Intercultureel onderwijs in de praktijk

advertisement
Expertisecentrum Mens en Maatschappijwetenschappen
Maatschappijleer
Abstract Boek door Hans van der Heijde
Intercultureel onderwijs in de praktijk
Titel
Auteur(s)
Uitgeverij en plaats
van uitgave
Klaas Bruin & Hans van der Heijde
Uitgeverij: Bussum, 2007 (5e editie)
Jaar van uitgave
Isbn nr
Aantal pagina’s
Doelgroep:
2007 (5e editie)
ISBN 9789046900598
211
studenten lero's (1e en 2e graad), docenten vo/pabo, vakdidactici
student/docent/vakdidactici
Type boek:
Handboek, onderzoeksverslag, beschouwing etc.
Verwijzing naar
recensies
(1) sociaal-psychologische/sociologische theorie voor/achter ICO,
(2) vertaling naar onderwijspraktijk in de breedste zin van het
woord, (3) handreikingen voor lespraktijk, invulling van
leerkrachtrollen en didactiek
alleen beschikbaar van eerdere edities
(vindplaats of link)
[Verwijzing naar
relevante literatuur
/bronnen/links]
Trefwoorden
-
multiculturele samenleving
migratie
integratie
inburgering
sociale categorisatie
stereotypen
self fulfilling prophecy
pygmalion-effect
vooroordelen
discriminatie
racisme
cultuur (-verschillen)
revitalisering van cultuur
onderwijsbeleid
leerkrachtrollen
leerinhouden/lespraktijken ICO
onderwijsachterstand
Vervolg Abstract Boek
Samenvatting inhoud
Bevat tenminste:
- thema(’s)
- opzet/werkwijze
- conclusies,
inzichten,opbrengsten,
knelpunten
Eventueel
inhoudsopgave
toevoegen
Omvang 300 woorden
Uitgangspunt van de auteurs is dat intercultureel onderwijs niks
meer, maar ook niks minder is dan onderwijs dat zuiver omgaat
en leert zuiver om te gaan met verschillen en overeenkomsten
tussen (groepen) mensen.
De eerste twee hoofdstukken bieden een geschiedenis in
vogelvlucht van de wijze waarop migratieverschijnselen van
invloed zijn geweest op de Nederlandse samenleving, uitmondend
in een weergave van de stand van zaken in 2006, inclusief de
problemen en knelpunten waarmee die samenleving worstelt in
relatie met haar multiculturele karakter, in het bijzonder in het
onderwijs.
De volgende drie hoofdstukken vormen de theoretische
ruggegraat van het boek. Daarin worden sociaal-psychologische
en sociologische inzichten behandeld over denken en handelen
met betrekking tot (etnische en andere) verschillen en
overeenkomsten tussen (groepen) mensen. Centraal staan de
begrippen stereotype, vooroordeel, discriminatie en 'self fulfilling
prophecy'. Nadruk ligt op het aankweken van een zelfkritische
attitude, die op twee niveau's moet bijdragen tot een 'open mind'
met betrekking tot die verschillen: ten eerste op dat van het eigen
denken en handelen en ten tweede op het, in een
onderwijsomgeving, aanleren van anderen van zo'n zelfkritische
attitude.
Het zesde hoofdstuk gaat nader in op het overheidsbeleid met
betrekking tot onderwijs, in het bijzonder intercultureel onderwijs
en bestrijding van onderwijsachterstanden bij etnische
minderheden.
De laatste vier hoofdstukken bevatten handreikingen voor het op
zinvolle en vruchtbare wijze realiseren van de algemene
doelstelling, verwoord in het uitgangspunt, nu nader uitgewerkt
en gepreciseerd aan de hand van de theoretische kennis in de
hoofdstukken drie, vier en vijf. Deze handreikingen bevatten ook
didactische aanwijzingen.
Overige opmerkingen
Alle hoofdstukken bevatten vragen en opdrachten, deels gericht
op een vruchtbare verwerking van de inzichten in de tekst, en
deels gericht op didactisering van die inzichten. Met name die
laatste zijn ook bruikbaar voor directe didactische toepassing in
lessen over deelonderwerpen van het thema pluriforme
samenleving.
Download