DOC - Europa EU

advertisement
IP/11/255
Brussel, 4 maart 2011
Loonkloof staat centraal op Eerste Europese dag
voor gelijke beloning
Vrouwen in de Europese Unie verdienen in hun leven gemiddeld 17,5%
minder dan mannen. Aan dit opvallende verschil wordt morgen tijdens de
eerste EU-dag voor gelijke beloning veel aandacht besteed. Tot op deze dag
– 5 maart – moeten vrouwen doorwerken in 2011 om evenveel te verdienen
als mannen in 2010. De Europese Commissie probeert de loonkloof tussen
vrouwen en mannen te dichten en heeft in september 2010 een algemene
strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen gepresenteerd (zie
IP/10/1149 en MEMO/10/430). De dag voor gelijke beloning, die is bedoeld om
aandacht te vragen voor de loonkloof, valt net voor de internationale
vrouwendag op 8 maart.
"97 miljoen vrouwen in Europa hebben sinds 1 januari gewerkt, maar krijgen eigenlijk
pas vanaf deze week betaald", zei vicevoorzitter Reding, EU-commissaris voor
Justitie. "De Europese dag voor gelijke beloning drukt ons met de neus op de feiten:
er moet nog veel worden gedaan om de loonkloof tussen vrouwen en mannen te
dichten. Samen met de lidstaten en de sociale partners zullen we proberen de
loonkloof in de EU zo ver te verkleinen dat er op een goede dag geen dag voor
gelijke beloning meer nodig is om aandacht te vragen voor een verschil in beloning
tussen mannen en vrouwen.
Gelijke beloning voor gelijk werk is een van de grondbeginselen van de EU. Al in
1957 werd het principe van gelijke beloning voor gelijk werk verankerd in het
Verdrag van Rome. Het verkleinen van de loonkloof gaat echter uiterst traag: uit de
meest recente cijfers (over 2008) blijkt dat het verschil varieert van 5% in Italië tot
30% in Estland. Deze cijfers weerspiegelen de complexe en aanhoudende
ongelijkheid op de arbeidsmarkt.
Om het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen aan te pakken, zal de
Commissie:
- steun geven aan gelijkebeloningsinitiatieven op de werkplek, zoals
keurmerken, certificaten en prijzen, zoals die bijvoorbeeld worden
beschreven in een recent EU-onderzoek naar niet-wetgevingsinitiatieven voor
ondernemingen ter bevordering van een gelijke behandeling op de werkplek;
- de ontwikkeling steunen van instrumenten waarmee werkgevers onterechte
beloningsverschillen kunnen verhelpen. Een voorbeeld hiervan is Logib, dat
in Duitsland en Luxemburg door ondernemingen wordt gebruikt om
beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen in hun organisatie vast te
stellen;
- nagaan hoe de beloningstransparantie kan worden verbeterd en welke
gevolgen atypische arbeidsregelingen zoals deeltijdwerk en tijdelijke contracten
hebben voor een gelijke beloning;
- vrouwen en mannen aanmoedigen niet-traditionele beroepen te kiezen; het
zowel voor vrouwen als mannen gemakkelijker maken werk en privéleven te
combineren.
Achtergrond
Dankzij nationale en EU-wetgeving inzake gelijke beloning is het aantal gevallen van
rechtstreekse discriminatie – verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen die
precies hetzelfde werk doen – afgenomen. Maar de loonkloof gaat verder dan dat: zij
weerspiegelt de aanhoudende discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt.
De loonkloof tussen mannen en vrouwen heeft als gevolg dat vrouwen ook lagere
pensioenen hebben. Daardoor lopen oudere vrouwen meer risico in armoede te
vervallen: 22% van de vrouwen van 65 jaar en ouder balanceert op de rand van de
armoede, tegenover 16% van de mannen.
Bewustmakingsactiviteiten zijn van fundamenteel belang om werkgevers,
werknemers en andere betrokkenen voor te lichten over de vraag waarom er nog
steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat en hoe wij deze kunnen
verkleinen. De Commissie zet daarom de EU-informatiecampagne met acties in de
27 lidstaten voort. Met de online berekening van de beloningsverschillen tussen
mannen en vrouwen kunnen werknemers en werkgevers de loonkloof concreet in
beeld brengen.
Een Eurobarometer-enquête wees vorig jaar uit dat 62% van de Europese burgers
ervan overtuigd is dat er op veel gebieden nog steeds ongelijkheid tussen vrouwen
en mannen bestaat. 82% van de ondervraagden vond dat de loonkloof dringend
moest worden aangepakt en 61% was van mening dat EU-maatregelen een
belangrijke rol kunnen spelen bij het bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen
en mannen.
Op 1 maart heeft vicevoorzitter Reding met de top van het Europese bedrijfsleven
besproken hoe zij ervoor kunnen zorgen dat er meer vrouwen in
ondernemingsbesturen komen (zie IP/11/242 en MEMO/11/124 ).
Verdere informatie
- Gelijke behandeling van vrouwen en mannen in de EU:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=418
- Campagne voor gelijke beloning:
http://ec.europa.eu/equalpay
- Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en Commissaris voor justitie,
grondrechten en burgerschap:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm
2
Bijlage
Download