akkoord?
Verantwoordelijk persoon
Uitkomstmaat
Beschrijving van actie
Elimineren, beheersen
of accepteren
Doorgaan?
Detecteerbaarheid
Controleerbaarheid
Kritiek moment?
Risicoscore
Frequentie
Potentiële oorzaken (van elke
faalwijze-gevolg-combinatie)
Ernst
Potentiële gevolgen
Potentiële faalwijze*
Processtap
Verklaring van afkortingen: MO = medicatieopdracht, AS = hoeveelheid
Indicatie stellen
antistolling
1a Arts stelt indicatie
antistolling
bij/vooraf opname
1a(1) Indicatie wordt niet
gesteld
Patiënt ontvangt
benodigde antistolling
Groot
niet of te laat
Patiënt ontvangt
benodigde antistolling
Groot
niet of te laat
Patiënt ontvangt
benodigde antistolling
Groot
niet of te laat
Patiënt ontvangt
benodigde antistolling
Groot
niet of te laat
Patiënt ontvangt
benodigde antistolling
Groot
niet of te laat
2a Medicatieopdracht
(MO) invoeren via
2a(1) MO wordt
medicatievoor­
niet ingevoerd
schrijfsysteem
Groot
niet of te laat
dosering/concentratie wordt
ingevoerd
2a(3) Verkeerde patiënt wordt
ingevoerd
Patiënt ontvangt
verkeerde dosering
vangt antistolling, juiste
ingevoerd
verkeerde medicatie
opdracht
Groot
opdracht (sticker)
en arts krijgt geen feedback,
informatie verdwijnt, afdeling
krijgt geen seintje dat
sticker ontbreekt
1a(1)d Arts denkt er
niet aan
1a(1)e Arts weet niet
hoe het moet
Ja
Ja
onbe­kend met het
medicatievoorschrijf
Ja
theek kan niet in medi-
< Ja
catievoorschrijfsysteem
Groot
< Ja
Groot
< Ja
Groot
< Ja
Patiënt ontvangt medica-
Klein
Ma
tie op verkeerde tijdstip
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
Laag
Zeer
laag
Laag
Laag
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Beheersen
Patiënt ontvangt
medicatie niet
screening dag van te
Chirurgische staf/
van te voren door
Afde­lings­hoofd
Ja
zaalarts
Controle preoperatieve
Binnen 1 maand is
screening dag van te
werkwijze
voren door zaalarts
geïmplementeerd
Checklist patiënt voor
Checklist maken,
OK, pop-up EPD met
binnen 1 maand, EPD
alert
volgt
Beschrijven in
Protocol maken,
protocol plus EPD
binnen 3 maanden,
(besluit­ondersteuning)
EPD volgt
Chirurgische staf/
Afde­lingshoofd
Ja
Accepteren
Elimineren
Beheersen
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Accepteren
Zeer
laag
Ja
Nee
Nee
Nee
Accepteren
Zeer
laag
Ja
Nee
Nee
Nee
Accepteren
Zeer
laag
Ja
Nee
Nee
Nee
Accepteren
Zeer
laag
Ja
Nee
Nee
Nee
Accepteren
Zeer
laag
Ja
Nee
Nee
Nee
Accepteren
Ontwerp apparaat,
2b(1) Er verschijnt geen sticker
2b Printen medicatie­
bereikbaar/druk
< Ja
patiënt ontvangt niets
Patiënt ontvangt
overeen met
1a(1)c Arts is niet
Ja
Verkeerde patiënt ont-
2a(4) Verkeerde medicatie wordt
2a(5) Tijdstip gift komt niet
aanwezig
Laag
voren door zaalarts
2a(1)b Ziekenhuisapo-
niet of te laat
2a(2) Verkeerde
1a(1)b Arts is niet
Ja
Controle preoperatieve screening dag
Chirurgische staf/
Afde­lingshoofd
Ja
Chirurgische staf
Ja
Chirurgische staf
Ja
systeem
Patiënt ontvangt
benodigde antistolling
niet door arts gezien
Controle preoperatieve
2a(1)a Arts is
Patiënt ontvangt
benodigde antistolling
1a(1)a Patiënt wordt
Aanpassing aan sy­steem
storingsgevoelingheid en
Groot
het ontbreken van feedback aan gebruikers/
ontvangers
Ma
Hoog
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
waardoor data niet
verloren gaat als er geen
sticker uitrolt
Binnen 1 maand
mogelijkheden onderzoeken voor een overleg met degenen die
het systeem beheren
2b(2)a Arts voert
Op korte termijn
verkeerde kostenplaats
2b(2) MO wordt op de verkeerde
afdeling uitgeprint
Patiënt ontvangt
medicatie mogelijk
in omdat hij niet weet
Groot
niet of te laat
waar patiënt ge­plaatst
Onderzoeken wie
Ma
Hoog
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
wordt, geen communica-
probleem zou kunnen
verhelpen
tie tussen medicator en
weigert (op afdeling)
Patiënt ontvangt
medicatie mogelijk te
laat
mogelijk onjuiste
inktrol moeten
Ma
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
vervangen worden
Patiënt ontvangt
2b(4) Sticker niet goed leesbaar
Werkafspraak: elke
2b(3)a Stickerrol of
Matig
Matig
dosering
2b(4)a Verkeerde invoer
stickerrol
verschillende
systemen, binnen
Chirurgische staf
Ja
1 maand duide­lijkheid
krijgen
COPS mogelijk
2b(3) Stickerprinter
onoplosbaar door
verpleegkundige dienst
controleert het lampje en
neemt zonodig actie
Ma
Laag
Ja
Nee
Ja
Ja
Beheersen
Standaard binnen
1 maand instructie
aan het team
Werkafspraak: altijd
Standaard binnen
stickerrolprotocol
1 maand instructie
gebruiken
Elke teamleider
Elke teamleider
Ja
Chirurgische staf
Ja
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
Chirurgische staf
Ja
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
aan het team
Binnen 1 maand
Human factors-onder-
onderzocht wie
zoek en verbeteringen
verbeteringen kan
aanbrengen
2b(5) Geen vast tijdstip
Patiënt ontvangt
uitprinten MO’s
medicatie te laat
Matig
Ma
Laag
Nee
Nee
Nee
Nee
Accepteren
2c(1)a Iemand anders
2c Sticker in medicijnen-
2c(1) Sticker wordt bij verkeerde
Patiënt ontvangt
blad plakken
patiëntenblad geplakt
mogelijk medicatie niet
Matig
dan de verantwoordelijke
verpleegkundige plakt de
Ma
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
stickers in
2c(2) Geen vast persoon die
Patiënt ontvangt
verantwoordelijk is om de
mogelijk verkeerde
stickers te verwerken
dosering/medicatie
Groot
Ja
Laag
Nee
Nee
Nee
Nee
Werkafspraak: verant-
Standaard binnen
woordelijke verpleegkun-
1 maand instructie
dige plakt zelf de stickers
aan het team
Accepteren
Voorschrijven
antistolling
Werkafspraak: bij een
3a Lezen van het
voorschrift
3a(1) Verkeerde
dosering lezen (bv afwijkingen
van de standaard)
Patiënt ontvangt
verkeerde dosering
3a(1)a Uitgaan van de
Groot
standaard en geen
Ja
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
controlemoment
afwijkende dosering, ar-
Standaard binnen
ceert de verpleegkundige
1 maand instructie
die sticker inplakt, de
aan het team
dosering met een marker
3a(2)a Arts geeft geen
3a(2) Verkeerde tijdstip
(standaard is 17.00 uur)
Patiënt ontvangt
medicatie op verkeerde
tijdstip aan op MO en
Matig
tijdstip
‘systeem’ pakt automa-
Ma
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
tisch tijdstip van 08.00
uur
In computersysteem
Binnen 1 maand
de standaard tijd van
overleg voeren met
Fragmin (17.00 uur) vast
apotheek voor een
zetten in systeem
oplossing
Werkafspraak:
3b Pakken van de
3b(1) Verkeerde dosering
Patiënt ontvangt
medicatie
pakken
verkeerde dosering
3b(1)a Geen dubMatig
belcheck door collega
Ma
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
verpleegkundige
­verpleegkundige laat
Standaard binnen 1
altijd medicatie
maand instructie aan
dubbel checken met MO
het team
als opdracht
Werkafspraak:
3b(2)a Men leest niet
3b(2) Verkeerde ampul pakken
Patiënt ontvangt
verkeerde dosering
Matig
goed welke ampul men
pakt door snelheid/au-
Ma
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
tomatisme
3b Pakken van de
3c(1) Verkeerde
Patiënt ontvangt
medicatie
hoe­veelheid opzuigen
verkeerde dosering
­verpleegkundige laat
Standaard binnen
altijd medicatie
1 maand instructie
dubbel checken met MO
aan het team
als opdracht
3c(1)a De hele ampul
Werkafspraak:
wordt opgetrokken (=0,4
­verpleegkundige laat
Standaard binnen
altijd AS (hoeveelheid)
1 maand instructie
is volgens voorschrift op
dubbel checken met MO
aan het team
MO
als opdracht
ml) ipv 0,2 ml die nodig
Ma
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
Heparine Natrumspuitjes laten maken
zoals Fragmin-spuitjes
3b Pakken van de
3d(1) Er wordt geen
medicatie
dubbelcheck gedaan
Patiënt ontvangt
verkeerde medicatie
Matig
of dosering
3d(1)a Men onderkent
risico niet
Ma
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
Binnen 1 maand overleg met apotheek over
moge­lijkheden van
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
Elke teamleider
Ja
aparte spuitjes
Werkafspraken worden
Standaard binnen
uitgelegd aan verpleeg-
1 maand instructie
kundigen van de afdeling
aan het team
Werkafspraak:
­verpleegkundige nacht­
3d(1)b Nacht­dienst is
alleen (1 persoon aan-
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
wezig)
dienst maakt AS klaar en
dagdienst doet
dubbelcheck ter controle
Standaard binnen
1 maand instructie
aan het team
bij geven
3d(2) Controle wordt niet
goed uitgevoerd
Werkafspraak: student
Patiënt ontvangt
verkeerde medicatie
Matig
of dosering
3d(2)a Tweede controleur is niet bekwaam
Ma
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
verpleegkundige mogen geen dubbelcheck
uitvoeren
Standaard binnen
1 maand instructie
aan het team
Duidelijkheid over het
Patiënt ontvangt
verkeerde medicatie
Matig
3d(2)b Tijdsdruk
Ma
Beheersen
of dosering
hoe en waarom van
Standaard binnen
werkafspraken uitvoeren
1 maand instructie
in kader van patiënt-
aan het team
veiligheid
Bereiden
antistolling
Werkafspraak:
4a Controleren patiënt
4a(1) Patiënt wordt niet
gecontroleerd
­verpleegkundige checkt
Patiënt ontvangt
4a(1)a Men onderkent
mogelijk verkeerde
Laag
het risico niet
medicatie
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
AS door naam te vragen
van patiënt, als hij niet
aanspreekbaar is, checkt
Standaard binnen
1 maand instructie
aan het team
zij polsbandje patiënt
Werkafspraak:
4a(2) Controle wordt niet juist
uitgevoerd
Patiënt ontvangt
4a(2)a Patiënt ant-
mogelijk verkeerde
woordt niet adequaat
medicatie
vanwege narcose
­verpleegkundige checkt
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
AS door naam te vragen
van patiënt, als hij niet
aanspreekbaar is, checkt
Standaard binnen
1 maand instructie
aan het team
zij polsbandje patiënt
Werkafspraak:
­verpleegkundige checkt
4a(2)b Patiënten met
dezelfde achternaam
Ma
Laag
Ja
Nee
Nee
Ja
Beheersen
worden verwisseld
AS door geboortedatum
Standaard binnen
te vragen van patiënt,
1 maand instructie
als hij niet aanspreek-
aan het team
baar is, checkt zij polsbandje patiënt
4c(1) Medicijn wordt i.m. in
plaats van s.c. gegeven
Patiënt krijgt medicatie
op verkeerde manier
Matig
Stop
Ma
Groot
Stop
< Ja
Matig
Stop
< Ja
Laag
Nee
Nee
Nee
Nee
Accepteren
Nee
Nee
Nee
Nee
Accepteren
Nee
Nee
Nee
Nee
Accepteren
toegediend
Stoppen
antistolling
5a Indicatie stellen
5a(1) Indicatie gebeurt niet
Medicatie wordt te vroeg
stoppen AS
vanuit een opdracht van de arts
gestopt
5b(1) Arts stopt dit niet
Medicatie wordt te lang
doorgegeven
Zeer
laag
Zeer
laag
* Om tijd te besparen kunt u ook na het benoemen van de faalwijzen gebruik maken van de beslisboom. De faalwijzen die geen prioriteit hebben,
hoeft u niet verder te onderzoeken. Een nadeel hiervan is dat faalwijzen prioriteit krijgen, zonder dat de gevolgen in beeld zijn gebracht.
Download