Om met de hele wereld

advertisement
1
Preek over psalm 117, 2
Datum: November 2012
Ik mag heel graag muziek luisteren.
van klassiek tot pop
van rock tot blues.
Ik vind het heerlijk om een avondje muziek te draaien.
Of een concert te bezoeken.
Nu was ik twee weken geleden op een concert waar een cover van een nummer
van The Beatles werd gespeeld.
Een heel bekend nummer: ‘All you need is love”
Ik denk dat veel mensen dat nummer wel kennen.
All you need is love
Alles wat je nodig hebt, is liefde.
Nu zijn er heel veel liedjes die over liefde gaan.
En ook op televisie zijn er veel programma’s waarin liefde centraal staat.
Denk bijvoorbeeld aan een programma als: Boer zoekt vrouw.
Ik las ergens dat dit programma ruim 4 miljoen kijkers weet te boeien.
En op zich is dat ook niet zo verwonderlijk.
Want liefde is iets heel belangrijks voor de mens
Je kunt gerust zeggen dat wij niet zonder liefde kunnen
Ieder mens, of hij of zij nu gelooft of niet, verlangt naar een stuk liefde
Naar een stuk geborgenheid en aanvaarding.
Liefde.
Ik denk dat uiteindelijk ieder mens daar naar op zoek is.
(…)
2
In psalm 117 gaat het ook over liefde.
De liefde van de HEER voor ons is overstelpend, staat er.
En dat is iets geweldigs.
Daar waar ieder mens naar verlangt, dat wil God ons geven.
Liefde.
En die liefde geeft God ons maar niet mondjesmaat, maar overvloedig.
De liefde van de Heer is overstelpend, staat er.
Het overspoelt ons als het ware.
Er komt maar geen einde aan.
Dat is niet te begrijpen.
Maar de grote machtige God.
De God die hemel en aarde gemaakt heeft.
De God die volmaakt is.
Die God houdt van ons.
Hij heeft ons lief.
(...)
God houdt van ons?
Ja?
Dus?
Die reactie kreeg ik een keer toen ik iemand vertelde dat God van ons houdt.
Ja, dus?
En ik denk dat het een terechte vraag is
Wat betekent het eigenlijk dat God liefde is?
Waarom is dat zo belangrijk voor ons?
3
Ik moet daar meer over vertellen.
En daarvoor wil ik bij het begin beginnen.
De bijbel vertelt ons dat de mens door God geschapen is.
En dat God daar een bijzondere bedoeling mee had.
De mens is namelijk geschapen om God te dienen
Om voor God te leven.
En de eerste twee mensen op aarde, Adam en Eva, die deden dat ook
Ze leefden met heel hun hart voor God
En dat deden ze met veel plezier.
Het leven was goed.
Adam en Eva leefden letterlijk en figuurlijk in het paradijs.
Maar op een slechte dag werd alles anders.
Adam en Eva aten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad.
En dat terwijl God duidelijk tegen hen beide gezegd had:
Als jullie van die ene boom eten, dan zal dat verschrikkelijk gevolgen hebben.
Maar Adam en Eva negeerden die waarschuwing.
En daardoor kwam de zonde in de wereld.
Met alle verwoestende gevolgen van dien.
Die gevolgen zien wij tot op de dag van vandaag overal om ons heen.
Oorlog, honger, ziekte, eenzaamheid en verdriet.
Het is volgens de bijbel allemaal een gevolg van de zondeval.
Toen God de aarde en de mens schiep,
had Hij een prachtige toekomst voor de mens in petto.
4
Maar de mens koos tegen God.
En hierdoor raakte de band tussen God en mens verstoord.
Wat zeg ik?
Die band werd door de zonde verbroken.
De zonde bouwde als het ware een torenhoge muur tussen God en ons.
En dan komen we bij Gods overstelpende liefde.
Want God wilde niet dat er een muur tussen Hem en ons instond.
God wilde niet dat de band tussen Hem en de mens verbroken was.
God liet ons niet aan ons zelfgekozen lot over.
God wilde juist dat mensen op een vertrouwelijke manier met Hem konden
omgaan.
Hij wilde ons weer bij zich hebben.
En omdat wij die muur tussen God en ons niet konden afbreken,
stuurde God zijn Zoon naar de aarde.
Jezus Christus,
Hij is het die de muur van onze zonden tot de laatste steen toe heeft afgebroken.
Dat deed Hij door in onze plaats te sterven.
Door de straf die wij hadden moeten krijgen, in onze plaats te dragen.
Voor ons te dragen.
Dankzij Jezus is er weer contact mogelijk tussen God en ons.
Wij mensen kunnen weer vertrouwelijk met God omgaan.
Dankzij Christus mogen wij bijvoorbeeld in ons gebed met God spreken.
Hem alles vertellen wat ons bezighoudt.
5
Daar heeft Jezus voor gezorgd.
En daarom is het onmogelijk om over Gods liefde te spreken,
zonder het daarbij over Jezus Christus te hebben.
In 1 Johannes 4 vers 9 staat.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard:
God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,
opdat we door Hem zouden leven.
Met andere woorden:
Gods liefde wordt duidelijk in het feit dat God Jezus Christus naar de aarde
stuurde, om ervoor te zorgen dat wij kunnen leven.
Eeuwig kunnen leven voor God.
Jezus is op aarde gekomen.
Jezus die voor ons zijn leven wilde geven.
Om te voorkomen dat wij voor eeuwig verloren zouden gaan.
Wij mensen, wij kozen tegen God.
Maar God zei: en toch houd Ik van jullie
Jullie kozen voor de zonde, maar toch wil ik jullie bij Mij hebben.
ieder die gelooft in Jezus Christus mag bij Mij horen.
God is liefde!
Niet te geloven.
(…)
6
God is liefde.
En het geweldige is dat dit niet alleen geldt voor mensen die lid zijn van de kerk.
Nee,
het geldt voor iedereen.
Voor mensen binnen en buiten de kerk.
Ook dat maakt Psalm 117 duidelijk
Er staat dat zijn liefde voor ons overstelpend is.
Voor ons, daarmee doelde de dichter van de psalm op de Joden.
Op de mensen van Gods eigen volk.
In die tijd ging Gods liefde namelijk heel in het bijzonder uit naar Israël.
Naar de joden.
Maar de psalm begint met de oproep:
Loof de Here, alle volken.
Ook niet-joden mogen en kunnen God loven.
Want Gods liefde is uiteindelijk gericht op de hele wereld.
Dat is de doorgaande lijn in de bijbel.
In de tijd van het Oude Testament was alleen Israël Gods volk.
God had bij wijze van spreken zijn liefde op hen geconcentreerd.
Maar vlak voordat Jezus na zijn opstanding naar de hemel ging,
zei Hij tegen zijn leerlingen.
Ga het goede nieuws, het nieuws dat Ik mensen wil redden aan de hele wereld
vertellen.
Aan de hele wereld.
7
dus niet alleen aan het Joodse volk, maar ook aan de andere volken.
Aan mensen overal op aarde.
En na de hemelvaart, met Pinksteren, werd het nog een keer extra onderstreept.
De Heilige Geest werd uitgestort.
En in alle talen klonk het evangelie.
In alle talen, als bewijs dat de blijde boodschap voor iedereen is.
En daarom ook de oproep in Psalm 117.
Loof de HEER, alle volken, prijs Hem alle naties.
De hele wereld wordt opgeroepen om met de Here te leven.
En de hele wereld heeft ook reden om God te prijzen.
Want God zoekt met zijn liefde de hele wereld op.
God is liefde.
Niet te geloven.
(…)
Ik heb geprobeerd om een voorbeeld te bedenken.
Een voorbeeld waarmee je Gods liefde zou kunnen vergelijken.
Stel: je hebt een hele oude auto.
Met drie lekke banden en een versleten koppelingsplaat.
De spiegels zijn afgebroken.
Er zit een grote barst in de voorruit.
En de motor is onherstelbaar kapot.
Daar komt nog eens bij dat de auto onder de roest zit.
Rijp voor de sloop dus.
8
En dan kom je bij de garage.
en dan zegt de eigenaar van die garage:
geef mij die auto maar, dan krijg jij van mij de allernieuwste Mercedes.
Met alles erop en eraan.
Airco, elektrische raambediening, leren bekleding, lichtmetalen sportvelgen,
enz., enz.
En je kunt voortaan ook gratis bij mij tanken.
Een absurd voorbeeld natuurlijk.
Geen garagehouder die dit zou doen.
Mar dit is wel wat God in zijn liefde tegen ons zegt.
Ik houdt zoveel van je.
Ik wil je zo graag gelukkig maken.
Ik verlang ernaar om je Mijn liefde te geven
Geef daarom je leven met al je zonden maar aan Mij.
Kom maar bij Mij met al je falen en tekortkomingen.
En dan zal Ik je mijn liefde, mijn heiligheid ervoor teruggeven.
Ik geef je dan de heilige Geest die je van binnenuit verandert.
Die ervoor zorgt dat je je meer en meer op God gaat richten.
Waardoor je weer gaat doen waarvoor je geschapen bent.
Zodat je ook echt het meest gelukkig bent.
Gods liefde is echt overstelpend
God gaf Zijn Zoon over aan de dood om ons onze zonden te kunnen vergeven
En Jezus hield zoveel van ons, dat Hij voor ons intens wilde lijden.
Zijn liefde voor ons is zo groot, dat Hij in onze plaats Gods straf wilde dragen.
9
God is liefde, het is toch niet te geloven?
(…)
En daar komt bij dat God ook nog eens trouw is.
eeuwig duurt de trouw van de HEER, zegt Psalm 117.
En trouw, dat is ook al zo iets waar mensen naar kunnen verlangen
Naar echte trouw.
En die trouw wil God ons geven!
Want God is en blijft altijd trouw.
God doet altijd wat Hij heeft beloofd.
Dat zie je bij wijze van spreken terug op iedere bladzijde van de bijbel.
Direct na de zondeval zei God tegen Adam en Eva dat de muur tussen Hem en
de mens zou verdwijnen.
God beloofde dat er Iemand komen zou, die de muur tot de laatste steen toe zou
afbreken.
En die belofte werd door God de eeuwen door herhaald:
Er komt iemand die ervoor gaat zorgen dat de mens zich weer op Mij kan
richten.
Iemand die de situatie van het paradijs weer gaat herstellen.
Het duurde eeuwen voordat deze belofte werd vervuld.
Maar er kwam inderdaad Iemand.
Namelijk Jezus Christus, de Zoon van God.
Want wat God beloofd heeft, dat doet Hij ook.
10
God is trouw.
Ook naar u en naar jou toe.
Velen van ons zijn gedoopt toen ze nog een baby waren.
En toen heeft God beloofd dat je zijn kind mag zijn.
God heeft toen beloofd dat Hij als een liefdevolle Vader voor je wil zorgen
Beloofd dat Jezus Christus je zonden wil vergeven
Beloofd dat de heilige Geest je het geloof wil geven en je leven wil veranderen.
En die beloftes die gelden nog steeds.
Daar mag je alle dagen van je leven op terugvallen
Want God is trouw!
En zijn trouw, zegt psalm 117, duurt eeuwig.
Wat een enorm verschil met ons mensen.
Wat een contrast.
Onze ontrouw en Gods eeuwige trouw.
Wij houden zo vaak geen rekening met God
Wij leven zo snel en zo gemakkelijk zonder Hem
Wij kiezen er meer dan eens voor om dingen te doen,
Die de Here ons in zijn liefde en wijsheid verboden heeft.
En toch mogen wij steeds weer naar God toe gaan
Toch wil Hij ons in zijn liefde steeds weer vergeving geven.
Onvoorwaardelijk.
Als wij maar echt berouw hebben, dat is voldoende.
God zal nooit tegen ons zeggen:
,,Jij moet eerst maar eens bewijzen dat je voor Mij wilt leven.
11
Laat het eerst maar eens zien dat het je ernst is.
Leef eerst maar eens drie weken goed christelijk
En kom dan nog maar eens terug.
Dan praten we verder.”
Nee, in zijn trouw geeft God zijn liefde onvoorwaardelijk.
Onze ontrouw vermindert Zijn liefde niet.
Gods liefde is overstelpend.
Wat wij ook doen.
Wat wij ook allemaal verkeerd gedaan hebben.
Hoe vaak wij onszelf ook tegenvallen
God is trouw in zijn liefde.
Wie zijn schuld belijdt, ontvangt vergeving
Als het nodig is zelfs honderd keer op een dag.
Want de liefde van God is overstelpend en zijn trouw duurt eeuwig.
(…)
Psalm 117 roept alle volken op om de Here te loven.
En dat loven dat kun je op verschillende manieren doen.
Wij doen het bijvoorbeeld door het zingen van psalmen of liederen
Daarmee eren wij onze God.
Maar wij doen het niet minder door ook echt vanuit Gods liefde te leven.
Als je onder de indruk bent van Gods overstelpende liefde en trouw,
dan beïnvloedt dat je manier van leven
Bijvoorbeeld de manier waarop je hier in de kerk met elkaar omgaat.
12
ik haalde net vers 9 al aan uit 1 Johannes 4.
In datzelfde hoofdstuk zegt Johannes daar ook:
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad,
moeten wij ook elkaar liefhebben.
Je kunt dus niet zeggen:
Ik ben vol van Gods liefde.
Maar ik heb een hekel aan andere mensen in de kerk.
Mensen die me in het verleden onjuist behandeld hebben
Mensen die me om wat voor reden dan ook niet liggen.
Nee.
Als je God werkelijk lief hebt.
Dan heb je ook al je broeders en zusters in de gemeente lief.
En die liefde blijft natuurlijk niet alleen maar beperkt tot mensen uit je eigen
gemeente.
Als het goed is gaat onze liefde uit naar alle mensen.
Naar je buren, je collega’s, je klasgenoten.
Je liefde gaat uit naar mensen die niets met het geloof te maken willen hebben.
Naar mensen die erg in het geloof geïnteresseerd zijn.
naar mensen die…
Ja, naar welke mensen niet?
Als gelovige gun je het iedereen om iets te proeven van Gods liefde
Gun je iedereen de vrede die God ons geven wil
Verlang je ernaar om met iedereen de Here te dienen.
13
Om met de hele wereld, om psalm 117 aan te halen, de Here te loven en te
prijzen.
Te loven en te prijzen vanwege zijn overstelpende liefde.
God is liefde, niet te geloven
(…)
Nu kan ik mij voorstellen dat er nog heel wat vragen leven.
Want als God liefde is, hoe verklaar je dan bijvoorbeeld natuurrampen?
Als God liefde is, waarom zijn er dan oorlogen?
Waarom lijden mensen dan honger?
Waarom kom ik dan ook in mijn leven zoveel moeiten tegen.
Dat zijn vragen waar ieder mens, ook een christen, van tijd tot tijd tegenaan
loopt.
Ik zal maar gelijk eerlijk zeggen.
Ik kan die vragen niet beantwoorden.
Beantwoorden in die zin dat ik een rationeel 100% bevredigend antwoord kan
geven.
C.S. Lewis, een Engelse filosoof, die op latere leeftijd christen werd,
schreef eens een boek over het lijden in de wereld.
Hij behandelde daarin vragen als: waarom is er lijden.
En hoe moet je tegen het lijden aankijken?
Hoe kun je als christen met het lijden omgaan?
In zijn boek had Lewis alles keurig op een rijtje gezet.
En al die vragen beantwoord.
14
Totdat, zei hij later zelf, zijn vrouw als gevolg van kanker stierf.
Toen wist hij het zelf ook niet meer.
Wij moeten oppassen dat wij niet met te grote woorden spreken.
Maar ik wil toch wel iets zeggen.
De bijbel zegt dat alle ellende en verdriet, alle pijn en zorgen,
een gevolg zijn van de zondeval.
Van de keuze die de mens heeft gemaakt.
Een keuze tegen God.
En God had toen het volste recht om tegen ons te zeggen:
Jullie mensen, jullie zoeken het maar uit.
Maar dat deed God dus niet
In zijn overstelpende liefde besloot Hij mensen te redden.
Besloot Hij Zijn Zoon naar de aarde te sturen.
Om in onze plaats te lijden en te sterven.
Om in onze plaats de straf op de zonde te dragen.
Dat is het allergrootste bewijs dat God liefde is.
Daarom moet ik steeds weer naar Jezus Christus kijken.
Want als ik naar Hem kijk,
dan kijk ik God bij wijze van spreken recht in zijn hart.
En dan zie ik dat God vol bewogenheid en liefde mij wil redden.
Dan zie ik dat God volmaakt trouw is.
En dan kan ik worstelen met vragen over lijden
En met vragen over verdriet.
Maar dan is in die worsteling dat mijn basis: Dat God liefde is.
15
Dat Hij mijn leven zin en perspectief geeft
dat Hij mijn leven vult met datgene waar ik schreeuwend behoefte aan heb:
liefde en trouw.
En dat Hij dat onvoorwaardelijk doet.
Ik, zoals ik ben, met al mijn minpunten en tekortkomingen,
ik mag delen in Zijn liefde
Ik mag geloven dat God van mij houdt
Dankzij Jezus Christus.
En ik wil iedereen uitnodigen om onder de indruk te komen van Gods liefde
Kijk naar Christus
Kijk naar wat God u en jou geven wil
wie je ook bent
Hoe je ook leeft.
Laat je overwinnen door Gods liefde!
Zodat je vrede krijgt en echt gelukkig wordt.
God is liefde, het is niet te geloven.
God ik dank U, dat ik het mag geloven.
Amen.
Download