Geharmoniseerde DC pensioen cao 2015 (versie 20

advertisement
Inhoud
Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen ................................................... 2
Artikel 1 Werkingssfeer ............................................................................................ 2
Artikel 2 Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie ................... 2
Artikel 3 Algemene verplichtingen van partijen ........................................................ 2
Artikel 4 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst ................................................. 3
Artikel 5 Aanpassing van de pensioenregeling ........................................................ 3
Artikel 6 Openbreekclausule .................................................................................... 3
Artikel 7 Inwerkingtreding en duur overeenkomst .................................................... 3
Bijlage 1 ..................................................................................................................... 5
Pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst van Cargill BV.................. 5
1
Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Pensioen
Cargill B.V. te Schiphol
als partij enerzijds,
en
FNV te Amsterdam,
CNV Vakmensen te Utrecht,
elk als partij ter andere zijde,
hebben overeenstemming bereikt over de navolgende pensioenregeling op basis van een
premieovereenkomst:
Artikel 1
Werkingssfeer
1.
De pensioenregeling opgenomen in bijlage 1 is van toepassing op de werknemer die
op of na 1 januari 2013 in dienst is getreden van Cargill BV en valt onder de Cargill
cao1 of de Cargill Cocoa cao2, tenzij hij op of na 1 januari 2013 in dienst is getreden
op grond van een aanbieding voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor 1
januari 2013. Per 1 januari 2015 is deze pensioenregeling eveneens van toepassing
op de werknemer in dienst van Cargill BV voor wie op grond van de
arbeidsovereenkomst de cao voor de graanbe- en verwerkende industrie3 gevolgd
wordt.
2.
In het pensioenreglement is opgenomen met ingang van welke datum de werknemer
aanspraken verwerft ingevolge deze pensioenregeling.
3.
In deze pensioenregeling is voorzien in een aantal automatische aanpassingen. Het
pensioenreglement beschrijft uitsluitend de huidige situatie en wordt aangepast op
het moment dat een automatische aanpassing ingevolge deze pensioenregeling zich
voordoet.
Artikel 2
Beschikbare premie en werknemersbijdrage pensioenpremie
De beschikbare premie en werknemersbijdrage voor de pensioenregeling is
opgenomen in artikel 7 resp. artikel 15 jo artikel 20, bijlage 1.
Artikel 3
1.
Algemene verplichtingen van partijen
Partijen verplichten zich met alle hun ten diensten staande middelen nakoming van
deze overeenkomst te zullen bevorderen, generlei actie te zullen voeren of te
1
cao nr. 510. (www.cao.minszw.nl)
cao nr. 1111. (www.cao.minszw.nl)
3 Cao nr. 148. (www.cao.minszw.nl) Deze sector cao wordt door Cargill BV voor bepaalde onderdelen
en voor een bepaalde groep aangewezen werknemers vrijwillig gevolgd.
2
2
bevorderen welke beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst op een andere
wijze dan omschreven in de artikelen 5,6 en 7 en deze overeenkomst naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen.
2.
In geval van een geschil, verband houdende met de uitlegging, toepassing of
nakoming van deze overeenkomst, beweerde niet-nakoming van de bij deze
overeenkomst opgelegde verplichtingen daaronder begrepen, zullen partijen geen
staking c.q. uitsluiting toepassen of bevorderen.
3.
De werkgever verbindt zich geen werknemer in dienst te nemen op voorwaarden
welke strijdig zijn met het bepaalde in deze pensioenregeling.
Artikel 4
Beëindiging van de arbeidsovereenkomst
Vanaf de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer
eindigt anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioendatum verwerft de
werknemer geen aanspraken op pensioen meer, behoudens een eventuele
voortzetting van verwerving volgens het pensioenreglement.
Artikel 5
Aanpassing van de pensioenregeling
1.
De werkgever behoudt zich na het eindigen van de cao het recht voor deze
pensioenregeling te wijzigen of te beëindigen. De werkgever kan uitsluitend gebruik
maken van dit voorbehoud indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft
dat het belang van de deelnemer dat door de wijziging zou worden geschaad
daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Artikel 6 lid 2 is
van overeenkomstige toepassing.
2.
De werkgever behoudt zich na het eindigen van de cao het recht voor de bijdrage
aan de pensioenregeling geheel of gedeeltelijk te beëindigen in geval van een
ingrijpende wijziging van omstandigheden. Wanneer de werkgever het voornemen
heeft van dit recht gebruik te maken deelt hij dit onverwijld schriftelijk mee aan het
fonds en aan de werknemer. Artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
Openbreekclausule
1.
Indien er zich tijdens de looptijd van deze CAO bijzondere omstandigheden van
algemeen sociaal-economische aard dan wel zich anders dan de in artikel 19 van
genoemde wijzigingen voordoen in de sociale verzekeringswetten, fiscale,
pensioenwet- en regelgeving, die gevolgen hebben voor deze CAO, treden partijen
over de gevolgen van deze wijzigingen zo spoedig mogelijk in overleg.
2.
Indien het overleg bedoeld in lid 1 niet binnen twee maanden tot overeenstemming
heeft geleid, zijn partijen bevoegd deze CAO met een termijn van één maand op te
zeggen.
Artikel 7
Inwerkingtreding en duur overeenkomst
1.
Deze CAO treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en geldt tot en met 31
december 2017
2.
De als bijlage 1 in deze cao opgenomen pensioenregeling is laatstelijk tussentijds
gewijzigd per 13 september augustus 2016.
3
3.
Behoudens opzegging ten minste twaalf maanden voor het einde van deze CAO,
wordt deze geacht telkens met twaalf maanden te zijn verlengd.
Aldus opgesteld en getekend ter respectieve vestigingsplaatsen
Partij ter ene zijde:
Partijen ter andere zijde:
Cargill B.V. te Schiphol
Directie
FNV te Amsterdam
CNV Vakmensen te Utrecht
4
Bijlage 1
Pensioenregeling op basis van een premieovereenkomst van Cargill BV
https://awvncrm.sharepoint.com/sites/relaties/10477/Documenten/CAO%20Pensioen
%202013-2018%20(DC%20regeling)/CAO%20DC%20Pensioen%2020152018/Cargill%20-%20DC%20pensioenregeling%2010112015tbvCAO.pdf
5
Download