werkcolleges-mac

advertisement
Management accounting en controle
Werkcolleges
Verwerft Jordy
Werkcollege 1 : cost accounting en controle
BE-Analyse:
Opgave 1:
•
Arnoko NV beschikt over een maximumcapaciteit van 200.000 eenheden
per
jaar. De variabele productiekosten bedragen 0,30 EUR per eenheid. De vaste
indirecte productiekosten lopen op tot 15.000 EUR per jaar. De variabele verkoop- en
administratiekosten bedragen 0,13 EUR per eenheid, terwijl de vaste verkoop- en
administratiekosten gelijk zijn aan 7.500 EUR per jaar. De huidige verkoopprijs is
gelijk aan 0,58 EUR per eenheid.
GEVRAAGD:
•
1. Wat is het break-even punt in aantal verkochte eenheden en
verkoopopbrengsten?
•
2. Hoeveel eenheden moeten worden verkocht om een vooropgestelde winst van
6.000 EUR per jaar te realiseren?
•
3. Het faillissement van een belangrijke leverancier heeft geleid tot een tekort aan
grondstoffen waardoor de productie en de verkoop voor dit jaar beperkt is tot
160.000 eenheden. Het management plant een besparing op de totale vaste kosten
tot een bedrag van 21.025 EUR per jaar om de gevolgen van de lagere omzet op de
winst te compenseren. De variabele kost is dezelfde als in het afgelopen jaar. De
onderneming heeft ondertussen reeds 30.000 eenheden verkocht aan de normale
verkoopprijs van 0,58 EUR per eenheid. Welke prijs per eenheid zal vereist zijn op de
resterende 130.000 eenheden om een winst van 5.250 EUR per jaar te realiseren?
Oplossing:
•
Be-afzet (eenheden) = vaste kost / (VP-VK)
Vaste kost = 15.000 + 7.500 = 22.500
VP = 0,58
VK = 0,43
Be-afzet = 22.500 / (0,58 – 0,43) = 150.000 eenheden
•
Be-afzet (geld)
= be-afzet (eenheden) * VP
= 150.000 * 0,58 = 87.000 euro
•
Be-afzet (eenheden) bij 6.000 winst per jaar
= (Vaste kost + Winst) / (VP-VK)
= (22.500 + 6.000) / (0,58 – 0,43)
= 190.000 eenheden
•
Reeds 30.000 eenheden verkocht aan VP=0,58 en VK=0,43.
Welke vaste kost dekt dit?
vaste kost / (0,58 – 0,43) = 30.000 eenheden
=>
•
Vaste kost = 30.000 x 0,15 = 4.500 euro
VP? bij winst = 5.250 euro
Vaste kost nieuw + W / (VP – 0,43) = 130.000 eenheden
(21.025 – 4500 + 5.250) / (VP-0,43)
=>
VP = 0,5975 ≈ 0,60
Alternatieve oplossing
TO = (30.000 x 0,58) + (130.000 x VP)
TVK = (0,43 x 30.000) + (0,43 x 130.000)
Maar TO=TVK + vaste kost + W = TVK + 21.025 + 5.250
Dus:
130.000 VP = -(30.000x0,58)+(0,43x160.000)+21.050+5.250
130.000 VP = 77.675
VP = 0,5975 ≈ 0,60
Massaproductie
Opgave 1:
•
Pasadena NV produceert professionele schaalmodellen van auto’s. In de maand juni
start een nieuwe productie van 11.600 stuks. De variabele productiekosten bestaan
uit materiaal, arbeid en indirecte variabele kosten. Daarnaast zijn er nog vaste
kosten.
•
De beginvoorraad goederen in bewerking bedraagt 0 stuks.
•
Er worden in juni 10.000 stuks volledig afgewerkt, terwijl de eindvoorraad goederen
in bewerking 1.000 stuks bedraagt die voor 70% zijn afgewerkt.
•
Het inspectiepunt bevindt zich op 60% van het productieproces. Als normaal
afgekeurde goederen wordt 5% van het aantal volledig afgewerkte stuks genomen. Er
worden ook abnormale afkeuringen vastgesteld.
•
De materiaalkosten voor de maand juni bedragen 1.472.500 EUR voor ijzer en
plastic, waarbij dient opgemerkt te worden dat ijzer wordt toegevoegd in het begin
van het productieproces, terwijl plastic slechts op 50% van het productieproces
wordt toegevoegd. De 11.600 opgestarte stuks vereisen 10 ton ijzer, de prijs is
84.000 per ton. Voor de productie van 11.600 stuks is 426 kg plastic nodig tegen een
totale kostprijs van 632.500.
•
De bewerkingskosten (gelijkmatig gespreid over productieproces) voor juni bedragen
187.000 EUR aan arbeid, 938.600 EUR aan variabele indirecte kosten en 594.400 EUR
aan vaste indirecte kosten. De onderneming gebruikt een variabel kostprijssysteem
om de kost van de afgewerkte producten en eindvoorraad goederen in bewerking te
bepalen.
GEVRAAGD:
•
Bepaal de kost van de afgewerkte producten.
•
Bepaal de waarde van de eindvoorraad goederen in bewerking.
•
Bepaal de kost van de niet verwachte afgekeurde goederen.
Oplossing:
Opgave 2:
•
Zelfde opgave maar zonder NA en AA.
•
BV=2000 (60% afg):
Materiaalkost=70000 + Bewerkingskost=60000
•
PROD=9000
•
EV=1000 (70% afg) en AFG=10000
Kostprijs AFG en EV bij FIFO?
ABC
Opgave 1:
Gevraagd:
Oplossing:
Kosten per eenheid driver?
•
Set-up kosten (driver: # productiecycli)
= 600.000 / (9 x 25.000) + (3 x 125.000)
= 600.000 / 600.000 = 1 euro / cyclus
•
Materiaalbehandelingskosten (driver: #bew)
= 800.000 / (100 x 25.000) + (80 x 125.000)
= 800.000 / 12.500.000 = 0,064 euro / bew
•
Elektriciteitskosten (driver: # MU)
= 500.000 / 196 + 84 = 1785, 7 euro / MU
•
Testkosten (driver: #arbeidsuren)
= 400.000 / 48.000 + 32.000 = 5 euro / AU
Opgave 2:
Het bedrijf Support is een verzekeringsmaatschappij. Het bedrijf bestaat uit drie afdelingen:
polisbeheer, klantenbeheer, boekhouding en informatica. Polisbeheer en klantenbeheer zijn
productieafdelingen terwijl de twee andere afdelingen dienstverlenend zijn. De verdeling
van de diensten en kosten van de afdelingen zien er als volgt uit:
Gevraagd:
Bereken de kosten van de productieafdelingen met allocatie van de kosten uit de
dienstverlening volgens:
1) de directe methode
2) de getrapte methode
Oplossing:
1) De directe methode:
2) De getrapte methode
Wederkerige methode: vergelijkingen?
Infor = 120.000 + 0,03 Boekh
Boekh = 90.000 + 0,1 Infor
Werkcollege 2: management accounting
Inleiding
Gemeenschappelijke productieprocessen
Opgave 1:
Een onderneming produceert 2 producten X en Y d.m.v. een gemeenschappelijk
productieproces. Er ontstaan 20.000 kg X en 40.000 kg Y. De gemeenschappelijke
productiekosten bedragen 175.200 EUR. Daarna wordt het productieproces gesplitst. Beide
producten worden verder verwerkt zonder winst of verlies aan volume. De afzonderlijke
kosten voor verdere verwerking van de producten na het split-off punt bedragen voor X
9.920 EUR en voor Y 13.760 EUR. De verkoopprijs van X bedraagt 7,2 EUR/kg en de
verkoopprijs van Y 4 EUR/kg.
Gevraagd:
Hoeveel van de gemeenschappelijke productiekosten krijgen de producten X en Y elk
toegewezen indien deze gemeenschappelijke productiekosten worden verdeeld op basis van
de constante brutomargemethode?
Oplossing:
Schema:
Berekening:
Niet-routine beslissingen
Opgave 1:
Lightspeed produceert één type zaklantaarn P. De productie van zaklantaarns vraagt zeer
gespecialiseerde arbeid en deze gespecialiseerde arbeid is niet op korte termijn uit te
breiden via aanwerving. Gezien de grote vraag naar zaklantaarn P is alle arbeid steeds
volledig ingezet voor de productie van P. In het machinepark is er een lichte overcapaciteit.
Zojuist heeft de onderneming van één van haar belangrijkste klanten een aanbod gekregen
om een ander type zaklantaarn te vervaardigen nl. Q. De klant wil 1.000 stuks van
zaklantaarn type Q binnen enkele weken hebben. Dit type zaklantaarn Q kan op dezelfde
machines vervaardigd worden, verder is er per stuk 1 uur directe arbeid noodzakelijk aan 10
EUR per uur en de andere variabele kosten voor de gevraagde hoeveelheid van 1.000 stuks
van type Q bedragen 4.000 EUR.
De kosten per eenheid voor zaklantaarn type P en de verkoopprijs bedragen de volgende:
Verkoopprijs
44 EUR
Directe arbeid (2 uur à 10 euro)
20 EUR
Andere variabele kosten
6 EUR
Contributie
18 EUR
Gevraagd:
Wat is de minimale verkoopprijs die Lightspeed per zaklantaarn Q moet vragen opdat het
resultaat van de onderneming gelijk zou blijven?
Oplossing:
Opgave 2:
Stel dat er plotseling toch extra arbeid beschikbaar is en de productie van P niet dient
teruggeschroefd te worden indien men Q zou produceren.
Gevraagd:
Wat is dan de minimale verkoopprijs die per zaklantaarn Q dient gevraagd te worden?
Oplossing:
(FK gedekt door P; BE voor Q)
VP = VK
VP >= 14
Opgave 3:
Indien men slechts één type zaklantaarn mag produceren en de verkoopprijs van Q op 28
EUR vastgesteld wordt
Gevraagd:
welk type zou u dan produceren ?
Oplossing:
Variantie analyse
Opgave 1:
Gevraagd:
Oplossing:
Lineair programmeren
Opgave 1:
Gevraagd:
Oplossing:
•
Doelfunctie?
120 P + 90 H
•
(te maximeren)
Beperkingen (nevenvoorwaarden)?
2P + H <= 60 (voorbereiden)
2P + 3H <= 120
(koken)
P <= 45
(vriezen)
P>=0 en H >= 0
Extra opgave massaproductie:
Download