de Mondriaan onderwijsgroep - ROC Mondriaan ICT opleidingen

advertisement
Beroepspraktijkvorming ICT BOL-2
Inhoud

1.
2.
3.
4.
Inleiding
1.1. Clusterbureau ICT
De beroepspraktijkvorming (BPV)
2.1. Doelstellingen van de beroepspraktijkvorming
2.2. Duur van de beroepspraktijkvorming
2.3. De voorbereiding op de BPV
2.4. Plaatsing
2.5. Contact met de onderwijsinstelling
2.6. De beroepspraktijkovereenkomst (BPVO)
2.7. Begeleiding
2.8. Berichtgeving
2.9. BPV-opdrachten en BPV-verslagen
2.10. Beoordeling
Financiële aspecten
3.1. Vergoedingen
3.2. Teruggaaf loonbelasting
3.3. Wet op de studiefinanciering (WSF 18+)
3.4. Lesgeld
Verzekeringen
4.1
Ongevallenverzekering
4.2 Aansprakelijkheidsverzekering
Voorwoord
Na invoering van de WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) zijn
enkele begrippen aangepast. Hieronder volgt een kort overzicht
van de oude en nieuwe begrippen.
oud
nieuw
Stage
Stagiair(e)
School
Bedrijf
Stagebegeleider bedrijf
BPV-docent
Stage-bureau
Beroepspraktijkvorming (BPV)
Student
Onderwijsinstelling
Opleidingsbedrijf/leerbedrijf
Praktijkopleider
BPV-begeleider
Clusterbureau
1.
De beroepspraktijkvorming (BPV) is een onlosmakelijk deel van
het examen. Het doel van de BPV is het afsluiten van
eindtermen c.q. competenties in de beroepspraktijk aan de
hand van de opdrachten in het bedrijf en de BPV-verslagen. Dit
informatieboekje geeft een nadere toelichting op de organisatie
van de BPV. Deze informatie heeft zowel op de student als op
het opleidingsbedrijf betrekking.
1.1.
Mondriaan Techniek en ICT
Clusterbureau ICT
Tinwerf 10
2544 ED Den Haag
 088 666 4215
@ [email protected]
Inleiding
Clusterbureau ICT
Omdat de BPV een onderdeel van het examen is, valt de
organisatie van de BPV onder het clusterbureau van Mondriaan
ICT. Enkele BPV-werkzaamheden worden namens het
clusterbureau door een docent met coördinerende BPV-taken
uitgevoerd (hierna genoemd: BPV-coördinator).
In het komende semester is de heer R. van Rossum
([email protected]) de BPV-coördinator BOL-2.
Het clusterbureau ICT verzorgt de correspondentie en is in
eerste instantie het telefonisch aanspreekpunt
( 088 666 4215).
Onderstaande zaken moeten altijd worden opgestuurd ten
aanzien van het clusterbureau ICT:
de ondertekende BPVO (beroepspraktijkovereenkomst);
adreswijziging deelnemer.
www.mondriaanict.nl
blz. 1
2.
De beroepspraktijkvorming (BPV)
2.1.
Doelstellingen van de beroepspraktijkvorming
De BPV is een onlosmakelijk deel van het examen. In de BPV
worden eindtermen(competenties) aan de hand van BPVopdrachten en BPV- verslagen afgesloten.
Tijdens de BPV kan de student zich oriënteren ten aanzien
van organisatie en inrichting van het bedrijfsleven en ten
aanzien van beroeps- en/of functiemogelijkheden. Hij/zij kan
hierdoor meer gemotiveerd en duidelijker gericht studeren.
Tijdens de BPV maakt de deelnemer daadwerkelijk kennis
met het bedrijfsleven. Het bedrijf is te beschouwen als een
“leerschool” voor het verwerven van een aantal competenties
zoals die staan vermeld in het beroepscompetentieprofiel
(BCP) van de betreffende kwalificatie. De BCP ’s worden
opgesteld in opdracht van de minister van OC&W door de
landelijke kenniscentra beroepsonderwijs/bedrijfsleven, de
KBB ’s.
2.2.
Duur van de beroepspraktijkvorming
De omvang van de BPV ligt bij een bol opleiding tussen de
20% en 60% van het totale aantal studiebelastinguren (sbu’s).
2.4.
De plaatsing in bedrijven geschiedt zodanig, dat de student met
verschillende facetten van het bedrijfsleven binnen zijn/haar
vakgebied wordt geconfronteerd.
De plaatsing van de deelnemer geschiedt op aanvraag van de
onderwijsinstelling of op verzoek van de student onder
goedkeuring van de onderwijsinstelling.
Bedrijven met plaatsingsmogelijkheden voor studenten kunnen
dit uiteraard ongevraagd aan de onderwijsinstelling kenbaar
maken. De bedrijven die in aanmerking komen, moeten als
leerbedrijf erkend zijn of als leerbedrijf erkend worden door de
ECABO (www.ecabo.nl). In sommige gevallen geldt een
voorlopige erkenning.
2.5.
Activiteiten door de school georganiseerd in de BPV-periode
tellen mee als sbu’s in de BPV.
Voorbeelden van deze activiteiten zijn:
de door de onderwijsinstelling te houden
contactbijeenkomsten/terugkomdagen;
de door de onderwijsinstelling georganiseerde
sportdagen, werkweken en excursies.
2.3.
Contact met de onderwijsinstelling
Eén maal per week wordt een contact-bijeenkomst op de
onderwijsinstelling gehouden. Tijdens deze dag wordt de
student intensief voorbereid op de aan het eind van de
opleiding af te leggen Proeven van Bekwaamheid. Mocht er
sprake zijn van verhindering, dan is een bericht naar de heer
van Rossum ([email protected]) en naar het
clusterbureau (tel. 088-6664215) noodzakelijk.
2.6.
De planning van de BPV-periodes is per opleiding vastgelegd
in de studiewijzer van de betreffende kwalificatie.
De studiewijzer ligt ter inzage bij het clusterbureau. Indien
wordt afgeweken van de in de studiewijzer vermelde BPVperiodes, dienen hierover afspraken gemaakt te worden met
de heer Van Rossum.
Plaatsing
De beroepspraktijkovereenkomst (BPVO)
Onderwijsinstellingen zijn volgens de wet verplicht tot het
afsluiten van een schriftelijke overeenkomst BPV tussen de
onderwijsinstelling, opleidingsbedrijf en de student.
Hierin zijn de volgende afspraken vastgelegd:
regels en voorschriften van het bedrijf;
begin en einde BPV-periode;
naam praktijkopleider en BPV-begeleider;
afgesloten verzekeringen;
bijzonderheden.
De beroepspraktijkovereenkomst wordt door het clusterbureau
in drievoud naar het privéadres van de student gestuurd. Nadat
de praktijkopleider en student deze overeenkomst hebben
getekend, moet één exemplaar in de bijgevoegde retourenvelop
naar het clusterbureau teruggestuurd worden. Indien de student
jonger dan 18 jaar en ongehuwd is, moet de wettelijke
vertegenwoordiger ook de overeenkomst ondertekenen.
De voorbereiding op de BPV
De student wordt van tevoren ingelicht over de BPV-plaatsen,
de BPV-inhoud en de data.
Vóór de start van de BPV krijgt de deelnemer een pakketje
met BPV-documenten uitgereikt. In deze documenten zijn alle
relevante gegevens van de BPV vermeld.
blz. 2
2.7.
Begeleiding
Inleverdata van de BPV-verslagen
Praktijkopleider
Het is noodzakelijk dat het bedrijf uit één van zijn
medewerkers een praktijkopleider aanwijst die de student
begeleidt bij zijn/haar functioneren in de werksituatie.
BPV- docent
Iedere student krijgt enige tijd na aanvang van de BPV per
brief de naam en het e-mailadres van zijn/haar BPVbegeleider toegezonden. De BPV-begeleider beoordeelt de
gemaakte BPV-verslagen en controleert het aantal sbu’s van
de deelnemer in de BPV-periode.
Hij bezoekt de student in het bedrijf waar hij/zij werkzaam is
minimaal één maal.
Hij bespreekt met de praktijkopleider en de student de
vorderingen in het uitvoeren van de BPV-opdrachten. Ook de
sociale en communicatieve vaardigheden van de student
komen tijdens dit gesprek aan de orde. Op het
gespreksformulier worden de vorderingen en vaardigheden
van de student genoteerd.
2.8.
Berichtgeving
Bij aanvang van de BPV-periode
Binnen een week na aanvang van de BPV zenden de
studenten een e-mail naar de BPV-coördinator
([email protected]). In deze mail melden ze de
start van hun werkzaamheden.
Bij onderbreking van de werkzaamheden
In geval van ziekte of verhindering handelt de student als
volgt:
de reden van afwezigheid direct melden aan het
opleidingsbedrijf op de wijze die door het bedrijf is
afgesproken met de student;
vervolgens de BPV-begeleider op de eerste dag van het
verzuim per e-mail informeren;
op de dag van hervatting van het werk wederom per email de betrokken BPV-begeleider informeren.
Ook bij staking en andere omstandigheden waardoor er niet
gewerkt kan worden, moet de BPV-begeleider hiervan per email in kennis worden gesteld.
2.9.
BPV-opdrachten en BPV-verslagen
Gedurende de BPV-periodes voert de student in het bedrijf
opdrachten uit en hij/zij levert aan het eind van de BPVperiode één BPV-verslag bij de BPV-begeleider in.
Halverwege de BPV-periode dient een proefverslag
ingeleverd te worden bij de BPV-begeleider, zodat de opzet
eventueel op tijd bijgestuurd kan worden.
Half juni dient het eindverslag bij de BPV-begeleider ingeleverd
te zijn. De studenten worden vóór de exacte inleverdatum nog
eens herinnerd aan de inleverdatum van het verslag.
Een student die een verslag om welke reden dan ook niet op
tijd bij de onderwijsinstelling kan inleveren, meldt dit per e-mail
aan de desbetreffende BPV-begeleider.
Het wegens nalatigheid van de student niet tijdig inleveren van
een verslag en/of de daarbij behorende documenten, kan leiden
tot sancties. De BPV-begeleider stelt in voorkomende gevallen
een sanctie aan de examencommissie voor; deze commissie
bepaalt uiteindelijk de sanctie.
2.10.
Beoordeling
Eindbeoordeling van een BPV-periode door het bedrijf en
de school
Het eindbeoordelingsformulier wordt door de BPV-begeleider
(dhr. Van Rossum) aan het BPV-bedrijf toegestuurd.
Het ingevulde eindbeoordelingsformulier en de
werkverantwoording moeten samen met het verslag door de
student persoonlijk worden ingeleverd bij de heer R. van
Rossum op de Brasserskade 1 te Delft.
De eindverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de BPVperiode ligt bij ROC Mondriaan Techniek en ICT.
De eindcijfers voor verslaggeving en praktijk worden daarom
door de BPV-begeleider vastgesteld.
Verder controleert en beoordeelt de praktijkopleider de
onderstaande punten:
correcte houding ten opzichte van het bedrijf in het
algemeen en ten opzichte van de naaste collega’s binnen
het bedrijf in het bijzonder;
controle op het aantal sbu’s (gewerkte dagen);
correcte technische weergave in de verslagen van de
gemaakte opdrachten.
3.
Financiële aspecten
3.1.
Vergoedingen
De hoogte van een eventuele vergoeding kan van bedrijf tot
bedrijf variëren en kan van invloed zijn op de hoogte van de
kinderbijslag of studiefinanciering. In het geval van kinderbijslag
is bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) na te vragen
welke bedragen bijverdiend mogen worden. In geval van
studiefinanciering komt de exacte informatie van de Informatie
Beheer Groep in Groningen (www.ib-groep.nl). De positie van
de student is niet die van een werknemer ingevolge een
arbeidscontract naar burgerlijk recht.
Een eventuele BPV-vergoeding (ook wel stagevergoeding
genoemd), behoeft in de eigenlijke zin van het woord niet aan
cao-loonafspraken te voldoen.
blz. 3
3.2.
Teruggaaf loonbelasting
Indien je van je bruto vergoeding loonbelasting moet betalen,
is het mogelijk het betaalde bedrag aan loonbelasting geheel
of gedeeltelijk terug te krijgen van de belastingdienst
(www.belastingdienst.nl).
3.4.
Ook de BPV-student is een door het ministerie vastgesteld
bedrag aan lesgeld verschuldigd. Hiertoe krijgt de deelnemer in
september een acceptgiro van het ministerie toegestuurd.
4.
3.3.
Werkloosheidsuitkering
Een BPV-student kan nooit aanspraak maken op een uitkering
krachtens de wet werkloosheid.
4.1.
c.
Verzekeringen
Wet op de studiefinanciering (WSF 18+)
Deze wet is er voor studenten van 18 jaar en ouder. Op grond
van deze wet heeft een BOL-student tijdens de BPV recht op
een studiefinanciering waarvan de hoogte bepaald wordt
door:
a.
b.
Lesgeld
het inkomen van de (beide) ouder(s);
het eigen inkomen ten gevolge van de vergoeding van de
bedrijven;
het inkomen van een eventuele partner.
Invloed BPV-inkomen op de studiefinanciering
Het is ingewikkeld om precies te bepalen in hoeverre de
inkomsten in de BPV-periodes en van bijbaantjes de hoogte
van de studiefinanciering beïnvloeden.
Het eigen inkomen moet zelf door de student worden
doorgegeven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
Nadere informatie is te lezen in de brochure WSF van de
Belastingdienst.
Ongevallenverzekering
Voor alle studenten is door de onderwijsinstelling een
verzekering afgesloten tegen ongevallen. Op grond van deze
verzekering zijn de studenten gedurende 24 uur per dag
verzekerd tegen ongevallen.
Voor de studenten die wel verzekerd zijn via hun werkgever
geldt dit als aanvullende verzekering.
De polisvoorwaarden zijn bij het clusterbureau te verkrijgen.
4.2.
Aansprakelijkheidsverzekering
De onderwijsinstelling heeft een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten.
Deze WA-verzekering is niet van toepassing met betrekking tot
de financiële gevolgen van schade aan of veroorzaakt door
bedrijfsmotorvoertuigen, die door de student worden bestuurd.
De polisvoorwaarden zijn bij het clusterbureau te verkrijgen.
blz. 4
Download