Samen werken aan een sterke economie van de toekomst

advertisement
regionale samenwerking
Tekst: Rosanne Bader | Fotografie: Menno Ringnalda
» Sander Breugelmans, Johan Gadella en Marcel Strijland
Samen werken aan een sterke
economie van de toekomst
Gemeente Nieuwegein werkt met ondernemers en
maatschappelijke organisaties aan de economische visie.
De gemeente Nieuwegein heeft het initiatief genomen om samen met ondernemers, het onderwijs, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties
uit de stad te werken aan een nieuwe economische visie. In een wereld waarin ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen, wil Nieuwegein een
breed gedragen, toekomstgerichte visie opstellen, waarmee de stad letterlijk
vooruit kan. Nieuwegein wil dat ondernemers ook in de toekomst gewoonweg
kunnen ondernemen en er voor bewoners voldoende banen zijn.
Initiatief
Burgemeester en wethouders hebben
persoonlijk stuk voor stuk zo’n twaalf ondernemers en partners uit de stad uitgenodigd voor een kringgesprek bij evenementenlocatie GreenVillage. Die zestig
personen vormen de ‘economische kopgroep
Nieuwegein’. De vijf gesprekken zijn inmiddels gevoerd en ondernemers Marcel
Strijland, manager bij Down Under en
Sander Breugelmans, manager bij Prologis,
praten op bedrijvenpark Het Klooster met
26 | ONDERNAMEN LEKSTROOM APRIL 2017
wethouder Johan Gadella over het verdere
verloop. Johan: ‘Uit de vruchtbare gesprekken tussen heel diverse ondernemers en instellingen zijn er verschillende onderwerpen
naar voren gekomen waar we in de (nabije)
toekomst aandacht aan gaan besteden. Het
vormen van de economische visie, op deze
nieuwe, participerende manier, is iets waar ik
graag aan meewerk. We merkten in toenemende mate dat de samenleving ook zelf zaken wil oppakken. Dan moet je als gemeente
proberen een regisserende rol op je te nemen,
om samen te bepalen met welke trends vooral rekening gehouden moet worden. Als wethouder Economische Zaken hou ik me bezig
met werkgelegenheid, vrije tijd en onderwijs:
thema’s die hand in hand gaan. Maar ook de
ontwikkeling van het bedrijvenpark waar we
ons tijdens dit gesprek bevinden valt onder
mijn verantwoordelijkheid.’
Belang
De rol van de gemeente is belangrijk voor
managers Marcel en Sander. ‘Het is heel
‘Uit de vruchtbare
gesprekken tussen
heel diverse
ondernemers en
instellingen zijn er
verschillende
onderwerpen naar
voren gekomen
waar we in de (nabije)
toekomst aandacht aan
gaan besteden’
fijn dat de gemeente aan ons vraagt om
mee te denken’, vertelt Marcel. ‘Door de
actieve rol van de gemeente, komen niet
alleen belangrijke vraagstukken naar voren, maar komen wij ook in contact met
andere ondernemers. Wij hebben de gemeente natuurlijk ook hard nodig. Gelukkig is Nieuwegein een echte groeigemeente, dus als Down Under wil groeien, wordt
dit al snel door de gemeente ondersteund.
Nieuwegein is kortom een heel fijne stad
om in te wonen en te werken en door dit
soort initiatieven blijft dat ook zo in de
toekomst.’ Vooral het toekomstgerichte
karakter van de nieuw op te stellen visie, is
belangrijk voor Sander. ‘Als ontwikkelaar
van logistiek vastgoed zit Prologis in een
sector die heel snel verandert. E-commerce
is ontzettend aan het uitbreiden en het logistieke proces wordt steeds fijnmaziger.
Het vraagstuk van ‘any time, any place’
bezorging van goederen komt vanuit de
klant en is dus niet tegen te houden. Het
onderwerp bereikbaarheid is dus enorm
belangrijk. Bedrijvenpark Het Klooster
ligt in de driehoek van de A2, A12 en A27.
Door de centrale ligging zit een distributie-
centrum dat zich hier vestigt al snel dichtbij de klant. Een goede samenwerking
met de gemeente is heel belangrijk voor
bijvoorbeeld het vergunningstraject: alleen
dan kunnen wij onze klant zo snel en goed
mogelijk bedienen.’
Vraag en aanbod
Het aanbod van juist geschoolde werknemers is door de deelnemers van de
kringgesprekken genoemd als een belangrijk onderwerp. Johan: ‘De gemeente wil
de band tussen het onderwijs en het bedrijfsleven versterken, om de doorstroom
te bevorderen. Met de komst van het
ROC – dat plek biedt aan 5000 studenten – hebben we een flinke slag geslagen.
Nu is het zaak om studenten op de juiste
manier voor te bereiden op de vraag van
Nieuwegeinse bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld door stages, of specifieke opleidingen. Als we zorgen voor een kennisinstituut dat middenin het bedrijvennetwerk
staat, dan stimuleren we voor studenten
de kans op een baan en zorgen we tegelijkertijd dat vraag en aanbod op elkaar
aansluiten. We begrijpen heel goed dat de
dagelijkse gang van zaken bij het ROC en
bedrijven veel tijd opslokt en hopen daarom een verbindende schakel te kunnen
zijn.’ Naast onderwijs zijn ook duurzaamheid en mobiliteit volgens ondernemers
en partners belangrijke thema’s in de op
te stellen economische visie. Johan: ‘Ook
daarin denken we toekomstgericht. Met
dit nieuwe bedrijvenpark hebben we al
een enorme ambitie neergelegd om heel
duurzaam te bouwen. Het doel is natuurlijk dat bedrijfspanden lang mee kunnen
en op de toekomst zijn voorbereid. Wat
mobiliteit betreft: is het nodig dat iedereen naar zijn werk rijdt, of kan er ook
thuis gewerkt worden? Dit soort vragen
werken we uit in de economische visie.’
Samenwerken
Sommige acties voor verbinding worden
naar aanleiding van de kringgesprekken al
direct opgepakt. Johan: ‘Ik merkte dat er
tussen sommige ondernemers dynamiek
ontstond en dat ze eigenlijk meteen aan de
slag wilden. Zo is Marcel al bezig een groot
muziekfestival te organiseren bij Down
Under om Nieuwegein (internationaal)
op de kaart te zetten. Leuk om te merken
dat er op deze manier nieuwe initiatieven
in gang worden gezet. We hebben net het
laatste kringgesprek gevoerd en nu is het
tijd om toe te werken naar een volgende
bijeenkomst waar alle ondernemers en partners van de vijf gesprekken tegelijkertijd bij
aanwezig zijn. Raadsleden zijn daarbij ook
welkom. We delen de thema’s voor een sterke economie van de toekomst en maken een
concrete stap richting de uitwerking. Zo verzamelen we van ondernemers en partners
zelf de bouwstenen voor de economische
visie voor de komende jaren. We houden de
vaart erin en willen samen met de stad voor
de zomer de conceptvisie gereed hebben.
Uiteindelijk hebben we allemaal belang bij
een florerend Nieuwegein en daar vinden
de verschillende partijen elkaar in. Er is hier
veel potentie om te groeien en de centrale
ligging tussen de snelwegen in is ons grote
voordeel. De toffe activiteiten die daarnaast
worden georganiseerd, maken de gemeente
nog aantrekkelijker. Als relatief nieuwe stad
is het belangrijk om te blijven verbinden!’
Gemeente Nieuwegein
www.ikbennieuwegein.nl/
economischevisie
ONDERNAMEN LEKSTROOM APRIL 2017 | 27
Download