SOP Hilalschool 1 - Passend onderwijs regio 2305PO

advertisement
Schoolondersteuningsprofiel basisschool Hilal
Schooljaar 2015-2019
Inhoudsopgave
blz.
1. Algemene gegevens……………………………………………………………..
- Missie……………………………………………………………………
- Visie……………………………………………………………………….
2. Basisondersteuning………………………………………………………………
- Beschrijving…………………………………………………………..
- Analyse en ambitie………………………………………………….
- Specifieke kennis en kunde……………………………………
3. Extra ondersteuning…………………………………………………………….
- Binnen de school…………………………………………………..
- Externe partners……………………………………………………
4. Partnerschap………………………………………………………………………..
- Ouders……………………………………………………………………
- In de wijk………………………………………………………………..
5. Ambitie……………………………………………………………………………….
- Specifieke kennis en kunde…………………………………….
- Aantoonbare specifieke kenmerken van de school…
- Extra ondersteuning binnen de school……………………
- Extra ondersteuning met externe partners…………….
Algemene gegevens
Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld
gebracht (zie kader):
Aantoonbare
specifieke
deskundigheid
Specifieke
kennis en
kunde
Extra
ondersteuning
ism externe
partners
SCHOOL
ONDERSTEUNINGS
PROFIEL
Basisondersteuning
Schooljaar
School
Brinnummer
Schoolgroep en/ of percentage
gewichtsleerlingen
Adres
Telefoon
Naam directeur
e-mail directeur
Naam ib-er
Aantal groepen per 1/10/2013
Aantal leerlingen per 1/10/2013
Subregio
Realisatie
Extra
ondersteuning
binnen de
school
Ambitie
2014-2015
Hilal
30XB
35%
Palestrinalaan 915 Zwolle
038-4233317
Ayhan Tonca
[email protected]
Aafje Meerbeek
2
29
Holtenbroek
Missie
De islamitische levenshouding is het fundament waarop het onderwijs op Hilal is
gebaseerd. De leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en
opvoedingsregels van de islam begeleid. Dit komt vooral tot uiting in de
godsdienstlessen en het gebed op school. Voor de opvoeding van de kinderen acht
de school het van belang dat zij handelen vanuit de normen en waarden zoals die in
de Kor’an geopenbaard zijn en door de boodschapper van Allah, de profeet
Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), zijn gepraktiseerd.
De essentiële overtuigingen, de kernwaarden waar de school voor staat zijn: respect,
verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen.
Alle leerlingen van Hilal zullen actief gestimuleerd worden om vanuit de identiteit, de
visie, de kernwaarden en de kernopdracht betekenisvolle leerervaringen op te doen,
die hen voorbereiden op het vervullen van een actieve rol in de samenleving.
Leerlingen, ouders, bestuur en team zullen samenwerken om authentiek leren
mogelijk te maken. Als school willen we de leerling in zijn of haar totaliteit
ontwikkelen door aan te sluiten bij zijn of haar individuele behoeften, samenwerking
met andere leerlingen aan te moedigen en respect te hebben voor en kennis te
nemen van de opvattingen en achtergronden van andere kinderen/mensen in de
samenleving.
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen
doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste
vinden we m.n. de vakken Taal en Rekenen van belang. Gezien het tweede
besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot
volwaardige en respectvolle burgers.
Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: ‘Worden wie je bent’ + korte toelichting
Onze kernwaarden zijn: Parels van uitmuntendheid
1. Godsbesef: rentmeesterschap, dienstbaarheid en geduld.
2. Verdraagzaamheid: diversiteit, respect en empathie.
3. Rechtvaardigheid: barmhartigheid, gelijkwaardigheid en altruïsme.
4. Zelfbeschikking: zelfstandigheid, zelfrespect en kritische betrokkenheid.
5. Kwaliteit: goede beheersing duurzaamheid, kennisgierigheid en creativiteit.
6. Transparantie: communiceren, integer handelen en zich verantwoordelijk voelen.
7. Samenwerking: met optimisme handelen vanuit gemeenschapszin.
Visie
Vanuit het perspectief dat hiervoor onder het kopje missie is geschetst, kan het
ideale beeld van de toekomst van de school, de visie, als volgt worden verwoord:
Basisschool Hilal is een school met een islamitische identiteit die ouderparticipatie
belangrijk vindt.
Hilal legt de nadruk op opbrengstgericht werken. De school kent een actief,
betrokken en enthousiast onderwijsteam dat zoveel mogelijk onderwijs op maat biedt,
een doorgaande lijn neerzet en zelfstandigheid bij de leerlingen stimuleert. Dit team
is tevens deskundig op het gebied van NT2-didactiek.
Het onderwijs dat op Hilal wordt aangeboden is van goede kwaliteit.
Voor het onderwijs volgt hieruit:
1. We zijn erop gericht jonge mensen te brengen tot kennis van Allah en hen te
leren op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met
Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord.
2. Elk kind zal gevormd en weerbaar gemaakt moeten worden om straks
zijn/haar plaats in de samenleving te kunnen innemen en zal zich bewust
moeten zijn van zijn/haar verantwoordelijkheid (normen en waarden).
3. Er zullen tijd, ruimte en middelen beschikbaar moeten zijn om de individuele
mogelijkheden van het kind maximaal te kunnen ontwikkelen.
4. We streven naar orde en regelmaat binnen het onderwijs op onze school om
optimale voorwaarden voor leren en vormen te scheppen.
5. Wij willen onze leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs, zodat zij
de opleiding kunnen volgen die bij hen past om als volwaardig burger te
kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.
Basisondersteuning
Beschrijving
Standaard 1: Leerlingen ontwikkelen zich op onze school in een
veilige omgeving.
Indicatoren:
1. Wij gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen.
2. Onze leerlingen voelen zich veilig op school.
3. Wij zorgen voor respectvolle omgangsvormen in de school.
4. Wij hanteren regels voor veiligheid en omgangsvormen.
5. Wij hebben inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen.
6. Wij hebben zicht op de incidenten die zich voordoen.
7. Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van
incidenten.
Standaard 2: Wij werken met methoden en aanpakken die afgestemd
zijn op verschillen tussen leerlingen.
Indicatoren:
1. Wij hebben extra (orthodidactische) materialen.
2. Wij bieden extra leerstof aan voor kinderen met een taalachterstand.
3. Wij stemmen de leerstof af op verschillen tussen de leerlingen.
4. Wij stemmen de werkvormen af.
5. Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen.
6. Wij geven leerlingen extra en directe feedback.
7. Wij stemmen de instructie af op verschillen tussen de leerlingen.
8. Wij stemmen de verwerking af op verschillen tussen de leerlingen.
Standaard 3: De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van
leerlingen.
Indicatoren:
1. Wij hebben normen voor welke resultaten wij willen bereiken (ten
minste voor rekenen en Nederlandse taal).
2. Onze normen bevatten de referentieniveaus taal en rekenen.
3. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem met
genormeerde instrumenten en procedures.
4. Ten minste 2 maal per jaar analyseren wij de resultaten op school-,
groeps-, en individueel niveau.
5. Wij volgen en analyseren systematisch de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen.
6. Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen onderwijsondersteuning
nodig hebben.
Standaard 4: Wij werken opbrengst- en handelingsgericht aan het
uitvoeren van de onderwijsondersteuning.
Indicatoren:
1. Wij passen zo nodig de groepsplannen twee maal per jaar aan op
basis van de toetsgegevens.
2. Wij passen de ontwikkelingsperspectieven tenminste twee maal per
jaar aan op basis van de toetsgegevens.
3. Wij voeren de onderwijsondersteuning volgens plan uit.
4. Wij evalueren regelmatig de effecten van de onderwijsondersteuning
(wat de ondersteuning heeft opgeleverd voor de ontwikkeling van
leerlingen).
Standaard 5: Voor alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven is
een ambitieus ontwikkelingsperspectief opgesteld.
Indicatoren:
1. Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een vaste structuur
volgens een format van het bestuur.
2. Onze ontwikkelingsperspectieven maken deel uit van het leerling
dossier.
3. Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een integraal karakter
(één-kind-één-plan).
4. Onze ontwikkelingsperspectieven zijn leidend voor het personeel en
eventuele externe begeleiders.
5. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten een omschrijving v an het
eind- en ontwikkelingsperspectief van de leerling.
6. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten in elk geval tussen- en
einddoelen.
7. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten doelen die gekoppeld zijn
aan de referentieniveaus van taal en rekenen.
8. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten de inzet van middelen en
extra menskracht.
9. Onze ontwikkelingsperspectieven zijn handelingsgericht opgesteld.
10. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten evaluatiemomenten.
Standaard 6: Wij hebben een adequate leerlingenondersteuning.
Indicatoren:
1. Wij hebben een duidelijke visie op leerlingenondersteuning.
2. Onze visie hebben wij vastgelegd.
3. Deze visie wordt gedragen door het hele team.
4. We weten wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn.
5. Wij hebben vastgelegd wat een leerling met extra
onderwijsbehoeften is.
6. Wij hebben inzicht in de fysieke gezondheid van onze kinderen.
7. Onze interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd.
8. Wij zetten ondersteuningsmiddelen gericht in.
Standaard 7: Onze school gaat jaarlijks de effecten na van de
ondersteuning en past zo nodig het beleid aan.
Indicatoren:
1. Wij evalueren jaarlijks de leerling ondersteuning.
2. Wij evalueren de resultaten van de leerlingen.
3. Wij evalueren het onderwijsleerproces.
4. Wij trekken consequenties uit de opbrengsten van de evaluatie
(verbeterplan, ontwikkelagenda).
5. Wij borgen de kwaliteit van het onderwijsleerproces.
6. Wij werken continu aan het verbeteren van het lesgeven.
7. Wij gaan jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet.
8. Wij verantwoorden ons aan ouders en bestuur.
Standaard 8: Wij zijn deskundig en werken in een professionele
cultuur.
Indicatoren:
1. Wij zijn deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra
onderwijsbehoeften.
2. Wij beschikken over didactische competenties (bv.
Gedifferentieerd werken).
3. Wij beschikken over pedagogische competenties (bv. Omgaan
met respect, omgangsregels handhaven).
4. Wij beschikken over organisatorische competenties (bv. Goed
klassenmanagement).
5. Wij werken continu aan het vergroten van deskundigheid.
6. Wij staan open voor reflectie en ondersteuning.
7. Wij werken aan onze handelingsgerichte vaardigheden.
8. Wij hebben de mogelijkheid in teamverband te leren.
9. Wij nemen deel aan lerende netwerken over de leerling
ondersteuning.
Standaard 9: Wij betrekken ouders en leerlingen nauw bij de school
en de ondersteuning.
Indicatoren:
1. Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders (en/of
leerlingen).
2. Wij bevragen ouders (idem) over hun wensen en verwachtingen.
3. Wij bevragen ouders over hun ervaringen met thuis.
4. Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind.
5. Bij leerling: wij informeren leerlingen over hun ontwikkeling.
6. Wij doen dat tijdig en regelmatig.
7. Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van plannen
voor hun kind.
8. Bij leerling bij hun plan.
9. Wij maken afspraken met ouders over de begeleiding en wie
waarvoor verantwoordelijk is.
10. Wij bespreken met ouders het ontwikkelingsperspectief.
11. Wij betrekken ouders bij de warme overdracht naar een volgende
groep.
12. Wij voeren met ouders een overdrachtsgesprek bij aanmelding.
13. Wij houden met ouders en leerlingen een exitinterview.
14. Wij ondersteunen ouders en leerlingen bij de overgang naar een
andere school.
Standaard 10: Wij hebben een effectieve ondersteuningsstructuur
in de school.
Indicatoren:
1. Wij hebben een goed toegeruste interne begeleiding (IB).
2. De IB’er beschikt over voldoende tijd en middelen.
3. De IB’er is voldoende gekwalificeerd.
4. Taken op het gebied van onderwijsondersteuning zijn bij ons
duidelijk belegd.
5. De IB’er heeft een duidelijke taakomschrijving.
6. Coaching en begeleiding van leraren is onderdeel van de taak
van de IB’er.
7. Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het
terrein van de leerling ondersteuning zijn duidelijk en transparant.
8. Leraren worden ondersteund bij de ontwikkelingsperspectieven.
9. Onze onderwijsondersteuning is goed georganiseerd in de
praktijk.
10. Wij kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp.
11. Bij ernstige problemen wordt er snel ingegrepen.
12. Wij weten waar wij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met
extra onderwijsbehoeften.
13. Onze onderwijsondersteuning is afgestemd op de
ondersteuningsstructuur van het bestuur, de deelregio en van het
samenwerkingsverband 23-05
Standaard 11: Wij hebben een goed functionerend intern
Ondersteuningsteam (IOT)
Indicatoren:
1. De taken van ons IOT zijn duidelijk.
2. Onze IB’er leidt het IOT in de school.
3. De taken van de IOT zijn vastgelegd.
4. Ons IOT bereidt de verwijzing naar een andere school voor.
5. Ons IOT ondersteunt ouders/leerlingen bij een verwijzing.
6. Ons IOT bereidt de bespreking van onze leerling bij de
toewijzing voor extra ondersteuning voor.
7. Ons IOT organiseert snelle hulp in de school.
8. Ons IOT is het informatieloket voor ouders/leerlingen.
Standaard 12: Wij dragen leerlingen zorgvuldig (warm) over.
Indicatoren:
1. Er is een warme overdracht van voorschoolse instellingen (of
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bij terugplaatsing) naar
onze school.
2. Wij organiseren warme overdracht met de voorschoolse instellingen
of de vorige school.
3. Het ontwikkelingsperspectief sluit aan bij de aanpak/het plan van de
voorschoolse instellingen of de vorige school.
4. Wij koppelen in het eerste jaar terug aan de voorschoolse
voorziening of de vorige school.
5. Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren.
6. Er is een warme overdracht van onze school naar het VO.
7. Wij organiseren warme overdracht bij de overgang naar een andere
school of voorziening.
8. Wij volgen onze leerlingen die de school hebben verlaten ten minste
gedurende één jaar.
Analyse
Naar aanleiding van de standaarden die zijn vastgelegd door het
samenwerkingsverband 2305PO, zijn wij als team gaan kijken hoe ver wij zijn met de
onderdelen waar wij aan moeten voldoen wat betreft de basisondersteuning. Hierin
hebben wij gebruik gemaakt van een beoordeling met de cijfers 1 tot en met 4.
1 = nog niet op orde.
2 = aan het opstarten.
3 = in ontwikkeling.
4 = goed op orde.
Daarnaast hebben wij natuurlijk te maken met een school in de opstartfase. Wij zijn
in september 2014 gestart met een groep 1-2 en een groep 3-4. Daarom zullen er
ook nog een aantal standaarden zijn waar wij nog niet mee in aanraking zijn
gekomen. Zaak is natuurlijk wel dat dit tijdig in ontwikkeling wordt meegenomen, om
te zorgen dat we dit op orde hebben als wij hieraan toe zijn.
Hierbij zijn wij tot de volgende conclusies gekomen wat betreft de 12 standaarden
van de basisondersteuning:
Standaard
1
2
3
4
5
6
In aanmerking voor verbetering
Hierbij zijn wij het als team eens dat
wij nog in de opstartfase zitten van de
onderdelen 1.2, 1.5 en 1.7. Het gaat
hierbij om de veiligheid van de
leerlingen en hoe we daar inzicht in
krijgen.
Wat betreft deze standaard zijn we
hier op de goede weg. Daarbij hebben
we als nieuwe school natuurlijk de
mogelijkheid om alle materialen nieuw
aan te schaffen. Wat nog wel in
opbouw is, zijn de materialen voor
extra ondersteuning, 2.1.
Bij deze standaard zijn wij goed op
weg en dit wordt dan ook door ons
team beoordeeld dat het in
ontwikkeling is.
Ook hierbij wordt door ons team
beoordeeld dat wij hierin in
ontwikkeling zijn. Dit betekent dat wij
op de goede weg zijn. Wij werken
volgens de vier fasen van het
handelingsgericht werken. Daarnaast
werken wij ook opbrengstgericht. Dit
betekent dat wij systematisch en
doelgericht werken om de
leerprestaties van onze leerlingen te
verhogen.
Ons leerlingenaantal ligt nu op 30 en
hebben wij nog niet te maken gehad
met een leerling die te maken heeft
met een OPP. Daarin hebben wij
vanuit het bestuur ook geen vast
format gekregen waar wij ons aan
moeten houden.
In de opstartfase van de school, is er
op het gebied van leerlingen
ondersteuning veel vastgelegd in de
theorie. Er is een zorgplan gemaakt en
leerkrachten worden ondersteund in
het schrijven van handelingsplannen,
groepsplannen en groepsoverzichten.
Deze worden ook viermaal per jaar
geëvalueerd. Praktisch zijn
ambitie
Het implementeren van de
methodiek Kanjertraining.
Opbouwen van extra
materialen die voor onze
leerlingen van toepassing
zijn.
Zaak is dat dit altijd in
ontwikkeling is en daarom is
het belangrijk om alert te
zijn op aanpassingen die er
gedaan moeten worden.
Het is belangrijk om te
monitoren dat de
theoretische keuzes die wij
gemaakt hebben ook te
vertalen naar de dagelijkse
lespraktijk.
Het ontwikkelen van een
werkbaar format van een
OPP voor een leerling die
bij ons onderwijs volgt.
Belangrijk is dat
leerkrachten ook goed op
de hoogte zijn van de
theorie wat betreft de
leerlingen ondersteuning.
Zo wordt er gezorgd voor
een koppeling tussen de
theorie en de praktijk.
7
8
9
10
11
leerkrachten op de hoogte van de visie
van onze school op dit gebied.
Dit wordt door het team als in
ontwikkeling beoordeeld. Wij zijn hierin
op de goede weg. Wel zijn wij nog niet
in aanraking geweest met een aantal
zaken, namelijk standaard 7.1 en 7.7.
Omdat wij een team zijn dat jong is en
de school in september gestart is,
moeten we nog starten, of zijn we in
de opstart van het ontwikkelen van
onze deskundigheid.
Ouders hebben een actieve rol bij ons
op school. Wij proberen voor ouders
altijd tijd te maken om hun zorgen met
ons te bespreken en daarbij
bespreken wij ook tijdig onze zorg met
hen. Nu is het zaak dat wij dit ook
meer met de leerlingen zelf gaan
doen. Omdat wij nu nog maken
hebben met leerlingen tot en met
groep 4, moet dit nog worden
opgepakt. Wij moeten standaard 9.5
en 9.6 nog opstarten.
Daarnaast zijn wij met standaard 9.13
nog niet in aanraking geweest.
Er is bij ons op school geïnvesteerd in
een interim Intern Begeleider die veel
ervaring heeft met het opzetten van
een effectieve ondersteuningsstructuur
in de school. Daardoor is er een goed
geraamte opgezet voor de zorg en
wordt dit nu dagelijks in de praktijk
gebracht door de Intern Begeleider die
haar heeft opgevolgd. Hierbij moet wel
benoemd worden dat er nog een
format ontwikkeld moet worden voor
een OPP, standaard 10.8.
Ons team is nog klein en op dit
moment bestaat het intern
Dit moet een structurele
aanpak blijven, zoals deze
tot nu toe ook is uitgevoerd.
Wij gaan volgend schooljaar
allemaal starten met een
deskundigheidsbevordering.
Belangrijk is dat er vooral
gekeken wordt naar de
ontwikkelingsgebieden die
bij ons op school veel aan
bod komen, namelijk
woordenschat en gedrag.
Er zal dan ook in de richting
van taalspecialist en
gedragsspecialist
deskundigheidsbevordering
worden gezocht.
Wij zullen volgend
schooljaar met leerlingen
vanaf groep 5 gesprekken
houden over hun
ontwikkeling en de
leerlingen actief betrekken
bij het vastleggen van
doelen en hoe deze te
bereiken.
Veel van de onderdelen die
in theorie goed vastliggen,
moeten zich bewijzen ook
te werken in de praktijk. Dit
is voor de komende tijd een
goed om te doen en ook bij
te schaven waar dit nodig
is. Daarnaast moet er
natuurlijk een werkbaar
format komen voor een
ontwikkelingsperspectief dat
bij ons op school werkbaar
is in de praktijk.
Zaak is om dit uit te
breiden, zodat er meerdere
12
ondersteuningsteam uit de Intern
Begeleider. Hierin moeten we dus nog
groeien. Dit wordt nu in samenwerking
gedaan met de trajectbegeleider die
op dat moment bij het
samenwerkingsverband zit waar wij
mee te maken hebben.
Omdat onze school langzaam aan
wordt opgebouwd (dit schooljaar een
groep 1-2 en een groep 3-4 en
volgend schooljaar komt daar een
groep 5-6 bij), zijn wij hier op school
nog niet mee in aanraking geweest.
teamleden zijn die hier een
aandeel in hebben.
Het is belangrijk om dit tijdig
te bespreken en te
ontwikkelen, zodat wij dit
tijdig hebben georganiseerd
en het kunnen inzetten
wanneer dit nodig is.
Specifieke kennis en kunde
Lees coördinator: Jessica Munnecom, leerkracht groep 1-2.
Extra ondersteuning
Binnen de school
Remedial Teaching: Aafje Meerbeek, Intern Begeleider.
Externe partners
Braams, specialisten in leerproblemen
Kinderfysiotherapie MOOR KIDS
Speelruimte kinderfysiotherapie en kinderhaptotherapeut
Logopedie, diverse praktijken.
Bibliotheek
Sportservice
Partnerschap
Ouders
Ouders spelen een grote rol bij ons op school. Wij zien dit als team als een
belangrijke samenwerking die je met ouders aangaat om een kind zich optimaal te
kunnen laten ontwikkelen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat er met ouders veel
communicatie is over ontwikkelingen in en rondom de school, maar ook wat betreft
de ontwikkeling van hun kind (eren), zowel op didactisch als pedagogisch niveau.
Daarin doen wij ook handreikingen naar ouders, door bijvoorbeeld ouderochtenden
te organiseren waar ouders tips krijgen over de opvoeding, maar ook hoe zij hun kind
kunnen begeleiden bij huiswerk.
Omdat de identiteit van onze school vaak een belangrijke keuze is voor ouders om
hun kind (eren) bij ons op school aan te melden, is dit ook een onderdeel dat terug
komt bij ouderbijeenkomsten en activiteiten. Om ons daar als team in te
ondersteunen, hebben wij ook input nodig van hen.
Dit alles zorgt voor een goede harmonie in geven en nemen en dit willen wij als
school ook structureel blijven doen.
In de wijk
Onze school staat in een multiculturele wijk waar een groot deel van onze leerlingen
vandaan komt. Wij hebben dan ook contacten met het wijkteam om ouders te kunnen
ondersteunen in extra zorg op vele gebieden. Daarnaast hebben wij contacten met
de bibliotheek om ouders te motiveren meer te lezen met hun kinderen. Zeker voor
onze leerlingen is dit belangrijk, omdat zij tweetalig worden opgevoed. Ook is
beweging belangrijk voor onze leerlingen en daarom is de samenwerking met
sportservice in onze wijk belangrijk om kinderen onder schooltijd, maar ook daarna
uit te dagen in hun beweging.
Naast het feit dat wij leerlingen uit de wijk hebben waar wij staan, heeft onze school
ook een streekfunctie. Leerlingen die buiten de wijk om hulp nodig hebben, of
gebruik willen maken van andere faciliteiten, zullen wij dan ook zo goed mogelijk
begeleiden om in hun eigen omgeving ook gebruik te maken van de voorzieningen.
Daarnaast is het wijkteam bereid om ons te begeleiden in deze zoektocht qua hulp
waar zij voor moeten worden benaderd.
Ambities
Specifieke kennis en kunde
Onze leerling populatie laat nu zien dat er een aantal punten zijn waar wij als team
graag onze specialisatie in willen behalen. Het gaat hierbij om taal en om gedrag.
Gedacht kan worden aan een aantal teamleden die zich specialiseren op het gebied
deze onderdelen. Zie daarvoor ook onze ambities in de basisondersteuning op dit
gebied.
Daarnaast willen wij ons als school onderscheiden in het aanbod van de vakken
natuur en techniek. Hiervoor zouden wij zowel theoretisch als praktisch met de
leerlingen aan de slag gaan. Dit zal bijvoorbeeld vorm krijgen in een moestuin bij de
school en onderzoek gericht onderwijs op het gebied van deze vakken.
Aantoonbare specifieke kenmerken van de school
Het is belangrijk om te zorgen dat de basis van de school goed is ontwikkelt, en
daarin zijn wij natuurlijk nog volop in ontwikkeling. Daarnaast zijn er ambities op de
lange termijn om de richting van een Integraal Kind Centrum op te gaan, waarbij
onderwijs en ondersteuning kan worden geboden aan kinderen van de 0 tot de 16
jaar.
De eerste stap die er gezet kan worden is voorschools taalonderwijs. Dit is vanuit ons
bestuur ook naar voren gebracht om te zorgen dat wij onze leerlingen al met meer
woordenschat kunnen laten starten op de basisschool.
Extra ondersteuning binnen de school
Taal en woordenschat zijn onderwerpen die steeds weer terugkomen bij de
onderdelen waar wij met onze leerlingen hard aan moeten werken. Wij zijn dan ook
op zoek naar een logopedist die bij ons op school tijdens schooltijd leerlingen kan
begeleiden op deze onderdelen en die gespecialiseerd is in NT2 problematiek.
Daarnaast willen wij contacten leggen met een partner voor het inrichten van
voorschools taalonderwijs, om te zorgen dat kinderen met een grotere
woordenschatbeheersing van de Nederlandse taal starten in het basisonderwijs.
Extra ondersteuning met externe partners
Op dit moment zijn er contacten gelegd met externe partners zoals de bibliotheek en
sportservice. Nu is het belangrijk om te zorgen dat er ook een actieve rol wordt
neergezet binnen de school van deze partijen, zodat dit voor zowel leerlingen als
ouders zichtbaar is.
Omdat onze ambitie is om de vakken natuur en techniek op een onderscheidende
manier aan te bieden aan de leerlingen is het belangrijk dat we daarin een geschikte
partner vinden die ons bij deze opzet kan begeleiden.
Om leerlingen voor en naschools begeleiding te kunnen geven, is het belangrijk om
ook contacten te leggen met naschoolse opvang, waarbij er gekeken kan worden
naar de onderdelen die wij als school belangrijk vinden om op te pakken.
Bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding en sportactiviteiten. Dit is echter een ambitie op de
lange termijn.
Download