Toon gehele stuk - Gemeente Heemstede

advertisement
Collegebesluit
Collegevergadering: 8 mei 2012
ONDERWERP
Inzet ISV-gelden voor waterspeelplaats en verbinding met speelbos Meermond
SAMENVATTING
In 2010 is door de raad het ISV programma 2010-2014 vastgesteld waarin € 200.000 is gereserveerd
voor de inrichting van de buitenruimte bij het project “De Slottuin”, in het bijzonder voor de
waterspeelplaats. Gedurende de voorbereiding is echter altijd het uitgangspunt geweest dat de
ontwikkelaar, Elan Wonen en Pathos BV (hierna: VOF Nova), de waterspeelplaats zelf zal bekostigen.
Voorgesteld wordt dat het ontwerp en de inrichting van de waterspeelplaats voor rekening en risico van
de gemeente zal worden gerealiseerd en dat hiervoor gebruik wordt gemaakt van € 80.000 van de
beschikbare ISV gelden voor de waterspeelplaats.
BESLUIT B&W
1. In afwijking van de met Ambiance Projecten BV gesloten overeenkomst, nader overeen te komen
dat het ontwerp en de realisering van de waterspeelplaats bij het project Slottuin voor rekening
en risico van de gemeente Heemstede zal worden gerealiseerd.
2. Ten laste van het budget ISV-3 voor de waterspeelplaats een bedrag ad € 80.000 beschikbaar
stellen; dit te verwerken in de kadernota 2012.
3. In overleg treden met de provincie noord-holland of € 35.000 van het resterende bedrag kan
worden aangewend voor het versterken van de verbinding tussen de waterspeelplaats en
speelbos Meermond.
4. Dit besluit ter kennisname brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).
INLEIDING
Voor het bouwproject “De Slottuin” wordt momenteel hard gewerkt aan het inrichtingsplan. Onderdeel van
dit inrichtingsplan is een waterspeelplaats. Voor deze waterspeelplaats zijn ISV gelden (ad € 200.000)
opgenomen in het ISV programma 2010-2014 (kenmerk: 463792)
Elan Wonen had voor het gebied een budget van €30.000 gereserveerd. Voor dit bedrag moest naast de
waterspeelplaats ook de brug en het grondwerk gerealiseerd worden. De waterspeelplaats die met dat
budget gerealiseerd zou kunnen worden zou dan vooral een functie vervullen voor de nieuw te bouwen
woonwijk, maar niet de kwaliteit bezitten om ook aantrekkelijk te zijn voor de omliggende wijken.
Dit zou zonde zijn omdat een waterspeelplaats uniek is in Heemstede en daarom de potentie heeft om
ook voor omliggende wijken een belangrijke rol te spelen.
Het ISV budget biedt de mogelijkheid een kwaliteitsslag te maken bij de waterspeelplaats zodat dit een
unieke, kwalitatief hoogwaardige, speelplaats wordt die bovendien niet alleen aantrekkelijk is voor de
nieuw aan te leggen wijk maar ook voor de achterliggende bestaande wijk.
De VOF Nova zal het door hen gereserveerde budget van € 30.000 voor de waterspeelplaats nog steeds
moeten aanwenden voor het grondwerk en een kwalitatief hoogwaardige brug.
Van het ISV budget wordt € 80.000 begroot voor de waterspeelplaats, hieronder valt ook de inhuur van
een ontwerper voor de waterspeelplaats.
Het ontwerp voor de waterspeelplaats zal worden vastgelegd in het inrichtingsplan wat nu gemaakt wordt
voor bouwplan “De slottuin”. In het kader van de procedure voor het inrichtingsplan kan men dan ook
reageren op het ontwerp voor de waterspeelplaats.
De gemeente Heemstede wil de ISV-bijdrage van € 200.000,- voor de inrichting van de buitenruimte en
waterspeelplaats bij het project “De Slottuin” breder inzetten door de route tussen de waterspeelplaats en
het speelbos Meermond te versterken en aantrekkelijk te maken voor de doelgroep. Bovendien wordt
speelbos Meermond door deze route beter verbonden met de bebouwde kom. Dit kan gerealiseerd
worden voor € 35.000 van het totale ISV-budget van € 200.000.
Voor het versterken van de verbinding zal een zelfstandig besluitvormingstraject gevolgd worden.
573037
1/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 8 mei 2012
MOTIVERING
Argumenten
1.1
Door een deel van het ISV budget in te zetten kan voor zowel de waterspeelplaats als de brug
een hogere kwaliteit worden nagestreefd.
Een waterspeelplaats is uniek in Heemstede en heeft daardoor de potentie niet alleen de nieuw
te bouwen woonwijk te bedienen maar ook de achterliggende wijk. Om deze potentie te kunnen
benutten zal de waterspeelplaats aantrekkelijk moeten zijn voor de doelgroep en van een hoge
kwaliteit moeten zijn. Omdat de speelplaats ook de achterliggende wijk zal bedienen is het
vanzelfsprekend dat de gemeente hierin ook een rol gaat spelen. Hiervoor kunnen de reeds
gereserveerde ISV gelden gebruikt worden. Een budget van € 80.000 is een realistisch budget
om dit doel te bereiken.
Een ander gevolg van de inzet van ISV gelden is dat de VOF Nova het door hen gereseveerde
budget voor de brug, waterspeelplaats en grondwerk nu niet meer aan de waterspeelplaats te
hoeft te besteden, maar dit volledig zal inzetten voor de brug en het grondwerk. De financiële
bijdrage van de VOF Nova blijft gelijk.
1.2
In de overeenkomst tussen Ambiance projecten BV en de gemeente Heemstede is dit nieuwe
voorstel nog niet opgenomen
De huidige overeenkomst bevat geen afspraken over de financiëring van de waterspeelplaats. De
ontwikkeling van de waterspeelplaats door de gemeente Heemstede zal in een side letter
bevestigd moeten worden. Hierin moet ook worden opgenomen dat Ambiance projecten BV het
door hen geraamde bedrag voor de waterspeelplaats en de brug nu volledig in zal moeten zetten
voor al het grondwerk en het ontwerp en realisatie van de brug.
De VOF Nova heeft mondeling al aangegeven akkoord te gaan met het voorstel.
3.1
Een aantrekkelijke route versterkt de recreatieve waarde van het gebied en verbindt Meermond
met de bebouwde kom
Beide speelplaatsen zullen een verschillend karakter hebben en vullen elkaar hierin aan. Zo richt
speelbos Meermond zich met name op kinderen van 6-14 jaar, terwijl de waterspeelplaats zich
met name op de wat jongere kinder zal richten. Daarnaast kent speelbos Meermond enkel droge
voorzieningen terwijl de waterspeelplaats, de naam zegt het al, zich op het spelen met water zal
richten. De huidige route tussen de speelplekken is, vooral voor kinderen, weinig uitdagend. Door
een goede verbinding tussen beide plekken te maken wordt de recreatieve waarde versterkt en
speelbos Meermond beter verbonden met de bebouwde kom. Bovendien nodigt een uitdagende
route ook uit beide speelplekken te bezoeken.
Kanttekeningen
1.1
Het voorstel wijkt af van de afspraak dat de VOF Nova de waterspeelplaats geheel voor haar
rekening zou nemen
De bijdrage van de VOF Nova aan het geheel wordt echter niet minder, deze blijft gelijk. De
bijdrage zal alleen niet meer ingezet worden voor het ontwerp en de inrichting van de
waterspeelplaats maar enkel voor het grondwerk en de brug. Een hogere kwaliteit van zowel de
waterspeelplaats als de brug is het resultaat; voldoende reden om af te wijken van de
oorspronkelijke afspraak.
1.2
573037
Het project dient vóór 1 januari 2015 te zijn uitgevoerd
Om gebruik te kunnen maken van de beschikbare ISV gelden dient het project vóór 1 januari
2015 te zijn uitgevoerd. Voor wat betreft de waterspeelplaats past dit binnen de huidige planning
van de VOF Nova. In de side letter (te vinden in de bijlage) is opgenomen dat, indien door
2/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 8 mei 2012
vertraging in de bouw deze datum niet wordt gehaald, de toezegging dat de waterspeelplaats
voor rekening en risico van de gemeente wordt gerealiseerd komt te vervallen.
Het versterken van de verbinding valt voor een groot deel buiten het project “De Slottuin”. De
verwachting is dat deze ingrepen binnen de gestelde termijn gerealiseerd kunnen worden.
De provincie moet nog beoordelen of de ISV gelden ingezet kunnen worden voor het versterken
van de verbinding
De € 200.000 aan ISV gelden is bedoeld voor de inrichting van de buitenruimte bij “De Slottuin”,
in het bijzonder voor de waterspeelplaats. De verbinding valt hier niet onder dus zal de provincie
gevraagd moeten worden toestemming te geven een deel van het budget (€ 35.000) voor de
waterspeelplaats in te zetten voor de verbinding.
Omdat de verbinding voor een groot deel buiten de bebouwde kom ligt is het nog onzeker dat het
ISV budget hiervoor zal mogen worden ingezet. De provincie zal hierover een besluit moeten
nemen en moeten bepalen of de verbinding past in één van de ISV-doelstellingen; het tot stand
brengen van verbindingen met recreatiegebieden en groenverbindingen. Overleg met de
provincie is al gaande. Telefonisch heeft de provincie al aangegeven dat zij denkt dat de
verbinding goed zal passen binnen eerder genoemde ISV-doelstelling.
3.1
FINANCIËN
Er zal gebruik worden gemaakt van ISV gelden uit het ISV programma 2010-2014. De
beschikbaarstelling van het krediet alsmede de dekking vanuit het ISV programma zullen worden
verwerkt in de kadernota 2012.
Het restant van de € 200.000 aan ISV gelden, € 85.000, blijft in de planning staan onder de noemer
“inrichting buitenruimte bij het project “De Slottuin”. Wel zal nog onderzocht worden of het restant
mogelijk kan worden aangewend voor de verbetering van het pontje naar Meermond of het verbeteren
van de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte bij de vervanging van de van de riolering bij de dr.
J.R. Thorbeckelaan.
Het raadsbesluit betreffende de vaststelling van het ISV programma is te vinden in de bijlagen.
JURIDISCH KADER
PLANNING/UITVOERING
Voor wat betreft de waterspeelplaats zal het volgende traject gevolgd worden:



Versturen side letter met nieuwe afspraak aan Ambiance projecten BV
Inhuur ontwerper voor de waterspeelplaats
Definitief ontwerp opnemen in inrichtingsplan voor project “De Slottuin”
In het kader van de procedure voor het inrichtingsplan zal men ook kunnen reageren op het ontwerp voor
de waterspeelplaats.
Voor wat betreft de verbinding is de eerste stap goedkeuring te vragen aan de provincie om de ISV
gelden bedoeld voor de waterspeelplaats hiervoor in te zetten. Zodra goedkeuring verkregen is, kan
worden gestart met het ontwerpen van de versterkte verbinding.
Voor het versterken van de verbinding zal een zelfstandig besluitvormingstraject gevolgd worden.
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Voorbereiding project
Besluitvorming
Uitvoering 1ste fase
573037
3/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 8 mei 2012
Uitvoering 2de fase
Afronding
Nazorg
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
BIJLAGEN
 kenmerk: 463792 onderwerp: Raadsbesluit ISV programma 2010-2014
 kenmerk: 558757 onderwerp: Overeenkomst met Ambiance projecten BV (origineel)
 kenmerk: 573589 onderwerp: Side letter aan Ambiance projecten BV met aanpassing op de
overeenkomst
573037
4/4
Download