standaard

advertisement
Versie april 2017
STANDAARD
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
aanvraag tot erkenning van de inrichting tot opleidingsinrichting voor de volledige
opleiding (artikel C.8, eerste lid onder g Kaderbesluit CCMS 2016)
--------------------------------------------------------------------------------------------Raad van Bestuur van
[naam]
(hierna te noemen [A])1
En
Raad van Bestuur van
[naam]
(hierna te noemen [B])
Overwegende:
dat ingevolge artikel C.8, eerste lid onder g, van het Kaderbesluit CCMS een
inrichting als opleidingsinrichting kan worden erkend voor het verzorgen van de
volledige opleiding in een medisch specialisme. In dat geval dient zij te beschikken
over één of meer samenwerkingsovereenkomsten met één of meer
opleidingsinrichtingen waar aios delen van de opleiding in een medisch specialisme
volgen, tenzij aios de hele opleiding in de opleidingsinrichting volgen;
[dat / dat beoogd wordt dat] [A] door de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) [is / wordt] erkend als opleidingsinrichting voor de volledige
opleiding [specialisme] voor een opleidingsduur van [aantal] jaren;
dat de bij [A] [in opleiding zijnde / in opleiding gaande] aios niet alle onderdelen van
de opleiding [specialisme] bij [A] zal/zullen volgen;
[dat / dat beoogd wordt dat] [B] door de Registratiecommissie Geneeskundig
Specialisten (RGS) [is / wordt] erkend als opleidingsinrichting voor de volledige
opleiding [specialisme] voor een opleidingsduur van [aantal] jaren;
[dat / dat beoogd wordt dat] [naam opleider] door de RGS [is / wordt] erkend als
opleider voor de opleiding [specialisme] in [A];
[dat / dat beoogd wordt dat] [naam opleider] door de RGS [is / wordt] erkend als
opleider voor de opleiding [specialisme] in [B];
dat met de samenwerkingsovereenkomst wordt beoogd gezamenlijk vorm te geven
aan een optimale invulling van de opleiding tot [specialisme];
1
De letteraanduiding dient te worden vervangen door de naam waarmee de instantie kan worden
aangehaald
Standaard Samenwerkingsovereenkomst C.8, eerste lid onder g.
-
Herzien april 2017
Pagina 1 van 3
komen het volgende overeen:
Artikel 1 Inhoud van de opleiding
De inhoud van de opleiding en opleidingsduur komen overeen met de
opleidingsinhoud en opleidingsduur genoemd in het meest recente erkenningsbesluit
van de RGS.
Artikel 2 Inbreng van de partijen
a. Partijen nemen alleen aios in opleiding als onderling een afspraak is gemaakt
over het opleidingsschema zodat bij aanvang van de opleiding alle onderdelen
van de opleiding zijn geborgd in een goedgekeurd opleidingsschema;
b. Partijen bij deze overeenkomst brengen alle faciliteiten en infrastructuur in die
nodig zijn om de opleiding [specialisme] of een of meer onderdelen daarvan in
stand te houden, met in achtneming van de eventuele aanwijzingen van de RGS
gedaan in verband met de erkenning van de opleider(s) of de
opleidingsinrichting(en);
c. Om te waarborgen dat de aios tijdens de gezamenlijke opleiding tot
[specialisme] voldoende eenheid van beleid ervaren, maken partijen afspraken
dienaangaande en treffen daartoe de nodige voorzieningen.
Artikel 3 Geschillen
Geschillen tussen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost
worden gebracht voor de bevoegde rechter te [plaatsnaam].2
Artikel 4 Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van
[datum].3
Artikel 5 Einde van rechtswege
De overeenkomst vervalt van rechtswege als de erkenning van een bij de opleiding
betrokken opleidingsinrichting of opleider vervalt.
Artikel 6 Inlichten van de RGS
Partijen zijn verplicht iedere wijziging in of beëindiging van de overeenkomst direct
schriftelijk aan de RGS mede te delen.
De bevoegde rechter is afhankelijk van de keuze van partijen of, indien in deze overeenkomst geen
keuze wordt gemaakt, van de vestigingsplaats van de gedaagde partij.
3 De samenwerkingsovereenkomst moet ingaan vóór of uiterlijk op de datum dat erkenning wordt
verzocht.
2
Standaard Samenwerkingsovereenkomst C.8, eerste lid onder g.
-
Herzien april 2017
Pagina 2 van 3
Artikel 7 Slotbepaling
Op deze overeenkomst zijn de bepalingen van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
van toepassing.
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,
te [plaatsnaam], op [datum].
Namens de Raad van Bestuur
[A]
Namens de Raad van Bestuur
[B]
[naam]
[functie]
[naam]
[functie]
Aldus gezien en getekend,
[naam]
Opleider [A]
[naam]
Opleider [B]
Standaard Samenwerkingsovereenkomst C.8, eerste lid onder g.
-
Herzien april 2017
Pagina 3 van 3
Download