NL09-12-03 De loonverschillen tussen mannen en vrouwen

advertisement
De loonverschillen tussen
mannen en vrouwen:
decompositie
Tom Vandenbrande (HIVA)
m.m.v. Sem Vandekerckhove, Caroline
Vermandere, Luc Sels, Jeroen Delmotte
Hoe groot is de loonkloof?
• Vrouwen verdienen een
kwart minder dan mannen
per maand.
• Deeltijdarbeid vertekent
het beeld enigszins.
• Het loonverschil bedraagt
iets meer dan 15%
wanneer we rekening
houden met het aantal
gepresteerde uren.
Per maand
Loonkloof (v/m)
Loonwijzer
24%
Konings, PSBH
25%
IGVM, SES
25%
Per uur / VTE
Loonkloof (v/m)
Loonwijzer
17 à 18%
IGMV, SES
15%
WAV, RSZ
17%
Sels, Vacature
26%
Verklaringsmodellen
• Human capital model.
– Mannen en vrouwen hebben verschillende talenten
– Vooroordelen van werkgevers/collega’s
– Statistische discriminatie (persistent)
• Segregatie / segmentatie
– Belang voor niet-monetaire jobaspecten bij vrouwen
– Veel vrouwen focussen op een beperkt aantal
beroepen
– Dubbele arbeidsmarkttheorie
• Institutionele kenmerken, loonvormingsproces
• Gender theorieën en sociale / wettelijke beperkingen
voor vrouwen
Verklarend kader (WAGEGAP project)
Studiekeuze
Beroep,
Sector,
Organisatie
Kwantitatieve
Arbeidsmarktparticipatie
Opvattingen,
voorkeuren,
verwachtingen tav
werk / loopbaan
LOONKLOOF
Horizontale
segregatie
Verticale segregatie
Sociale
dialoog
Strategische
keuzes binnen
bedrijven: HRM,
loonbeleid, …
Samenstelling loonkloof:
Methodologische keuzes
• Regressiemodellen
– Loonkloof: effect van gender op loon
– Verklaring: wegverklaren effect
+ Goede inschatting
- Geen interactie-effecten, rol samenstelling m/v-groep ?
• Decompositie
– Effect van ongelijke assets (bv. opleidingsniveau, functieniveau,
leeftijd)
– Effect van ongelijke returns/beloning (b’s)
Samenstelling loonkloof:
Regressiemodel (Loonwijzergegevens)
van een brutoloonkloof van 26% naar een nettoloonkloof van 7%
Effect
Gender
Persoonskenmerken: ervaring, leeftijd,
-
4.2 pp
onderwijsniveau, kinderen, loopbaan
Jobkenmerken: uren, vastheid, statuut, afdeling,
14.4 pp
leiding, autonomie, complexiteit, beroep, …
Bedrijfskenmerken: sector, grootte, regio,
5.2 pp
aandeel vrouwen, vakbond, CAO
Attitudes: belang van salaris/collega’s, promotie
belangrijk, vind makkelijk baan, …
2.4 pp
Samenstelling loonkloof:
Regressiemodel (Salarisenquête 2008)
Tabel 16. Effect van geslacht op bruto-maandloon in twee regressiemodellen
opgenomen kenmerken
adj R²
(1)
b
(2)
% exp(b)
(3)
1
Geslacht
0,0399
-0,15414**
14,28%
2
Geslacht
+ menselijk kapitaal
+ functiekenmerken
+ organisatiekenmerken
+ gezinskenmerken
+ arbeidsvoorwaarden
0,5049
-0,12214**
11,50%
Model
Samenstelling loonkloof:
Decompositie (Salarisenquête)
Assets
18%
Malus
36%
Bonus
45%
80%
31,28 EUR
15,78 EUR
22,07 EUR
25,70 EUR
60%
55,19 EUR
51,03 EUR
100,90 EUR
90,35 EUR
53,54 EUR
45,51 EUR
77,33 EUR
40%
3,53 EUR
20%
111,16 EUR
0%
-61,07 EUR
-101,19 EUR
-20%
-112,37 EUR
-6,87 EUR
-40%
Organisatiekenmerken
Human Capital
Gezinskenmerken
Functiekenmerken
Constante
Arbeidsvoorwaarden
Samenstelling loonkloof:
Decompositie (Salarisenquête)
• ‘Verdiensten’ van 18%: Eén vijfde van de loonkloof
wordt verklaard door de loondeterminanten (5
hoofdkenmerken).
– Organisatie- en functiekenmerken in het nadeel van vrouwen
– Deeltijdarbeid in het voordeel van vrouwen
• Malus vrouwen: 36,40%; bonus mannen: 45,49%
– Ongelijke ‘rewards’ voor functiekenmerken zorgen voor een
bijkomend loonverschil ten nadele van vrouwen
– Opnieuw ‘tempert’ de ‘betere’ verloning van vrouwen in
deeltijdse banen het loonverschil
– Opvallend groot effect voor huishoudkenmerken ten nadele van
vrouwen.
Download