Nieuwsbrief VCOS 2e kwartaal 2011

advertisement
NIEUWSBRIEF VCOS 2E KWARTAAL 2011
___________________________________________________________________________
NIEUWSBRIEF VCOS 2E KWARTAAL 2011
ONDERWIJS & IDENTITEIT
Inspectie bezoek
Medio juni 2011 heeft de inspectie de Anne de Vriesschool en de Prins Willem Alexanderschool bezocht. In het
eindgesprek met de directeur van de scholen heeft de inspecteur aangegeven dat beide scholen onder het
basisarrangement blijven vallen. Enkele adviezen zijn aangereikt.
Onderwijskundig beleid VCOS
De algemeen directeur heeft een beleidsnotitie geformuleerd waarin het onderwijskundig beleid van de VCOS is
uitgewerkt. In september 2011 zal in het directieoverleg over de inhoud van de notitie gesproken worden.
Naast klassenmanagement en instructie is aandacht besteed aan hoogbegaafdheid, de zorgstructuur en
handelingsgericht werken.
Schoolplannen 2011-2015
De scholen van de VCOS hebben in het afgelopen cursusjaar geïnvesteerd in het schrijven van hun nieuwe
schoolplan 2011-2015. Na formulering van de conceptteksten is gecommuniceerd met het schoolteam, de MR en
de algemeen directeur. Tekstdelen met een bovenschools karakter zijn door de algemeen directeur aangeleverd.
Passend onderwijs
De minister streeft er naar de nieuwe wet ‘passend onderwijs’ per 1 augustus 2012 in te voeren. Dit geldt ook
voor de regeling ‘indeling samenwerkingsverbanden’. De bestuurlijke inrichting moet per 1 november 2012
gereed zijn. De zorgplicht voor de schoolbesturen treedt per 1 augustus 2013 in werking.
De minister heeft besloten de bezuinigingen op passend onderwijs te temporiseren.
Zorgprofiel
Onderdeel van de nieuwe wet ‘Passend Onderwijs’ is de formulering van een schoolprofiel. Op basis van
het profiel dient vastgesteld te kunnen worden welke zorg de school kan bieden. Tevens kan vastgesteld
worden waar de ontwikkelpunten van de school te vinden zijn (zone van naaste ontwikkeling).
De VCOS scholen hebben gekozen voor het toepassen van de methodiek ‘Framework’ bij de formulering
van het zorgprofiel. Het samenwerkingsverband WSNS subsidieerde € 20 per leerling.
1 Zorgroute
Het afgelopen kwartaal is er blijvend ingezet op de implementatie van de 1 Zorgroute (handelingsgericht
werken). Externe ondersteuners hebben de scholen in dit proces geadviseerd. In het cursusjaar 20112012 wordt dit proces intern voortgezet. De ondersteuning wordt langzaam afgebouwd.
Bijeenkomst Zorgteams (ZT) Sliedrecht
Medio juni is op lokaal niveau de werking van de schoolnabije zorgteams (ZT) geëvalueerd. De evaluatie was
positief. Externe deskundigen (jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker en de orthopedagoog) zijn tegelijkertijd
aanwezig om casuïstiek te bespreken. Bij problemen waarvan blijkt dat er handelingsverlegenheid is binnen de
school wordt doorgezet naar het lokale zorgadviesteam (ZAT)
PERSONEEL & ORGANISATIE
Wet Goed onderwijs, goed bestuur
Na een jaar van intensieve besprekingen en voorbereidingen is de werkwijze van het bestuur van de VCOS
aangepast aan de eisen van de nieuwe wet. Na afronding van de besprekingen zijn de statuten van de vereniging
aangepast aan de nieuwe situatie. Na tweemaal een ledenvergadering belegd te hebben, zijn de aangepaste
statuten vastgesteld.
De scheiding van bestuur en toezicht krijgt vorm door de functiewijziging van de algemeen directeur naar
directeur-bestuurder en de veranderende rol van de bestuursleden naar toezichthoudend functioneren. De
directeur-bestuurder maakt onderdeel uit van het verenigingsbestuur.
Eind augustus 2011 wordt er een bijeenkomst belegd voor de bestuurders om zich in hun rol van
toezichthoudend bestuurder te bekwamen.
Tijdens het cursusjaar 2011-2012 zal een bestuursreglement vastgesteld worden. Het managementstatuut van de
VCOS zal tegelijkertijd herijkt worden.
VERENIGING CHRISTELIJK ONDERWIJS SLIEDRECHT
POSTBUS 225
3360 AE SLIEDRECHT
0184-499519
[email protected]
1
NIEUWSBRIEF VCOS 2E KWARTAAL 2011
___________________________________________________________________________
Opleiden in de school (OidS)
Rika de Rover heeft de bovenschoolse taak ‘Opleidingscoördinator’ toegewezen gekregen. Zij onderhoudt de
contacten met de opleiding (InHolland) en met de mentoren. Daarnaast volgt zij de vorderingen van de
studenten.
Vervangingsfonds
Het verzuimpercentage 2010-2011 is gemiddeld laag gebleven nl 3,45 %. Dit beeld is het afgelopen cursusjaar
constant gebleven. Enkele medewerkers moesten een operatie ondergaan.
Iedere directievergadering en directiegesprek werd de lijst met actuele zieken besproken.
Jaarverslag 2010
De algemeen directeur heeft het jaarverslag 2010 geformuleerd en gecommuniceerd met de directies, GMR en
bestuur. Naast de financiële gegevens vormt het sociaal jaarverslag een belangrijk onderdeel van het jaarverslag.
De het jaarverslag van de GMR en de scholen maakt onderdeel uit van het VCOS jaarverslag 2010.
FINANCIËN & BEHEER & GEBOUWEN & MATERIEEL
FINANCIËN
Meerjaren-bestuursformatieplan 2011-2016
Op voorstel van de algemeen directeur heeft de GMR ingestemd met het bestuursformatieplan 2011-2016. In het
plan was opgenomen dat twee medewerkers in het RDDF geplaatst zouden worden. Medio juni hebben de
betreffende medewerkers een aangetekend schrijven met deze mededeling ontvangen.
Jaarrekening VCOS 2010
De jaarrekening 2010 werd na goedkeuring door accountant vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering
(ALV) van de VCOS. Voordat de goedkeurende verklaring door de accountant afgegeven werd moest er een
substantiële lijst vragen beantwoord worden. Daarnaast is er diverse malen telefonisch contact geweest met de
accountant. Ondanks deze acties ontvingen we de goedkeurende verklaring een week voor de ALV.
Na de waardering (actuele waarde 31 12 2010) van de beleggingen resteerde een financieel tekort van € 55.000.
Begroting 2011
Vanwege bezuinigingen op de personele budgetten kon er geen sluitende begroting 2011 gepresenteerd worden.
De PO raad heeft het onderwijsadviesbureau CPS opdracht gegeven de financiële situatie van het basisonderwijs
te onderzoeken. Uit dit onderzoek komen de volgende conclusies naar voren:

Het budget van het onderwijzend personeel is met 12% gedaald;

In 2010 werd er 167 miljoen euro op het basisonderwijs bezuinigd;

De overhead binnen het primair onderwijs ligt gemiddeld op 3,7%
De algemeen directeuren van PC en Openbaar onderwijs Papendrecht en Sliedrecht hebben een brief aan het
ministerie gestuurd waarin de zorgen aangegeven werden.
Control financiën VCOS
In verband met de bewaking van de financiën van de VCOS zijn de volgende instrumenten in concept
beschikbaar:

Een liquiditeitsbegroting op maandbasis;

Een nieuw samengesteld treasurystatuut;

Een overzicht van de saldi 2005-2010 op school, bovenschools- en verenigingsniveau;

Een controlblad (Excelbestand op school, bovenschools niveau);

Een handboek Administratieve Organisatie – afgerond en van commentaar voorzien;

Afspraken met de Rabobank.
Anne de Vriesschool / baanhoek west
Veel tijd en energie is de afgelopen maanden gestoken in de communicatie met de gemeente Sliedrecht, de
politiek en het openbaar onderwijs. Dinsdag 29 juni jl heeft de gemeenteraad besloten een budget van 2,7
miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de school.
Een ingehuurde ambtenaar uit Dordrecht, de heer Backx, heeft de opdracht gekregen het educatieve beleid van
de gemeente Sliedrecht te formuleren. Hierin wordt de brede school ontwikkeling meegenomen.
VERENIGING CHRISTELIJK ONDERWIJS SLIEDRECHT
POSTBUS 225
3360 AE SLIEDRECHT
0184-499519
[email protected]
2
NIEUWSBRIEF VCOS 2E KWARTAAL 2011
___________________________________________________________________________
COMMUNICATIE & KWALITEITSZORG
GMR
De GMR heeft in het afgelopen kwartaal tweemaal vergaderd. De volgende punten stonden op de agenda:

Huisvestingssituatie Anne de Vriesschool;

Meerjaren-bestuursformatieplan;

Reglementen GMR en MR;

Digitale salarisstrook;

Code goed bestuur VCOS;

Implicaties wet Goed onderwijs, goed bestuur;

Jaarverslag 2010;

Marap AD 1e kwartaal 2011;

Evaluatie cursus MR
De vergaderingen verliepen in een goed en constructieve sfeer.
3
VERENIGING CHRISTELIJK ONDERWIJS SLIEDRECHT
POSTBUS 225
3360 AE SLIEDRECHT
0184-499519
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards