Onderzoeksvoorstellen kunnen ingediend worden tussen 24 januari

advertisement
Call
TKI MARITIEM
Call for Proposals 2013 voor projecten
in het TKI MARITIEM
Ingangsdatum: 24 januari 2013
Versie: januari 2013
Pagina 1 / 64
Inhoud
Inhoud ........................................................................................................................................... 1
Inleiding ......................................................................................................................................... 3
Budget............................................................................................................................................. 3
Doel ............................................................................................................................................... 4
Programmabeschrijving ................................................................................................................... 5
Utilisatie ......................................................................................................................................... 6
Gebruikers ...................................................................................................................................... 6
Gebruikerscommissies .................................................................................................................... 6
Rapportage ..................................................................................................................................... 6
Beleid Intellectueel Eigendom (IE-beleid) ........................................................................................ 7
Beoordelingsprocedure ................................................................................................................. 8
Indieningstermijn en behandelingsduur ........................................................................................... 8
Vormeisen ....................................................................................................................................... 8
Beoordeling passendheid ................................................................................................................ 9
Voorselectie .................................................................................................................................... 9
Beoordeling door referenten ............................................................................................................ 9
Weerwoord van de aanvragers ........................................................................................................ 9
Juryprocedure en besluitvorming ................................................................................................... 10
Gedragscode belangenverstrengeling STW/NWO ......................................................................... 10
Na honorering .............................................................................................................................. 11
Start en startdatum van het project ................................................................................................ 11
Voortzetting ................................................................................................................................... 11
Verlenging ..................................................................................................................................... 11
Beëindiging en einddatum ............................................................................................................. 11
Stopzetting .................................................................................................................................... 12
Overige informatie ....................................................................................................................... 12
Contact.......................................................................................................................................... 12
Links ............................................................................................................................................ 13
Richtlijnen voor aanvragers ......................................................................................................... 14
Hoofd- en medeaanvragers ........................................................................................................... 14
Wie kunnen optreden als hoofd- en medeaanvragers? .................................................................. 14
Hoofd- en medeaanvragers met een deeltijdaanstelling ................................................................ 14
Wie kunnen niet aanvragen? ......................................................................................................... 15
Vormeisen ..................................................................................................................................... 15
Opnieuw indienen van onderzoeksvoorstellen ............................................................................... 15
Toelichting op het aanvraagformulier .......................................................................................... 16
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Summaries ......................................................................................................................... 16
Current composition of the research group ......................................................................... 16
Scientific description ........................................................................................................... 17
Utilisation plan .................................................................................................................... 17
Intellectual property ............................................................................................................ 18
Positioning of the project proposal ...................................................................................... 19
Financial planning ............................................................................................................... 19
References ......................................................................................................................... 27
Abbreviations and acronyms ............................................................................................... 27
Pagina 2 / 64
Bijlage 1 ....................................................................................................................................... 29
Cofinancieringseisen voor MARITIEM-2013 .................................................................................. 29
Bijlage 2 ....................................................................................................................................... 32
Toelichting bij het invullen van een FP (Financiële Planning; Excel file). De FP dient als aparte
bijlage in pdf-formaat met de fact sheet ingestuurd te worden. ...................................................... 32
Bijlage 3 ....................................................................................................................................... 33
Voorbeeldformulier ‘Verklaring en ondertekening door de aanvrager’. ........................................... 33
Bijlage 4 ....................................................................................................................................... 34
Beoordeling ................................................................................................................................... 34
Beoordeling door referenten .......................................................................................................... 34
De beoordelingsschaal die de jury hanteert is als volgt: ................................................................. 34
Bijlage 5 ....................................................................................................................................... 37
Tijdpad .......................................................................................................................................... 37
Bijlage 6 .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Toelichting inpassing in de Innovatie- en Researchagenda van het TKI Maritiem. . Error! Bookmark
not defined.
Innovatieagenda van de Maritieme Sector ........................................ Error! Bookmark not defined.
Researchagenda van de Maritieme Sector ....................................... Error! Bookmark not defined.
Pagina 3 / 64
Inleiding
In februari 2011 heeft het kabinet een nieuw bedrijvenbeleid ingezet. Er zijn negen
topsectoren in de Nederlandse economie aangewezen waarin geïnvesteerd zal worden
om de Nederlandse concurrentiekracht op die gebieden te verbeteren en zo onze
welvaart te stimuleren. Het nieuwe beleid betekent: minder subsidies in ruil voor lagere
belastingen, minder en eenvoudiger regels, ruimere toegang tot bedrijfsfinanciering,
betere benutting van de kennisinfrastructuur door het bedrijfsleven, en betere
aansluiting van fiscaliteit, onderwijs en diplomatie op de behoefte van het bedrijfsleven.
De ambitie van de overheid is om mede daarmee het volgende te bereiken:
 Nederland in de top 5 van kenniseconomieën in de wereld (in 2020);
 stijging van de Nederlandse R&D-inspanningen naar 2,5% van het BBP (in 2020);
 Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) waarin publieke en private partijen
participeren voor meer dan € 500 miljoen waarvan tenminste 40% gefinancierd
door het bedrijfsleven (in 2015).
Op verzoek van het kabinet hebben topondernemers en toponderzoekers uit negen
ingestelde topsectoren eind 2011 gezamenlijke roadmaps gedefinieerd en voorstellen
gedaan voor de vorming van Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) waarbinnen
vraaggestuurd onderzoek gedaan zal worden ter stimulering van de Nederlandse
economie. Binnen het TKI Maritiem hebben de verschillende overlegrondes
geresulteerd in een Maritieme Innovatie- en researchagenda. Deze Innovatie- en
researchagenda geeft de richting aan waarin het onderzoek gericht op het TKI Maritiem
zich in de komende jaren zou moeten ontwikkelen.
NWO heeft zich aan het nieuwe bedrijvenbeleid gecommitteerd door
toepassingsgericht, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ten bate van de
verschillende topsectoren te stimuleren. Deze call voor het TKI Maritiem (hierna
MARITIEM-2013) geeft invulling aan de bijdrage van NWO aan de topsector Water.
In de Call MARITIEM 2013 werken twee NWO-onderdelen samen:
 Technologie Stichting STW (STW) (NWO-trekker voor MARITIEM)1
 Gebied Aard- en Levenswetenschappen (ALW) van NWO
In deze Call for Proposals wordt een beschrijving gegeven van de richtlijnen waaraan
voorstellen in het kader van MARITIEM-2013 moeten voldoen en een toelichting
gegeven op de wijze van indiening, selectie en beheer.
Budget
Het totale STW/NWO-budget van MARITIEM-2013 voor onderzoeksprojecten bedraagt
€ 4,5 miljoen, exclusief geoormerkt voor onderzoeksprojecten die passen binnen de
Innovatie- en Researchagenda van het TKI Maritiem. Dit budget voor MARITIEM-2013
wordt ingezet voor twee typen projecten, namelijk technisch-wetenschappelijke
projecten en multidisciplinaire projecten met een link naar impact op de mariene
omgeving. Voor de financiering van deze onderzoeksprojecten is naast de NWObijdrage ook een private cofinanciering vereist, zowel in cash als in kind.
1
Waar in de tekst NWO wordt genoemd wordt gedoeld op STW en ALW gezamenlijk, wanneer STW wordt
genoemd, wordt gedoeld op STW als trekker resp. uitvoerder voor dit programma.
Pagina 4 / 64
Doel
De Maritieme Sector binnen de Topsector Water is een essentiële motor en aanjager
voor een sterke Nederlandse economie. Nederland is hét maritieme centrum van
Europa en bezit de sterkste maritieme cluster in de wereld. De totale directe omzet is €
26,3 miljard en er werken 185.000 mensen. Het is de ambitie van de maritieme cluster
deze kracht verder uit te bouwen op basis van het Maritiem Innovatiecontract
‘Nederland: de Maritieme Wereldtop’ met als motto: ‘Veilig, duurzaam en economisch
sterk’. De Maritieme cluster wil dus economische en maatschappelijke uitdagingen
combineren. Daarom zijn de volgende Innovatiethema’s gekozen:
 Winnen op zee (grondstoffen- en energiewinning op zee)
 Schone schepen (brandstoffen, brandstofbesparing en emissies)
 Slimme schepen (speciale schepen, defensie, veiligheid)
 Slimme havens (interactie schip en zeehaveninfrastructuur)
Het TKI Maritiem heeft daarvoor een samenhangende Innovatie- en researchagenda
gepresenteerd. Want om tot innovatieve schepen en offshore constructies te komen, is
samenwerking noodzakelijk in de hele keten ‘Fundamenteel onderzoek ↔ Toegepast
onderzoek ↔ Valorisatie’. Dit vereist excellent onderzoek op de volgende zes
maritieme kennisgebieden:
 Hydrodynamica
 Constructies en materialen
 Systemen en processen
 Ontwerp- en bouwtechnologie
 Maritieme operaties
 Impact op de mariene omgeving
Het gehele kader van het Maritiem Innovatiecontract is hieronder weergegeven:
De bijbehorende Innovatie- en researchagenda is te vinden in Bijlage 6.
Pagina 5 / 64
Programmabeschrijving
MARITIEM-2013 is gericht op het stimuleren van excellent fundamenteel en
toepassingsgericht onderzoek binnen deze Innovatie- en researchagenda, om
zodoende de internationale concurrentiepositie van Nederland op dit gebied te
versterken. Belangrijk daarbij is de samenwerking tussen kennisinstellingen en
bedrijfsleven. Deze komt o.a. tot uiting in een cash cofinanciering vanuit de sector van
minimaal 25% van de STW/NWO-bijdrage en daarnaast een eventuele in kind bijdrage.
De in te dienen projecten moeten een expliciete bijdrage leveren aan minimaal één van
de onderwerpen van de Innovatie- en researchagenda. Projecten waarbij dat niet of
onvoldoende het geval is zullen worden uitgesloten van de procedure. Het is dan ook
aan te raden om bij twijfel, voor indiening, contact op te nemen met de STW
contactpersoon voor deze call of de secretaris van het TKI Maritiem (zie Bijlage 6).
Binnen het programma MARITIEM-2013 zijn de onderwerpen van de Innovatie- en
researchagenda Maritiem in twee compartimenten ondergebracht op de volgende
wijze, elk met een apart budget:
Multidisciplinaire projecten met link naar impact op de Technisch-wetenschappelijke projecten
mariene omgeving
1.5 M€
3 M€
In het compartiment ‘Multidisciplinaire projecten’ werken minimaal twee onderzoekers
samen uit de maritieme kennisgebieden, waarbij in ieder geval één onderzoek doet
naar de impact op de mariene omgeving. Dit compartiment beoogt een koppeling te
maken tussen de invloed van maritieme operaties op de mariene omgeving en
gerelateerde maritieme kennisgebieden. Dit inzicht is van belang om zeker te zijn van
een ‘license to operate’. Als voorbeelden van mogelijke projectonderwerpen in dit
compartiment zijn te noemen:
 ‘Deep sea mining’: de ene onderzoeker kijkt naar het snijproces op de zeebodem
onder hyperbarische omstandigheden (kennisgebied Systemen en processen),
terwijl de andere het effect van deze operatie op de zeebodem onderzoekt.
 ‘Onderwatergeluid van varende schepen’: de ene onderzoeker kijkt naar de bron
van het geluid zoals cavitatie (kennisgebied Hydrodynamica), terwijl de andere het
effect van cavitatiegeluid op zoogdieren onderzoekt.
 ‘Emissies van motoren op LNG’: de ene onderzoeker kijkt naar de reductie van
methaanslip in motoren (kennisgebied Systemen en processen), terwijl de andere
de invloed van LNG-motoremissies op de omgeving onderzoekt.
 ‘Veilige operaties in ijs’: de ene onderzoeker kijkt naar de krachten van het ijs op
schepen in arctische omstandigheden (kennisgebied Maritieme operaties), terwijl
de andere de invloed van ijsbreekoperaties op dieren in de omgeving onderzoekt.
Indieners moeten in hun aanvraag aangeven voor welke compartiment men indient (zie
Richtlijnen aanvrager).
De kwalitatief beste onderzoeksvoorstellen zullen worden gehonoreerd.
Pagina 6 / 64
Utilisatie
Naast excellente wetenschap wil STW/NWO de toepassing van kennis bevorderen. Het
geheel aan activiteiten dat tot doel heeft de kans op toepassing van de
onderzoeksresultaten door derden te maximaliseren, duidt STW/NWO aan met de term
utilisatie. Om naast de wetenschappelijke kwaliteit ook utilisatie te bevorderen, wordt
voor ieder project een gebruikerscommissie ingesteld.
STW/NWO verwacht van de aanvragers dat zij actief meewerken aan het bevorderen
van utilisatie en medewerking verlenen aan de doelstelling van STW/NWO om kennis
over te dragen naar gebruikers. Bij utilisatie spelen gebruikers, gebruikerscommissies
en intellectueel eigendom een cruciale rol.
Gebruikers
Gebruikers van onderzoek worden gedefinieerd als natuurlijke personen of
rechtspersonen (nationaal of internationaal) die de resultaten van het onderzoek
kunnen toepassen.
Soms is er een verschil te maken tussen directe gebruikers en eindgebruikers. In dat
geval is het aanwijzen van alleen eindgebruikers niet voldoende. Het is expliciet de
bedoeling dat potentiële technologiegebruikers en eindgebruikers buiten de eigen kring
en buiten het onderzoeksgebied van de aanvragende onderzoekers van het begin tot
het eind bij het project worden betrokken. De gebruikers moeten de kennis uit het
onderzoek op de (middel)lange termijn kunnen toepassen. In de utilisatieparagraaf van
het onderzoeksvoorstel moeten de (potentiële) gebruikers worden genoemd.
Gebruikerscommissies
Om te bevorderen dat de kennis uit het onderzoek ook daadwerkelijk en effectief aan
gebruikers wordt overgedragen, stelt STW in overleg met de projectleider per
onderzoeksproject een gebruikerscommissie in. (Mede)aanvrager(s)/
(deel)projectleider(s), de betrokken (tijdelijk op het project aangestelde) onderzoekers
en (vertegenwoordigers van) potentiële gebruikers nemen deel aan de
gebruikerscommissievergadering. De projectleider fungeert als voorzitter en STW voert
het secretariaat. In de gebruikerscommissie dienen minimaal vier gebruikers zitting te
hebben, waarbij tenminste 50% van de gebruikers afkomstig dient te zijn uit het
bedrijfsleven. De leden van de gebruikerscommissie worden door STW benoemd. Via
deelname committeren de leden zich aan de voorwaarden die in de “Taak en werkwijze
van STW-gebruikerscommissies’ zijn opgenomen (o.a. m.b.t. vertrouwelijkheid van de
informatie en hoe om te gaan met de resultaten uit het project). Bij lopend onderzoek
kan STW de samenstelling van de gebruikerscommissie wijzigen als daar aanleiding
toe is.
De commissie kan de projectleider adviseren over de richting van het onderzoek ter
bevordering van de toepassing van de resultaten. De projectleider heeft altijd de
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek dat is omschreven in
het gehonoreerde projectplan.
Rapportage
De projectleider rapporteert tweemaal per jaar schriftelijk over de voortgang van het
project waarna de gebruikerscommissie bijeenkomt om de voortgang te bespreken. Bij
uitzondering – te besluiten door STW – kan de frequentie van de bijeenkomsten van de
gebruikerscommissie lager zijn.
Pagina 7 / 64
Utilisatie van de onderzoeksresultaten is een vast punt van de bespreking. Hieronder
vallen samenwerking met (potentiële) gebruikers, kennisbescherming en
commercialisering van de kennis.
De resultaten van het project zijn vertrouwelijk tot het moment dat door STW anders is
besloten, of totdat STW toestemming heeft gegeven voor publicatie. Een publicatie is
de openbaarmaking van resultaten langs elke weg, zoals bijvoorbeeld een tekst (o.a.
publicaties, abstracts, vermeldingen op een website), afbeelding of een beeld- of
geluidsdrager met uitzondering van openbaarmaking voortvloeiend uit een
octrooi(aanvraag). De leden van de gebruikerscommissie krijgen als eersten, dat wil
zeggen vóór publicatie, inzage in de onderzoeksresultaten. STW legt
conceptpublicaties voor aan de gebruikerscommissie voor advies over de vraag of de
publicatie naar haar oordeel een octrooieerbare vinding bevat en/of er
utilisatiemogelijkheden zijn. STW kan besluiten indien maatregelen voor
kennisbescherming nodig zijn, zoals het indienen van een octrooi, om de publicatie
maximaal negen maanden op te schorten.
Beleid Intellectueel Eigendom (IE-beleid)
Op MARITIEM-2013 is het IE-beleid van STW van toepassing.
De belangrijkste uitgangspunten van het IE-beleid van STW zijn:
 De eigendom van de onderzoeksresultaten het onderzoek behoort gezamenlijk toe
aan STW en de onderzoeksinstelling(en) waar het onderzoek wordt uitgevoerd
 Bescherming van de onderzoeksresultaten, geheimhouding en publicaties. STW
hecht veel belang aan kennisbescherming om kennisoverdracht te realiseren. Bij
toetreding van gebruikers tot de gebruikerscommissie bij aanvang of in de loop van
het onderzoek verplichten de gebruikers zich tot geheimhouding van de
onderzoeksresultaten. De onderzoeker is verplicht eventuele uitvindingen
onmiddellijk te melden aan STW.
 De projectleider legt, via STW, conceptpublicaties voor aan de
gebruikerscommissie voor advies over de vraag of de publicatie naar haar oordeel
een octrooieerbare vinding bevat en/of er utilisatiemogelijkheden zijn. STW kan
besluiten indien maatregelen voor kennisbescherming nodig zijn, zoals het
indienen van een octrooi, om de publicatie maximaal negen maanden op te
schorten.
 Leden van de gebruikerscommissie krijgen als eersten informatie over de
resultaten van het onderzoek. Het lidmaatschap van de gebruikerscommissie of
een bijdrage aan het onderzoek geeft de gebruiker niet automatisch het recht om
de resultaten toe te passen of te commercialiseren.
 Optierechten en licentieverlening
 Gebruikers of groepen gebruikers die naar het oordeel van STW substantieel aan
de aan het project toegekende financiering bijdragen, hebben gedurende de
looptijd van het project recht op een optie op het gebruik/toepassing van de
projectresultaten. Een bijdrage van minder dan 10% van de totaal aan het project
toegekende financiering (benodigde financiële middelen plus in natura bijdragen)
wordt door STW in ieder geval niet substantieel geacht.
 Het recht tot gebruik/toepassing zelf wordt verkregen door een licentie-, overdrachtof know-how-overeenkomst. Dit kan een zogenaamde tweede overeenkomst zijn,
na een optieovereenkomst, maar ook wordt wel in één overeenkomst zowel de
optie als de licentie vastgelegd. In het algemeen zullen gebruikers de mogelijkheid
krijgen ontwikkelde kennis en methodieken binnen het project toe te passen binnen
hun normale bedrijfsvoering, maar hierover moeten wel vooraf specifieke afspraken
worden gemaakt in een licentieovereenkomst of overdrachtsovereenkomst.
Pagina 8 / 64
Een licentieovereenkomst of overdrachtsovereenkomst bevat in ieder geval afspraken
over:
 (non-)exclusiviteit
 royaltyvrije onderzoek- en onderwijslicentie
 marktconforme vergoeding
 anti-ijskastbeding of inspanningsverplichting tot toepassing of commercialisatie
 rapportageverplichtingen
 vrijwaring/aansprakelijkheid
Beoordelingsprocedure
Bij MARITIEM-2013 werken STW en NWO-ALW samen. STW voert de
beoordelingsprocedure samen met NWO-ALW uit, waarbij STW de
verantwoordelijkheid draagt. Gehonoreerde voorstellen worden opgenomen in de
beheerorganisatie van STW (in de tekst hierna enkel aangeduid als “STW”). Voor alle
voorstellen zullen dezelfde regels omtrent aanvraag- en beoordelingsprocedure en
beheer (inclusief regels omtrent intellectueel eigendom) gelden.
Indieningstermijn en behandelingsduur
Onderzoeksvoorstellen kunnen ingediend worden tussen 24 januari 2013 en 23 april
2013. Als de aanvraag aan de vormeisen en indieningscriteria voldoet, zal STW het
onderzoeksvoorstel in behandeling nemen. Er wordt gestreefd naar een
behandelingstermijn van 6 maanden (zie voor het globale tijdpad Bijlage 5). Indien er
een zeer groot aantal voorstellen wordt ingediend en voorselectie nodig is kan de
behandelingsduur oplopen.
Vormeisen
STW bevestigt de ontvangst van het onderzoeksvoorstel. Vervolgens toetst STW op de
vormeisen en indieningscriteria of het onderzoeksvoorstel in behandeling wordt
genomen. Indien niet aan de gestelde voorwaarden (zie sectie ‘Richtlijnen voor
aanvragers’) en indieningscriteria wordt voldaan of de gevraagde informatie onvolledig
is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld het onderzoeksvoorstel binnen 10
werkdagen te completeren. De indieningscriteria zijn:
 Het onderwerp van het voorstel dient expliciet bij te dragen aan de Innovatie- en
Researchagenda van het TKI Maritiem, en
 De ten laste van STW/NWO aangevraagde subsidie bedraagt niet meer dan
€500.000, en
 De totale projectkosten bedragen niet meer dan € 1.000.000 en de cofinanciering is
niet groter dan 50% van de projectkosten, en
 De totale cofinanciering (in cash plus in kind) bedraagt minimaal 35% van de totaal
aangevraagde projectkosten (zie Bijlage 1), en
 Minimaal 25% van de totaal aangevraagde STW/NWO-financiering bestaat uit in
cash cofinanciering (zie Bijlage 1)
 Alle bewijsstukken die bij het projectvoorstel opgevraagd worden, dienen ten tijde
van de indiening meegestuurd te worden. Wanneer identieke of zeer op elkaar
gelijkende onderzoeksvoorstellen bij andere NWO-calls zijn of worden ingediend,
moet hiervan in het voorstel melding worden gemaakt.
Tot het vervolg van de procedure worden alleen die voorstellen toegelaten die,
eventueel na aanpassingen binnen de gestelde termijn van 10 werkdagen, aan de
vormeisen en indieningscriteria voldoen.
Pagina 9 / 64
De hoofdaanvrager hoort circa twintig werkdagen na de projectregistratie of het
onderzoeksvoorstel in behandeling wordt genomen.
Beoordeling passendheid
Toelating tot het vervolg van de procedure is, onder andere, afhankelijk van inpassing
van het voorstel in de Innovatie- en Researchagenda van het TKI Maritiem.
Passendheid wordt bepaald vóór het begin van de evaluatieprocedure door STW. Het
voorstel moet duidelijk vermelden op welke manier het projectvoorstel een expliciete
bijdrage levert aan de Innovatie- en Researchagenda van het TKI Maritiem. Dit betreft
niet alleen de in Bijlage 6 genoemde onderzoeksdoelstellingen, maar ook de
toepassing van onderzoeksresultaten in de maritieme sector.
STW bepaalt, op basis van deze toelichting, of een voorstel al dan niet binnen de
Innovatie- en Researchagenda past. Bij twijfel over de passendheid zoekt STW
afstemming met het bestuur van het TKI Maritiem.
Het bestuur van het TKI Maritiem beoordeelt de twijfelgevallen en moet, indien het
voorstel níet in de Innovatie- en Researchagenda past, dit motiveren en de motivering
voor akkoord laten ondertekenen door de voorzitter van het TKI, alsmede de voorzitter
van de Kennisprogrammaraad van het TKI Maritiem. Indien er mogelijk sprake is van
belangenverstrengeling zal voor de desbetreffende beoordelaar een vervanger worden
gevraagd.
Het STW-bestuur neemt het door STW dan wel het TKI-bestuur genomen besluit over
de passendheid binnen de prioritaire onderzoeksthema’s over.
Voorselectie
Wanneer er minimaal vier keer zoveel voorstellen ingediend worden als kunnen worden
gefinancierd, behoudt STW/NWO zich het recht voor om een voorselectie uit te voeren.
De voorselectie wordt uitgevoerd om referenten en juryleden niet onnodig te belasten.
Bij een beschikbaar NWO-budget van circa € 4,5 miljoen en een maximum NWObijdrage van € 500.000 per project, kunnen ongeveer negen voorstellen worden
gefinancierd. Voorselectie geschiedt door een beoordelingscommissie die voorstellen
beoordeelt op hun wetenschappelijke kwaliteit en utilisatiekwaliteit. STW/NWO stelt
deze commissie samen na consultatie van het bestuur van TKI-Maritiem voor wat
betreft de samenstelling.
Beoordeling door referenten
Voorstellen die in de voorselectieprocedure beoordeeld zijn als zijnde van voldoende
kwaliteit of, wanneer er geen voorselectie uitgevoerd is, alle voorstellen, zullen worden
voorgelegd aan circa drie (inter)nationale deskundigen op het betreffende vakgebied.
Deze referenten zijn afkomstig uit de wetenschappelijke wereld, bedrijfsleven en grote
onderzoeksinstellingen. Referenten blijven anoniem. Zij beoordelen het voorstel aan de
hand van specifieke vragen over de wetenschappelijke kwaliteit en de utilisatie (zie
Bijlage 4). Aanvragers wordt geadviseerd in het onderzoeksvoorstel te anticiperen op
deze vragen.
STW voegt het commentaar van de afzonderlijke referenten, geanonimiseerd en
eventueel geparafraseerd, samen tot een zogeheten ‘aanzet tot protocol’.
Weerwoord van de aanvragers
Het STW-bureau stuurt de ‘aanzet tot protocol’ naar de hoofdaanvrager met het
verzoek op het commentaar van de referenten te reageren. Deze geeft – in het Engels
- per vraag of opmerking een reactie. Het geheel van referentencommentaar inclusief
Pagina 10 / 64
de reacties van de aanvrager(s) vormt het protocol dat juryleden gebruiken in hun
afweging bij hun beoordeling.
Juryprocedure en besluitvorming
STW maakt gebruik van onafhankelijke multidisciplinaire jury’s die bestaan uit tien tot
twaalf leden. Het zijn hoogopgeleide en/of ervaren personen met affiniteit voor
technologieontwikkeling. De juryleden worden voorgedragen door STW, ALW en het
TKI Maritiem-bestuur en zijn afkomstig uit universiteiten, bedrijven of grote
onderzoeksinstellingen.
De juryprocedure verloopt geheel schriftelijk, zonder onderling overleg. Een jurylid weet
niet wie de andere juryleden in dezelfde beoordelingsronde zijn. Juryleden krijgen
doorgaans ca. twintig onderzoeksvoorstellen met bijbehorend protocol toegestuurd. Elk
jurylid kent aan ieder voorstel twee cijfers toe die in gelijke mate meetellen, één voor
wetenschappelijke kwaliteit en één voor utilisatie(perspectief) (zie Bijlage 5).
Voorstellen komen alleen voor financiering in aanmerking wanneer zij voor het
beoordelingscriterium utilisatiekwaliteit en het beoordelingscriterium wetenschappelijke
kwaliteit samen niet hoger dan een 7.0 scoren. In bijlage 4 vindt u een toelichting op de
betekenis van de kwaliteitscijfers.
Afhankelijk van het aantal aanvragen kan STW voor deze call gebruik maken van
parallelle jury’s.
Besluitvorming vindt plaats door het STW-bestuur. Dit bestuur neemt de
honoreringsbesluiten op basis van de prioritering van de onderzoeksvoorstellen per
compartiment. Uitgangspunt hierbij is de rangorde die op grond van de jurycijfers is
bepaald. In de praktijk zal het in totaal beschikbare budget naar verwachting helaas
niet toereikend zijn om alle kwalitatief goede voorstellen te financieren. Het bestuur
oordeelt niet over de wetenschappelijke inhoud van de onderzoeksvoorstellen.
Het bestuur kan bij honorering aanvullende voorwaarden stellen. Deze kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op intellectueel eigendom, de cofinanciering door
(potentiële) gebruikers, grote investeringen en/of speciale infrastructurele
voorzieningen.
Uitgebreide informatie over de juryprocedure voor zowel de juryleden als de
aanvrager(s) staat in de ‘Richtlijnen voor juryleden OTP’ (http://www.stw.nl/aanvrager).
Deze richtlijnen zijn ook van toepassing voor de juryleden van deze call.
Gedragscode belangenverstrengeling STW/NWO
STW/NWO vraagt actieve onderzoekers uit onderzoeksinstellingen en specialisten uit
andere kennisintensieve organisaties om in de beoordelingsprocedures te participeren.
Deze personen zijn zelf betrokken bij lopend of nieuw onderzoek en maken veelal deel
uit van grote organisatorische verbanden en onderzoeksnetwerken. Daarom is het van
belang om bij de beoordeling van onderzoeksaanvragen elke vorm van
belangenverstrengeling en zelfs de schijn daarvan te voorkomen.
Om aanvragers een faire beoordeling en transparantie te bieden, hanteert STW/NWO
een gedragscode belangenverstrengeling. In de gedragscode worden de mogelijke
vormen van belangenverstrengeling geïdentificeerd en wordt aangegeven welke
maatregelen worden genomen om belangenverstrengeling te voorkomen. Partijen
waarop de gedragscode betrekking heeft, zijn: referenten, juryleden, commissieleden,
leden van besluitnemende organen en medewerkers van STW/NWO.
De volledige tekst van de gedragscode belangenverstrengeling dieSTW/ NWO
hanteert, kunt u vinden op: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_6CYFSB.
Pagina 11 / 64
Na honorering
(zie ook de Algemene Financieringsvoorwaarden van STW op
http://www.stw.nl/nl/aanvrager
Gehonoreerde voorstellen worden opgenomen in de beheerorganisatie van STW.
Projectleiders en medewerkers zijn verplicht in alle uitingen die aan hun project
gerelateerd zijn (zoals publicaties en presentaties) STW en NWO te vermelden als
financier.
Voor alle projecten geldt dat zij gelijk behandeld zullen worden. Dit betekent onder
meer dat de regels betreffende intellectueel eigendom voor alle projecten gelijk zullen
zijn. Op MARITIEM-2013 en de gehonoreerde projecten zijn de Algemene
Financieringsvoorwaarden, inclusief de intellectueel eigendomregels, van STW van
toepassing.
De hoofdaanvrager wordt projectleider. Bij grote projecten is het noodzakelijk op
onderdelen aparte deelprojectleiders te benoemen. Bij honorering krijgt elke betrokken
onderzoeksinstelling een honoreringsbrief met bijlagen, waarin de juridische en
financiële randvoorwaarden van de financiering zijn vastgelegd en die door elke
onderzoeksinstelling afzonderlijk voor akkoord moeten worden getekend. De kredieten
voor materialen, reizen en investeringen worden in eerste instantie voor niet meer dan
twee jaar toegekend. Het personeelskrediet per positie wordt in eerste instantie voor
niet meer dan drie jaar toegekend. STW reserveert het eventuele restant van de gelden
voor de voortzetting na twee jaar.
Start en startdatum van het project
De toegekende kredieten komen pas beschikbaar nadat de benodigde documenten
ondertekend zijn ontvangen door STW en er aan alle gestelde
honoreringsvoorwaarden is voldaan. Indien dit laatste nog niet geval is, bijvoorbeeld
door nog lopende onderhandelingen over intellectueel eigendom, kan aan STW
schriftelijke toestemming gevraagd worden om het project te mogen starten. Zonder
schriftelijke toestemming zijn de mogelijke financiële risico’s voor de aanvrager(s). De
startdatum van het project is de datum waarop een eerste uitgave van de toegekende
middelen is gedaan. Dit is doorgaans niet de datum van honorering. Meestal betreft dit
de aanstelling van het eerste personeelslid op kosten van het project.
Voortzetting
Bij projecten met een looptijd van drie jaar of langer adviseert de gebruikerscommissie
STW over de voortzetting van het project op basis van de voortgang. STW besluit
daarop over het toekennen van de bij honorering gereserveerde kredieten.
Verlenging
Een verlenging na afloop van een project is slechts zeer beperkt mogelijk. Daarbij zijn
de vooruitzichten met betrekking tot de utilisatie bepalend. In het kader van het
utilisatieperspectief kunnen op het project resterende financiële middelen worden
aangewend voor de verlenging van één personeelspositie (1 fte) voor de periode van
maximaal drie maanden.
Beëindiging en einddatum
De einddatum van een project is de datum waarop de laatste tijdelijke aanstelling wordt
beëindigd.
Pagina 12 / 64
De projectleider ontvangt daarop van STW twee eindformulieren om het project zowel
inhoudelijk als financieel af te ronden. Niet bestede kredieten komen na beëindiging
van het project te vervallen. De bij het eindformulier gevraagde samenvattingen worden
gebruikt voor publicatie in het utilisatierapport van STW. Jaarlijks geeft STW een
utilisatierapport uit waarin over projecten, 5 en 10 jaar na de start van het project, wordt
gerapporteerd.
Stopzetting
Het door STW stopzetten van een project voor de officiële einddatum is mogelijk als
niet (meer) wordt voldaan aan de verplichtingen en/of financieringsvoorwaarden of
wanneer de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en/of utilisatie van de
resultaten van het onderzoek onder de maat zijn.
Overige informatie
Contact
De contactpersoon voor deze call is:
Technologiestichting STW
Dr.ir. Ruben Sharpe
telefoon
030 600 12 75
e-mail
r.sharpe{at}stw.nl
internet
www.stw.nl
NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen
Dr. Josef Stuefer
telefoon
070 349 44 72
e-mail
j.stuefer{at}nwo.nl
internet
www.nwo.nl
Op MARITIEM-2013 zijn de Algemene Financieringsvoorwaarden van STW van
toepassing.
Pagina 13 / 64
Links

Algemene financieringsvoorwaarden STW:
http://www.stw.nl/nl/projectleider

Belangrijkste uitgangspunten van het Beleid Intellectueel Eigendom (IE-beleid) van
STW: http://www.stw.nl/nl/aanvrager

Taak en werkwijze gebruikerscommissies:
http://www.stw.nl/nl/aanvrager

Richtlijnen voor juryleden:
http://www.stw.nl/nl/aanvrager

Gedragscode belangenverstrengeling:
http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_6CYFSB

Vaste tarieven salaristabellen:
http://www.stw.nl/nl/aanvrager

Normbedragen voor verblijfskosten buitenland:
http://www.stw.nl/nl/aanvrager

Normbedragen kapitaliseren cofinanciering personeelskosten (‘Uurtarieven voor
bijdragen in natura door derden in de vorm van mensuren’):
http://www.stw.nl/nl/aanvrager

Iris:
https://iris.stw.nl/iris

Hoe werkt Iris (gebruikershandleiding):
http://www.stw.nl/nl/aanvrager

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO):
http://www.nwo.nl/
Pagina 14 / 64
Richtlijnen voor aanvragers
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO; zie ook
www.nwo.nl) verstrekt tweede geldstroomsubsidies. In aanmerking voor vergoeding
komen de kosten voor tijdelijk op het project bij de onderzoeksinstelling aan te stellen
personeel en projectspecifieke kosten voor materialen, reizen en/of apparatuur. De
onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor medefinanciering uit de eerste geldstroom
en draagt daarmee zorg voor de benodigde infrastructuur en de begeleiding van de
projectmedewerkers.
Indien een (mede)aanvrager samenwerkt met andere voor NWO niet-subsidiabele
instellingen, bijvoorbeeld met TNO of een buitenlandse universiteit, dan dragen de nietsubsidiabele instellingen hun eigen kosten.
De maximaal bij STW/NWO aan te vragen subsidie in de call bedraagt 500.000 euro.
Hoofd- en medeaanvragers
De hoofdaanvrager wordt bij honorering projectleider en draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het onderzoek inclusief het
utilisatieplan. Medeaanvragers moeten een actieve rol hebben bij de uitvoering van het
project en kunnen in geval van meerdere participerende onderzoeksinstellingen als
deelprojectleider worden aangewezen.
Wie kunnen optreden als hoofd- en medeaanvragers?


Hoogleraren en universitaire (hoofd)docenten, vast aangesteld aan
o Nederlandse universiteiten (of met vergelijkbare posities aan de
universitaire medische centra)
o KNAW- en NWO-instituten
o Nederlands KankerInstituut (NKI)
o Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek te Nijmegen
o Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble
Onderzoekers met een ‘tenure track’-aanstelling. STW definieert een ‘tenure track’aanstelling aan genoemde onderzoeksinstellingen als een aanstelling voor ervaren
wetenschappelijk onderzoekers met uitzicht op een vast dienstverband en een
hoogleraarschap op termijn. De ‘tenure track’- aanstelling moet schriftelijk zijn
vastgelegd en gefinancierd worden uit structurele middelen van de
onderzoeksinstelling. STW zal verifiëren of de aanstelling aan deze voorwaarden
voldoet en of deze is gegarandeerd voor de looptijd van het project.
Hoofd- en medeaanvragers met een deeltijdaanstelling


Hoofdaanvragers en medeaanvragers die in deeltijd werken moeten in ieder geval
over voldoende universitaire faciliteiten en budget beschikken om het project naar
behoren te kunnen uitvoeren.
Hoofdaanvragers en medeaanvragers moeten STW-onderzoek uitvoeren in de tijd
dat ze voor de onderzoeksinstelling werken. Is dat niet het geval dan dient de
andere werkgever een afstandsverklaring te tekenen, zodat kenniseigendom voor
STW en de onderzoeksinstelling(en) is gewaarborgd.
Pagina 15 / 64
Wie kunnen niet aanvragen?






Personeel met een nulaanstelling
Personeel met een tijdelijk dienstverband (bijv. postdocs)
Emeritus hoogleraren
Personeel van instituten met een toegepaste of technologische doelstelling, zoals
TNO, de Grote Technologische Instituten (GTI’s) en het niet-universitaire deel van
WUR
Personeel van een door een doelsubsidie publiek-privaat gefinancierde
onderzoeksinstelling
Personeel van buitenlandse onderzoeksinstellingen
Het opstellen en indienen van het onderzoeksvoorstel
Een onderzoeksvoorstel dient elektronisch via Iris, het elektronisch subsidieaanvraagsysteem van STW, ingediend te worden. Voor het indienen van
onderzoeksaanvragen en de handleiding van Iris kunt u terecht op https://iris.stw.nl/ .
Vormeisen
De aanvraag bestaat uit twee delen:
1. een fact sheet waarop de kerngegevens van zowel aanvrager(s) als aanvraag
staan (o.a. naam en adresgegevens, de titel van het onderzoek, een Engelstalige
samenvatting, de aanduiding van het programmacompartiment waarvoor men
indient en een toelichting op de passendheid van het voorstel);
2. het aanvraagformulier waarop de overige gevraagde gegevens vermeld moeten
worden. Gelijktijdig met het elektronisch indienen van de fact sheet verstuurt u als
bijlage, in niet-beveiligd pdf-formaat (zie handleiding Hoe werkt Iris), het ingevulde
aanvraagformulier. Andere bijbehorende bijlagen dienen afzonderlijk en in pdfformaat (zonder beveiliging) te worden toegevoegd. De fact sheet met bijlagen
wordt als onderzoeksvoorstel beschouwd.
Hoewel dit niet verplicht is wordt het op prijs gesteld als u, in een aparte bijlage, een
vijftal potentiele referenten voor uw voorstel kunt suggereren. Deze
referentensuggesties vormen geen onderdeel van de aanvraag.
Alleen elektronisch ingediende onderzoeksvoorstellen worden in behandeling
genomen.
Het voorstel telt maximaal twaalf pagina’s A4-formaat (minimaal Arial puntgrootte 10 of
vergelijkbaar lettertype), exclusief literatuurlijst en bijlagen. Bij participatie van meerdere
onderzoeksinstellingen is het maximum vijftien pagina’s. De aanvraag dient in het
Engels te zijn gesteld. Bij paragraaf 4.1 van het aanvraagformulier is het toegestaan
extra subhoofdstukken toe te voegen.
De in te vullen informatie dient u volledig en correct aan te leveren. Incompleet
ingevulde formulieren of het overschrijden van de maximaal toegestane ruimte kan
leiden tot het niet in behandeling nemen van uw aanvraag.
Opnieuw indienen van onderzoeksvoorstellen
Onderzoeksvoorstellen die in een eerdere NWO-selectieprocedure zijn afgewezen,
kunnen niet zonder meer opnieuw ingediend worden. Daarnaast geldt wanneer
identieke of zeer op elkaar gelijkende onderzoeksvoorstellen bij NWO of andere
subsidieverstrekkers zijn of worden ingediend, dat daarvan in het projectvoorstel
melding moet worden gemaakt.
Pagina 16 / 64
Toelichting op het aanvraagformulier
1.1 Further details main applicant
Naam en adres van de hoofdaanvrager staan op de fact sheet (NL-naamgeving).
Vermeld hier de aanvullende gegevens, o.a. Engelstalige naamgeving
organisatie/organisatieonderdeel, aanstellingspercentage en bevestiging vast
dienstverband.
1.2 Further details co-applicants
Vermeld hier de naam en adresgegevens van de medeaanvragers met zowel
Nederlandse als Engelstalige naamgeving. Vermeld hier ook de aanvullende gegevens,
o.a. aanstellingspercentage en bevestiging vast dienstverband.
1.3 Title
Vermeld hier de titel van het project en eventueel ook een verkorte titel.
1.4 Key words
Vermeld hier de trefwoorden specifiek voor het onderzoek en vakgebied, inclusief
populaire wetenschappelijke termen.
2. Summaries
De samenvattingen moeten duidelijk zijn voor niet-vakgenoten, zoals de juryleden.
Juryleden zullen hun oordeel met name baseren op de mening van de experts zoals is
vastgelegd in het protocol, de samenvattingen en de utilisatieparagraaf. Het is dan ook
zeer belangrijk dat deze paragrafen begrijpelijk en bondig geschreven zijn, zodat
juryleden worden overtuigd.
Daarnaast kunnen deze paragrafen door STW gebruikt worden voor
publicatiedoeleinden, waarbij altijd rekening gehouden zal worden met de
vertrouwelijkheid van de gegevens.
2.1 Research summary
In een half A4 beschrijft u de probleemstelling, het onderzoek en de te verwachten
resultaten.
2.2 Utilisation summary
In een half A4 geeft u een omschrijving van de utilisatie. Hier noteert u wat de jury moet
weten over de utilisatie, de aanpak ervan en de kans dat deze wordt gerealiseerd.
2.3 Summary for STW’s website
Voeg een algemene Engelstalige samenvatting toe voor de website van STW (10
regels met een aantal trefwoorden; let op risico’s m.b.t. intellectueel eigendom).
3. Current composition of the research group
Vermeld hier de samenstelling van het team dat het onderzoek zal gaan uitvoeren en
hoe de verantwoordelijkheden en taken zijn verdeeld.
 Als meerdere onderzoeksinstellingen participeren in een project geeft u aan wie
naast de projectleider de beoogde deelprojectleiders zijn.
 Indien meerdere onderzoeksinstellingen en/of onderzoeksgroepen bij het project
betrokken zijn, geeft u ook aan wie van de medeaanvragers per
onderzoeksinstelling en/of onderzoeksgroep de leiding heeft en wie
verantwoordelijk is voor de begeleiding van de onderzoekers.
Pagina 17 / 64


Als er sprake is van een deeltijdaanstelling van een (mede)aanvrager die kleiner is
dan 0,4 fte, moet in het voorstel staan wie van de vaste staf de dagelijkse
begeleiding van de projectmedewerkers voor zijn of haar rekening neemt.
De projectleider is in alle gevallen verantwoordelijk voor de coördinatie en
communicatie tussen de deelnemende
instellingen/onderzoeksgroepen/onderzoekers.
4. Scientific description
Een vakdeskundige (‘expert reviewer’) moet hier voldoende informatie vinden om de
kwaliteit van het onderzoeksvoorstel te kunnen beoordelen.
4.1 Research contents/Introduction
Beschrijf de wetenschappelijke uitgangspunten en de inhoud van het project. Geef
weer met welke methoden en technieken u het probleem aan gaat pakken, welke
kennis al beschikbaar is, wat nog ontwikkeld moet worden en welke instrumenten of
modellen u daarbij wilt inzetten. Het is niet voldoende hier uitsluitend de
wetenschappelijke vraagstelling te noemen.
4.2 Existing infrastructure
Specificeer hier de onderzoeksinstelling(en)/afdeling(en)/onderzoeksgroep(en) waar
het onderzoek fysiek plaatsvindt. Deze informatie wordt gebruikt om vast te stellen of
het onderzoek bij de genoemde onderzoeksinstelling(en) kan worden uitgevoerd. Tot
de beschikbare infrastructuur behoren geoutilleerde laboratoriumruimte en benodigde
apparatuur.
4.3 Time plan and division of tasks
Beschrijf hier de voorgestelde onderzoekplanning over de jaren. Geef per
onderzoekslijn de fasering aan en beschrijf duidelijk en eenduidig het stappenplan
(subdoelen en/of einddoelen) en de beoogde resultaten. Als verschillende
onderzoekslijnen van elkaar afhankelijk zijn, geef dit dan aan. Een schematische
representatie van de onderzoeksplanning is verplicht. De totale duur van het
onderzoeksplan mag de zes jaar niet overschrijden.
5. Utilisation plan
Het utilisatieplan moet duidelijk zijn voor personen zonder specifieke voorkennis.
Geef voldoende details zodat referenten en juryleden kunnen beoordelen wat de
termijn is waarop eventuele toepassing buiten de wetenschap kan plaatsvinden.
5.1 The problem and the proposed solution
 Beschrijf het probleem dat u gaat oplossen en geef aan voor wie het een probleem
is. Geef aan wat de maatschappelijke en economische gevolgen zijn zolang het
probleem nog niet opgelost is.
 Beschrijf hoe de beoogde onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan de
oplossing van het probleem.
 Geef aan op welke termijn na de start van het onderzoek de beoogde
onderzoeksresultaten tot een geheel nieuwe methode of een nieuw product, proces
of dienst kunnen leiden. Beschrijf de markt daarvoor. Het gaat hierbij om nietwetenschappelijke toepassingen.
 Het opleveren van software code als open source wordt door STW niet gezien als
utilisatie, maar als publicatie. In voorkomende gevallen kan het wel de utilisatie ten
goede komen. In het utilisatieplan moet worden aangegeven hoe het bevorderen
van de utilisatie gerealiseerd kan worden.
 Geef aan of de onderzoeksresultaten onderdeel kunnen worden van een
standaardisatie of normstelling. Zo ja, omschrijf dit.
Pagina 18 / 64
5.2 Potential users
Geef hier de contactgegevens (naam organisatie/bedrijf en contactpersoon, adres,
telefoonnummer, e-mailadres) van bedrijven en instellingen die willen deelnemen aan
de gebruikerscommissie. Geef aan volgens welk stappenplan u ervoor gaat zorgen dat
de resultaten van het onderzoek daadwerkelijk worden toegepast door gebruikers. Als
daar tijdens de looptijd van het project derden bij nodig zijn, is het van belang dat die
hun medewerking hebben toegezegd.
Vermeld hier ook of gebruikers al toegezegd hebben een uitnodiging voor de
gebruikerscommissie te zullen accepteren of op een andere wijze mee te werken. Als
gebruikers een bijdrage aan het project hebben toegezegd kunt u dit hier kort
aangeven. De onderbouwing van de cofinanciering ten opzichte van de begroting vindt
verder plaats bij punt 8.5.
Toelichting
Gebruikers van onderzoek worden gedefinieerd als natuurlijke personen of
rechtspersonen (nationaal of internationaal) die de resultaten van het onderzoek
kunnen toepassen. Soms is er onderscheid te maken tussen directe gebruikers van
de ontwikkelde kennis, meestal bedrijven, en eindgebruikers, die de producten van
die bedrijven afnemen. Beiden hebben hun eigen rol in de innovatieketen en moeten
benoemd worden in het utilisatieplan.
Na honorering van het onderzoeksvoorstel moeten in de gebruikerscommissie
minimaal vier gebruikers zitting hebben, waarbij tenminste 50% van de gebruikers
afkomstig dient te zijn uit het bedrijfsleven. Hierop kan STW een uitzondering maken,
bijvoorbeeld als één gebruiker een zeer significante bijdrage aan het beoogde project
levert (zie algemene financieringsvoorwaarden van STW op
http://www.stw.nl/nl/aanvrager). Onderzoeksvoorstellen vanuit een medische faculteit
of universitair medisch centrum moeten net als andere voorstellen potentiële
gebruikers hebben. Tenminste een van de gebruikers moet een bedrijf zijn.
5.3 Past performance
Geef aan of het onderzoeksteam in het verleden succesvolle utilisatie heeft
gerealiseerd. Geef aan of er wetenschappelijke resultaten naar de markt zijn gebracht.
Geef aan of de toepassingen zijn gerealiseerd in NWO-verband of anderszins.
6. Intellectual property
Vermeld hier alle voor het onderzoeksvoorstel relevante informatie met betrekking tot
het IE-beleid van STW. Het verstrekken van de gevraagde informatie is verplicht.
Toelichting
NWO dient vooraf duidelijkheid te hebben over belemmeringen om resultaten vrijelijk
te kunnen gebruiken of exploiteren. Als blijkt dat er belemmeringen zijn voor de
uitvoering van het IE-beleid van NWO, zal NWO aanvullende voorwaarden stellen.
Indien tijdens de uitvoering van het project blijkt dat de projectleider heeft verzuimd
dergelijke relevante informatie te melden, kan NWO het project opschorten totdat de
belemmeringen zijn weggenomen. NWO kan daarbij verzoeken om inzage in
contracten en/of patenten. Contracten mogen niet in conflict zijn met het IE-beleid van
NWO. Als blijkt dat NWO niet vrijelijk over de resultaten uit het NWO-onderzoek kan
beschikken, kan NWO besluiten het project niet te honoreren dan wel stop te zetten.
Pagina 19 / 64
6.1 Contracts
Vermeld hier of er bestaande contracten (o.a. material transfer agreements, licenties,
samenwerkingsovereenkomsten) met derden zijn in relatie tot het
onderzoeksonderwerp.
6.2 Patents
Geef hier een overzicht van octrooien en/of octrooiaanvragen van beoogde
betrokkenen bij het project op het gebied van het onderzoeksvoorstel. Geef daarbij aan
of de octrooien en/of octrooiaanvragen op naam van de betrokken
onderzoeksinstelling(en) staan of op naam van derden. Indien de betrokken
onderzoeksinstellingen relevante octrooien hebben, geef aan of hierover afspraken met
derden zijn gemaakt. Geef aan of er octrooien en/of octrooiaanvragen zijn die een
belemmering vormen voor de utilisatie van de beoogde onderzoeksresultaten. Indien er
sprake is van een belemmering, motiveer of er nog voldoende kansen zijn om de
beoogde onderzoeksresultaten te beschermen door een octrooi. Indien het octrooieren
van onderzoeksresultaten niet opportuun is, geef daarvoor hier de reden.
7. Positioning of the project proposal
Beschrijf hier in hoeverre het onderzoeksvoorstel zich onderscheidt van lopende
onderzoeksinitiatieven. Beschouw hierbij zowel de nationale als de internationale
context. Vermeld ook de relevante samenwerkingsverbanden met andere
(inter)nationale onderzoeksgroepen.
7.1 Uniqueness of the proposed project
Geef aan waarin het onderzoeksvoorstel origineel en innovatief is.
7.2 Embedding of the proposed project
Geef nadere informatie over de inpassing van het beschreven onderzoeksplan binnen
lopende initiatieven van de onderzoeksgroep en/of sectie.
Geef aan of het onderzoeksvoorstel deel uitmaakt van of gelieerd is aan een
onderzoeksprogramma waarin de onderzoeksinstelling van de aanvrager(s)
participeert. Zo ja, geef aan om welk onderzoeksprogramma het gaat.
7.3 Request for support elsewhere
Vermeld of ook elders financiering is aangevraagd voor dit onderzoeksvoorstel of delen
daarvan. Zo ja, vermeld bij welke subsidieverstrekker(s) en geef aan wat de status is
van die aanvraag op het moment van indiening bij STW.
Toelichting
Als na honorering blijkt dat van andere zijde financiële steun is toegezegd of
gegeven, zonder dat STW hiervan op de hoogte is, kan dit leiden tot bijstelling van de
hoogte of intrekking van de financiering.
8. Financial planning
Geef hier een motivering van de noodzaak van zowel de gevraagde
personeelskredieten als van de benodigde materialen en investeringen in apparatuur.
Toelichting
STW vergoedt de salariskosten van tijdelijk personeel, materiële kosten
(verbruiksgoederen, kleine instrumenten en hulpmiddelen), reiskosten en
investeringskosten (dure apparatuur) voor zover deze rechtstreeks aan het
MARITIEM-2013-project zijn toe te rekenen.
Pagina 20 / 64
8.1 Personnel positions
Vermeld hier de benodigde tijdelijke personeelsplaatsen. U kunt tijdelijke
personeelsplaatsen aanvragen voor:
 promovendus
 postdoc (PD)
 PDEng trainee
 overig WP (wetenschappelijk personeel, o.a. toegevoegd onderzoeker, drs., ir.)
 NWP (niet-wetenschappelijk personeel, o.a. technisch assistent)
 Casimir-kandidaat
Toelichting Tijdelijke personeelsplaatsen
U kunt tijdelijke personeelsplaatsen aanvragen tot een maximum van vier jaar in het
geval van een full time aanstelling. U vermeldt de functiecategorie, de duur van de
aanstelling, het percentage deeltijd en het bijbehorende bedrag. Voor iedere functie
hanteert STW een vooraf bepaald vast maximum tarief per aanstellingsjaar (zie
http://www.stw.nl/nl/aanvrager). Voor de vaststelling van deze tarieven volgt STW de
vastgestelde tarieven uit het meest recente ‘akkoord overlaten werkgeverschap
NWO/VSNU’, zonder opslag voor het risico van werkloosheid. In het kader van dit
akkoord worden de personeelstarieven voor de posities jaarlijks vastgesteld, na
overeenkomst over de prognose voor de meerjarenontwikkeling van de
personeelstarieven. De tarieven, die gelden op het moment van honorering, blijven
gehandhaafd voor de looptijd van het STW-project. Als de personeelstarieven tijdens
de selectieprocedure worden gewijzigd, zal STW bij de honorering de nieuwe tarieven
volgen. Dit heeft dan geen consequenties voor de hoogte van de verplichte bijdrage
van gebruikers.
Voor personeel aangesteld op toegevoegde personeelsplaatsen tijdens de looptijd
van het project (bijvoorbeeld bij voortzetting of verlenging) zijn de op dat moment
geldende tarieven van toepassing.
Voor PD-, WP- en NWP-posities accepteert STW geen WW-verplichting als de
aanstellingsduur minder dan 12 maanden bedraagt en/of de kandidaat meer dan één
jaar relevante werkervaring heeft uit een eerdere vergelijkbare aanstelling. De
onderzoeksinstelling stelt het personeel aan en draagt de verantwoordelijkheid die bij
het werkgeverschap horen.
Toelichting Vaste staf
Niet subsidiabel is het salaris van of een toelage aan de (mede)aanvrager alsmede
het salaris van of een toelage aan andere personen met een vaste aanstelling of
anderszins duurzaam verbonden aan de instelling waar het onderzoek plaatsvindt.
Uitzondering daarop zijn de tijdelijke aanstelling op een project van een technisch
assistent (NWP) of een WP’er met een aanstelling op projectbasis. Het is mogelijk om
een NWP’er met een bestaand dienstverband bij de onderzoeksinstelling tegen de
standaard NWP-tarieven tijdelijk ten laste van een MARITIEM-2013-project aan te
stellen, indien deze NWP’er een specifieke bijzondere deskundigheid heeft die
noodzakelijk is voor het uitvoeren van het voorgestelde onderzoek. Het is mogelijk
om een WP’er met een ‘aanstelling op projectbasis bij de onderzoeksinstelling tegen
de standaard WP-tarieven tijdelijk ten laste van een MARITIEM-2013-project aan te
stellen mits de WP’er niet als (mede)aanvrager bij STW/NWO geregistreerd staat.
STW accepteert in deze gevallen geen WW-verplichting.
Pagina 21 / 64
Toelichting Detachering
Tijdelijke onderzoekers worden aangesteld aan de onderzoeksinstelling waar het
onderzoek dient te worden uitgevoerd. Omdat STW als randvoorwaarde stelt dat
kennisopbouw in meerderheid bij de onderzoeksinstelling plaats moet vinden, is
detachering van universitaire onderzoekers bij een bedrijf of andere
onderzoeksinstelling slechts voor beperkte tijd mogelijk, d.w.z. maximaal 50% van de
aanstellingsomvang. Hiervoor is schriftelijke toestemming vooraf van STW nodig. Met
het oog op het IE-beleid van STW zal een detacheringsovereenkomst afgesloten
worden. In voorkomende gevallen kan een aanvrager met redenen omkleed aan het
STW-bureau verzoeken de grens van 50% met coulance te betrachten. Criteria zijn
hierbij 1) dat er een noodzaak moet zijn om de benodigde infrastructuur van de
externe partij te gebruiken, 2) dat er bij de externe partij voldoende academische
omgeving moet zijn voor interactie met en begeleiding van de onderzoeker en 3) dat
de projectleider c.q. begeleider van de onderzoeker ook een deel van zijn/haar tijd op
de betreffende externe locatie aanwezig is.
Toelichting PDEng trainee
Het is mogelijk om een tijdelijke personeelsplaats aan te vragen voor een PDEng
trainee (gecertificeerde opleiding Professional Doctorate in Engineering). Deze positie
dient te worden aangevraagd in een groter onderzoeksverband (één of meer andere
WP-posities). De PDEng trainee is in dienst bij de aanvragende instelling en kan voor
bepaalde tijd werkzaamheden binnen het onderzoek bij een bedrijf uitvoeren (op
basis van detachering).
Aan de PDEng-positie zijn de volgende voorwaarden verbonden:
In het onderzoeksplan en de utilisatieparagraaf dient de inbedding van de PDEngpositie beschreven te worden en/of het achterliggende ‘Technological Designer
Programme’.
 Uitgaande van een full time aanstelling geldt een duur van maximaal twee jaar.
 Voor de PDEng-positie geldt het personeelstarief van een promovendus (eerste
24 maanden). De personeelskosten worden opgevoerd bij het personeelskrediet.
 Voor de PDEng-positie kan materieel- en/of reiskrediet aangevraagd worden als
onderdeel van het reguliere aan te vragen krediet.
 De detachering bij het betrokken bedrijf is maximaal 50% van de totale
aanstellingsomvang.
 De bijdrage van het betrokken bedrijf aan de PDEng-positie is k€ 50 (uitgaande
van 1 fte voor 24 maanden). Deze bijdrage dient opgevoerd te worden in de
projectbegroting als in cash cofinanciering te verrekenen met STW.
 Bij honorering van het project moet met het betrokken bedrijf een
(detacherings)overeenkomst afgesloten worden, waarin het eigendom van de
resultaten van het onderzoek dat wordt uitgevoerd bij het bedrijf bij de
aanvragende instelling en STW blijft conform het IE-beleid van STW.
 STW kan met het betrokken bedrijf afspraken maken over het verkrijgen van een
optierecht op resultaten van het onderzoek. Ingeval er meerdere gebruikers zijn
die ook substantieel bijdragen aan het onderzoek, overlegt STW met het
betrokken bedrijf en deze andere gebruikers over de mogelijkheden van
bijvoorbeeld een gedeelde optie of een optie op deelresultaten.
Pagina 22 / 64
Toelichting Casimir-kandidaat
Het is mogelijk één WP-positie in te laten vullen door een academisch opgeleide
R&D-werknemer van een Nederlands bedrijf of een bedrijf met een Nederlandse
vestiging waar R&D bedreven wordt (100% private sector). Hiervoor gelden de
volgende voorwaarden:
 Uitgaande van een full time detachering geldt een duur van maximaal twee jaar
en voor een promotietraject van maximaal drie jaar. Detachering in deeltijd
(minimaal 50%) is mogelijk.
 De beoogde kandidaat dient minimaal één jaar bij de werkgever uit
bovengenoemde private sector werkzaam te zijn (tijdelijke of vaste aanstelling).
 Bij de aanvraag moet een korte beschrijving gegeven worden van de
werkervaring en expertise van de beoogde kandidaat. Uitgaande van de
benodigde werkervaring van desbetreffende kandidaat moet een promotietraject
binnen drie mensjaar kunnen worden afgerond. •
 Naast de Casimir-positie dient er tenminste één andere WP-positie te worden
aangevraagd met minimaal dezelfde aanstellingsomvang.
 De Casimir-kandidaat dient toegang te hebben tot de universitaire infrastructuur
en de Casimir-positie dient een integraal en noodzakelijk onderdeel te zijn van
het voorgestelde universitaire onderzoek. De Casimir-positie staat ten dienste
van het behalen van de projectdoelstellingen en utilisatie. Dit moet in het
onderzoeksplan beschreven worden.
 Voor de Casimir-positie geldt m.b.t. de personeelskosten dat de universiteit de
werkelijk aan het bedrijf te vergoeden detacheringskosten kan declareren bij
STW, tot maximaal het personeelstarief voor een postdocpositie geldend voor
betreffende aanstellingsomvang. Deze kosten dienen gerekend te worden tot het
materieel krediet van het project. Voor de Casimir-kandidaat accepteert STW
geen WW-verplichting.
 Voor de Casimir-kandidaat kan materieel en/of reiskrediet aangevraagd worden
als onderdeel van het reguliere aan te vragen krediet.
 Bij honorering van het project moet met het oog op het IE-beleid van STW een
detacheringsovereenkomst worden afgesloten.
8.2 Consumables
Geef hier een specificatie volgens de binnen uw onderzoeksinstelling geldende normen
van de kosten van verbruiksgoederen, kleine instrumenten en hulpmiddelen en kosten
van binnenlandse reizen. De in de begroting vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
Toelichting Materiaalkrediet
WEL tot het materiaalkrediet te rekenen
 Materialen die geen economische waarde meer hebben na gebruik. Het gaat hier
dus om verbruiksgoederen, kleine instrumenten en hulpmiddelen.
 Gespecificeerde samengestelde posten. Met name vaste termijnbedragen of
tarieven (bijvoorbeeld ‘bench fees’ en ‘fees voor standaard analyses’) moeten
worden onderbouwd. Binnen de tarieven die STW accepteert, kunnen alleen de
verbruikskosten bij STW in rekening worden gebracht.
 Personele kosten Casimir-positie (zie punt 8.1 voor de toelichting).
 Kosten voor binnenlandse reizen.
 Kosten voor projectspecifieke cursussen voor STW-onderzoekers die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het onderzoek.
 Posters voor kennisdisseminatie op congressen en symposia.
 Preklinische studies. Voorwaarde hierbij is dat de projectmedewerkers zelf voor
het merendeel van de werkzaamheden verantwoordelijk zijn (o.a. sampling,
analyses).
Pagina 23 / 64
NIET toelaatbaar van het materiaalkrediet
 Posten als ‘diversen’, ‘onvoorzien’ en ongespecificeerde ‘bench fees’.
 Octrooikosten. In voorkomende gevallen zal STW bezien in hoeverre STW deze
kosten draagt.
 Kosten van publicaties of kosten aanschaf van boeken en/of tijdschriften.
 Kosten voor het drukken van een proefschrift. Hiervoor bestaat een aparte
vergoedingsregeling (zie http://www.stw.nl/nl/projectleider).
 Kosten voor algemene cursussen die bij de generieke opleiding van
onderzoekers horen en de generieke opleiding van een promovendus (o.a.
Engels, presenteren, literatuur zoeken, proefdierkunde, gebruik isotopen).
 Kosten voor desktopcomputers, laptops of notebooks e.d. voor administratieve
doeleinden (tekst- en dataverwerking) en kosten voor computergebruik.
 Generieke software. STW gaat ervan uit dat generieke software via
campuslicenties beschikbaar is.
 Kosten in verband met het gebruik van rekenfaciliteiten bij SARA. Deze kosten
kunnen mogelijk worden gedragen door het NWO-e-Science Center te
Amsterdam(http://www.esciencecenter.nl/).
 Kosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur (afschrijvingskosten),
salariskosten van vast personeel, huisvestingskosten, overhead en
administratieve en technische ondersteuning voor zover deze tot het gebruikelijke
voorzieningenpakket van de onderzoeksinstelling behoren.
 Kosten (m.u.v. materiaalkosten) voor universitaire faciliteiten (o.a. kasruimte,
proefdierfaciliteiten, specialistische onderzoeksfaciliteiten).
 Klinische trials.
8.3 Travel abroad
Vermeld hier de kosten voor buitenlandse reizen. Het krediet voor buitenlandse reizen
is bestemd ter dekking van kosten verbonden aan het deelnemen aan congressen en
symposia in het buitenland. Daarnaast kunnen bezoeken voor langere tijd worden
aangevraagd.
Toelichting Korte buitenlandse reizen
STW hanteert voor de tijdelijke projectmedewerkers maximum normbedragen (2000
euro/jaar/fte) die kunnen worden opgevoerd voor korte buitenlandse reizen. Het is
toegestaan om ook kosten voor buitenlandse reizen van aanvragers en
medeaanvragers op te voeren tot de maximum normbedragen, mits deze kosten
direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van het voorgestelde onderzoek en een
overtuigende argumentatie hiervoor wordt opgevoerd. Voor niet-wetenschappelijk
personeel (NWP) kunnen in principe geen reiskosten worden aangevraagd.
Indien meer geld wordt opgevoerd dan het maximum normbedrag per jaar, dan kan
dit niet worden geaccepteerd, tenzij hiervoor duidelijke argumenten worden
aangedragen waarop STW en de referenten hun oordeel kunnen baseren.
Pagina 24 / 64
Toelichting Uitwisselingsbezoeken
Het is voor tijdelijk aangestelde projectmedewerkers mogelijk om in het kader van
een STW-project een beperkte tijd (maximaal zes maanden) onderzoek te doen aan
een buitenlandse onderzoeksinstelling. Daarnaast is het mogelijk om in het kader van
een MARITIEM-2013-project tijdelijk een buitenlandse onderzoeker te betrekken die
de onderzoeksinstelling bezoekt en actief in de projectuitvoering participeert.
Randvoorwaarden bij buitenlandse reizen van maximaal zes maanden:
 Dit type buitenlandse reizen moet bij het in behandeling nemen van de aanvraag
bij STW bekend zijn en deel uitmaken van de onderzoeksplanning, zodat
referenten dit mee kunnen nemen in hun review.
 Voorwaarde voor uitwisseling is dat de kennis die door het bezoek wordt
ingebracht niet of onvoldoende voor handen is bij de onderzoeksinstelling waar
het onderzoek wordt uitgevoerd. STW toetst bij acceptatie of dit daadwerkelijk
resulteert in een versterking van de kennisbasis voor het project.
 STW vergoedt de reiskosten, onderzoekskosten en een normbedrag voor
verblijfskosten. Er worden geen (extra) salariskosten vergoed. Voor de
vaststelling van de normbedragen voor verblijfkosten zie
http://www.stw.nl/nl/aanvrager.
 Eventuele zaken rond intellectueel eigendom zijn afgedekt via een geschikte
overeenkomst (afstandsverklaring/geheimhouding) vóórdat de reis wordt
gemaakt.
8.4 Investments
Geef hier een specificatie van de investeringskosten en een detailoverzicht van de
benodigde apparatuur. Investeringen zijn gedefinieerd als het gebruik van duurzame
wetenschappelijke apparatuur waarover economische waarde wordt afgeschreven. De
kosten voor investeringen worden exclusief BTW in de begroting opgevoerd.
Toelichting








STW gaat ervan uit dat de onderzoeksinstelling bij aanschaf van duurzame
apparatuur een offerteprocedure hanteert en rekening houdt met de
aanbestedingsrichtlijnen van de overheid.
Bij aanschaf van tweedehands apparatuur moet de originele nota overlegd
worden.
Het is toegestaan om STW te verzoeken om een apparaat naar rato van het
gebruik mee te financieren. Dit moet na honorering schriftelijk worden vastgelegd.
Computers behorend tot wetenschappelijke apparatuur en specifieke software die
exclusief voor het project wordt gebruikt, kunnen worden opgevoerd als
investering.
Computercapaciteit die voor het benodigde onderzoek aantoonbaar uitgaat boven
het normaal benodigde kan worden opgevoerd als investering.
De apparatuur is en blijft eigendom van STW. Na beëindiging van het project blijft
de apparatuur bij de onderzoeksinstelling. Formele overdracht van het eigendom
van de apparatuur zonder verdere vergoeding is mogelijk. Hiervoor wordt een
termijn van vijf jaar na aanschaf gehanteerd.
De onderzoeksinstelling is verantwoordelijk voor de aansluiting, de bedrijfskosten
en het onderhoud van de aangeschafte apparatuur (servicekosten en reparatie).
STW maakt onderscheid tussen exploitatie van bestaande voorzieningen binnen
de onderzoeksinstelling en investering in nieuwe voorzieningen specifiek ten
behoeve van een STW-project. In het geval van exploitatiekosten en bij kleinere
investeringen vergoedt STW alleen de kosten van verbruiksgoederen. Deze
kosten kunnen worden opgevoerd bij het materieel krediet. STW zal wel de
volledige kosten vergoeden van investeringsgoederen geleverd door interne
Pagina 25 / 64


diensten in die gevallen waar een onevenredig beslag wordt gelegd op de
betreffende dienst, mits hiervoor overtuigende argumentatie wordt aangevoerd.
Dit ter beoordeling aan het STW-bureau.
Als in de loop van de tijd blijkt dat de kosten voor de in het voorstel beschreven
investeringen lager uitvallen dan begroot, zullen de resterende middelen
terugvloeien naar STW/NWO.
STW kan bestedingen weigeren die niet vooraf zijn begroot.
8.5 Contribution from users
Vermeld hier de financiële, personele en/of materiële cofinanciering die de gebruikers
ten behoeve van het project ter beschikking stellen. Informatie over berekening van de
(verplichte) levering van cofinanciering kunt u vinden in Bijlage 2.
Toelichting Criteria m.b.t. cofinanciering






STW gebruikt de cash cofinanciering ter dekking van een gedeelte van de
projectkosten. STW stuurt na honorering een factuur naar gebruikers die een
financiële bijdrage hebben toegezegd. Na ontvangst wordt het geld toegewezen
op het project.
STW accepteert personele inzet en materiële bijdragen als cofinanciering op
voorwaarde dat deze gekapitaliseerd worden en dat deze integraal onderdeel
uitmaken van het project. Dit moet duidelijk worden in de beschrijving en de
planning/fasering van het onderzoek.
STW is hoofdfinancier in de projecten. Projectaanvragen waarbij de
cofinanciering van de gebruikers het bedrag ten laste van NWO overschrijdt,
worden niet in behandeling genomen.
STW gaat ervan uit dat verstrekkers van cofinanciering een belang hebben als
gebruiker en dus als toepasser van de onderzoeksresultaten buiten de
wetenschap. Cofinanciers nemen altijd deel aan de gebruikerscommissie.
Overheidsinstellingen kunnen diverse rollen spelen binnen projecten, te weten:
(1) als onderzoekspartner (zonder recht op STW- of NWO -financiering), (2) als
uitvoerder van een specifieke opdracht (conform markttarief) of (3) als gebruiker.
Overheidsinstellingen kunnen als gebruiker optreden onder dezelfde
voorwaarden als private gebruikers.
De te leveren cofinanciering door gebruikers moet bevestigd worden in een
steunbrief. De steunbrief is in het Engels gesteld. In deze brief moet expliciet de
toegezegde financiële dan wel de gekapitaliseerde materiële of personele
bijdrage worden vermeld. De vermelde bedragen in de steunbrieven moeten
corresponderen met de bedragen in de opgevoerde begroting.
Steunbrieven zijn gericht aan de projectleider en niet aan het STW-bureau. Het STWbureau zal na honorering van het onderzoeksvoorstel de gebruiker om een
bevestiging van de cofinanciering vragen (‘bevestiging verplichting derden’) en in
relevante gevallen afspraken nader vastleggen in een overeenkomst.
Toelichting Criteria m.b.t. de in natura (in kind) cofinanciering
Het is mogelijk dat een gedeelte van het onderzoek wordt uitgevoerd door derden.
Voorwaarde is dat de geleverde expertise in de vorm van mensuren niet reeds
beschikbaar is op de onderzoeksinstelling(en) en specifiek voor het project wordt
ingezet. Voor personele ondersteuning door derden hanteert STW vaste tarieven om
het aantal ingezette mensuren (maximaal 1250 directe uren/jaar/fte) voor een senior
of junior onderzoeker te kapitaliseren. Voor de actuele tarieven zie
http://www.stw.nl/nl/aanvrager.
Pagina 26 / 64


Voor toegezegde materiële middelen rekent u de kostprijs. Commerciële tarieven
worden niet geaccepteerd. Voor toegezegde apparatuur houdt u rekening met
reeds gedane afschrijvingen én de intensiteit van gebruik.
Toezeggingen in de vorm van de levering van diensten kan alleen als de dienst
als identificeerbare nieuwe inspanning kan worden gevolgd. De dienst moet niet
reeds beschikbaar zijn op de onderzoeksinstelling(en) die het onderzoek
uitvoer(t)en.
Het kan voorkomen dat men reeds geleverde diensten (bijvoorbeeld een database,
software of plantenlijnen) als in natura cofinanciering wil opvoeren. Acceptatie is in dit
geval niet vanzelfsprekend. Hierover dient u contact op te nemen met STW. In nader
overleg wordt dan bepaald of voor deze levering een concrete waarde is vast te
stellen.
Niet toelaatbaar als cofinanciering
 STW waakt voor oneigenlijke vermenging van geldstromen; cofinanciering kan
nooit afkomstig zijn uit de eerste of tweede (NWO, KNAW) geldstroom.
Cofinanciering kan daardoor ook nooit afkomstig zijn van de onderzoeksinstelling
van de (mede) aanvrager(s) of van instellingen die zelf bij STW of NWO kunnen
aanvragen.
 Kortingen op commerciële tarieven voor o.a. materialen, apparatuur en/of
diensten.
 Kosten m.b.t. overhead, begeleiding, consultancy en/of deelname aan de
gebruikerscommissie.
 Kosten voor diensten die voorwaardelijk zijn. Er mogen geen voorwaarden
gesteld zijn aan de levering van de cofinanciering. Ook mag de levering van de
cofinanciering niet afhankelijk zijn van het al dan niet bereiken van een bepaald
stadium in het onderzoeksplan (bijv. go/no-go moment).
 Kosten die door STW niet worden vergoed (bijv. klinische trials, kosten m.b.t.
exploitatie van de resultaten uit het onderzoek).
 Kosten van apparatuur indien een van de (hoofd)doelen van de
onderzoeksaanvraag is verbetering/meerwaarde te creëren van deze apparatuur.
8.6 Cost breakdown
Vul het formulier Financiële Planning (FP) te vinden op http://www.stw.nl/MARITIEM2013 in en vermeld daarop ook de financiële bijdrage(n) en/of gekapitaliseerde
bijdrage(n). Zorg ervoor dat de gekapitaliseerde bijdragen in de begroting en de
steunbrieven met elkaar corresponderen.
Als een project bij meerdere onderzoeksinstellingen plaatsvindt, geef dan een opdeling
van de begroting per onderzoeksinstelling op blad 2 van de FP.
Een toelichting op het formulier is te vinden in Bijlage 3.
Vermeldt u tevens in de projectaanvraag:
 De totale projectkosten;
 de totale private cash bijdragen;
 de totale in kind bijdragen; en
 de totaal aangevraagde STW/NWO bijdrage.
Dit formulier dient als aparte bijlage in pdf-formaat met de factsheet ingestuurd te
worden.
Pagina 27 / 64
Toelichting
Elke onderzoeksinstelling sluit voor haar deel in de begroting een
financieringsovereenkomst met STW.
Opdeling van de begroting per onderzoeksgroep binnen een en dezelfde
onderzoeksinstelling is gezien de administratieve belasting van STW niet mogelijk.
Een onderzoeksvoorstel waarvan de begroting niet voldoet aan de vereiste
cofinanciering wordt niet in behandeling genomen.
8.7 Letters of support
Voeg de Engelstalige adhesiebrieven en/of steunbrieven ter bevestiging van te leveren
cofinanciering toe als afzonderlijke bijlagen bij de fact sheet in pdf-formaat. In het geval
er cofinanciering wordt geleverd door gebruikers is een steunbrief verplicht. STW
adviseert de aanvragers ervoor te zorgen dat de gebruikers met name het belang van
het utilisatieplan voor hun bedrijfsvoering onderschrijven.
In deze brieven moet expliciet worden vermeld: 1) het belang van het
onderzoeksvoorstel voor de organisatie, 2) het belang van het utilisatieplan voor de
bedrijfsvoering en 3) de toegezegde financiële dan wel de gespecificeerde,
gekapitaliseerde materiële en/of personele bijdrage(n).
De vermelde bedragen in de steunbrieven moeten corresponderen met de bedragen in
de opgevoerde begroting.
De steunbrieven moeten in het Engels zijn gesteld. Steunbrieven zijn gericht aan de
projectleider en niet aan STW. De brieven moeten zijn ondertekend door een
tekenbevoegd persoon en op briefpapier van de cofinancier zijn geprint. Voor indiening
van een onderzoeksvoorstel is een kopie of scan van de brief voldoende.
STW zal personen en organisaties die steunbrieven hebben getekend niet benaderen
als referent (gedragscode belangenverstrengeling).
STW zal na honorering van het onderzoeksvoorstel de gebruiker om een bevestiging
van de cofinanciering vragen (“bevestiging verplichting derden”) en in relevante
gevallen afspraken nader vastleggen in een overeenkomst.
9. References
9.1 Selection of key publications research group
Vermeld hier de belangrijkste publicaties van de onderzoeksgroep(en) in relatie tot het
voorstel. Vermeld ook eventuele relevante, gepubliceerde octrooien.
9.2 List of publications cited
Vermeld hier de geciteerde publicaties. Markeer de publicaties waarbij leden van de
aanvragende onderzoeksgroep(en) betrokken zijn door het lettertype vet te maken.
10. Abbreviations and acronyms
Het is van belang dat zowel de experts als de juryleden het voorstel makkelijk kunnen
lezen. Afkortingen en acroniemen moeten daarom minimaal één keer verklaard
worden. Dit kan in de tekst zelf of in een aparte lijst. Gebruik zo min mogelijk
afkortingen in de samenvattingen.
Verklaring en ondertekening door de aanvrager
Met het invullen van het gevraagde (zie Bijlage 3) op het formulier ‘Verklaring en
ondertekening door de aanvrager’ dat te vinden is op http://www.stw.nl/MARITIEM2013 tekent u, mede namens de medeaanvrager(s), de aanvraag voor naar waarheid
ingevuld. Dit formulier is een verplicht onderdeel van de aanvraag en deze moet als
afzonderlijke bijlage in pdf-formaat met de fact sheet worden ingestuurd.
Pagina 28 / 64
Tot slot
STW adviseert u in geval van onduidelijkheden of op te voeren kosten die niet in deze
brochure genoemd worden vóór indiening contact op te nemen met het STW-bureau.
Pagina 29 / 64
Bijlage 1
Cofinancieringseisen voor MARITIEM-2013
De maximum STW/NWO-bijdrage voor MARITIEM-2013 is € 500.000 per project.
Naast de STW/NWO-bijdrage is cofinanciering door gebruikers verplicht.
Het uitgangspunt is dat STW/NWO maximaal 65% van de totale projectkosten
financiert en de cofinanciering minimaal 35% van de totale projectkosten bedraagt,
waaronder een in cash cofinanciering van minimaal 25% van de STW/NWO-bijdrage
aan het project. De overige cofinanciering mag bestaan uit in kind cofinanciering
(Figuur 1). Daarnaast geldt dat de minimaal benodigde cofinanciering van 35%
geleverd dient te worden door bedrijven en kennisinstellingen die niet als aanvrager
van STW- of NWO-projecten kunnen optreden.
STW/NWO bijdrage (65%)
Min. private bijdrage
(35%)
min. cash cofinanciering
(25% x 65%)
Figuur 1
Om te voorkomen dat bij toenemende in kind bijdragen de verplichte cash bijdrage
onbeperkt meestijgt worden de bijdragen als volgt gedefinieerd:
 financiële bijdragen worden gebruikt ter dekking van een deel van de projectkosten
en vormen dus samen met de NWO-bijdrage de benodigde financiële middelen;
 met in-kind bijdragen worden gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen
van gebruikers bedoeld.
Voorbeeldberekeningen bij onderzoeksvoorstellen voor MARITIEM-2013
 Stel u vraagt een project aan waarvoor de totale projectkosten (inclusief alle
cofinanciering) 725.000 euro bedragen. In dit geval is de (cash) STW/NWObijdrage maximaal € 471.250 (65% van het totaal), de cofinanciering minimaal €
253.750 (35% van het totaal), waarvan minimaal € 117.813 in cash (25% van de
NWO-bijdrage). De overige € 135.937 cofinanciering mag in kind geleverd worden.
 Stel u vraagt totaal € 625.000 in cash voor personeelskosten, materiaalkosten,
reizen en investeringen. Uitgaande van de minimaal benodigde cofinanciering in
cash is dat bedrag samengesteld uit een STW/NWO bijdrage van € 500.000 (80%)
en € 125.000 ( 25% van deSTW/NWO-bijdrage) cash cofinanciering. Hiermee is
echter nog niet voldaan aan de eis van minimaal 35% cofinanciering. Indien
volledig met cash middelen aan de cofinancieringseis wordt voldaan, dan volstaat
een aanvulling van € 93.750. De overige benodigde cofinanciering bedraagt echter
Pagina 30 / 64
€ 144.200 indien deze volledig uit in kind cofinanciering bestaat. Dit omdat het
toevoegen van in kind cofinanciering een verhoging van de projectkosten tot gevolg
heeft en de 35% cofinancieringseis betrekking heeft op de totale projectkosten
(inclusief in kind cofinanciering).
Wanneer het totaal van de benodigde financiële middelen van uw aanvraag meer dan €
625.000 bedraagt dan kan dit niet gedekt worden door de som van de maximale NWObijdrage (€ 500.000) en de minimale minimale eis voor cash cofinanciering ( 25% x €
500.000 = € 125.000). In dat geval moet het verschil opgevangen worden door
aanvullende cash cofinanciering (Figuur 2).
STW/NWO bijdrage (65%)
= 500 k€
Min. private bijdrage
(35%)
Min. cash cofinanciering
(> 25%)
= financiële middelen - 500 k€
Figuur 1
Afhankelijk van de benodigde financiële middelen is het ook mogelijk dat de vereiste
cash cofinanciering groter wordt dan 35% van de totale projectkosten. Hierbij moet wel
in acht worden genomen dat de totale cofinanciering nooit meer dan 50% van de totale
projectkosten mag bedragen (Figuur 3). De benodigde financiële middelen bedragen
dus maximaal € 1000.000 waarvan € 500.000 in cash uit private middelen wordt
bijgedragen.
STW/NWO bijdrage
( < 65%; >= 50%) = 500 k€
Min. Private bijdrage ( > 35%)
Min. Cash cofinanciering
(> 25%)
= financiële middelen - 500 k€
Figuur 2
Pagina 31 / 64
Het formulier Financiële Planning MARITIEM-2013 helpt u te bepalen of uw project
voldoet aan de financieringseisen. Dit formulier dient u altijd mee te sturen wanneer u
een projectvoorstel indient.
NB: Wij adviseren u bij onduidelijkheden vooraf contact op te nemen met het STWbureau.
Pagina 32 / 64
Bijlage 2
Toelichting bij het invullen van een FP (Financiële Planning; Excel file).
De FP dient als aparte bijlage in pdf-formaat met de fact sheet
ingestuurd te worden.
Toelichting
 Personeelskredieten worden per formatieplaats ingevuld. U vult de totale kosten in
voor jaar 1, 2 en 3; en de totale kosten voor jaar 4 en verder. Het personeelskrediet
wordt in eerste instantie voor niet meer dan drie jaar toegekend. STW reserveert
het eventuele restant van de gelden voor de voortzetting na twee jaar. U vult per
persoon een formatieplaatsnummer, een personeelscategorie, de
aanstellingsomvang, het aantal maanden en het bijbehorende tarief (blad 3) in.
Verifieer of u over de meest recente personeelstarieven beschikt. Jaarlijks worden
deze per 1 juli vastgesteld, maar tussentijdse aanpassingen zijn mogelijk.
Houd bij berekening van de hoogte van het bedrag rekening met de
aanstellingsomvang (de personeelstarieven zijn gebaseerd op 1 fte) en met het jaar
van.
NB: Promovendi worden gezien hun salarisopbouw altijd in het tarief vanaf maand
1 aangesteld.
 Materieel krediet en investeringskrediet worden excl. BTW ingevuld.
 Materieel krediet, krediet voor buitenlandse reizen en investeringskrediet worden
ingevuld als totaal voor jaar 1 en 2; en als totaal voor jaar 3 en verder. Deze
kredieten worden in eerste instantie voor niet meer dan twee jaar toegekend. STW
reserveert het eventuele restant van de gelden voor de voortzetting na twee jaar.
 Het personeelskrediet, materieel krediet, krediet voor buitenlandse reizen en het
investeringskrediet vormen tezamen de totaal benodigde financiële middelen.
 Bij cofinanciering in natura vult u de officiële naam van de cofinancier in, een korte
omschrijving van de materiële en/of personele bijdrage en het gekapitaliseerde
bedrag.
Deze cofinanciering wordt bij bovenstaande vier kredieten niet meegerekend, maar
telt wel mee bij de totale projectkosten.
 Bij cofinanciering in geld vult u de officiële naam van de cofinancier in en het
bedrag dat door de cofinancier is toegezegd. Dit bedrag dient als negatief bedrag
te worden ingevoerd.
Deze financiële bijdragen worden door STW gebruikt ter dekking van een deel van
de projectkosten. STW int de financiële bijdrage waarna deze aan het project wordt
toegekend.
 Voor alle cofinanciering geldt dat een Engelstalige steunbrief van de cofinancier
vereist is met daarin de vermelding van de hoogte van het toegezegde bedrag.
 Onderzoeksvoorstellen waarvan de begroting niet aan de verplichte
cofinancieringseis (staffel) voldoet, worden niet in behandeling genomen.
 Budgetverdeling (blad 2) is alleen mogelijk bij verschillende aanvragende
onderzoeksinstellingen.
Geef aan hoe de verschillende kredieten over de verschillende instellingen
verdeeld dienen te worden. Voor de formatieplaatsen voldoet hier het
corresponderende nummer op blad 1. Geef ook aan hoe de cofinanciering in geld
over de verschillende instellingen verdeeld moet worden.
 Niet bestede kredieten vervallen bij beëindiging van het project.
Pagina 33 / 64
Bijlage 3
Voorbeeldformulier ‘Verklaring en ondertekening door de aanvrager’.
Dit formulier dient als afzonderlijke bijlage in pdf-formaat met de fact sheet ingestuurd te worden.
Verklaring en ondertekening door de aanvrager:
Alle (mede)aanvragers voldoen aan de criteria m.b.t. ‘Wie kunnen optreden als hoofdof medeaanvrager?’
Alle verplichte steunbrieven zijn bijgevoegd (afzonderlijke bijlagen in pdf-formaat)
Het formulier ‘Financiële Planning’ is bijgevoegd (afzonderlijke bijlage in pdf-formaat)
Indien van toepassing: Er is financiering aangevraagd voor (delen van) dit
onderzoeksvoorstel bij een andere financier (niet bedoeld zijn genoemde potentiële
gebruikers).
Indien van toepassing: Ik ga akkoord met naleving van de Code Openheid
Dierproeven.
Naar waarheid ingevuld en ondertekend (aanvraag inclusief de antwoorden op
onderstaande vragen en mede namens de medeaanvrager(s))
Naam en voorletters:
Plaats:
Datum:
M.b.t. het Beleid Intellectueel Eigendom van STW vragen wij u antwoord te geven op
de onderstaande vragen. Geef waar nodig een korte motivatie.
 Zijn er (mede)aanvragers die betrokken zijn bij een van de genoemde gebruikers of
bij partijen aan wie werkzaamheden al dan niet tegen vergoeding zullen worden
uitbesteed? ja/nee Zo ja, vermeld de aard van de betrokkenheid (aanstelling,
adviseur, lid van bestuur(-sraad), etc.).
 De in het project gegeneerde kennis wordt gezamenlijk eigendom van de
onderzoeksinstelling(en) en STW. Zijn de beoogde gebruikerscommissieleden die
cofinanciering leveren hiervan op de hoogte? ja/nee
 Zijn de gebruikers op de hoogte van de definitieve versie van het
onderzoeksvoorstel, van elkaars betrokkenheid en eventuele posities rond
intellectueel eigendom? ja/nee
 Zijn er reeds afspraken (mondeling of contractueel vastgelegd) tussen (een van de)
gebruikers en de aanvragende onderzoeksinstelling(en)? ja/nee
 Zijn er gebruikers die contractuele afspraken willen op het moment dat het project
wordt gehonoreerd? ja/nee
 Worden er materialen of methoden/technologieën/software van derden gebruikt
waarop een restrictie of bedrijfsgeheim rust? ja/nee
 Worden er materialen of methoden/technologieën/software van derden gebruikt die
zijn verkregen met ondertekening van een ‘material transfer agreement’. ja/nee Zo
ja, welke voorwaarden zijn aan het gebruik gesteld?
 Is er sprake van relevante octrooien/octrooiaanvragen van de betrokken
onderzoeksgroepen en/of potentiële gebruikers? ja/nee
 Is er sprake van relevante octrooien van niet bij de projectaanvraag betrokken
partijen, die mogelijk de utilisatie zouden kunnen belemmeren? ja/nee
Pagina 34 / 64
Bijlage 4
Beoordeling
Beoordeling door referenten
Hieronder de vragen die aan de referenten voorgelegd zullen worden:
1. Wetenschappelijke kwaliteit
1.1. Is het team competent om dit onderzoek uit te voeren?
1.2. Waarin schuilt het originele en vernieuwende van dit voorstel?
1.3. Wat vindt u van de onderzoeksmethode die de aanvrager gekozen heeft voor
de wetenschappelijke probleemstelling?
1.4. Hoe beoordeelt u het onderzoeksprogramma (en -indien van toepassing- de
onderlinge afstemming van de subprogramma’s)?
1.5. Wat vindt u van de tijdsfasering?
1.6. Is de beschikbare infrastructuur adequaat?
1.7. Welke opmerkingen heeft u over het aantal en de aard (aio, postdoc, etc) van
de gevraagde personeelsposities?
1.8. Hoe beoordeelt u de hoogte van de materiaal-, investerings- en reiskosten?
1.9. Heeft u nog opmerkingen over andere wetenschappelijke aspecten van de
aanvraag?
2. Utilisatie
2.1. Wat is uw oordeel over de toepassingen die het team al eerder gerealiseerd
heeft?
2.2. Wat vindt u de sterke en zwakke punten van het utilisatieplan ?
2.3. Stel dat de beoogde onderzoeksresultaten behaald worden, wat verwacht u
dan van de haalbaarheid van de toepassing? Aan welke termijn denkt u dan?
2.4. Op welke wijze zal dit onderzoek en het beoogde resultaat de Nederlandse
economie en concurrentiepositie beïnvloeden?
2.5. Welke van de te verwachten onderzoeksresultaten is mogelijkerwijs
octrooieerbaar en/of verwacht u dat de onderzoekers zullen stuiten op reeds
bestaande octrooien die de utilisatie kunnen belemmeren?
2.6. Welke (andere) gebruikers kent u die bij het onderzoek betrokken kunnen
worden?
2.7. Regelmatig dragen gebruikers bij in de onderzoekskosten. Hoe beoordeelt u
de balans tussen deze bijdrage en hun belang bij het slagen van het
onderzoek?
2.8. Welke praktische toepassingen ziet u voor de industrie, de maatschappij, de
techniek of de wetenschap die niet in de aanvraag beschreven zijn?
2.9. Hoe beoordeelt u de mate van passendheid van het voorstel in de Innovatieen researchagenda van de maritieme topsector?
De beoordelingsschaal die de jury hanteert is als volgt:
Wetenschappelijke kwaliteit
1. Uitstekend
 Een uitstekend onderzoeker of onderzoeksteam.
 Een goedgekozen probleem.
 De methode is bij uitstek origineel en doeltreffend.
 Zeer urgent.
Pagina 35 / 64
2. Uitstekend tot zeer goed
3. Zeer goed
 Een competent onderzoeker of onderzoeksteam.
 Een gewichtig probleem.
 De methode is origineel en doeltreffend.
 Een spoedige aanpak is van belang.
4. Zeer goed tot goed
5. Goed
 Een gemiddeld onderzoeker of onderzoeksteam.
 Een routineprobleem.
 Met de methode, die enige originele trekjes vertoont, kan het project
 worden aangepakt, hoewel ook andere mogelijkheden denkbaar zijn.
6. Goed tot matig
7. Matig
 Het is lang niet zeker dat dit werk binnen de capaciteit van de onderzoeker
en/of het onderzoeksteam ligt: het voorstel zelf bevat geen evidente fouten.
 Een matig interessant probleem.
 Of met deze standaardmethode het project met succes kan worden aangepakt,
is zeer de vraag.
 Het project kan heel goed worden uitgesteld.
8. Matig tot ondermaats
9. Ondermaats
 De competentie van onderzoeker of onderzoeksteam wordt onvoldoende
geacht.
 In het voorstel komen ernstige fouten of vergissingen voor.
 Deze verouderde methode deugt niet voor dit project.
 Niet uitvoeren, ook al zou er geld over zijn.
Beoordelingsschaal utilisatie
1. Uitstekend
 Dit zal zeker leiden tot belangrijke nieuwe technieken of tot heel belangrijke
toepassingen in de industrie, de maatschappij, of andere wetenschappen.
 Dit onderzoek is hoognodig om een inschatting te kunnen maken van de
gevolgen die het gebruik van deze technologie of techniek met zich meebrengt.
 De utilisatie is uitstekend doordacht en de aanpak garandeert met de grootst
mogelijke waarschijnlijkheid een effectief gebruik van de resultaten.
2. Uitstekend tot zeer goed
3. Zeer goed
 Dit onderzoek zal waarschijnlijk leiden tot belangrijke nieuwe technieken of tot
belangrijke toepassingen in de industrie, de maatschappij, of in andere
wetenschappen.
 Dit onderzoek is zeer wenselijk om een inschatting te kunnen maken van de
gevolgen die het gebruik van deze technologie of techniek met zich meebrengt.
 De utilisatie is goed doordacht en de aanpak maakt het aannemelijk dat van de
resultaten van dit werk een goed gebruik zal worden gemaakt.
4. Zeer goed tot goed
5. Goed
 Dit werk zal mogelijk wel tot nieuwe technieken leiden, of tot toepassingen die
misschien nuttig zouden zijn voor de industrie, de samenleving, of andere
wetenschappen.
 Dit onderzoek zal wel nodig zijn om een inschatting te kunnen maken van de
gevolgen die deze technologie of techniek met zich meebrengt.
Pagina 36 / 64

6.
7.
8.
9.
De utilisatie is voldoende doordacht, waarschijnlijk zal zij gedurende de
muitvoering van het werk nog wel verbeterd kunnen worden; van de resultaten
van dit werk zal vermoedelijk wel gebruik worden gemaakt.
Goed tot matig
Matig
 Technisch zou dit werk mogelijk ooit wel eens van pas kunnen komen of het is
denkbaar dat t.z.t. een andere wetenschap, de industrie of de samenleving wel
een van de resultaten gebruik zou kunnen maken.
 Op de resultaten uit dit onderzoek wordt nu niet bepaald gewacht, maar
misschien komen ze nog wel eens van pas als er een inschatting gemaakt
moet worden van de gevolgen van het gebruik van deze technologie of
techniek.
 De utilisatie laat te wensen over. Deze dient beslist verbeterd te worden,
anders moet worden gevreesd dat het gebruik van de resultaten van dit werk
achter-wege blijft.
Matig tot ondermaats
Ondermaats
 Technisch is het werk slecht en overbodig, dat wil zeggen andere, betere of
gelijkwaardige doch goedkopere technieken zijn reeds voorhanden.
 Dit onderzoek draagt niet bij aan het gebruik van deze technologie of techniek
doch vergroot daarentegen de verwarring die er bestaat over de gevolgen
vandit gebruik.• De utilisatie deugt volstrekt niet.
Pagina 37 / 64
Bijlage 5
Tijdpad
Het STW-bureau streeft naar een behandelingstermijn van 6 maanden. Het globale
tijdpad zier er als volgt uit:
Datum
Mijlpaal
24 januari
2012
Publicatie call for proposals MARITIEM-2013
20 februari
2013
Matchmakingsbijeenkomst Rotterdam
23 april
2013, 11.59 uur (midd.)
Indieningdeadline voorstellen via https://iris.stw.nl/iris
14 mei
2013*
Uitslag controle vormeisen en indieningscriteria
*** ******
2013*
Uitslag voorselectie (indien van toepassing)
01 oktober
2013*
Uitslag beoordelingsprocedure
*streefdata
Pagina 38 / 64
Bijlage 6
Toelichting inpassing in de Innovatie- en Researchagenda van het TKI
Maritiem.
Motiveer in maximaal 200 woorden de inpassing in de Innovatie- en Researchagenda
van het TKI Maritiem. Toepassing van onderzoeksresultaten in de maritieme
bedrijfssector moet worden nagestreefd.
De op dit formulier beschreven motivering zal als eerste screening gebruikt worden om
te bepalen of uw voorstel binnen de prioritaire onderzoeksthema’s van het TKI Maritiem
past.
Niet of onvoldoende gemotiveerde projecten zullen worden uitgesloten van de rest van
de procedure.
Dit formulier dient als afzonderlijke bijlage in pdf-formaat met de fact sheet ingestuurd
te worden.
Op de volgende pagina’s zijn de Innovatie Agenda en de Research Agenda van de
Maritieme Sector.
Het gehele Maritiem Innovatiecontract ‘Nederland: de Maritieme Wereldtop’ (Veilig,
duurzaam, economisch sterk’) van 23 December 2011 is te vinden op:
http://www.stw.nl/%20****/Innovatiecontract%20Maritiem.pdf
Voorbeelden van mogelijke maritieme onderzoeksonderwerpen, gerelateerde Joint
Industry Projecten (JIP’s) en contactpersonen binnen de maritieme sector zijn te vinden
op de volgende website:
http://www.stw.nl/*****/TKI-Maritiem/MARITIEM-2013/%20***pdf
Verdere informatie over de Maritieme sector en mogelijke contactenpersonen bij
maritieme bedrijven en kennisinstellingen kunnen worden opgevraagd bij ir. Marnix
Krikke, secretaris van het TKI Maritiem: Marnix.Krikke{at}cmti.nl.
Pagina 39 / 64
Innovatieagenda van de Maritieme Sector
Op de volgende pagina’s zijn de vier Innovatie thema’s beschreven:
 Winnen op zee
 Schone schepen
 Slimme schepen
 Slimme havens
Steeds wordt de volgende vraag beantwoord: welke innovaties (diensten/producten) wil
de Maritieme Sector hebben bereikt? Daarna worden de ambities over 5 en 10 jaar
weergeven.
Pagina 40 / 64
Winnen op zee
Welke innovaties (diensten/producten) willen we hebben bereikt?
Winnen op zee
Ambitie over 5 jaar (2016)
Ambitie over 10 jaar (2021)
Diep Zee Mijnbouw
Exploratie gerealiseerd op 5 km
waterdiepte met kernen tot 100 m diep
Exploratie op 5 km waterdiepte met
kernen tot 100 m diep maar sneller,
goedkoper en in-situ gerealiseerd (op
diepte analyse)
Milieu regelgeving - Building With
Voortrekkersrol ISA
Nature: we hebben procedures om
systemen en operaties te ontwerpen met
acceptabele impact op de ecosystemen.
Environmental impact assessment is
geaccepteerd protocol.
De mijnbouw krachten zijn
De bijbehorende ontwerp tools zijn
gekwantificeerd en de productie is
ontwikkeld (Integraal systeem).
hyperbaar in test omgeving gerealiseerd.
Geoptimaliseerde snijtools operationeel:
snijkrachten voorspelbaar
Snijtools verder doorontwikkeld:
minimaal energie verbruik; minimale
slijtage en gemaximaliseerde uptime
Slurry scheiding aan het oppervlak;
Kwantificeren verticaal transport (multiphase) settling slurry. Werking verticaal
transport systeem gerealieerd.
Alternatieve systemen ontwikkeld. Tools
klaar om vertikaal transport te
optimaliseren
Slurry scheiding op de zeebodem
gerealiseerd. Materiaal transport naar
het oppervlak. De ontwerpmethodiek is
standard product
Constructie ontwerptool klaar om
geoptimaliseerde mijnbouw riser
configuratie te maken
Mijnbouw riser ontwerpmethodiek
standard product
Eerste mining operatie met prototype in
1000m waterdiepte
Mining operaties met prototype op
dieptes >2000m en/of standard product
op 1000 m diepte
Goede materiaal selectie criteria: nieuwe Nieuwe materiaal toepassing in
protocollen om materiaal te maken dat
prototypes getest
onder hoge druk optimale slijtage
eigenschappen en redelijke rekgrenzen
heeft
Vermoeiingslevensduur binnen 50 %
nauwkeurig: monitoring tools klaar
Validatieprojecten uitgevoerd / in
uitvoering. Monitoring
vermoeiingslevensduur standaard
toegepast.
Energie voorzieningsconcept voor hoog
vermogen (10MW) op zee bodem.
Energie voorziening operationeel voor
hoog vermogen (10MW) op zee bodem.
Capaciteit vergroot en diepte >2000 m.
Permanente Magneet (PM) motor met
hoog vermogen (10 MW) en laag
toerental rijp voor toepassing grote
diepte / hoge vermogens / open concept
PM motor is standard product voor diep
zee toepassing
Inzicht in eco systeem bij deepsea
mining , ook gericht op mogelijk versneld
herstel van evenwicht in ecosystemen: in
eerste aanleg gericht op Turbiditeit,
geluid, licht ,fysieke verstoring en
toxische stoffen. Ook effect van plume
Modellen beschikbaar die goede impact
voorspellingen kunnen doen op deep
sea ecosystemen. Wegnemen van
onzekerheden in de modellering om
voorspellingen van effect op ecosysteem
nauwkeuriger te kunnen doen
Pagina 41 / 64
vorming. Snel analyse door uitvoeren
van 3 eco systeem impact studies op
deep sea mining: SMS deposit veld,
Fosfaat veld en mineral mud
Standaard protocollen om impact op
ecosysteem binnen aanvaarde grenzen
te houden
Ontwerptools die alle mogelijke
Ontwerptools geaccepteerd in
calamiteiten doornemen conform Formal regelgeving
Safety assessment in de Offshore
Zeebodem infrastructuur
Duurzame energiewinning op zee
Drijvend Productie platform
Prototypes aanwezig voor pijpen en
kabels leggen en begraven in Arctisch
gebied
Project in Arctisch gebied gerealiseerd
tot 50 meter waterdiepte en prototype tot
200 meter waterdiepte.
Prototype ontwikkeld van composiet
pijpleidingen of risers.
Project gerealiseerd met composiet
pijpleidingen.
Prototype ontwikkelen van
transport/buffer systeem voor integratie
van energie opwekkingssystemen op
Zee.
Systemen wereldwijd aangeboden in
combinatie met duurzame
energieopwekking systemen op zee.
Concept systemen ontwikkeld voor
volledige onderwater operaties zoals
installatie, reparatie of verwijdering.
Prototypes ontwikkeld voor volledige
onderwater operaties (o.a. sub-ice) zoals
installatie, reparatie of verwijdering.
Verankeringsconstructies en
methodieken gerealiseerd op milieu
technisch geoptimalizeerde wijze.
Verwijderingsmethodieken gerealiseerd
op milieu technisch geoptimalizeerde
wijze.
Kleine schaal Tidal Energy park
ontwikkeld
Tidal Energy park standaard product
(Drijvend) Golf energie converter
prototype
(Drijvend) Golf energie converter park
standaard product
Zeer groot (drijvend) Wind energie
molen prototype in grotere waterdiepte
(>50 m) in Noord Zee condities.
Zeer groot drijvend Wind energie molen
park in grotere waterdiepte in Noord Zee
condities
Ocean Thermal Energy Converter proof
of principle
Ocean Thermal Energy Converter
prototype
Zoetwater winning door middel van
stranded energy - proof of principle
Zoetwater winning door middel van
stranded energy - prototype
Tandem moored LNG overslag prototype Tandem moored LNG overslag standard
product
Arctische operatie
(carbon/environmental) foot print
kwantificatie
Arctische operatie
(carbon/environmental) foot print
standaard in Regulering
All year around Arctic station keeping credible mooring concept systeem
ontwikkeld
All year around Arctic station keeping credible mooring prototype
Large unmanned platform operations robust installations and decision support
ontwikkeld
Un-manned production platform with
unmanned offloading operations
gerealiseerd
Betrouwbare Lifetime extension scope
gedefinieerd
Lifetime extension standard in rules and
regulations
Marginale olie/gas veld ontwikkeling met
gebruik van nieuwe business modellen
en drijvende productie concepten - proof
of principle bereikt
Marginale olie/gas veld ontwikkeling met
gebruik van nieuwe business modellen
en drijvende productie concepten prototype ontwikkeld
Pagina 42 / 64
Stranded gas exploitatie door middel van
nieuwe technologie (bijv. bio-chemisch) proof of principle bereikt
Eiwit productie door middel van biotechnology gerealiseerd op zee op kleine
schaal met drijvende productie
concepten
Eiwit productie door middel van biotechnology gerealiseerd op zee met
drijvende productie op grote schaal
(hoeveelheid en/of afmeting)
Pagina 43 / 64
Schone Schepen
Welke innovaties (producten/verbeteringen/diensten) willen we hebben bereikt?
Schone Schepen
Ambitie over 5 jaar (2016)
Ambitie over 10 jaar (2021)
Brandstofbesparing
Nauwkeurige verbruiksmetingen
continue beschikbaar (ref convenant
KVNR)
Operaties en ontwerpen zijn efficienter
door teruggekoppelde resultaten van
verbruiksmetingen
Hulpvoortstuwing met wind is als
prototypes toegepast
Voor relevante scheepstypen is
windvoortstuwing een optionele
aanvulling.
Methodiek voor de optimalisatie van het
ontwerp, component en
configuratiekeuze in samenhang met
energiemanagement wordt toegepast
Methodiek in het ontwerpproces is
verfijnd
On-board energie-opslag/peak shaving
in ontwerp en uitvoering gereed
Geinstalleerde vermogens zijn significant
kleiner geworden door toepassing van
peak shaving en energy management
Operator guidance voor reisplanning in
relatie tot aankomst in de haven
beschikbaar
Reisplannings operator guidance wordt
standaard toegepast
Operationele optimalisatie van
werkschepen via ingebouwde
intelligentie beschikbaar
Operationele optimalisatie wordt
standaard toegepast
Inzicht in en reductie van energiegebruik Significante reductie van het
hulpsystemen
energiegebruik van hulpsystemen is
bereikt door opgebouwde ervaring met
energiemanagement systemen
Energie index voor complex specials,
gebaseerd op extensieve database van
metingen beschikbaar
50% reductie energieverbruik voor
complexe specials
Ontwerp- en veiligheids- en
Geoptimaliseerde ontwerpen,
uitvoeringsconsequenties slow steaming gebalanceerd voor slow steaming en
beheerst
veiligheidseisen
Wrijvingsweerstandreductie
Wrijvingsweerstandreductie
(wandruwheid, antifouling, milieu impact) (wandruwheid, antifouling, milieu impact)
tot 25 % gerealiseerd
tot 25 % toegepast
Emissies (Nox, SOX, PM, ozonlaag
aantastende stoffen, methaan,
ammoniak, black carbon GHG,
ballastwater)
Toepassing brandstofcellen bij grotere
vermogens gerealiseerd
Commerciele toepassing brandstofcellen
Efficiency van voortstuwing verhoogd
met 15%
Efficiency van voortstuwing verhoogd
met 25%
Ontwerpmodellen ontwikkeld voor
verbeterde systeemintegratie van
voortstuwing en energiesystemen met
design for service benadering
Intelligente electronische systemen om
ten allen tijde alle werktuigen optimaal te
laten samenwerken voor een max
gecombineerd rendement gerealiseerd
Alternatieve hoog rendement
voortstuwers (ook voor binnenvaart)
conceptueel ontwikkeld
Commerciele toepassing alternatieve
hoog rendement voortstuwers
Geïntegreerde toepassing van
emissiereductieopties voor
scheepstypen gerealiseerd.
Afvoergassenreiniging in prototypes
uitgewerkt
Standaard toepassing van
afvoergassenreinigers, ook in
combinaties toegepast met beheerste
interactieeffecten
Life cycle analyse en simulatie is
geaccepteerde ontwerptool
Life cycle analyse en simulatie is breed
ingevoerd
Pagina 44 / 64
Tier III eisen worden systeemspecifiek
toegepast i.p.v. componentspecifiek
Integraal benaderende regelgeving
doorgevoerd
Beheerste brandstofkwaliteit, effecten
zware metalen zijn inzichtelijk
Alternatieve brandstoftoepassing voor
minimale emissies.
Kosten baten studie Waste Heat
Recovery Systen (WHRS) beschikbaar.
Regelgeving is afgestemd op energy
efficiency van WHRS
Design for operations uitgangspunten in
motorafstelling/ontwerp is ontwikkeld
Design for operations uitgangspunten in
motorafstelling/ontwerp wordt standaard
meegenomen in het ontwerpproces en
de aflevering specs van de motoren
Emissieperformance NL complex
specials significant beter dan tier III
Extensieve database emissies
beschikbaar inclusief de brandstof
kwaliteit als input
Toepassing alternatieve brandstoffen,
waaronder LNG
Overige emissies zijn gereguleerd: PM,
methane slip, ammoniak slip
Uitgewerkte ontwerpen voor LNG fuelled LNG fuelled schepen worden voor een
schepen zijn beschikbaar
aantal types standaard toegepast
Geaccepteerde en geïmplementeerde
oplossingen om methaanslip te
reduceren
Dual fuel motoren geoptimaliseerd.
Retrofit toepassingen op basis van LNG
brandstof gerealiseerd
Significant aandeel van de in 2016
varende vloot is aangepast aan de dan
geldende normen
LNG Veiligheidsstudies,
genormaliseerde bunkersystemen,
opleidingen zijn voltooid en beschikbaar
Toepassingen bio-fuels gerealiseerd,
met gegarandeerde houdbaarheid van
de brandstoffen
(Verbeterde) regelgeving voor de
introductie van alternatieve brandstoffen
is gerealiseerd
Internationaal geharmoniseerde
regelgeving is beschikbaar
LNG TTC gerealiseerd, R&D programma LNG TTC heeft sleutelpositie verworven
is gestart.
in de internationale industrie.
Permanent magneet motoren en pseudo Permanent magneet motoren en pseudo
direct drives (permanent magneet
direct drives (permanent magneet
geactiveerde overbrengingen)
geactiveerde overbrengingen) toegepast
ontwikkeld
Brandstof voor brandstofcellen practisch
toepasbaar aan boord van schepen.
Geluid
Brandstofcellen als hoofdaandrijving
toegepast
Identificatie geluidsbronnen en impact op Rationele normen voor binnen- en
het milieu beschikbaar
buitenboord geluid beschikbaar
Eerste reductiemaatregelen toegepast
Verbeterde voorspellingsmodellen in de
ontwerpfase zijn beschikbaar
Schoon Falen en end of life
Risico beheersing in het ontwerp proces
en operaties gerealiseerd. (Schip en
lading en offshore)
Toepassing van voorspellingsmodellen
in het ontwerp is standaard
Pagina 45 / 64
Scenariomodellering en nieuwe
oplossingen voor calamiteitenbeheersing
ontwikkeld. (containerschepen, cruise
schepen, LNG schepen)
Verbeterd recyclebaar platform door
gebruik van slimme materialen is
ontwikkeld
Pagina 46 / 64
Slimme Schepen
Welke innovaties (produkten/verbeteringen/diensten) willen we hebben bereikt?
Slimme Schepen
Ambitie over 5 jaar (2016)
Ambitie over 10 jaar (2021)
Reductie bemanning
Reductie aan boord van (vracht)schepen met 20 %
10% van de (vracht-)schepen varen
onbemand
Decision support systemen voor kritieke
systemen aan boord beschikbaar
Decision support systemen voor de
vitale systemen beschikbaar
Shore support, ICT gebruik voor
gegevens overdracht en communicatie
systeem beschikbaar
Shore support, ICT gebruik voor
gegevens overdracht en communicatie
systeem toegepast op nieuw te bouwen
platforms
Reductie van onderhoudskosten
maritieme platform met 10 %
Door met name ontwerpaanpassingen
een reductie van onderhoudskosten met
25%
Remote monitoring capability, Condition
Based Maintenance (CBM), Remote
Acces Monitoring and Control (RAMC) kritische systemen op afstand (vanaf de
wal) gecontroleerd
Remote monitoring capability, Condition
Based Maintenance (CBM), Remote
Acces Monitoring and Control (RAMC) alle vitale systemen op afstand
gecontroleerd
Reductie onderhoudskosten
Vergroten functionaliteit en inzetbaarheid Multifunctionaliteit platforms middels
platforms
modules - ontwerpgereedschap
ontwikkeld en beschikbaar
Multifunctionaliteit platforms middels
modules - toepassing op een
'demonstrator'
Platform functionaliteit beter afgestemd
op veranderende requirements (bijv.
baggeren met een dichtheid van 1,6 t/m3
mogelijk)
Efficient en concurrerend bouwen in
Nederland
10% reductie downtime ten gevolge van
failure en/of onderhoud
25% reductie downtime
(Verdere) Verhoging van comfort en
veiligheid, bijvoorbeeld door
geavanceerde ride control) van snelle
schepen is in concept gerealiseerd
Ontwikkelde methoden en ontwerpen
worden standaard toegepast
Op drie onderdelen, te weten regie,
assemblage en produktie. Op al deze
aspecten 25% reductie in kosten
vergeleken met buitenland.
40 % reductie in kosten vergeleken met
buitenland.
5% van het materiaal voor een platform
slim en nieuw (bijv, composiet
bovenbouw)
10% van het materiaal slim en nieuw
Goalbased legislation gebruikt als middel Goalbased legislation gebruikt als middel
om nieuwe ontwikkeling toe te kunnen
om nieuwe ontwikkeling toe te kunnen
passen
passen - internationaal geaccepteerd
Veilige schepen en platforms
Volgens EMSA norm 10% veiliger
Nederland de meest veilige maritieme
natie ter wereld
Systemen voor remote monitoring
spanningen, belastingen en scheuren
zijn beschikbaar
Systemen voor remote monitoring
spanningen, belastingen en scheuren
worden toegepast
Pagina 47 / 64
Slimme havens
Welke innovaties (produkten/verbeteringen/diensten) willen we hebben bereikt?
Slimme havens
Ambitie over 5 jaar (2016)
Concepten en sytemen voor transport uit Methodiek beschikbaar voor het
het oogpunt van ladingafhandeling
koppelen van ladingstromen aan
beschikbare infrastructuur en
scheepsconcepten
(binnenvaart/zeevaart) met als doel
optimaliseren van de doorvoer van
ladingstromen
Ambitie over 10 jaar (2021)
Havenlayout en afhandelingssystemen
aangepast naar optimale koppeling
Verwerkende industrie rond de haven
wordt optimaal bediend vanuit de
ladingstromen naar de haven
Schip in de haven als transport middel
optimaal servicen (bunkering en
onderhoud) - integratie met lading
afhandeling
(Nautisch) Haven ontwerp, Nieuwe
havens en herinrichting
Verbeterde methoden om het
manoeuvreergedrag van schepen te
beschrijven, met name in ondiep water
(Combinatie CFD en modelproven)
Geintegreerde methoden, directe
toepassing van CFD in simulaties
beschikbaar, waardoor optimaal gebruik
van bestaande havens wordt
gerealiseerd
Nauwkeurige methode om oeverzuiging
en schip-schip interactie te voorspellen
(recht door varen)
Idem in bochten en onder drifthoeken.
Varen door slib kan worden
gemodelleerd
Methode voor het varen door slib
geintegreerd in simulator modellen
Gevalideerde modellen beschikbaar voor
het voorspellen van de veiligheid in
havens, inclusief het effect van
mitigerende maatregelen (voor zeevaart
en binnenvaart)
Optimaal en duurzaam gebruik
Een geintegreerde methode beschikbaar Methode geintegreerd in een
voor het real time monitoren van
operationeel systeem.
veiligheid en emissies van de
scheepvaart. Inclusief een toepassing
voor planning en evaluatie.
Integraal plan (methodiek) voor een
haven met minimale emissies (denk aan
walstroom, groene sleepboten etc)
beschikbaar.
Integraal plan wordt algemeen toegepast
Duurzaam onderhoudssysteem van
havens zelf dat de scheepvaart niet
hindert beschikbaar.
Duurzaam onderhoudssysteem wordt
toegepast
Pagina 48 / 64
Researchagenda van de Maritieme Sector
Op de volgende pagina’s zijn de zes maritieme kennisgebieden beschreven:
 Hydrodynamica
 Constructies en materialen
 Systemen en processen
 Ontwerp- en bouwtechnologie
 Maritieme operaties
 Impact op mariene omgeving
Steeds wordt de volgende vraag beantwoordt: Welke researchdoelen willen de
Maritieme Sector hebben bereikt? Wat willen ze weten/kunnen? Daarna worden de
ambities over 5 en 10 jaar weergeven.
Pagina 49 / 64
Hydrodynamica
Welke researchdoelen wil je hebben bereikt? Wat wil je weten/kunnen?
Hydrodynamica
Research doel over 5 jaar
(2016)
Research doel over 10 jaar
(2021)
Nodig voor Thema:
Weerstand en voortstuwing
Weerstandsreductie tbv
brandstofverlaging dmv
rompontwerp: Visceuze CFD
berekeningen romp en
aanhangsels mogelijk
Optimalisatie romp en
appendages dmv inverse
technieken geinspireerd
vanuit de aerodynamica.
Schone schepen
Weerstandsreductie dmv
luchtsmering: geavanceerde
experimenten en numerieke
modellering luchtkamers
Optimalisatie numerieke
modellering luchtsmering en
luchtsmering in golven
Schone schepen
Weerstandsreductie dmv
grenslaag onderzoek: effect
van verven/biofouling (vlakke
plaat cq cylinders), lucht water
mengsel
Advies kunnen geven in
regulier scheepsontwerp
inzake minimale oppervlakteweerstand
Schone schepen, slimme
schepen
Brandstofbesparing door slim
gebruik van het schip:
verschillende
beladingscondities, effect van
zeegang
Slim gebruik: planning ETA op Schone schepen, slimme
basis van slim gebruik schip
schepen
Voortstuwing verbeteren tbv
reductie brandstofverbruik:
ontwerp/analyseer nieuwe
voortstuwer, mbv CFD
berekeningen
Optimaliseer romp en
voortstuwer (CFD
berekeningen), dmv efficiente
optimalisatie-theorie
Schone schepen, winnen op
zee
Kennis en begrip van cavitatie
en ventilatie: verbeterde
experimenten, CFD
berekeningen aan cavitatie,
experimenten voor ventilatie
Cavitatie en ventilatie: detail
kennis over erosieve werking
luchtbellen, invloed
waterkwaliteit op cavitatie
(ware grootte en
modelschaal), nieuwe CFD
technieken voor analyse van
cavitatie dynamica en
ventilatie in golven
Schone schepen (fuel
efficiency); Slimme schepen
(onderhoudsverlaging,
reductie down-time)
Voorspellen geluidproductie
voortstuwers mogelijk adhv
model metingen en ware
grootte metingen, analyse
voortstuwers met
rekenmethodes
Geluidsproductie analyseren
tijdens ontwerpproces
Schone schepen (fuel
efficiency); Slimme schepen
(verlaging geluidsoverlast en
trillingen), Winnen op Zee
Scheepsbewegingen
stabiliseren: methodes
ontwikkeld met goede
modellering voorwaartse
snelheid voor toegevoegde
weerstand (binnen 20% van
werkelijkheid) en extreme
versnellingen (voor mn zeer
snelle schepen).
Scheepsbewegingen: CFD
berekeningen voor analyse
visceuze effecten van
zeegang; Toegevoegde
weerstand binnen 10%.
Slimme schepen (comfort en
verbeteren inzetbaarheid in
zware golven/zeegang)
Zeegang: gedrag in golven
Pagina 50 / 64
Offshore hydrodynamica
Scheepsbewegingen
controleren: kennis
ontwikkeling van lokale
stroming rond stabilisatievinnen en interne anti-slinger
tanks
Control: gekoppelde analyse
schepen en stabilisatie
systemen. Goed
slingerdempingsvoorspellings
model.
Slimme schepen, verbeteren
inzetbaarheid in zware
golven/zeegang
Kwantificering wave impacts
tbv ship design beschikbaar:
verbetering van kennis over
drukken en krachten tgv
golfklappen.
Wave impact: realistische
(3D) numerieke modellering
luchtinsluiting en lucht in
water beschikbaar
Slimme schepen, winnen op
zee
Hydro-structural: fluidstructure interaction (twee
richtingen!) modelleerbaar;
effecten op vermoeiing
afleidbaar
Hydro-structural: fluidstructure interaction (twee
richtingen!) voor volledige
schip
Slimme schepen, winnen op
zee
Kennis van en voorspelling
hoge en brekende golven
ontwikkeld, ook rond schepen:
stabiele en robuuste
numerieke modellering
Voorspellingsmodel van
Slimme schepen, winnen op
complexe golven beschikbaar: zee
kortkammigheid: numerieke
modellering extreme golven,
deterministische golven voor
generatie extreme golven;
golven uit verschillende
richtingen
Kennis multi-body
bewegingen opgebouwd;
gekoppelde numerieke
modellen van multi-body
systemen
Numerieke modellen voor
gekoppelde multi-body
systemen; Ontwikkelen
interactie model multi body
bewegingen oiv stroom.
Winnen op zee
Dynamic Positioning (DP)
DP control en optimalisatie in
control en optimalisatie
harsh environment (grote
verbeterd; begrip van
golven, ijs)
stroming, interactie voor harsh
conditions (incl. ice)
Winnen op zee
Veilig transport van personeel Interactie modellen
voorspelbaar: kennis van
geintegreerd in
interactie wind en structure
ontwerpgereedschappen
Winnen op zee
Kennis van golven met
richtingsspreiding ontwikkeld
Kennis van extreme golven
ontwikkeld
Winnen op zee, slimme
schepen
Begrip van Vortex-Induced
Vibrations (VIV) en VortexInduced Motions (VIM) mbv
experimenten en CFD (o.a.
tbv risers en offshore
structures). Kennis verwerkt in
verbeterde numerieke
modellen.
Begrip van hydro-elasticiteit
Winnen op zee
van slanke constructies in
combinatie met de toepassing
van nieuwe materialen in VIV
en VIM omstandigheden.
Kennis demping van
Rekentechnieken beschikbaar Winnen op zee, slimme
slingerende schip, inclusief de in ontwerpproces
schepen
effecten van vloeibare lading
Golfmodel voor
scheepsbewegingen in
ondiepwater inclusief (grote)
bodemeffecten ontwikkeld
Benchmarks aangaande
Slimme schepen, slimme
scheepsbewegingen in ondiep havens
en beperkt vaarwater
beschikbaar
Stroomturbines: analyse mbv
tools voor schroefontwerp
beschikbaar
Optimalisatie van
stroomturbines
Winnen op zee
Golfenergie: modellen
beschikbaar als input voor
validatie van golf-
Golfenergiemodellen
gevalideerd en
geoptimaliseerd naar
Winnen op zee
Pagina 51 / 64
energiesystemen
Manoeuvreren en nautiek
Computational
hydrodynamics:
relevante energiesystemen
Aero-elasticiteit: koppeling
Aero-elasticiteit: volledige
aerodynamische en
integratie aerodynamische en
hydrodynamische codes
hydrodynamische in ontwerp
( wind turbine design) inclusief
controllers
Winnen op zee
Modellering van
Risico modellen voor
manoeuvreren m.n. op ondiep manoeuvrerende schepen in
water inclusief schipbeperkt vaar water
omgeving interactie in
beperkt vaarwater ( inclusief
effect half open breakwaters)
Slimme havens
Modellering van
Simulaties beschikbaar in
manoeuvrerend schip met alle ontwerpfase van het schip
voortstuwers en aanhangsels
in 1 simulatie inclusief alle
interactie effecten
Slimme schepen
Passerende en oplopende
Kennis van passerende en
schepen: kennis van interactie oplopende schepen in
effecten
beperkte omgeving (havens,
nauwe vaarwegen)
Slimme havens
Serious gaming simulaties
voor extreme condities (lek
schip/aanvaring/grounding)
incl. realistische golf
modellering
Prototype nieuwe trainings
module
Slimme schepen
RANS ontwikkeling voor
multibody operations (freesurface, overlapping moving
grids)
Snelle RANS berekeningen
gekoppeld aan grotere
simulatie programmas
CFD ontwikkelingen voor
fluid-structure interactie,
inclusief vervormbare
geometrien en roosters
IJs
Nieuwe CFD technieken voor
nauwkeurige voorspellingen
beschikbaar
Nieuwe CFD technieken in
gebruik voor detail analyse
Optimalisatie met RANS:
exploratie van ontwerpen
Optimalisatie met
geadjungeerde methoden of
inverse methoden
Flexibele, automatische
manipulatie van modellen
ontwikkeld
Geometrie manipulatie
geintegreerd in solvers
Ontwikkel fundamentele
kennis van multifase ijs-water
interacties door laboratorium
experimenten, inclusief het
gebruik van eenvoudiger
materialen voor proefneming
op schaal
Experimenten inzetbaar voor
reguliere ontwerpen
Belasting op constructie tgv ijs
condities: eenvoudige
modellen beschikbaar voor
simulatie programmas
Gedetailleerde modellering
Winnen op Zee
van ijs-structure interactie,
met modellering van diverse
ijssoorten en samenstellingen
Winnen op zee
Pagina 52 / 64
Maritieme constructies & materialen
Welke researchdoelen wil je hebben bereikt? Wat wil je weten/kunnen?
Maritieme constructies en
materialen
Research doel over 5 jaar
(2016)
Research doel over 10 jaar
(2021)
Nodig voor Thema:
Omgevingsdata (input voor
ontwerp)
Goede operationele
scheepsprofielen (als input
voor het ontwerptraject)
100% up to date
scheepsprofielen via online
tracking
Schone/slimme schepen
Golfmodellen voor
verschillende seastates
(wind/golven/stroom
correlaties, incl. confused
sea)
Kennis van deep sea
environment (o.a. chemische
aspecten, corrosie, stroming)
Ontwerp
Materialen
(metalen/composieten)
idem
Database van deep sea
environment voor de Top 50
locaties die van belang zijn
Preliminary design tool, van
Idem, maar dan getoetst aan
belasting ->
werkelijke materiaallimieten
constructierespons -> toetsing en veiligheidsfactoren
aan criteria
Integrated design tool voor
optimale inzetbaarheid
Idem
Life cycle assessment model,
met als input de operationele
profielen
Idem
winnen op zee
Slimme schepen
Design tool voor hyperbare
constructies op basis van
gevalideerde
materiaaleigenschappen en
limieten
winnen op zee
Gevalideerde kennis van
Aangepaste materialen die
hyperbaar
optimaal presteren in
gedrag/eigenschappen van
hyperbare omstandigheden
materialen (te ontwikkelen
met behulp van het Hyperbaar
Test Centrum)
winnen op zee
Gevalideerde kennis van
arctisch/cryogeen
gedrag/eigenschappen van
materialen (te ontwikkelen
o.a. met behulp van het LNG
TTC)
Aangepaste materialen die
optimaal presteren in
arctische en cryogene
omstandigheden
schone schepen/winnen op
zee
Gedetailleerde degradatie en
faalgegevens van metalen
(scheepsbouw, hoge sterkte
staal, aluminium) en
composieten
Aanpassen (conservatieve)
toepassingscriteria voor
metalen en composieten
slimme schepen, winnen op
zee
Materialen met een sterk
verbeterde slijtvastheid tbv de
baggerindustrie en deep sea
mining
winnen op zee
Ontwikkeling impact
resistente plaatmaterialen en
constructies (explosies, high
energy impact)
Industriele toepassing impact
resistente (plaat)materialen
slimme schepen
Ontwikkeling van lichtgewicht
constructie materialen met
goede brandbestendigheid
Brede industriele toepassing
van lichtgewicht
constructiematerialen
slimme schepen, schone
schepen
Pagina 53 / 64
Verbindingen,
vebindingstechnieken
Constructies
Gevalideerde modellen voor
het gedrag van composieten
in aanraking met Olie & Gas.
winnen op zee
Nieuwe materialen voor
corrosie bescherming en
isolatie van olie & gas
pijpleidingen ontwikkeld
winnen op zee
Ontwikkeling van
Toepassen van nieuwe
slimme schepen, winnen op
productievriendelijke lijm
gevalideerde lijmverbindingen zee
verbindingstechnieken
inclusief faalcriteria, gedrag bij
complexe belastingen en
bijbehorende modellering
Ontwikkeling van acceptabele
verouderingsmethodieken
voor lijmverbindingen
slimme schepen, winnen op
zee
Ontwikkeling van snellere
productievriendelijke
verbindingstechnologie
gebaseerd voor metalen of
multi-materiaal pijpleidingen
winnen op zee
Ontwikkeling van eenvoudig
produceerbare slimme
constructies
Toepassen van eenvoudige
slimme schepen
slimme constructies waarmee
het productieproces versneld
en versimpeld wordt en de
kostprijs met 30% wordt
verlaagd
Inpassen van zware
componenten (fundaties) op
lichte constructies met
mogelijkheden voor
uitwisselbaarheid
Optimalisatie van een mix van Sneller en goedkoper te
Modulariteit en Geintegreerde bouwen complexe specials
constructies voor de
complexe specials
slimme schepen
Ontwikkeling van
unconventional structures
voor nieuwe toepassingen
zoals Renewable Energy,
Zeebodem infrastructuur en
Diep Zee
winnen op zee
Inzicht in de 'hardheid" van
(traditionele) specficaties en
heroverweging van
constructievoorschriften op
basis van diep inzicht in
materiaaleigenschappen
Hoe vertalen nieuwe
materialen zich terug naar
ontwerpeisen
slimme schepen, winnen op
zee
Operationeel toepassen van
gevalideerde NDT
inspectietechnieken
slimme schepen, winnen op
zee
Ontwikkeling van vernieuwde
criteria voor Human Limit
Loads
Inspectie, detectie en
monitoring
Ontwikkeling NDT
inspectietechnieken voor
lijmverbindingen in
bouwproces en operatie
Ontwikkeling van in situ
monitoringstechnieken voor
de kwaliteit van coatings
Ontwikkeling van
monitoringstechnieken voor
slimme schepen, winnen op
zee
Toepassing van operationele
monitoringstechnieken
slimme schepen, winnen op
zee
Pagina 54 / 64
constructies met passieve
sensoren
Ontwikkelng van
sensortechnologie en
dataverwerking voor
Condition Based maintenance
van structures
Toepassing van een online
adviessysteem voor
levensduurbepaling van
structures
winnen op zee
Pagina 55 / 64
Maritieme systemen en processen
Welke researchdoelen wil je hebben bereikt? Wat wil je weten/kunnen?
Maritieme systemen en
processen
Research doel over 5 jaar
(2016)
Research doel over 10 jaar
(2021)
Nodig voor Thema:
Systeemintegratie modellering en simulaties
Inzicht in processen van een
selectie van dynamische
gekoppelde systemen
Uitbreiding naar alle
voorkomende
systeemcombinaties
slimme schepen
Voor een selectie van
gekoppelde dynamische
systemen geintegreerde
simulatiemodellen
beschikbaar
Uitbreiding simulatiemodellen
naar alle voorkomende
systeemcombinaties
slimme schepen
Ontwikkeling van
Gevalideerde probabilistische
probablistische modellen voor modellen voor inschatten
inschatten risico's en
risico's en faalkansen
faalkansen
slimme schepen
Diep Zee Mijnbouw
Processen
Modellen voor bepalen van
milieu impact van statische
werkende systemen
Volledig gevalideerde
schone schepen
modellen voor bepalen van
milieu impact van statische en
dynamische systemen
Procesbeschrijving van
grondbewerking van meest
voorkomende materialen op
gematigde diepte
Volledig inzicht in
grondbewerking van
voorkomende materialen op
grote diepte
winnen op zee
Procesbeschrijving van
Gevalideerde
winnen op zee
verticaal transport (twee fasen ontwerpgereedschappen voor
slurry) incl pompen op diepte ontwikkelen van altrenative
methoden van verticaal
transport
Materiaalscheiding aan de
oppervlakte
Materiaalscheiding op de
winnen op zee
zeebodem; transport van
vaste stof naar de oppervlakte
Oplossingen voor
Oplossingen voor
winnen op zee
energievoorziening op
energievoorziening op grote
gematigde diepte (tot 2000 m) diepte en inzicht in processen
en risico's
Monitoring & Control
Gedrag van systemen onder
extreme druk,
Gevalideerde
winnen op zee
ontwerpgereedschappen voor
systemen werkend onder
grote druk
Ontwikkeling smart sensors
Ontwikkeling virtual sensors
slimme schepen
Voorspellingsmodellen van
betrouwbaarheid/beschikbaar
heid/faalgedrag op basis van
sensorinformatie
Quantificering van
betrouwbaarheid van
systemen in ontwerpstadium
slimme schepen
Verbeterde passieve
veiligheid
Systemen voor actieve
veiligheid
slimme schepen
Ontwikkeling van veilige en
slimme autonome systemen
Gevalideerde autonome
systemen
slimme schepen
Systemen voor positionering
Nauwkeurige ingebouwde
winnen op zee
van systemen onder en boven systemen voor positiebepaling
water
onderwater
Arctische Condities
Betrouwbare sensoriek voor
arctische omgevingscondities
ontwikkelen
Sensoriek die volledig inzicht
biedt in extreme condities en
effecten op systemen
winnen op zee
Pagina 56 / 64
Van data naar informatie
Energie Opwekking,
Management, Opslag
Mens Machine Interface
Grenzen bepalen voor inzet
systemen in arctisch milieu
Ontwerpuitgangspunten voor
inzet systemen met
gedefinieerde performance in
arctisch milieu
winnen op zee
Methoden voor vertaling data
naar informatie, meer gebruik
van wiskundige technieken
Methoden voor determineren
van databehoefte bij gegeven
informatievraag
slimme schepen
Combineren data vanuit
verschillende bronnen tot
nieuwe informatie (datafusie)
Volledig pakket nieuwe
diensten op basis van
samengestelde data
slimme schepen
Oplossingen voor brede
beschikbaarheid data met
behoud van bescherming
Bewezen opzet van
communities voor selectief
delen van data
slimme schepen
Methoden voor peak shaving
en terugwinning van energie
Gevalideerde methoden voor
energie management
slimme schepen
Beschikbaarheid van
efficiente systemen voor
nieuwe energiedragers
Oplossingen voor nieuwe
energiedragers als onderdeel
van hybride systemen.
schone schepen
Oplossingen voor cryogene
technologie op zee; transport,
overslag en gebruik
Economisch aantrekkelijke
oplossingen voor cryogene
technologie
schone schepen
Nieuwe methoden voor
energieopslag
Bewezen opzet van
schone schepen
geavanceerde energie opslag
systemen.
Inzicht in haalbaarheid van
autonomie: waar liggen de
grenzen
Oplossingen voor autonome
systemen
slimme schepen
Ontwerpen van optimale
systemen voor bediening op
afstand
Ontwerpen van optimale
systemen voor bediening
semi autonome systemen op
grote afstand
slimme schepen
Methoden om grenzen van
informatieomvang en vorm
voor operator te bepalen
Inzichten uit lucht en
ruimetvaart vertaald naar
maritieme toepassingen
slimme schepen
Methoden om de mens
inzetbaar te houden, inclusief
arctische operaties
Integratie van operationele en slimme schepen
simulatieomgeving
Pagina 57 / 64
Maritieme ontwerp- en bouwtechniek
Welke researchdoelen wil je hebben bereikt? Wat wil je weten/kunnen?
Maritieme ontwerp- en
bouwtechniek
Research doel over 5 jaar
(2016)
Research doel over 10 jaar
(2021)
Nodig voor Thema:
Ontwerpmethode
MOE MOP definities
beschikbaar voor complexe
specials
toepassing standaard praktijk
in NL industrie
slimme schepen, schone
schepen, winnen op zee
Voor drie onderwerpen uit de Toegepast in een aantal
regelgeving een equivalent
innovatieve ontwerpen
goal based regelgevingskader
(bijv. reddingsmiddelen,
veiligheid offshore wind,
veiligheid bunkeren en
gebruik alternatieve
brandstoffen)
slimme schepen, schone
schepen, winnen op zee
Gestandaardiseerde
informatie architectuur is
ontwikkeld
slimme schepen, schone
schepen, winnen op zee
Toegepast in ontwerp en
bouwprocessen
Methodiek waarbij het finale
scheepsontwerp de
requirements van de
functionele installaties volgt
Set based design toepasbaar
gemaakt
slimme schepen, schone
schepen, winnen op zee
Set based design is toegepast slimme schepen, schone
schepen, winnen op zee
Engineering in seven days,
toegepast voor
distributiesystemen
Design for use:
analysemodellen en data uit
gebruiksfase beschikbaar
Bouw en productiemethode
slimme schepen, schone
schepen, winnen op zee
Modellen worden toegepast
Objectieve meetmethode voor Toepassing van de methode
het functioneren van tijdelijke in een aantal organisatie
organisaties
veranderingstrajecten
slimme schepen, schone
schepen, winnen op zee
slimme schepen
Een aantal concepten voor
slimme (soms autonome)
robots in de productie
ontwikkeld
Twee concepten als prototype slimme schepen
werkend
Een vastgelegde
productierationale is
beschikbaar
Toegepast in
productieomgeving
slimme schepen
Modulaire schepen:
hergebruikmodellen in het
ontwerp beschikbaar tbv het
ontwerpproces
Modellen en modules worden
toegepast
slimme schepen
Productievriendelijke
verbindingstechnieken
ontwikkeld en gevalideerd
Technieken breed toegepast
slimme schepen
Betere (ketenbrede)
beheersing logistieke
processen door tagging and
tracing
Groen bouwen, dito slopen:
kwantitatieve methodiek is
ontwikkeld
slimme schepen
Methodiek is toegepast
slimme schepen
Pagina 58 / 64
Maritieme operaties
Welke researchdoelen wil je hebben bereikt? Wat wil je weten/kunnen?
Maritieme operaties
Research doel over 5 jaar
(2016)
Research doel over 10 jaar
(2021)
Modellering in simulatoren en
aanboordsystemen
Dynamic Positioning (DP) en
Tracking (DT): geavanceerde
regeltechnieken en
feedforward voor single body
gereed
Dynamic Positioning (DP) en Slimme schepen, Winnen op
Tracking (DT): geavanceerde zee
regeltechnieken en
feedforward voor multi body
gereed
Manoevreermodel voor
ondiep water gereed op basis
van experimentele data +
CFD berekeningen
Manoevreermodel voor
ondiep water gereed op basis
van CFD technieken
Slimme schepen, Slimme
Havens
Simulatiemodel beschikbaar
voor multibody interactie voor
kleine bewegingen
Simulatiemodel beschikbaar
voor multibody interactie voor
grote (relatieve) bewegingen
Winnen op zee
IJsmodellering mogelijk in
simulaties/simulatoren met
globale rompbelastingen
IJsmodellering mogelijk in
simulaties/simulatoren
inclusief lokale
rompbelastingen
Slimme schepen, Winnen op
zee
Modellering passerende en
oplopende schepen mogelijk
in rechte lijn varend
Modellering passerende en
oplopende schepen mogelijk
inclusief bocht/drift
Slimme schepen, Slimme
Havens
Voorspelling
bewegingsgedrag op basis
van radarmeting golven met
lineaire en langkammige
golven
Voorspelling
bewegingsgedrag op basis
van radarmeting golven met
niet-lineaire en kortkammige
golven
Slimme schepen, Winnen op
zee
Human factors
Training en simulatoren
Nodig voor Thema:
Voorspelling van extreme
omgevingscondities (zoals
freak waves) meegenomen in
weersvoorspellingstechnieken
Slimme schepen, Winnen op
zee
Modelleren van "arctische
Uitbreiding van grondmodel
grond" bij het uitvoeren van
en interacties
bepaalde operaties (trenchen)
Winnen op zee
Cruciale 'human factors'
tijdens trainingen en aan
boord bekend en meetbaar
Cruciale 'human factors'
tijdens trainingen en aan
boord gemonitored en
geanalyseerd + strategieen
om deze te beinvloeden
Slimme schepen, Winnen op
zee
Effect van
scheepsbewegingen op
functioneren tijdens varen van
schepen gekwantificeerd
Effect van
Slimme schepen, Winnen op
scheepsbewegingen op
zee
functioneren tijdens complexe
offshore operaties
gekwantificeerd
Eerste inzichten in risico's bij
minder mensen aan boord
Maatregelen bekend om
Slimme schepen
risico's bij minder mensen aan
boord te verminderen
Ontwikkelen van tools om
Implementatie van tools aan
mensen aan boord te
boord
ondersteunen bij het uitvoeren
van hun taak
Slimme schepen, Winnen op
zee
Koppeling brugsimulatoren
(realtime) aan multi-body
hydrodynamische modellen
(fasttime) gereed
Slimme schepen, Winnen op
zee
Koppeling brugsimulatoren
aan grote bewegingen
modellen, inclusief flooding
analyse na aanvaring
Pagina 59 / 64
Meenemen/Terugkoppeling
operaties naar ontwerp,
Criteria
ICT technologie beschikbaar
om brugsimulatoren op
verschillende locaties op de
wereld te koppelen
ICT/Sateliet technologie
beschikbaar om
brugsimulatoren op het schip
en de wal te koppelen
Slimme schepen, Winnen op
zee
Waarnemings en evaluatie
systeem om prestaties op de
brug eenduidig vast te leggen
Technologie om trainingen
aan boord te begeleiden en
op een eenduidige manier te
evalueren
Slimme schepen, Winnen op
zee
Methode beschikbaar voor het
terugkoppelen van
operationele criteria (op basis
van monitoring) naar het
ontwerp
Methode beschikbaar voor het Slimme schepen
terugkoppelen van
operationele ervaring (op
basis van monitoring en
human factors) naar het
ontwerp
Eerste versie integratiemodel
voor kosten, emissies en
veiligheid in ontwerpfase
Toepasbaar integratiemodel
voor kosten, emissies en
veiligheid in ontwerpfase
Slimme schepen
Gevalideerde
Gevalideerde
Slimme schepen, Winnen op
bewegingscriteria beschikbaar bewegingscriteria beschikbaar zee
voor veilig varen
voor veilige offshore operaties
Veiligheid
Uptime/werkbaarheid
Aan boord systemen
Eerste modellen ontwikkeld
voor het
voorspellen/kwantificeren van
risico's tijdens varen en
offshore operaties en het
effect van mitigerende
maatregelen
Deze modellen zijn
daadwerkelijk gevalideerd en
kunnen worden toegepast
Slimme schepen, Winnen op
zee
Eerste modellen ontwikkeld
voor het realtime
voorspellen/kwantificeren van
risico's tijdens varen en
offshore operaties
Modellen voor het realtime
voorspellen/kwantificeren van
risico's tijdens varen en
operaties toegepast
Slimme schepen, Winnen op
zee
Veiligheidsmodellen
beschikbaar op basis van AIS
Data en omgevingsinformatie
Veiligheidsindicatoren worden Slimme schepen
gepresenteerd aan boord.
Technieken beschikbaar voor
werkbaarheidsvoorspelling op
basis van realistische
scenarios
Technieken beschikbaar voor
werkbaarheidsvoorspelling
inclusief modellering
menselijk handelen
Kennis van ijsontwikkeling in
arctische gebieden
Sensor- en
Winnen op zee
voorspellingstechnieken
beschikbaar voor voorspelling
ijsontwikkeling
Sensortechnieken voor
monitoring belastingen,
bewegingen, spanning en
scheuren ontwikkeld
Sensortechnieken voor
monitoring belastingen,
bewegingen, spanning en
scheuren toegepast en
gevalideerd
Slimme schepen, Winnen op
zee
Remote sensing technieken
geindentificeerd voor bepaling
omgevingscondities (golven,
wind, stroom, ijs) in N km
straal rond schip
Eerste prototypes
beschikbaar voor remote
sensing van
omgevingscondities in N km
straal rond schip
Slimme schepen, Winnen op
zee
ICT en sateliettechnologie
geintegreerd voor maritieme
gegevensoverdacht en
communicatie
Slimme schepen, Winnen op
zee
Slimme schepen, Winnen op
zee
Pagina 60 / 64
Operational support
Globale methoden voor
Condition Based Maintenance
(CBM) en Remote Access
Monitoring and Controle
(RAMC) ontwikkeld
Eerste werkende modellen
voor Condition Based
Maintenance en Remote
Access Monitoring and
Controle toegepast
Slimme schepen, Winnen op
zee
Inventarisatie van de
mogelijkheden om een schip
vanaf de wal te besturen als
het een haven invaart.
Eerste ICT methoden
beschikbaar om deel van de
operatie op een schip over te
nemen vanaf de wal
Slimme schepen
overzicht van de
mogelijkheden van het
onbemand schip (gedeeltelijk
onbemand)
Eerste testen uitgevoerd en
geevalueerd met onbemande
schepen
Pagina 61 / 64
Impact op marine milieu
Welke researchdoelen wil je hebben bereikt? Wat wil je weten/kunnen?
Impact op marine milieu
Research doel over 5 jaar
(2016)
Research doel over 10 jaar
(2021)
Nodig voor Thema:
Winnen op zee - Diep Zee
Mijnbouw
Aanwijzen van karakteristieke
ecosysteemelementen aan de
hand van kennis, op
hoofdlijnen, van de dynamiek,
structuur en functie van
ecosystemen tot een diepte
van 2.5 km (3 cases: SMS
deposits, rock phosphate en
black smokers)
Gedetailleerde kennis over
diepzee ecosystemen aan de
hand van ervaringen
opgedaan in het veld, op
basis waarvan onzekerheden
in de impact voorspelling
gericht kunnen worden
weggenomen.
Winnen op Zee
Inzicht in de basiskenmerken
van de kwetsbaarheid van
diepzee ecosystemen
(karakteristieke ecosysteem
elementen) voor ingrepen,
gebaseerd op gevoeligheid en
herstelvermogen. De
aandacht is hierbij gericht op
de belangrijkste pressures:
turbiditeit, geluid, licht, fysieke
verstoring en toxische stoffen
Gekwantificeerde kennis van Winnen op Zee
de kwetsbaarheid van diepzee
ecosystemen (karakteristieke
ecosysteem elementen) voor
ingrepen, gebaseerd op
experimenteel bepaalde
gevoeligheid en
herstelvermogen.
Modellen (of raamwerken) op
basis waarvan de eerste
concrete impact
voorspellingen kunnen
worden gedaan, waarbij op
een realistische manier wordt
omgegaan met onzekerheden
Gevalideerde modellen voor
nauwkeurige impact
voorspellingen, waarbij de
onzekerheid in sterke mate is
afgenomen
Winnen op Zee
Inzicht in maatregelen die het
herstel van diepzee
ecosystemen (of
karakteristieke ecosysteem
elementen) kunnen
versnellen.
Inzicht in -in het veld
bewezen- best practices voor
het herstel van diepzee
ecosystemen na een ingreep
agv mijnbouw activiteiten
Winnen op Zee
Veldervaring met een basis
toolbox voor diepzee
monitoring (baseline- en
effectmonitoring) gericht op
een snelle 'screening' van het
ecosysteem, in een range van
eenvoudige monstername tot
complexe ROV en lander
systemen.
Geavanceerde toolbox voor
diepzeemonitoring, passend
bij het detailnivo waarop
uitspraken gedaan dienen te
worden over de impacts en
het herstelvermogen van
diepzee ecosystemen.
Winnen op Zee
Governance voor deepsea
mining activiteiten zowel
binnen als buiten territoriale
wateren
Implementatie en verfijning
Winnen op Zee
van governance modellen aan
de hand van
praktijkervaringen
Aanwijzen van karakteristieke
ecosysteemelementen aan de
hand van kennis, op
hoofdlijnen, van de dynamiek,
structuur en functie van
arctische ecosystemen,
rekening houdend met de
specifieke eigenschappen van
het arctisch gebied (lage
temperaturen, korte
seizoenen)
Gedetailleerde kennis over
Winnen op Zee
arctische ecosystemen aan de
hand van ervaringen
opgedaan in het veld, op
basis waarvan onzekerheden
in de impact voorspelling
gericht kunnen worden
weggenomen.
Winnen op zee-Arctisch
Pagina 62 / 64
Winnen op zee - Energie
Inzicht in de basiskenmerken
van de kwetsbaarheid van
arctische ecosystemen
(karakteristieke ecosysteem
elementen) voor ingrepen,
gebaseerd op gevoeligheid en
herstelvermogen. De
aandacht is hierbij gericht op
de belangrijkste pressures:
geluid, licht, aanwezigheid,
fysieke verstoring, turbiditeit
en toxische stoffen
Gekwantificeerde kennis van
de kwetsbaarheid van
arctische ecosystemen
(karakteristieke ecosysteem
elementen) voor ingrepen,
gebaseerd op experimenteel
bepaalde gevoeligheid en
herstelvermogen.
Winnen op Zee
Modellen (of raamwerken) op
basis waarvan de eerste
concrete impact
voorspellingen kunnen
worden gedaan, waarbij op
een realistische manier wordt
omgegaan met onzekerheden
Gevalideerde modellen voor
nauwkeurige impact
voorspellingen, waarbij de
onzekerheid in sterke mate is
afgenomen
Winnen op Zee
Inzicht in maatregelen die het
herstel van arctische
ecosystemen (of
karakteristieke ecosysteem
elementen) kunnen
versnellen.
Inzicht in -in het veld
bewezen- best practices voor
het herstel van arctische
ecosystemen na een ingreep
Winnen op Zee
Governance van offshore
activiteiten in het arctisch
gebied (stakeholder
betrokkenheid)
Implementatie en verfijning
Winnen op Zee
van governance modellen aan
de hand van
praktijkervaringen
Modellen voor het voorspellen
van de (cumulatieve) milieueffecten van grootschalige
windparken op zee (zowel
constructie als operatie en
ontmanteling).
Opschalingsvraag op basis
van de huidige kennis over de
effecten van windparken op
zee
Inzicht in de (cumulatieve)
milieueffecten van
grootschalige windparken op
zee op basis van
veldmetingen en op basis
daarvan aangepast
modelinstrumentarium
Winnen op Zee
Modellen voor het voorspellen
van de (cumulatieve) milieueffecten van overige
energieproductie op zee,
waaronder golf-, getijde- en
thermische energiewinning.
Inzicht in de effecten van
overige energieproductie op
zee op basis van
veldmetingen en op basis
daarvan aangepast
modelinstrumentarium
Winnen op Zee
Ontwerp van ecosysteem
Toepasing van deze nieuwe
gebaseerde ruimtelijke
doctrine ten aanzien van
ordening op zee, waarbij
ruimtelijke ordening op zee
functies (waaronder zowel
natuurfunctie, productiefunctie
als eonomische functies)
optimaal met elkaar worden
gecombineerd
Winnen op Zee
Schone schepen - onderwater Inzicht in effecten van
geluid
onderwatergeluid op marine
milieu, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen
kreeftachtigen, vissen en
zoogdieren. Van belang zijn
de bron, de propagatie en de
effecten (kwetsbaarheid)
Inzicht in de ecologische
Schone schepen
relevantie van de effecten van
onderwatergeluid
Inzicht in reductiemaatregelen Brede toepassing van
van opgewekt
ontwikkeld methodieken
onderwatergeluid en effecten
Schone schepen
Pagina 63 / 64
Schone schepen ballastwater
Schone schepen luchtemissies
Schone schepen ketenanalyse
Analyse van de maritieme
Selectieve monitoring van
bronnen van het geluid. Wat is individuele bronnen
het geluidsprofiel en hoe is dit
opgebouwd
Schone schepen
Inzicht in mogelijkheden voor
het vaststellen van normen,
daarbij rekening houdend met
de manieren waarop
normering kan helpen bij
onder controle brengen van
onderwater geluid
Doelgerichte reductie van
onderwatergeluid
Schone schepen
Risico profielen voor
introductie van exoten, zowel
voor biofouling als
ballastwater, uitgaande van
het concept bioregios.
Aanpassing van de
ballastwaternormen, rekening
houdend met het risicoprofiel
van schepen
Schone schepen
Inzet van bio- en
nanotechnologie voor
ontwikkeling van anti fouling
en andere oplossingen
Door inzet van innovatieve
Schone schepen
technieken en inzichten in
risicoprofielen is het risico van
introductie van exoten door
scheepvaart tot een
acceptabel nivo teruggebracht
Integrale beoordeling van de
effecten van scheepvaart
emissies, waarbij rekening
wordt gehouden met trade-off
effecten (bv, gevolgen van de
emissie van waswater uit
scrubbers vs. emissie van Sox
en Nox)
Internationaal geaccepteerd
modelinstrumentarium voor
geintegreerde
effectbeoordeling van
scheepvaartemissies
Schone schepen
Onderzoek naar milieu
prestaties van alternatieve
brandstoffen (zoals bio
brandstoffen, LNG en andere
brandstoffen)
Voortzetting van het
onderzoek naar milieu
prestaties van alternatieve
brandstoffen op basis van
nieuw verworven inzichten
Schone schepen
Geschikte methode voor LCA
ontwikkeld; inzicht in
toegevoegde waarde
(operationele fase vs. bouwen sloopfase)
Toepassing LCA is algemeen, Schone schepen
daar waar toegevoegde
waarde is gebleken
stw-nummer _
Download