PowerPoint-presentatie - Vereniging voor Pensioenrecht

advertisement
Consolidatie van
verplichtgestelde
bedrijfspensioenfondsen
Voorstel tijdelijke ringfencing
bpf-en
Emile Soetendal
Vereniging voor Pensioenrecht
21 juni 2017
2
Consolidatietrend pensioenfondsen

Consolidatie/schaalvergroting van pensioenfondsen is een trend (die zich
blijft voortzetten).

Het aantal pensioenfondsen neemt voortdurend af. De afgelopen jaren
liquideren per jaar 30-40 fondsen. M.n. ondernemingspensioenfondsen
(opf-en).

De meeste fondsen gaan naar een verzekeraar.

Het meeste vermogen gaat naar bedrijfstakpensioenfondsen (bpf-en).

Op dit moment zijn er 272 onder toezicht staande pensioenfondsen
(Bron DNB)
3
Continuïteitsvraagstuk pensioenfondsen

Bestuursdruk

Complexiteit / strenger wordende wet- en regelgeving

Afnemend draagvlak (vergrijzing/ontgroening)

Stijgende kosten

…..
Het gaat veelal om een combinatie van factoren.
 Verschillende oplossingen denkbaar (zoals APF, PPI, BPF, verzekeraar)
 Tijdelijke ringfencing bij fuserende verplichtgestelde
bedrijfstakpensioenfondsen ook een oplossing?
4
Blik op samengaan
Wat houdt het voorstel voor tijdelijke ringfencing verplichtgestelde bpf-en in?
5
Mogelijkheden fusie verplichtgestelde bpf-en
Fusie alleen mogelijk bij “evenwichtige belangenafweging”

In de praktijk gelijkschakeling dekkingsgraad

Nu problematisch door lage dekkingsgraad.
Voorbeeld:
PF A heeft dekkingsgraad 100
PF B heeft dekkingsgraad 120
Een fusie kan alleen als pensioen van deelnemers van PF A worden
verlaagd.
6
Fusie Bpf-en met ringfencing
Oplossing waarnaar wordt gezocht:
 Tijdelijk mogelijk maken van gefuseerd bpf met gescheiden vermogens
(“ringfencing”), maar alleen onder een aantal voorwaarden.
Bronnen:

Contourenbrief Staatssecretaris SZW aan Tweede Kamer (inclusief voorwaarden)
(22/12/2016)

Brief Staatssecretaris van SZW aan Tweede Kamer (uitgangspunten)
(07/04/2017)

Wetsvoorstel?
7
TK-brief van 7 april 2016
De staatssecretaris geeft aan welke belangen een rol spelen bij
voorstel voor tijdelijke ringfencing:
 Bescherming van deelnemers
 Juridische houdbaarheid verplichtstelling
 Zoveel mogelijk beperken van verstoringen van de huidige
marktverhoudingen
 Uitvoerbaarheid
8
Voorwaarde 1: Fusieplan

Motivatie (sociale partners) fusie, hoe “naar elkaar toegroeien” en
evenwichtige belangenafweging

Haalbaarheid fusieplan

Beheerste en integere bedrijfsvoering fusiefonds (beleggingen, bestuur,
administratie, risico-analyse)

“Unwinding plan” bij niet doorgaan fusie
 Andere rol DNB (fusies): nu voorafgaande formele beoordeling.
 Nadere verankering wettelijke bevoegdheden DNB bij fusie
pensioenfondsen?
9
Voorwaarde 2: Tijdelijk (a)

“Om effecten op de juridische houdbaarheid van de
verplichtstelling te beperken moet er sprake zijn van een tijdelijke
situatie”.

“Onderlinge financiële solidariteit mag alleen tijdelijk worden
onderbroken”

Elke Bpf-kring heeft tijdelijk een eigen afgescheiden vermogen.

Binnen 5 jaar toewerken naar een gelijke dekkingsgraad (MVEV). Na 5 jaar:
fusiefonds met 1 financieel geheel (zonder afgescheiden vermogens)
10
Voorwaarde 2: Tijdelijk (b)

Stel fusiefonds lukt niet binnen 5 jaar (er is nog altijd sprake van een verschil in
dekkingsgraad), dan:
 Eénmalige verlenging met 1 jaar (toestemming DNB), of
 Na extra 2 jaar afgescheiden vermogens alsnog splitsing in afzonderlijke
fondsen.

Wat zijn de complicaties van deze constructie?
 Hoe groei je naar elkaar toe?
 Terugdraaien ringfencing? Belang deelnemers?
11
Voorwaarde 3: Max. aantal

“Beperking van complexiteit”

“Beperking markteffecten”

Maximum gesteld op 3 verplichtgestelde bpf-en die tijdelijk gescheiden
vermogens mogen aanhouden

Evaluatie
12
Voorwaarde 4: Duidelijke samenhang

“Duidelijke samenhang tussen bpf-en nodig voor handhaving
verplichtstelling”

“Extra juridische risico’s voor de solidariteit”

Motivatievereiste van toepassing. Samenhang bij fusie expliciteren, ook
in relatie tot adviesrecht verantwoordingsorgaan en instemmingsrecht
belanghebbendenorgaan.
 Wanneer is sprake van duidelijke samenhang?
13
Voorwaarde 5: beperking vrijwillige aansluiting
 “Beperking van marktverstoring”

Beperking van vrijwillige aansluitingen in afwijking van het bestaande
juridische kader
 De statutaire werkingssfeer van fusiefonds mag niet meer omvatten
dan de oorspronkelijke statutaire werkingssferen van de gefuseerde
bpf-en.
 Vrijwillige aansluitingen van een werkgever bij een fusiefonds
“worden getoetst op het niveau van de individuele werkgever”. Deze
toetsing vindt plaats “tijdens” en “na” de fusie. Wat betekent dit
precies?

Extern onderzoek naar vrijwillige aansluitingen (economisch en juridisch)
14
Voorwaarde 6: Fusievermogen

“Gezamenlijke kosten moeten worden voldaan”.

“Voorkomen dat vorderingen ten behoeve van
pensioenvermogens van deelnemers van een collectiviteitskring
kunnen worden verhaald op de pensioenvermogens van
deelnemers van de andere collectiviteitskring”

Er is sprake van een fusievermogen (excassokostenvoorziening)

Maatwerk - volgens contourenbrief - mogelijk. Hoe is nu niet duidelijk.

De hoogte van het fusievermogen is gelijk aan de hoogte van het
weerstandsvermogen Apf.
15
Andere voorwaarden

Geen verdere afscheiding pensioenvermogens

Goedenrechtelijke scheiding vermogens: externe juridische scheiding
van vermogens. Derden, waaronder mogelijke schuldeisers, kunnen
alleen vorderingen verhalen t.o.v. afgescheiden vermogens waarop de
vordering rust

Rangregeling: deelnemers zijn preferente schuldeisers.
16
Wetgevingsproces

Wetsvoorstel en algemene maatregel van bestuur in voorbereiding.

Wetsvoorstel voor zomerreces naar TK?

Beoogde datum van inwerkingtreding 1-1-2018 Haalbaar?
17
Vragen?
Download