Commentaarformulier voor zakelijke brieven

advertisement
Commentaarformulier voor zakelijke brieven
Naam commentator:
Naam schrijver:
-----------------------------------------------------------------------------------------Geef niet alleen beoordelingen, maar ook herschrijfadviezen.
Beoordelingscriteria
A. Vaste briefelementen
- gegevens afzender
- plaats/datum
- gegevens geadresseerde
- betreft
- aanhef
- afsluiting
- ondertekening
- bijlagen
B. Publiekgerichtheid
- ‘betreft-regel’: duidelijk voor de lezer?
Verbetering?
- Aanspreking en toonzetting goed
gekozen?
- Woordkeus en zinsbouw begrijpelijk voor
de lezer?
- Kan de lezer de inhoud overal volgen?
Waar niet? Waarom niet?
- Weet de lezer door de laatste alinea wat
er van hem verwacht wordt?
C. Doelgerichtheid
1. Informatie
- Geeft de eerste alinea de aanleiding
goed weer?
- Ontbreken er noodzakelijke gegevens?
Welke?
- Is er sprake van overbodige gegevens?
- Staan de gegevens in de juiste volgorde?
Zo nee, hoe moet het dan wel?
2. Argumentatie
- Is de redenering (stelling – argumenten –
conclusie) acceptabel? Leg uit.
- Ontbreken er argumenten? Welke?
D. Opbouw.
- Is er een inleiding - middenstuk –slot opbouw te herkennen?
- Is de alinea-indeling correct?
E. Presentatie
- Is de lay-out aantrekkelijk en functioneel
(marges, witregels, verdeling tekst over
bladspiegel)
- Zie je formuleringsfouten
- Zie je spellingsfouten?
- Zie je interpunctiefouten?
F. Belangrijke adviezen voor herschrijven:
g/v/o
Commentaar
Download