Statenvoorstel Investeringsimpuls Nederlands

advertisement
Statenvoorstel nr.
PS/2011/886
Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van
het Oosten
Datum
GS-kenmerk
15 november 2011
2011/0224060
Inlichtingen bij
dhr. W.RJ. de Haas, telefoon 038 499 83 31
e-mail [email protected]
Aan Provinciale Staten
Onderwerp
Investeringsbesluit Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten; 16e wijziging van
de Programmabegroting 2011.
Bijlagen
I.
Ontwerpbesluit nr. PS/2011/886 (bijgevoegd)
I I . Overzicht budgettaire gevolgen 16ewijziging 2011 (bijgevoegd)
Samenvatting van het voorgestelde besluit
1. In het Hoofdlijnenakkoord is het Orkest van het Oosten opgenomen onder
hoofdstuk Culturele infrastructuur en monumentenzorg. In het Statenvoorstel bij
de kerntakenbegroting 2012 staat het vermeld onder PM-posten.
2. Provinciale Staten besluiten om het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van
het Oosten in 2011 als eerste fase in de beeindiging van de subsidierelatie
een investeringsimpuls van € 5 miljoen te verlenen voor een nieuwe koers op basis van een nieuw financieringsmodel. Hiermee kan het orkest zich goed voorbereiden op een toekomst met minder overheidssubsidie en meer geld uit de markt.
Wanneer de provincie een financieel kader heeft ontwikkeld voor de afkoop
van structurele subsidies, kan het NSO/OvO alsnog een aanvraag doen tot
afkoop van de structurele subsidie. Indien aan de voorwaarden voldaan
wordt, kan de benodigde dekking gevonden worden in het restantbedrag
van de p.m post (maximaal €3.0 - € 5.0 miljoen). Tot die tijd blijven de
structurele subsidierelatie van € 350.000,= jaarlijks (minus efficiencykorting) en de jaarlijkse prestatieafspraken in stand.
3. PS besluiten om vanuit de algemene dekkingsreserve een bedrag van € 5,0
miljoen te onttrekken en toe te voegen aan de reserve Kracht van Overijssel
om op die manier de PM-post te concretiseren. Het beschikbare bedrag
wordt gekoppeld aan subdoelstelling "Eigenheid en verscheidenheid van
Overijssel profileren"
(6.3.1).
4. PS besluiten voor de investeringsimpuls aan het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten een bedrag van € 5 miljoen vanuit de reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve 'uitvoering Kracht van
Overijssel' over te hevelen.
Leeswijzer
In dit statenvoorstel bieden wij ude kaderstellende uitwerking aan van een van deopgaven in het
Hoofdlijnenakkoord, waarvoor uw Staten bij de Perspectiefnota 2012 de reserve Kracht van Overijssel hebben ingericht. In dit voorstel zijn de doelen,middelen en prestaties opgenomen gelinkt aan
de kerntakenbegroting 2012 en verder.
e
provincie
^verijssel
Dit voorstel isde eerste stap.Via uw besluit voteert umiddelen vanuit de Reserve Kracht van
Overijssel naar de bestemmingsreserve Uitvoering Kracht van Overijssel. Na uw besluitvorming
neemt onscollege de uitvoering ter hand
Provinciale Staten besluiten om het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten in
2011als eerste fase in de beeindiging van de subsidierelatie een investeringsimpuls van € 5 miljoen
te verlenen voor een nieuwe koers op basisvan eennieuw financieringsmodel. Wanneer de provincie
een financieel-juridisch kader heeft ontwikkeld voor afkoop van structurele subsidies, kan het
NSO/OvhO alsnog een aanvraag doen tot afkoop van de structurele subsidie. Indien aande voorwaarden voldaan wordt, kan de benodigde dekking gevonden worden in het restantbedrag van de
p.m post (maximaal €3.0 - € 5.0 miljoen).
Samen met de andere voorstellen leiden de hoge ambities uit de P-nota en de Begroting 2012
en de in daarin gei'ndiceerde PM-postentot een'zodanig beslag op de middelen,dat de ruimte inde
ADRzodanig beperkt wordt, dat geen extra beslag op die ADR mogelijk is zonder keuzes die in het
kader van de P-nota2013 zullen moeten worden gemaakt.
Tot slot: zie ook het overkoepelende Statenvoorstel PS-2011-939.
Inleiding en probleemstelling
In het Hoofdlijnenakkoord krijgt het college de brede opdracht om de komendejaren te werken aan
een optimale inrichting van de begroting, reserves en langlopende verplichtingen. Daarbij wordt ook
gekeken naar een andere invulling van de structurele bijdrage van de provincie aan instellingen,
anders dan via een jaarlijkse bijdrage. In dit akkoord krijgt het college ook de opdracht om de beschikbare financiele middelen maximaal te investeren in de Overijsselse samenleving.
Het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten (NSO/OvhO) maakt deel uit van de
culturele basisinfrastructuur in onze provincie. Het orkest heeft eind 2010 als eerste culturele onderneming een innovatief businessplan opgesteld met een nieuw financieringsmodel met meer geld uit
demarkt enminder afhankelijkheid vanoverheidssubsidie. Het loopt daarmee voorop in de culturele
infrastructuur, niet alleen in Overijssel maar ook landelijk. Centrale doelstelling van het plan:
"Her OvhOis met eeneenmaligekapitaalimpuls in staat om een vliegwiel op gang te brengen dat leidt tot een zeer sterke toename van de maatschappelijke betrokkenheid van de
regio bij het orkest, eensterke toename van bezoekersaantallen, van donaties en/of mecenaat en daardoor eensignificante beperking vanderijkssubsidie
".
Het plan bestaat uit concrete projecten, de bijbehorende organisatievorm en -structuur en een businesscase als financiele onderbouwing op hoofdlijnen. De projecten gaan o.a. over sponsorwerving,
tarifering zitplaatsen en mecenaat. In juni 2011verscheen een implementatieplan.
Op 10 juni 2011 heeft Staatssecretaris Zijlstra van Cultuur in een brief aan de Tweede Kamer het
plan*Meer dankwaliteit: eennieuwe visie op cultuurbeleid' gepresenteerd. Daarin is sprake van een
nieuwe basisinfrastructuur in 2013-2016 met nieuwe toekenningcriteria enveelal lagere budgetten.
Het Rijk heeft met ingang van 2013 voor symfonische orkesten € 6 miljoen per landsdeel beschikbaar. Met Gelderland is afgesproken dat dit € 3 miljoen voor zowel HetGelders Orkest als het Orkest
van het Oosten betekent, waarbij geldt dat zij gezamenlijk een aanvraag moeten indienen waaruit
blijkt hoe zij de 'symfonische dienstverlening' in Oost Nederland vormgeven. Door een stap verder
te gaan en daadwerkelijk samen te werken binnen landsdeel Oost is voor elk orkest voor maximaal
4 jaar € 500.000,= perjaar extra beschikbaar (motie v.d. Werf/Bosma).
Het tempo van invoering van het nieuwe rijksbeleid doorkruist niet alleen de oorspronkelijke planning van het orkest, maar biedt ook onvoldoende tijd voor ons als provincie om te komen tot een
overwogen financieel enjuridisch kader voor alternatieven voor subsidieverlening.
Het kabinet voert de bezuinigingen al in 2013 door waarmee het niet synchroon loopt met het door
het orkest ontwikkelde beleid. Als gevolg daarvan heeft het NSO/OvhO het businessplan moeten
actualiseren en versnellen. Daarom is ook budget nodig voor de overbruggingsperiode tussen 2013
(ingaan rijksbezuinigingen) en 2018 (businessplan volledig in werking). Met de huidige financiele
middelen heeft het NSO/OvhO niet de ruimte om de kennis en kwaliteit aan te trekken voor het
vergroten van de eigen inkomsten. Met een investeringsimpuls zou de subsidiebehoefte met de helft
kunnen afnemen. Daarmee kan het orkest in 2018 "op eigen benen"staan.
Vanwege het versnelde nieuwe rijksbeleid op cultuurgebied is de provincie nog niet in staat geweest
om een financieel-juridisch kader te ontwikkelen voor zo'n investeringsimpuls in de vorm van eenmalige afkoop van structurele subsidies. Tegelijkertijd heeft het orkest vanwege de deadline van de
aanvraag bij het rijk behoefte aan duidelijkheid over mogelijke aanvullende ondersteuning vanuit de
provincie voor het einde van 2011.Een (forse) financiele ondersteuning van het orkest is een krachtig signaal richting het rijk van het belang dat de provincie hecht aan het orkest.
Statenvoorstel nr. PS/2011/886
In het Statenvoorstel bij de Kerntakenbegroting 2012 van het college van GSvan Overijssel is bij de
PM-posten in het Investeringsprogramma voor het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het
Oosten een bedrag van minimaal € 8 miljoen en maximaal € 10 miljoen opgenomen (PS/2011/679).
Bij de bespreking van dit voorstel in de vergadering van Provinciale Staten van 26 oktober jl. hebben Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten toegezegd om hen een uitgewerkt voorstel voor te
leggen in de Statenvergadering van 21december2011.
Wij stellen uvoor om als een eerste fase naar afkoop van de subsidierelatie het NSO/OvhO op korte
termijn een investeringsimpuls van € 5 miljoen te verlenen met vooralsnog behoud van de structured subsidierelatie van € 350.000,= jaarlijks (minus efficiencykorting). Daarmee komt de provincie
op korte termijn tegemoet aan de dringende wens van het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest
van het Oosten om op korte termijn een nieuwe koers in te slaan. Het orkest kan zich hiermee als
culturele onderneming gaan voorbereiden op een toekomst met minder overheidssubsidie en meer
geld uit de markt. Een investeringsimpuls op korte termijn (in 2011) is een significant signaal van
vertrouwen in het NSO/OvhO richting Rijk. De jaarrekening 2011 is namelijk een belangrijk toetsingscriterium voor de beoordeling van OCWvan hun aanvraag voor het Kunstenplan 2013-2016.
Gelet op de huidige financiele situatie is het noodzakelijk dat het orkest, als onderdeel van provinciale culturele basisinfrastructuur, nu al extra financiele ruimte krijgt voor het in gang zetten een
toekomstbestendige koers met behulp van het nieuwe businessplan.
Wanneer de provincie een financieel kader heeft ontwikkeld voor de afkoop van structurele subsidies, kan het NSO/OvO alsnog een aanvraag doen tot afkoop van de structurele subsidie. Indien aan
de voorwaarden voldaan wordt, kan de benodigde dekking gevonden worden in het restantbedrag
van de p.m post (maximaal €3.0 - € 5.0 miljoen). Tot die tijd blijven de structurele subsidierelatie
van € 350.000,= jaarlijks (minus efficiencykorting) en dejaarlijkse prestatieafspraken instand.
Ook andere instellingen uit de provinciale culturele basisinfrastructuur ontvingen eerder extra provinciale bijdragen, met name De Fundatie en Natura Docet. Zo hebben Provinciale Staten begin
2011 aan de gemeente Zwolle ten behoeve van Museum De Fundatie € 5 miljoen ter beschikking
gesteld voor uitbreiding (PS/2010/1106).
Omdat bij deze investeringsimpuls sprake is van staatssteun, zal het college deze melden bij de
Europese Commissie.
Overwegingen
•
•
•
•
•
•
*
In het Hoofdlijnenakkoord krijgt het college de brede opdracht om de komendejaren te werken
aan een optimale inrichting van de begroting, reserves en langlopende verplichtingen. Daarbij
wordt ook gekeken naar een andere invulling van de structurele bijdrage van de provincie aan
instellingen, anders danvia eenjaarlijkse bijdrage.
Het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten maakt deel uit van de culturele basisinfrastructuur uit het provinciale hoofdlijnenakkoord Kracht vanOverijssel.
Op 28 april 2011hebben Gedeputeerde Staten het OvhO per brief (2011/0085604) laten weten
positief te staan tegenover het businessplan op basisvan cultureel ondernemerschap met een
kleinere subsidieafhankelijkheid.
Op 13juli j l . hebben Provinciale Staten het subsidiebedrag van € 350.000,= voor OvhO voor
2012 versneld beschikbaar gesteld om het plan alvast in gang te zetten (PS/2011/560).
De provincie geeft met deze investeringsimpuls een belangrijk signaal af van vertrouwen in het
NSO/OvhO. Volgens het orkest zijn er al investeerders bereid tot een bijdrage als het 'eerste
schaap over de dam is'.
Het orkest heeft eind 2010 als eerste culturele onderneming een innovatief businessplan opgesteld met een nieuw financieringsmodel. Het loopt daarmee voorop in de culturele infrastructuur, niet alleen in Overijssel maar ook landelijk.
Het orkest ontwikkelt zich voorspoedig. Bezochten in 2004 slechts 85.000 bezoekers het orkest,
vorig jaar waren dat er 145.000 en de horizon ligt op 250.000. Het orkest wordt inmiddels tot
de top 3van Nederland gerekend en wil haar rol als ambassadeur van de provincie uitbouwen.
Het NSO/OvhO is ook van groot belang voor amateurkunst en cultuureducatie in de provincie en
daarmee niet alleen eenculturele maar ook een maatschappelijke onderneming. Vier van de vijf
beroepsmusici zetten hun kennis en vaardigheden in voor amateurs. Erzijn concerten speciaal
voor kinderen en ouderen, het orkest begeleidt amateurkoren en bijzondere educatieve en
community-art projecten zorgen voor binding met de regio. Het orkest bereikt daarmee jaarlijks
tienduizenden mensen.
Statenvoorstel nr. PS/2011/886
• Het orkest zoekt nauwere samenwerking met de Nationale Reisopera,maar bijvoorbeeld ook met
Museum De Fundatie om opdie manier een brug te slaantussen Zwolleen Enschede. Met
jeugdtheater Sonnevanck heeft het onlangs een samenwerkingsovereenkomstgesloten.
» Met het Gelders Orkest is het NSO/OvhO inmiddels besprekingen gestart voor intensieve samenwerking met behoud van ieders rol in de eigen provincie. Die samenwerking leidt tot eenefficientere besteding van middelen, maar ook tot een hogere output en betere kwaliteit daar waar
het de bedrijfsvoering betreft (denk aan afspraken over het inzetten van musici bij elkaars producties).
• Gelet op de huidige financiele situatie is het noodzakelijk dat het orkest, als onderdeelvan provinciate culturele basisinfrastructuur, nu al extra financiele ruimte krijgt voor het in gang zetten
eentoekomstbestendige koers met behulp van het nieuwe businessplan.
• Het NSO/OvhO koerst nadrukkelijk niet opfiisie met Het Gelders Orkest en/of andere instellingen. Deprovincie zal afspraken maken met het orkest, in het geval dit in detoekomst onverhoopt toch zou gebeuren. Denkbaar is een gedeeltelijke terugvordering van het toegekende bedrag wanneer de afgesproken prestaties niet (meer) worden gehaald. Bij een niet te voorzien
faillissement zal de eenmalige provinciale bijdrage hoogstwaarschijnlijk weg zijn.
Conclusie
Wij stellen uvoor om als eerste fase in de beeindiging van desubsidierelatie het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten een investeringsimpuls van € 5 miljoen te verlenen. Daarmee
kan het orkest zich goed voorbereiden op een toekomst met minder overheidssubsidie en meer geld
uit de markt engeeft het concrete invulling aan cultureel ondernemerschap.
Wanneer de provincie een financieel kader heeft ontwikkeld voor de afkoop van structurele subsidies, kan het NSO/OvhO alsnog een aanvraag doen tot afkoop van de structurele subsidie. Indien
aan de voorwaarden voldaan wordt, kan de benodigde dekking gevonden worden in het restantbedrag van de p.m post (maximaal €3.0 - € 5.0 miljoen). Tot die tijd blijven de structurele subsidierelatie van € 350.000,= jaarlijks (minus efficiencykorting) en dejaarlijkse prestatieafspraken instand.
Voorstel
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor het besluit te nemen, als in concept in bijlage I
verwoord.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
voorzitter,
secretaris,
Statenvoorstel nr. PS/2011/886
Bijlage I
Ontwerpbesluit nr.
PS/2011/886
Provinciate Staten van Overijssel,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 15 november 2011 - kenmerk
2011/0224060
overwegende dat
o het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest van het Oosten prominent onderdeel uitmaakt
van de provinciale culturele basisinfrastructuur;
o het NSO/OvhO zich met een vernieuwend businessplan goed voorbereidt op een toekomst
met minder overheidssubsidie en meer geld uit de markt;
o het NSO/OvhO met de huidige financiele middelen niet de ruimte heeft om de kennis en
kwaliteit aan te trekken voor het vergroten van de eigen inkomsten;
o het orkest ook van groot belang is voor amateurkunst en cultuureducatie in de provincie
en daarmee niet alleen een culturele maar ook een maatschappelijke onderneming is;
o ook andere instellingen uit deze basisinfrastructuur eerder extra provinciale bijdragen
ontvingen;
o de provincie met deze investeringsimpuls een belangrijk signaal afgeeft van vertrouwen in
het NSO/OvhO;
besluiten:
1. in te stemmen met de investeringsimpuls in het Nederlands Symfonie Orkest/het Orkest
van het Oosten zoals deze in dit statenvoorstel is uitgewerkt en in het statenvoorstel behorende bij de Kerntakenbegroting 2012 als PM-post is opgenomen.
2. om vanuit de algemene dekkingsreserve een bedrag van € 5,0 miljoen te onttrekken en toe
te voegen aan de reserve Kracht van Overijssel om op die manier de PM-post te concretiseren. Het beschikbare bedrag wordt gekoppeld aan subdoelstelling "Eigenheid en verscheidenheid van Overijssel profileren" (6.3.1).
3. een bedrag van € 5,0 miljoen vanuit de reserve Kracht van Overijssel naar de bestemmingsreserve 'uitvoering Kracht van Overijssel1 over te hevelen.
4. de 16e wijziging van de programmabegroting 2011 conform bijlage I I bij Statenvoorstel nr.
PS/2011/886vast te stellen.
Zwolle,
Provinciale Staten voornoemd,
voorzitter,
griffier,
Statenvoorstel nr. PS/2011/886
II
' 32 -5
JO a
;| §
XJ 3
-a -D
c 3 i g
5J Q jo 5
II
EEEE
p ai DI ai
| ES£
E 43
=3 =
S
<U I
a.-a e t i i
ro ™
™ oi ro
3 cc oo ro
J= s:
5" z5" g^ w
I a
>e. .5
3 E
SI
a
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Test

2 Cards peterdelang

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

selectief deel tabel 2

11 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards