Statuten - Updb Dammen

advertisement
STATUTEN VAN DE UTRECHTSE PROVINCIALE
DAMBOND
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Utrechtse Provinciale Dambond, ook aan
te duiden als UPDB. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
DOEL
Artikel 2
De UPDB stelt zich ten doel het bevorderen van het beoefenen van het
damspel in de provincie Utrecht en enkele door de KNDB aan te wijzen
omringende gemeenten.
Artikel 3
De UPDB tracht dit doel te bereiken door:
- Het bevorderen van de oprichting van plaatselijke
damverenigingen;
- Het desgevraagd ondersteunen van plaatselijke damverenigingen
bij
- het organiseren van activiteiten;
- Het organiseren van team- en persoonlijke wedstrijden en het
daaraan verbinden van titels;
- Het propageren van het damspel in al zijn uitingsvormen
- Het actief vertegenwoordigen van de UPDB in de Koninklijke
Nederlandse Dambond.
DUUR EN BOEKJAAR
Artikel 4
De UPDB is opgericht op 21 oktober 1913 en is aangegaan voor
onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 15 september tot en met 14 september van
het daarop volgende jaar.
AANGESLOTEN VERENIGINGEN EN LEDEN
Artikel 5
De UPDB kent aangesloten verenigingen en leden.
Aangesloten verenigingen zijn damverenigingen die als zodanig bij
de Koninklijke Nederlandse Dambond zijn ingeschreven en tot de
UPDB zijn toegetreden.
Leden van de UPDB zijn natuurlijke personen die lid zijn van een bij
de UPDB aangesloten vereniging en als zodanig bij de Koninklijke
Nederlandse Dambond staan ingeschreven.
statuten UPDB, november 2010, pagina 1/7
Leden die op 1 januari van een lopend jaar nog niet de leeftijd van 19
jaar hebben bereikt, worden als jeugdleden aangemerkt.
Artikel 6
De aansluiting van een vereniging bij de UPDB eindigt als de
desbetreffende vereniging wordt opgeheven of haar inschrijving bij de
Koninklijke Nederlandse Dambond beëindigt of doordat het bestuur van
die vereniging schriftelijk te kennen geeft haar aansluiting bij de UPDB te
willen beëindigen.
Het lidmaatschap van de UPDB eindigt, als de vereniging waartoe het lid
behoort, haar aansluiting bij de UPDB beëindigt of als het betreffende lid
zijn of haar lidmaatschap van een bij de UPDB aangesloten vereniging
beëindigt of door royement conform artikel 7.
Artikel 7
Op grond van ernstig wangedrag kan het bestuur van de UPDB een lid
schorsen. Dit kan ook geschieden op verzoek van een bij de UPDB
aangesloten vereniging.
Zolang een lid geschorst is, kan hij niet deelnemen aan wedstrijden of
andere activiteiten door of namens de UPDB georganiseerd.
Onder ernstig wangedrag worden handelingen verstaan die in strijd zijn
met de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van de UPDB of
andere handelingen waardoor de UPDB op onredelijke wijze wordt
benadeeld.
Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering vraagt het bestuur
van de UPDB de schorsing om te zetten in een royement. Als de
Algemene Ledenvergadering zijn goedkeuring niet geeft, dan wordt de
schorsing direct opgeheven.
Het bestuur van de UPDB kan een Buitengewone Ledenvergadering
bijeenroepen om de schorsing om te laten zetten in een royement.
Een lid dat geroyeerd is, mag geen lid zijn van een bij de UPDB
aangesloten vereniging en mag niet deelnemen aan wedstrijden of
andere activiteiten door of namens de UPDB georganiseerd.
In geval van een royement kan het geroyeerde lid in beroep gaan. Hij
geeft dat schriftelijk te kennen aan het bestuur, binnen één maand na
het ingaan van het royement. In dat geval wordt een beroepscommissie
gevormd, bestaande uit drie leden van bij de UPDB aangesloten
verenigingen, niet zijnde UPDB-bestuursleden.
Het bestuur van de UPDB geeft schriftelijk aan of en hoe het royement in
de toekomst opgeheven kan worden.
Het bestuur van de UPDB kan de KNDB verzoeken het geroyeerde lid ook
namens de KNDB te royeren. Een lid dat door de KNDB geroyeerd is, mag
statuten UPDB, november 2010, pagina 2/7
geen lid zijn van een bij de KNDB aangesloten vereniging en mag niet
deelnemen aan wedstrijden of andere activiteiten door of namens de
KNDB georganiseerd.
Artikel 8
-Op grond van bepaalde verdiensten voor de UPDB, kan de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuur, een lid benoemen tot Lid van
verdienste van de UPDB.
-Op grond van grote verdiensten voor de UPDB of voor het damspel in
het algemeen, kan de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuur, een lid tot Erelid van de UPDB benoemen. Benoeming tot erelid is
in bijzondere gevallen ook mogelijk voor iemand die niet lid van de UPDB
is.
-Op grond van grote verdiensten als voorzitter van de UPDB, kan de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, een (ex-)voorzitter
van de UPDB benoemen tot Erevoorzitter van de UPDB.
De criteria die gelden voor de benoeming tot lid van verdienste, tot erelid
of tot erevoorzitter, zijn nader omschreven in het huishoudelijk reglement.
Artikel 9
De UPDB houdt een register bij waarin van elk lid is opgenomen de naam,
het adres, het geslacht, de geboortedatum en de naam van de
vereniging waarvan hij of zij lid is.
De bij de UPDB aangesloten verenigingen zijn gehouden deze gegevens
te verstrekken.
BESTUUR
Artikel 10
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven meerderjarige
UPDB-leden. De leden van het bestuur worden benoemd door de
algemene vergadering volgens de bepalingen van het huishoudelijk
reglement.
Indien het aantal bestuursleden daalt beneden de vijf, blijft het bestuur
bevoegd, met dien verstande dat het dient te bevorderen dat in de
bestaande vacature(s) zo snel mogelijk wordt voorzien.
Artikel 11
Het dagelijks bestuur, dat de UPDB in en buiten rechte vertegenwoordigt,
bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Artikel 12
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.De taken van de
bestuursleden zijn nader aangeduid in het huishoudelijk reglement.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de
leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. Te denken valt
aan een jeugdcommissie en een wedstrijdcommissie.
statuten UPDB, november 2010, pagina 3/7
VERGADERINGEN
Artikel 13
Jaarlijks wordt, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar van de
UPDB, een algemene vergadering belegd. Aan deze algemene
vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de
statuten aan het algemeen bestuur zijn opgedragen.
De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur van de
UPDB. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een door het UPDB-bestuur
aan te wijzen bestuurslid op.
Artikel 14
Op de algemene jaarvergadering wordt in ieder geval behandeld:
- Het verslag van de vorige algemene vergadering;
- Het jaarverslag van de secretaris;
- Het jaarverslag van de jeugdleider;
- Het verslag van de kascontrolecommissie;
- Het verslag van de financiële gang van zaken;
- Vaststelling van de begroting;
- Voorziening in vacatures in bestuur en in de kascontrolecommissie.
Artikel 15
De algemene vergadering is toegankelijk voor alle leden.
Aan de discussies mogen deelnemen: het bestuur, de leden van de
commissies, de leden van verdienste en ereleden en de leden die een
vereniging vertegenwoordigen.
Artikel 16
De wijze van stemmen wordt nader in het huishoudelijk reglement bepaald. Stemmen over zaken geschiedt mondeling of bij handopsteken;
stemmen over personen gebeurt schriftelijk.
Stemgerechtigd zijn alleen de verenigingsafgevaardigden. De stem van
de verenigingsafgevaardigden vertegenwoordigen per vereniging het
aantal leden dat de betreffende vereniging bezit op de eerste dag van
het boekjaar waarin de algemene vergadering plaats vindt. Besluiten
worden genomen bij meerderheid van het aantal vertegenwoordigde
leden.
Deze regeling geldt niet bij het wijzigen van statuten (zie artikel 24) of bij
de besluiten over het ontbinden van de UPDB (zie artikel 25).
Artikel 17
Naast de in art.13 genoemde algemene vergadering kunnen
vergaderingen worden bijeengeroepen als het bestuur of minstens zeven
aangesloten verenigingen dit wenselijk achten.
Dergelijke vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.
statuten UPDB, november 2010, pagina 4/7
FINANCIËN
Artikel 18
De geldmiddelen van de UPDB bestaan uit contributies van de leden en
andere inkomsten.
De hoogte van de contributies van de leden wordt jaarlijks door de
algemene vergadering vastgesteld.
De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
contributie betalen.
De contributies worden via de verenigingen geïnd.
Artikel 19
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de bond zodanig
aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen worden gekend.
Op de algemene vergadering bedoeld in artikel 13, brengt het bestuur
verslag uit van de financiële gang van zaken in het afgelopen boekjaar.
Artikel 20
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie,
bestaande uit drie meerderjarige leden van drie verschillende
verenigingen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden van deze commissie worden gekozen voor de duur van ten
hoogste drie jaar. Een van de leden is reservelid die na een jaar in de
plaats treedt van het aftredende commissielid. Jaarlijks treedt tenminste
één commissielid af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en de verantwoording
van het bestuur en brengt de algemene vergadering verslag uit van haar
bevindingen.
Artikel 21
Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag over de
financiële gang van zaken, strekt het bestuur tot decharge voor alle
handelingen voorzover die uit de jaarstukken blijken.
RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE AANGESLOTEN
VERENIGINGEN EN DE LEDEN
Artikel 22
De aangesloten verenigingen hebben het recht zich op de algemene
ledenvergadering door minimaal één meerderjarige afgevaardigde te
laten vertegenwoordigen. Deze afgevaardigde is stemgerechtigd. Zijn
stem wordt geacht het aantal leden te vertegenwoordigen dat de
betreffende vereniging bezit op de eerste dag van het boekjaar waarin
de algemene vergadering wordt gehouden.
De aangesloten verenigingen hebben het recht deel te nemen aan de
teamwedstrijden die door de UPDB worden georganiseerd.
De verenigingen hebben de plicht de gegevens over hun leden als
statuten UPDB, november 2010, pagina 5/7
bedoeld in artikel 5, op te geven aan de UPDB. De verenigingen zijn
verplicht de door hun leden verschuldigde UPDB-contributie te innen en
aan de UPDB af te dragen.
Artikel 23
De leden hebben het recht om deel te nemen aan alle wedstrijden die
door de UPDB worden georganiseerd, tenzij uitdrukkelijk is aangekondigd
dat de wedstrijden slechts voor een bepaalde categorie open staan.
Meerderjarige leden kunnen gekozen worden in alle functies binnen de
UPDB.
De leden hebben de plicht de statuten, het huishoudelijk reglement en andere
besluiten van de UPDB na te leven.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 24
Deze statuten kunnen alleen worden gewijzigd door een algemene
vergadering waarop van de helft of meer van de aangesloten
verenigingen een afgevaardigde aanwezig is. Een wijziging van de
statuten wordt van kracht als tweederde of meer van het aantal door
deze afgevaardigdenvertegenwoordigde leden met de wijziging instemt.
Is van minder dan de helft van de bij de UPDB aangesloten verenigingen
een afgevaardigde aanwezig, dan kan het bestuur voor het wijzigen van
de statuten binnen vier weken een nieuwe vergadering beleggen. In
deze nieuwe algemene vergadering wordt, ongeacht het aantal
aanwezige verenigingsafgevaardigden, de statutenwijziging van kracht
als tweederde of meer van het aantal door de afgevaardigden
vertegenwoordigde leden met de wijziging instemt.
ONTBINDING UPDB
Artikel 25
Tot ontbinding van de UPDB kan alleen worden overgegaan door een
algemene vergadering waarop van de helft of meer van de aangesloten
verenigingen een afgevaardigde aanwezig is. De ontbinding wordt
alleen van kracht als drievierde of meer van het aantal door deze
afgevaardigde vertegenwoordigde leden met de opheffing instemmen.
Is van minder dan de helft van de aangesloten verenigingen een
afgevaardigde aanwezig, dan moet voor het opheffen een nieuwe
vergadering bijeengeroepen worden, welke niet eerder mag worden
gehouden dan een week na de eerste vergadering. In deze nieuwe
vergadering wordt tot opheffen van de UPDB besloten als drievierde of
meer van het aantal door de dan aanwezige afgevaardigden
vertegenwoordigde leden, het voorstel tot ontbinding steunen.
De bestemming van een eventueel aanwezig batig saldo wordt
vastgesteld door de vergadering die tot ontbinding besluit.
Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding
aanhangig is gemaakt.
statuten UPDB, november 2010, pagina 6/7
SLOTBEPALINGEN
Artikel 26
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet
voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 27
Deze statuten treden in werking onmiddellijk na aanneming ervan door
de algemene vergadering.
Aldus vastgesteld tijdens de algemene vergadering van de UPDB op
11 november 2009.
Het bestuur,
voorzitter ...................................................................................
secretaris ....................................................................................
penningmeester .......................................................................
wedstrijdleider teams...............................................................
wedstrijdleider persoonlijk .......................................................
jeugdleider ................................................................................
statuten UPDB, november 2010, pagina 7/7
Download