Zelf- en coregulering

advertisement
Zelf- en coregulering
Getest en goedgekeurd voor de
mediasector,een weloverwogen gok voor de
kansspelsector?
Marieke Lenaerts
ICRI – KULEUVEN – IBBT
Vier seminaries over kansspelen
Seminarie 2 – De positie van de speler
Leuven, 28 november 2008
Overzicht
I.
II.
III.
IV.
Inleiding
- Zelf- en coregulering in het algemeen
- Zelf- en coregulering in de
mediasector: het Hans-Bredow rapport
Praktische toepassing
NICAM: coregulering in de praktijk
Conclusie
I.
Inleiding
Bredere context: trend naar een beter
bestuurlijk beleid
 Algemene beleidsdocumenten:
- Witboek over Europese governance (2001)
- Eindrapport van de Mandelkern groep voor een
betere regelgeving (2001)
- Actieplan van de Commissie “Vereenvoudiging en
Verbetering van de Regelgeving” (2002)
- Interinstitutioneel Akkoord Beter Wetgeven (2003)
- Mededeling van de Commissie betreffende een
betere regelgeving met het oog op economische
groei en meer banen in de Europese Unie (2005)
Trend: een beter bestuurlijk beleid
In de Communicatie van de Commissie (2005):
“Het EU-beleid inzake betere regelgeving beoogt een
beter geconcipieerde regelgeving met het oog op
meer welvaart voor de burger, een doeltreffende
naleving van voorschriften, zo laag mogelijke
economische kosten, zulks overeenkomstig de
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginselen van de
EU.”
Vb. van alternatieve regulering: zelf- en coregulering
II. Zelf- en coregulering
 De concepten “zelf- en coregulering”: vage
definities
-
Zelfregulering = creatie, implementatie en
afdwinging van regels door de sector/industrie
Coregulering = zelfregulering + wetgeving
 Probleem: grijze zone
Coregulering in de mediasector
 EU media beleidsdocumenten: van zelf- naar
coregulering
-
-
-
Aanbeveling van de Raad betreffende de
bescherming van minderjarigen en de menselijke
waardigheid: richtlijnen voor de ontwikkeling van
nationale kaders voor zelfregulering (1998)
Aanbeveling van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de bescherming van
minderjarigen en de menselijke waardigheid en
het recht van weerwoord (2006): van zelf- naar
coregulering
Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (2007):
artikel 3.7: “de lidstaten stimuleren co- en/of
zelfregulering”
overweging 36
Coregulering in de mediasector
Onderzoek uitgevoerd door het HansBredow instituut (2003):
http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studie
s/index_en.htm
doel: ontwikkeling van criteria voor een
uniforme definitie van coregulering

Voordelen van coregulering:
- grotere betrokkenheid van de industrie
- snellere beslissingsname
- duurzamer karakter

Nadelen:
complexer!
Hans-Bredow studie
Zelfregulering = reglementering door de
sector / industrie (creatie, implementatie en
afdwingen van regels)
Coregulering = een specifieke combinatie
van reglementering door niet statelijke
organen en door de Staat: criteria m.b.t.
niet-statelijk element (3)
de link met de Staat (4)
Criteria Hans-Bredow studie (1)
Niet-statelijk element:
1)
Creatie van organisaties, regels of
processen
2)
Om beslissingen van personen of, in het
geval van organisaties, beslissingen door
of in het kader van deze instanties te
beïnvloeden
3)
De leden van deze organisaties of delen
van de maatschappij zijn (tenminste
gedeeltelijk) bestemmeling van deze nietstatelijke reglementering
Criteria Hans-Bredow studie (2)
Link met de staat:
1)
Doel van het systeem: de
verwezenlijking van publieke
doelstellingen
2)
Een wettelijke band tussen de nietstatelijke reglementering en de
reglementering door de staat
3)
Discretionaire bevoegdheid van het nietstatelijk systeem
4)
Inzet van regelgevende middelen door de
staat
III. Praktische toepassing: NICAM
NICAM : voorbeeld van een goed
functionerende coregulering in de
mediasector (besproken in HB studie)
 Doel: bescherming van minderjarigen tegen
schadelijke audiovisuele inhoud
 NICAM classificatiesysteem: Kijkwijzer
www.kijkwijzer.nl
Voor TV, film, video, DVD, videospelletjes en
mobiele inhoud, niet voor internet
NICAM classificatie
NICAM
 Werking:
-
oprichting en financiering: door industrie
en Staat
- activiteiten: maken en afdwingen van
regels
- sancties: zowel door NICAM als door het
Commissariaat voor de Media
 Coregulering? -> toetsing aan de HansBredow criteria
NICAM
Niet-statelijk element:
1) Creatie van regels: het classificatiesysteem
Kijkwijzer
2) Invloed op beslissingen door of in het kader
van NICAM: het niet-statelijk element is
regulering
- maken van regels
- afdwingen ervan
3) Bestemmeling van de regels: de leden van
NICAM
NICAM
Link met de staat:
1) Publieke doelstelling: de bescherming van
minderjarigen
2) Wettelijke band tussen NICAM en de Staat:
erkenning door art. 52d en 53 Mediawet
3) Discretionaire bevoegdheid van NICAM bij
het opstellen van de classificatieregels
4) Inzet van regelgevende middelen door de
Staat: erkenning + gedeeltelijke financiering +
metasupervisie door het CvdM
IV. Conclusie
Het succes van coregulering is bewezen in
de mediasector:
 Naarmate positieve resultaten uit de praktijk:
een groeiend vertrouwen in coregulering
 Belang van de rol van de overheid: garant
voor de doelstellingen van algemeen belang
Zal de kansspelsector volgen?
Dank voor uw aandacht!
Marieke Lenaerts
ICRI – KULEUVEN – IBBT
[email protected]
Sint-Michielsstraat 6 B-3000 Leuven
Download
Random flashcards
Create flashcards