Standaard samenwerkingsovereenkomst gedeeltelijke

advertisement
Versie april 2017
STANDAARD
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
aanvraag tot erkenning van de inrichting tot opleidingsinrichting voor een gedeelte
van de opleiding (vanaf één jaar) (artikel C.13 Kaderbesluit CCMS 2016)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Raad van Bestuur van
[naam]
(hierna te noemen [A])1
En
Raad van Bestuur van
[naam]
(hierna te noemen [B])
overwegende
dat ingevolge artikel C.13, van het Kaderbesluit CCMS een inrichting als
opleidingsinrichting kan worden erkend voor het verzorgen van een gedeelte
van de opleiding (vanaf één jaar) in een medisch specialisme. In dat geval dient
zij te beschikken over één of meer samenwerkingsovereenkomsten met één of
meer opleidingsinrichtingen waar aios de overige onderdelen van de opleiding
in een medisch specialisme volgen;
[dat / dat beoogd wordt dat] [A] door de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) [is / wordt] erkend als opleidingsinrichting voor [de volledige /
één of meerdere onderdelen van de] opleiding [specialisme] voor een
opleidingsduur van [aantal] jaren;
[dat / dat beoogd wordt dat] [B] door de RGS [is / wordt] erkend als
opleidingsinrichting voor één of meerdere onderdelen van de opleiding
[specialisme] voor een opleidingsduur van [aantal] jaren;
[dat / dat beoogd wordt dat] [naam opleider] door de RGS [is / wordt] erkend
als opleider voor [de volledige / één of meerdere onderdelen van de] opleiding
[specialisme] in [A];
[dat / dat beoogd wordt dat] [naam opleider] door de RGS [is / wordt] erkend
als opleider voor één of meerdere onderdelen van de opleiding [specialisme] in
[B];
dat met de samenwerkingsovereenkomst wordt beoogd gezamenlijk vorm te
geven aan een optimale invulling van de opleiding tot [specialisme];
komen het volgende overeen
1
De letteraanduiding dient te worden vervangen door de naam waarmee de instantie kan worden
aangehaald
Standaard Samenwerkingsovereenkomst C.13
-
Herzien april 2017
Pagina 1 van 3
Artikel 1 Inhoud van de opleiding
De inhoud van de opleiding en opleidingsduur komen overeen met de
opleidingsinhoud en opleidingsduur genoemd in het meest recente erkenningsbesluit
van de RGS.
Artikel 2 Inbreng van de partijen
a. Partijen nemen alleen aios in opleiding als onderling een afspraak is gemaakt
over het opleidingsschema zodat bij aanvang van de opleiding alle
onderdelen van de opleiding zijn geborgd in een goedgekeurd
opleidingsschema;
b. Partijen bij deze overeenkomst brengen alle faciliteiten en infrastructuur in die
nodig zijn om de opleiding [specialisme] of een of meer onderdelen daarvan
in stand te houden, met in achtneming van de eventuele aanwijzingen van
de RGS gedaan in verband met de erkenning van de opleider(s) of de
opleidingsinrichting(en);
c. Om te waarborgen dat de aios tijdens de gezamenlijke opleiding tot
[specialisme] voldoende eenheid van beleid ervaren, maken partijen
afspraken dienaangaande en treffen daartoe de nodige voorzieningen.
Artikel 3 Geschillen
Geschillen tussen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost
worden gebracht voor de bevoegde rechter te [plaatsnaam].2
Artikel 4 Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van
[datum].3
Artikel 5 Einde van rechtswege
De overeenkomst vervalt van rechtswege als de erkenning van een bij de
opleiding betrokken opleidingsinrichting of opleider vervalt.
Artikel 6 Inlichten van de RGS
Partijen zijn verplicht iedere wijziging in of beëindiging van de overeenkomst
direct schriftelijk aan de RGS mede te delen.
De bevoegde rechter is afhankelijk van de keuze van partijen of, indien geen keuze wordt gemaakt, van
de vestigingsplaats van de gedaagde partij.
3 De samenwerkingsovereenkomst moet ingaan vóór of uiterlijk op de datum dat erkenning wordt
verzocht.
2
Standaard Samenwerkingsovereenkomst C.13
-
Herzien april 2017
Pagina 2 van 3
Artikel 7 Slotbepaling
Op deze overeenkomst zijn de bepalingen van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
van toepassing.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,
te [plaatsnaam], op [datum].
Namens de Raad van Bestuur
[A]
Namens de Raad van Bestuur
[B]
[naam]
[functie]
[naam]
[functie]
Aldus gezien en getekend,
[naam]
Opleider [A]
Standaard Samenwerkingsovereenkomst C.13
[naam]
Opleider [B]
-
Herzien april 2017
Pagina 3 van 3
Download