Visieteksten FMDO Onderwijs: Ieder kind heeft recht op onderwijs in

advertisement
Visieteksten FMDO
Onderwijs:

Ieder kind heeft recht op onderwijs in scholen die een afspiegeling zijn van de
superdiverse samenleving ongeacht levensovertuiging, religie, geaardheid,
moedertaal, huidskleur, sociale klasse, origine, lichamelijke of mentale beperking,…

Het wederzijds respect voor elkaars eigenheid is essentieel net als de mogelijkheid
tot volledige participatie aan het schoolgebeuren. Het sensibiliseren en het
betrekken van leerlingen, leerkrachten en zeker ook ouders speelt hierbij een
belangrijke rol.

Onderwijs is de hefboom naar emancipatie daarom gaat het streven naar gelijke
kansen hand in hand met het streven naar gelijke uitkomsten.
Meertaligheid
 Taalachterstand leidt tot groeiende maatschappelijke ongelijkheid. Beheersing van
het Nederlands is nodig om op een volwaardige manier deel te kunnen nemen aan
het onderwijs, sociale leven en de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Daarom zijn er
voldoende oefenkansen nodig om het Nederlands in te oefenen in een formele en
informele context.
 Daarnaast is een positieve benadering van meertaligheid even belangrijk. Erkenning
van de moedertaal van kinderen en ouders die het Nederlands niet als thuistaal
hebben is noodzakelijk. De talen die we spreken vormen mee onze identiteit. De
houding van leerkrachten en omgeving tegenover de thuistaal heeft dan ook een
belangrijke invloed op eigenwaarde en identiteit. Elke moedertaal moet als
gelijkwaardig worden erkend. Het bestraffen van het gebruik van andere talen dan
het Nederlands werkt nefast.
 Scholen moeten openheid naar thuistalen of taalvarianten van haar leerlingen tonen
via taalsensibilisering. Zo ontwikkelen kinderen positieve houding tegenover talen en
culturen. Goed onderwijs sluit aan bij de leefwereld van de kinderen en benadert de
meertaligheid van alle kinderen op een positieve manier. Meertaligheid moet gezien
worden als een troef en kan het verwerven van het Nederlands versterken.
Armoede
 FMDO beschouwt armoede niet enkel als een inkomenskwestie, maar als een gebrek
aan kansen op verschillende domeinen zoals werk, onderwijs, gezondheid, vrije tijd,
.. Studies hebben uitgewezen dat mensen met een migratieachtergrond meer kans
hebben om in armoede terecht te komen. Wij vinden dat iedereen het recht moet
hebben om volwaardig te kunnen participeren aan de maatschappij en wij zijn tegen
alle vormen van sociale uitsluiting.
 Daarom vinden we het belangrijk dat er enerzijds extra wordt ingezet op het
wegwerken van de drempels die mensen met een migratieachtergrond ervaren in het
onderwijs en anderzijds op arbeidsparticipatieprojecten specifiek gericht naar mensen
met een migratieachtergrond.
 Onderwijs en werk zijn volgens ons belangrijke hefbomen om armoede uit de wereld
te helpen. Als federatie vinden wij ook sociaal-culturele participatie minstens even
belangrijk om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen. Verenigingen kunnen
hierin ook een belangrijke rol spelen door mensen door te verwijzen, een luisterend
oor te bieden, mensen te motiveren, hen in conctact brengen met anderen, …

Gekleurde armoede is soms minder zichtbaar wanneer het gaat over mensen die in
hun thuisland niet tot de lagere sociale klassen behoorden, maar hier in België wel in
armoede leven. Bij deze doelgroep speelt trots een belangrijke rol in hun houding
naar de buitenwereld. Hierdoor zijn ze echter minder zichtbaar als groep waardoor ze
soms uit de boot vallen bij de hulpverlening. (in tegenstelling tot generatiearmoede)
Volgens ons hebben de verschillende soorten armoede een verschillende aanpak
nodig. Armoede na migratie moet op een andere manier benaderd worden als
generatiearmoede. Het beleid binnen de verschillende sectoren moet daarom ook
meer afgestemd zijn op mensen met specifieke vragen en achtergronden. Extra
aandacht is noodzakelijk voor éénoudergezinnen, kinderen in armoede en senioren.
Visie huisvesting
 Iedereen heeft recht op een kwalitatieve en betaalbare woning, aangepast aan zijn
fysieke noden en gezinssamenstelling.
 FMDO pleit dan ook voor een kwalitatief woonbeleid, waarbij er aandacht wordt
geschonken aan voldoende sociale huur- en koopwoningen op maat van de
bewoners. Kleinschalige sociale woonprojecten die verspreid zijn over woongebieden
en die beschikken over voldoende speel- en ontspanningsruimte, verdienen de
voorkeur.
 Het woonbeleid moet de uitbouw van een gezonde leefomgeving met een diverse
sociale en culturele mix stimuleren. Het bouwen van ommuurde woonparken, waarbij
de bewoners hun woongebied afschermen van buitenstaanders, bevordert het
samenleven niet en moet worden vermeden.
 Discriminatie op de woonmarkt, die vooral de zwakkeren treft, moet harder worden
aangepakt, o.a. door het invoeren van praktijktests en het daadwerkelijk bestraffen
van bewezen discriminatie.
 Speciale aandacht moet geschonken worden aan een integrale aanpak van de
problematiek van dak- en thuislozen.
Discriminatie
 FMDO is tegen alle vormen van discriminatie (discriminatie op vlak van gender,
leeftijd, afkomst, religie, seksualiteit, uiterlijk,… ) en verwacht een effectieve
toepassing van de antidiscriminatiewet door de overheid. FMDO verwacht dat de
overheid strenger optreedt onder andere door praktijktesten mogelijk te maken en
klachten serieus te nemen. We ijveren tevens voor het grondig aanpakken van alle
vormen van verdoken discriminatie.
 Het moet duidelijk zijn voor elkeen waar men discriminatie kan melden of aanklagen.
 Antidiscriminatie moet worden opgenomen in diverse preventieplannen
(werkomgeving, schoolomgeving, openbare ruimtes,…).
 De vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in verschillende
sectoren (arbeid, onderwijs, sport, cultuur, vrije tijd,…) is absoluut noodzakelijk om
discriminatie weg te werken. We hebben het dan over vertegenwoordiging en
participatie op alle niveaus van die sector; zowel als deelnemer, werknemer,
vrijwilliger, bestuurder,..
Mensen zonder papieren
 FMDO ijvert voor een menswaardige behandeling van mensen zonder papieren. De
Universele Verklaring van de Rechten van de mens (VN, 1948), moet daarbij altijd
gerespecteerd worden.




FMDO vindt dat zowel volwassenen als kinderen zonder legale verblijfspapieren recht
hebben op onderwijs, toegang tot gezondheidszorg, juridische bijstand, deelname
aan het sociaal-culturele leven…
FMDO benadrukt de noodzaak van een efficiënte, snelle en transparante behandeling
van asielaanvragen. Wanneer mensen een negatieve beslissing krijgen inzake hun
asielaanvraag , hebben ook zij recht op een humane behandeling en begeleiding
voor, tijdens en na een eventuele terugkeer. FMDO is resoluut tegen het opsluiten
van kinderen in opvangcentra.
FMDO pleit voor meer sensibiliserende en informatieve acties ondersteund vanuit de
overheid over het statuut van asielzoekers, vluchtelingen en mensen zonder
papieren om zo solidariteit te vergroten.
Alle mensen, met of zonder legale verblijfspapieren, kunnen deelnemen aan de
activiteiten van FMDO. Ook mensen zonder legale verblijfspapieren kunnen lid zijn
van een vereniging en onze federatie.
Ontwikkelingssamenwerking
 Naast sociaal-cultureel werk merkt FMDO op dat een groot aantal verenigingen bezig
zijn rond solidariteit met het zuiden. FMDO vindt het belangrijk dat deze kleinschalige
initiatieven die gekend zijn onder de naam 4de pijler initiatieven erkend worden en
naar waarde worden geschat.
 Bij de inhoudelijke uitwerking van deze projecten moet er voldoende aandacht zijn
voor het contact met de lokale bevolking, de uiteindelijke verantwoordelijkheid van
de lokale bevolking en de duurzaamheid van het project. Projecten moet steeds
gericht zijn op lokale verankering. Dit neemt niet weg dat dit een werk van zeer
lange adem kan zijn.
 Het ondersteunen van een project in het zuiden kan ook best gecombineerd worden
met sensibilisering in België rond de situatie in het zuiden.
 Lokale 4de pijler initiatieven registreren zich best op de website van het 4de pijler
steunpunt. Voor eventuele vragen met betrekking tot hun project kunnen zij op het
4de pijler steunpunt beroep doen.
Download