Jaarverslag 2015 - Noorderlichtfonds

advertisement
Jaarverslag
2015
Stichting Het Noorderlicht
Noorderlichtfonds
… laat duizend lichtjes stralen …
1
Voorwoord
Het jaar 2015 was het tweede hele jaar voor het Noorderlichtfonds. Het bleef spannend.
Zouden er weer projecten worden aangemeld, wat voor projecten en voor welk bedrag?
De bedoeling van het fonds is een goede besteding voor de financiële erfenis van de
oorspronkelijke stichting Het Noorderlicht, een eindig en tijdelijk fonds.
Het recent onverwacht alsnog vrijkomen van een aanzienlijk legaat zette het bestuur ernstig aan het
denken over die eindigheid en tijdelijkheid.
Het komende jaar zal dan ook gekeken worden naar aanvullende alternatieven voor de besteding
van het fonds, met als doel een einddatum voor het fonds en de stichting in zicht te laten komen.
Uiteraard met de zorgvuldigheid die de stichting vanaf haar oprichting in 2004 heeft gekend..
Laetitia Schweitzer,
voorzitter
Inhoud
1 Stichting Het Noorderlicht en Het Noorderlichtfonds
3
2 Projecten
5
3 Zakelijke gegevens, Financiën en Jaarcijfers
6
4 Terugblik & vooruitblik
8
Bijlagen:
A
Bestuur en medewerkers
9
B
Nieuwsberichten: Nieuws Noorderlichtfonds 5
Nieuws Noorderlichtfonds 6
10
12
2
1
Stichting Het Noorderlicht en het Noorderlichtfonds
Achtergrond
Het Noorderlichtfonds is voortgekomen uit de erfenis van Het Noorderlicht – het vakantiehuis/
de herberg voor terminaal zieke mensen en hun naasten – dat helaas niet tot realisatie is kunnen
komen. De erfenis beslaat zowel het financiële vermogen als het gedachtengoed achter het
Noorderlicht: bijdragen aan kwaliteit van leven in de laatste levensfase op een manier die licht &
leven brengt. Daar in het beoogde vakantiehuis veel ruimte was ingeruimd voor kunst en cultuur
en daar een groot deel van het vermogen ook met hulp van kunst en cultuur bijeen is gebracht, was
het een passende stap om te zien of het vermogen ook weer langs deze lijn terug zou kunnen
vloeien. Zo werd het Noorderlichtfonds geboren.
Het Noorderlichtfonds
Het fonds is geen doel op zich, maar een manier om het bestaande vermogen te besteden
overeenkomstig het oorspronkelijke gedachtengoed en in de geest van alle eerdere donateurs.
Het fonds is “eindig”, maar wanneer het eindigt is open in de tijd. Het is afhankelijk van het aantal
en de aard van de aanvragen, van het beleid dat het bestuur voert t.a.v. goedkeuring van de
aanvragen en het is afhankelijk van de hoeveel tijd en energie die het beheren van dit fonds met
zich meebrengt. Voorlopig zijn de ervaringen positief.
Zo stond het in het jaarverslag van 2014.
Daar zijn intussen een paar kanttekeningen bij te plaatsen.
Ontwikkeling
Het fonds is “eindig”, maar wanneer het eindigt is open in de tijd. Het is afhankelijk van
1) het aantal en de aard van de aanvragen
2) van het beleid dat het bestuur voert t.a.v. goedkeuring van de aanvragen en het is afhankelijk van
3) de hoeveel tijd en energie die het beheren van dit fonds met zich meebrengt.
Ad 1)
Het aantal aanvragen in 2015 bedroeg 10; het is nagenoeg gelijk aan dat in 2014, dat waren er 11.
In 2015 zijn er 2 aanvragen komen te vervallen en zijn er 2 afgewezen,
wat het werkelijke aantal ondersteunde projecten op 6 brengt (2014 – 7).
Het zijn mooie projecten (zie verder in het verslag), overeenkomstig de doelstelling van het fonds.
Het ermee gepaard gaande toegekende totaalbedrag bedroeg in 2015: € 14.656,27 (2014 - € 13.460).
Ad 2)
Het beleid t.a.v. goedkeuring van de aanvragen voldeed goed en daarin is dan ook niets veranderd.
Ad 3)
Het beheer van het fonds met alles eromheen beslaat ongeveer een dag per week. Het kost echter
in toenemende mate energie, omdat alle activiteiten rond het bijhouden van de website, het
mailbestand, de nieuwsbrief, twitter, maar ook de overeenkomsten en termijn-betalingen t.b.v. de
projecten enz enz. slechts sporadisch plaatsvinden en de routine geleidelijk aan mindert wordt ….
Conclusie: het fonds ondersteunt mooie projecten, maar de opheffing van het fonds/ de stichting
laat zo nog lang op zich wachten terwijl het in toenemende mate energie vergt.
Er gaat gestreefd worden naar een einddatum van het fonds.
3
Beleid en beloningsbeleid
De beleidsbijstelling van vorig jaar blijft van kracht: een jaarlijks te reserveren bedrag voor zgn.
“laatste wens”-vakanties; een erfenis uit het verleden!
Aanvragen die de dood bespreekbaar helpen maken, blijven in aanmerking komen voor
ondersteuning. De begrippen kunst en cultuur zijn ruim; ook wij oordelen daar ruim in.
Wat betreft het beloningsbeleid: alleen de ICT-ondersteuner ontvangt een bescheiden maandelijkse
bijdrage; het bestuur en de adviesgroep werken op geheel vrijwillige basis met onkostenvergoeding.
Bestuur en besluitvorming
Het bestuur neemt het uiteindelijke besluit en de verantwoording m.b.t. een aanvraag.
Desgewenst kan zij advies vragen aan de drie vaste leden van de adviesgroep; zij hebben ervaring
in de palliatieve zorg. Ook wordt er soms advies gevraagd aan een externe deskundige.
Het bestuur bestaat uit:
Laetitia Schweitzer, voorzitter en initiatiefnemer van Stichting Het Noorderlicht
Diana Ruijzendaal, penningmeester en jurist, sinds het opstellen van de statuten in 2003 betrokken.
Pieter de Geus was tot 1 oktober 2015 bestuurslid en heeft zich om privé redenen terug getrokken.
Het bestuur mag statutair 1 jaar uit 2 leden bestaan, hetgeen betekent dat er uiterlijk 1 oktober een
derde bestuurslid moet worden benoemd.
PR
Hoewel er dit jaar een PR-flyer van het fonds is gemaakt, waarvan er 1000 zijn gedrukt en vele zijn
verspreid, is er van actieve PR nauwelijks sprake. Dat zou ook heel wat extra tijd en energie kosten.
Wel verscheen er 2 x per jaar de (digitale) nieuwsbrief, net als in alle voorafgaande jaren in het
voorjaar en in het najaar. Daarnaast is er een matig actief Twitter account met een nog steeds
groeiend aantal volgers (ca 200) en een passief LinkedIn account. De website wordt (regel)matig
bezocht, daar komen hele positieve reacties op, maar het aantal bezoekers is laag (gem 10 per dag).
De overeenkomst met de webmaster/ ICT ondersteuner is zeer waardevol en derhalve verlengd.
Reacties op het fonds
Een greep uit de reacties in 2015:
* Het helpt echt een gesprek op gang te brengen - Kaartspel van Betekenis
* Met en door ouderen, heel ontroerend en raak – Theater Lang zullen ze leven
* Het maakt lichtvoetig maar integer een taboe onderwerp bespreekbaar - Verhalen uit een hospice
Een greep uit de diverse reacties in 2013 en 2014
* Dankzij jullie initiële bijdrage, hebben andere fondsen ook ingestemd. – Theater Verloren
* Dankzij jullie constructieve samenwerking, lijkt deze wens mogelijk te worden – Suriname reis
* Elvis Presley is de grootste bron van troost in mijn moeilijke leven geweest - Graceland
* Bedankt voor jullie Tweet, nu komt er nog meer aandacht – Gezin in nood
* Er is geen ander fonds voor dit soort projecten, nu wordt het mogelijk!- Inspiratiestenen
* Geïnspireerd door de mogelijkheid, hierbij een nieuwe aanvraag – Before I die I want to Wall
* Dit was een van de meest ontroerende muziekoptredens – Diva Dichtbij
* De betekenis van muziek in de laatste levensfase wordt nu besproken – Openhartig
* Bij gezond ouder worden horen ook kunst en cultuur – Healthy Aging
* Wat mooi dat jullie nu iets op dit gebied mogelijk maken – een vroegere donateur
* Geweldig dat er nu ook aandacht komt voor Kunst en Cultuur in de laatste levensfase – idem
* Als het fonds niet loopt, kunnen jullie het geld altijd nog aan een ander goed doel geven - idem
* Dit past helemaal bij de oorspronkelijke gedachte achter het Noorderlicht, succes! – idem
4
2
Projecten
Totaal overzicht
In 2015 zijn er in totaal 10 verzoeken om financiële ondersteuning geweest.
9 projecten hebben een concrete aanvraag ingediend; bij een “laatste wens” reis verzoek is het
niet tot een concrete aanvraag gekomen. Van de 9 aanvragen zijn er 7 goedgekeurd, waarvan er
1 door de betrokken kunstenaars is ingetrokken en derhalve is komen te vervallen.
De afgekeurde projecten betreffen een congres en een dubieuze “mantelzorg”-aanvraag.
De 6 ondersteunde projecten betreffen
* 3 projecten direct op het gebied van kunst en cultuur: tentoonstelling, fair en theater
* 3 projecten rond de dood bespreekbaar maken: 2 kaartspelen en een boekje
De goedgekeurde projecten
Kunst en cultuur
* Tentoonstelling Verlies & Verlangen – bijdrage aan een workshop met “troost-zakdoekjes”
* 1001 Lichtjes Fair rondom Verlies – bijdrage aan podium voor 3 kunstenaars
* Theatergroep Bint – interactief toneel in verzorgingshuizen
Op creatieve/ innovatieve wijze de dood bespreekbaar maken
* Kaartspel van Betekenis – maakt met kunstzinnige kaarten “afscheid & verlies” bespreekbaar
* Gasthuis Groningen – Boekje: Verhalen uit een hospice –geschikt voor een breed publiek
* Gesprekskaarten – Oog in Oog; in vroegtijdig stadium wensen delen over het einde.
De projecten hebben allemaal een eigen pagina op de website www.noorderlichtfonds.nl
Evaluatie en conclusie
Kwaliteit en kwantiteit
Er is 1 organisatie met inmiddels 4 aanvragen (1 goedgekeurd in 2014, 2 in 2015, 1 afgewezen).
Dat riep de vraag op: mag 1 organisatie meerdere aanvragen indienen? Ja, dat mag! Per aanvraag
wordt bekeken of het binnen de criteria valt en uiteraard wordt dan meegewogen of de eerdere
aanvragen succesvol zijn uitgevoerd en daadwerkelijk bijdragen aan het gestelde doel.
Wat betreft de impact van projecten: het feit dat de eerste lichting van 100 sets van de Praatstenen
(voorheen Inspiratiestenen) direct was uitverkocht, geeft wel de belangstelling ervoor aan.
De Praatstenen waren genomineerd voor de Impact Prijs van VU Medisch Centrum
En het Theater “Lang zullen ze leven” heeft de Afscheidsprijs van Yarden gewonnen!
De gesprekskaarten hebben een groot landelijk bereik. Van de boekjes met verhalen uit het hospice
zijn er 1000 gedrukt. Naar de tentoonstelling kwamen ca 300 mensen; naar de fair ca 1500.
Conclusie.
Er worden – mede met hulp van het fonds – mooie projecten mogelijk gemaakt.
Het zijn ook zeker projecten van kunstzinnige, culturele en innovatieve aard.
De projecten die “de dood bespreekbaar” maken nemen de overhand nemen, ook het
theaterproject valt daar mede onder te scharen.
Maar om voor uiteindelijk 6 projecten, waarvan 2 bij dezelfde organisatie, met een totaal waarde
van nog geen € 15.000,- een hele organisatie opgetuigd te houden ?
5
3
Zakelijke gegevens en Financiën
Zakelijke gegevens
De stichting heeft de ANBI status en het bij behorende RSIN nummer is 813171593.
Het IBANnr van de bankrekening is NL37 INGB 0004 411884.
De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 04072699, maar sinds
2013 niet meer als onderneming.
Tussen 2004 en 2012 was er een mooi vermogen ingezameld ten behoeve van de herberg. Al het
geleende geld (de participaties) is reeds in 2013 terugbetaald aan de diverse participanten; de
gegevens hierover liggen bij notaris Velema in Roden. Het resterende vermogen blijft geheel in
overeenstemming met het statutaire doel van de stichting gaan naar “bijdragen aan kwaliteit van
leven in de laatste levensfase”. Met de opzet van het Noorderlichtfonds menen we dat we een
verantwoorde en transparante en zorgvuldige besteding van dit vermogen nakomen.
De huidige opzet streeft naar een besteding van het vermogen, niet naar uitbreiding.
Dit betekent dat er niet meer actief aan fondswerving wordt gedaan.
Wel is er (geringe) rente over het vermogen.
De kosten voor de website en ICT ondersteuning vorming de grootste kostenpost.
Wanneer het fonds is uitgeput wordt de stichting opgeheven.
Het startsaldo (eind 2013) van het fonds bedraagt (afgerond) ruim € 160.000.
Het bovenstaande is grotendeels overgenomen uit het jaarverslag van 2014.
Recent heeft Stichting Het Noorderlicht bericht ontvangen dat er een legaat van € 25.000,- is
nagelaten; dit bedrag zal waarschijnlijk medio 2016 worden uitgekeerd aan de stichting.
Financiën
Er is in 2015 € 14.656 toekend aan 6 nieuwe projecten.
Er is in 2015 € 11.986 uitbetaald; dit omvatte ook nog al in 2014 goedgekeurde projecten.
Op basis van de rekening courant en de spaarrekeningen is door Gerard Krijnsen, oud voorzitter
van de stichting, onderstaande jaarrekening en balans opgemaakt. Na uitbetaling van alle aangegane
overeenkomsten is er nog circa € 140.000 in kas. Plus het vrijgekomen legaat van € 25.000,-
6
7
4
Terugblik & vooruitblik
2015 was wederom een rustig jaar; qua aanvragen vergelijkbaar met 2014.
Het fonds “loopt”, bescheiden maar wel in overeenstemming met de doelstelling van het fonds.
De samenwerking met het bestuur en de adviesgroep verloopt buitengewoon soepel.
Het aandachtspunt uit 2014 blijft niet alleen staan, maar is urgenter geworden:
de verhouding tussen al het werk om het fonds zorgvuldig te beheren èn de tijd/ energie die het
bestuur eraan wil besteden. Die verhouding is nu aan het kantelen. Het bestuur wil haar energie
geleidelijk aan meer op andere zaken gaan richten en het werk voor het fonds gaan afbouwen.
Dat zegt niets over de waardevolheid van de projecten of het succes van het fonds. Een dergelijk
(pioniers) fonds dat aandacht besteedt aan de waarde van kunst & cultuur in laatste levensfase is
zondermeer waardevol. Maar voor het huidige bestuur is het fonds geen doel op zich, maar een
middel om het vermogen te besteden dat in het verleden is verzameld t.b.v. het vakantiehuis/ de
herberg, op een manier die past bij de doelstelling van de stichting en de donateurs.
Deze overweging betekent heel concreet dat er in 2016 naar mogelijkheden gekeken gaat worden
om het fonds over te dragen of om het fonds (de erfenis van de stichting) “op” te maken,
uiteraard overeenkomstig de oorspronkelijke doelstelling van de stichting:
bijdragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase.
Indien die mogelijkheden worden gevonden, wordt de stichting opgeheven.
Intussen blijft het ook een bijzondere uitdaging om op deze manier mooie projecten te mogen
ondersteunen die licht en verlichting bieden rond de laatste levensdagen.
…………………………
Laetitia Schweitzer
voorzitter
……………………………
Diana Ruijzendaal
penningmeester
8
Bijlage A
Bestuur en medewerkers.
Het bestuur bestaat uit:
Laetitia Schweitzer, voorzitter en initiatiefnemer van Stichting Het Noorderlicht
Diana Ruijzendaal, penningmeester en jurist, sinds het begin betrokken bij het Noorderlicht.
Tot: 1 - 10 – 2015 Pieter de Geus
Webmaster en ICT-medewerker is Mathijs Smits.
De financiële balans en jaarrekening zijn opgemaakt door Gerard Krijnsen, oud voorzitter.
Leden van de adviesgroep (met een achtergrond in de palliatieve zorg) zijn:
Tineke Smid
Sjoerdtje Pentermann
Sjaak Verster
Lonneke Willems
9
Bijlage B – Nieuwsbrieven voorjaar en najaar 2015
Nieuws Noorderlichtfonds 5 – Voorjaar 2015
Het Noorderlichtfonds is een fonds voor projecten die licht, leven, kleur, schoonheid, ontroering of
troost willen bieden in de laatste levensfase. Of voor projecten die d.m.v. kunst & cultuur de dood
bespreekbaar maken en het taboe eromheen verder helpen doorbreken. Met als doel dat mensen
menswaardig en op hun eigen manier afscheid kunnen nemen van hun leven en van de mensen om
hen heen. Mooi als het leven nog ten volle kan worden ervaren. Met een lach en een traan, met
acceptatie voor hoe het leven is gelopen, misschien alleen maar niet in eenzaamheid.
"We kunnen geen dagen toevoegen aan het leven,
wel leven aan de dagen. "
Projecten
Ter inspiratie hieronder iets over de laatste projecten. Op de website hebben ze allemaal een eigen
pagina met allerlei aanvullende informatie.
Before I die I want to …. Wall
Een muur waarop je schrijft wat je nog graag zou willen voor je dood gaat, van zeilen tot wereldvrede
en ‘leren lief te hebben’. Een muur die uitnodigt tot bezinning en gesprekken over de dood. Bureau
MORBidee heeft een mobiele muur laten maken die op congressen en beurzen staat, maar ook naar
scholen kan voor bv. maatschappijlessen.
Foto wall in actie
Gezin-in-Nood
Een terminaal zieke mevrouw wil zo graag nog met haar kinderen haar man en hun vader bezoeken die
in een Aziatisch land om politieke redenen in de gevangenis zit.
Iemand uit haar omgeving startte een benefietactie om dit mogelijk te maken. Veel mensen steunden
dit initiatief … en zo werd het mogelijk!
Foto concert
Verlies & Verlangen - Tentoonstelling
Dit thema werd door 12 kunstenaressen vorm gegeven op een tentoonstelling in Roden.
Prachtige schilderijen, beelden en wandkleden in allerlei technieken gaven hieraan vorm.
Een mijmerconcert en een “borduur-troost-zakdoekjes” workshop maakten het af.
Foto expositie
1001 Lichtjes – De kunst van het afscheid
1001 lichtjes is een online platform voor eigentijdse, bijzondere producten of diensten rondom troost,
afscheid, rouw en herinneren. Op 7 juni wordt de Metaal Kathedraal in De Meern omgetoverd tot een
sprookjesachtige fair waar vraag en aanbod samen komen. Gratis toegang. Voor meer informatie
http://1001lichtjes-fair2015.blogspot.nl/
10
Praatstenen
Praatstenen zijn een soort “dobbelstenen” waarmee men op een eenvoudige en luchtige manier tot
een gesprek rond het levenseinde kan komen. De symbolische voorstellingen op de setjes van vier
stenen nodigen uit tot vragen en vertellen. De verwachting is dat de stenen van de zomer klaar zijn,
voor een laagdrempelige prijs, bij Bureau MORBidee.
Theaterstuk Verloren
Aangrijpend theater over keuzes die mensen maakten in de Tweede Wereldoorlog. Op 1, 2 en 3 mei in
de gemeente Noordenveld. Zie facebook.com/theaterstukverloren
Foto repetitie
Diva Dichtbij
In februari gaf Diva Dichtbij een ontroerend optreden in het hospice Anemoon in Leerdam.
Foto optreden
“Sterf niet voor je dood gaat”
En verder:
Complementaire zorg
Wat biedt je wel of niet aan in de laatste levensfase? Actief of alleen op verzoek? De laatste Antenne –
blad voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg – besteedde hier aandacht aan.
Uit een citaat over Hospice Dignitas in Hoorn: “ … Regelmatig wordt er live muziek gemaakt door
vrijwilligers in de bezinningsruimte of hal; piano, harp, lier, zang, trekzak en viool. Soms ontvangt
iemand een ‘privé concertje’ op de kamer. ….”.
Kent u ook een mooi initiatief op het gebied van kunst & cultuur in de laatste levensfase, laat het ons
weten, dan besteden wij er – in overleg - aandacht aan.
Jaarverslag 2014
Het Noorderlichtfonds is een weg bereidend fonds, ook bij kunst & cultuur in de laatste levensfase
gaat het om pionierswerk, zo blijkt. Het maakt mooie projecten mogelijk die anders moeilijk of niet van
de grond zouden komen en daar zijn we trots op. We blijven dan ook – voorlopig - de huidige koers
volgen. Het Jaarverslag 2014 staat op de website, met de jaarcijfers.
Wilt u zelf een aanvraag indienen bij het Noorderlichtfonds?
Dat kan! Het moet altijd gaan om een project dat d.m.v. kunst en cultuur
op directe of indirecte wijze bijdraagt aan kwaliteit van leven in de laatste levensfase.
Met name creatieve ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn welkom een aanvraag in te
dienen. De criteria, voorwaarden en spelregels staan op de website www.noorderlichtfonds.nl .
Ook kunt u overleggen door per e-mail contact op te nemen [email protected] .
“Laat 1000 lichtjes stralen”
Volg ons op Twitter! Twitter.com/HetNoorderlicht
11
Nieuws Noorderlichtfonds 6 – Najaar 2015
Het Noorderlichtfonds ondersteunt projecten die licht, leven, kleur, schoonheid, ontroering of troost
bieden in de laatste levensfase. En projecten die de dood bespreekbaar maken en het taboe eromheen
verder helpen doorbreken. Dit door middel van kunst en/of cultuur in brede zin. Doel is dat mensen op
hun eigen manier en menswaardig hun leven kunnen afronden. Misschien kan het leven nog ten volle
worden ervaren, met een lach en een traan, en met acceptatie voor hoe het zoal gelopen is.
"We kunnen geen dagen toevoegen aan het leven,
wel leven aan de dagen. "
Goedgekeurde nieuwe projecten
Ter inspiratie hieronder de laatste goedgekeurde projecten. Op de website www.noorderlichtfonds.nl
staan álle projecten met uitgebreide informatie.
Kaartjes van Betekenis
Dit is een set van 50 kaartjes met vragen die raken, die tot nadenken stemmen, die van betekenis zijn
… omdat ze gaan over wat belangrijk is in je leven. Ze gaan over verlies, afscheid, over het einde. Ze
helpen op een speelse manier in gesprek te komen met elkaar. De kaartjes zijn mooi en uitnodigend
vormgegeven. Het “spel” is ontwikkeld door Bureau MORBidee en voor € 11,95 te bestellen via
www.gamesthatmatter.nl .
Lang zullen ze leven
Dit is de titel van een theaterproject over de dood, door Theatergroep Bint uit Rosmalen. De eigen
ervaringen en talenten van de ouderen, die ook zelf mee doen, vormen het uitgangspunt. Hoe gaan jij
en je omgeving om met de dood? Welke vragen heb je? Het resultaat is een herkenbare, ontroerende
en humoristische voorstelling. TG Bint wil in 2016 nog 4 voorstellingen maken. Zorginstellingen kunnen
zich hiervoor aanmelden. Het project is genomineerd voor de Yarden – Afscheidsprijs!
Foto flyer
Verhalen uit een hospice
Dit vlot en integer geschreven boekje met 32 korte verhalen geeft een inkijkje in het wel en wee van
een hospice. Maar ook voor een breder publiek maakt het de dood bespreekbaar. Het laat zien hoe
mensen hun eigenwaarde en respect kunnen behouden onder uiteenlopende, verdrietige en soms
zelfs komische omstandigheden.
Het is geschreven door Willemien Lenstra, vrijwilligster in Hospice Gasthuis Groningen en bij haar te
bestellen voor € 7,50 (incl. verzendkosten) via [email protected]
12
Voor Altijd Verbonden
Een interactief kunstwerk dat rond Allerzielen mensen wil verbinden met hun overleden dierbaren.
Door hun namen te noemen, te zingen, te versterken en te laten opgaan in een namenwolk. Een
indringend afscheidsritueel , dat dit najaar op 3 locaties uitgevoerd zou worden. Helaas is het voor dit
jaar komen te vervallen, wellicht volgend jaar!
“Sterf niet voor je dood gaat”
Aanvullingen bij eerdere projecten
Before I die - Wall
Tot onze verrassing stond er in het voorjaar tijdelijk een grote ”Muur” midden in het Sarphatipark in
Amsterdam; zie dit inspirerende youtube filmpje.
Het was boeiend om te zien hoe mensen er gebruik van maakten, erom heen liepen, de teksten lazen,
zelf iets schreven … De wat kleinere mobiele muur kan ingezet worden op scholen, congressen,
beurzen enz. Overleg met Bureau MORBidee over mogelijkheden.
Openhartig: liederen bij vreugde en verdriet
Een muzikaal programma, bij iemand thuis of in een hospice. Zangeres en psycholoog Janneke heeft 2
– gratis – optredens in de aanbieding voor mensen die – eventueel met hun dierbaren – herinneringen
aan het leven willen ophalen en delen. Samen met u stelt ze graag een passend repertoire samen,
tegen enkel haar reiskosten. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met [email protected]
o.v.v. het Noorderlichtfonds.
Praatstenen
De stenen die op een speelse manier helpen bij gesprekken over afscheid en verlies, blijken een groot
succes! Ze zijn zelfs genomineerd voor de Impact-prijs Palliatieve Zorg van het VUmc. De eerste 100
promotie-setjes zijn uitverkocht, gekocht door geestelijk verzorgers, rouwbegeleiders, docenten
levensbeschouwing enz. Ze kosten nu € 19,95 en zijn te bestellen via www.gamesthatmatter.nl .
En verder
Overeenkomst - Eigendomsrecht van projecten
Bij elk project wordt een overeenkomst gesloten. Eén van de voorwaarden roept vaak vragen op, iets
wat we toejuichen omdat het een belangrijk, principieel punt is voor het Noorderlichtfonds. Het gaat
13
om de voorwaarde “afzien van eigendomsrecht op het project – intellectueel, kunstzinnig of
anderszins”. Enerzijds willen we geen gekissebis tussen kunstenaars over “wiens idee” iets was, maar
belangrijker is het uitgangspunt dat we anderen willen inspireren met deze voorbeeld-projecten.
Ontwerp nog meer spelen die de dood bespreekbaar maken, laat in elk verzorgingshuis theater-overde-dood plaatsvinden mét bewoners, schrijf 100 verhalen over hoe het is in een hospice, zing de
sterren van de hemel aan alle ziekbedden (voor zover de zieke dat wil ).
Laat je inspireren
-
“Laat 1000 lichtjes laten stralen”
Wilt u zelf een projectaanvraag indienen?
Dat kan! Het moet altijd gaan om een project dat
* bijdraagt aan kwaliteit van leven in de laatste levensfase
* d.m.v. kunst en/of cultuur – in brede zin.
Met name creatieve ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indien.
Bekijk tevoren de criteria op de website of overleg per mail.
In memoriam
Eind september is onverwacht Jaap Verkerk overleden. Jaap – oud burgemeester van de gemeente
Noordenveld - zat in het Comité van Aanbeveling van de Stichting. Wanneer er een “representatieve“
actie op stapel stond, konden we altijd een beroep op hem doen. Wij wensen de familie heel veel
sterkte met dit grote verlies.
Marinus van den Berg – pastor in Rotterdam – zat ook in het Comité van Aanbeveling en omschreef
onlangs de projecten van het Noorderlichtfonds als volgt: “korte flexibele vakantie-ervaringen op
wisselende locaties.” Een mooi gevonden omschrijving voor de verschillende projecten die her en der
lichtjes laten stralen, verwijzend naar het oorspronkelijke doel van Het Noorderlicht. We gaan rustig zo
door!
Mooie herfst en vriendelijke groet,
Laetitia Schweitzer en Diana Ruijzendaal
Volg ons op twitter! Twitter.com/HetNoorderlicht
14
Download