De ondergetekenden: 1. Naam: Geboortedatum en plaats: Nr

advertisement
voorbeeld KOOPOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
1.
Naam:
Geboortedatum en plaats:
Nr. paspoort / rijbewijs:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
hierna te noemen: "Verkoper"
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
en
2.
Naam:
Geboortedatum en plaats:
Nr. paspoort / rijbewijs:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
hierna te noemen: "Koper"
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Komen het volgende overeen:
Artikel 1. Object en prijs
1.1. De verkoper verbindt zich de stacaravan / het chalet, op kavelnummer ….. van chaletpark
Kempenbos, hierna nader aangeduid met "het chalet", te leveren aan koper.
1.2. Verkoper levert aan koper
Het chalet, inclusief de volgende roerende zaken:
Aan beide partijen genoegzaam bekend en geïnspecteerd.
1.3. Koper is verplicht aan verkoper een bedrag te betalen, hierna nader aangeduid met "koopprijs",
zijnde .€ …………….., inclusief BTW.
1.4. Het hiervoor genoemde bedrag wordt op rekeningnummer .................... van verkoper gestort t.n.v.
.................................................................,
Danwel contant overhandigd bij overdracht.
1.5. Koper voldoet binnen ...................................................... na heden reeds een bedrag van € ….. als
aanbetaling.
Artikel 2.Overdracht en levering
2.1. De overdracht en levering van het chalet door verkoper aan koper geschiedt door afgifte van de
sleutels aan koper.
2.2. De overdracht en levering van het product geschiedt d.d. ....................
2.3. Ingeval de levering niet tijdig of niet behoorlijk geschiedt, heeft koper de keuze de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel er aanspraak op te maken dat de overeenkomst
alsnog terstond door verkoper wordt nagekomen, één en ander onverminderd de rechten van koper
op schadevergoeding wegens niet tijdige levering.
2.4. Bij gebreke aan voldoening van zijn betalingsplicht is koper met ingang van de dag na genoemde
betalingsdatum een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente als bedoeld en met
inachtneming van art. 6:119 BW.
Artikel 3. De verplichtingen van de verkoper
3.1. Verkoper verplicht zich de koper voor te stellen aan het parkmanagement als nieuwe huurder van
de grond. De verkoop kan pas plaatsvinden na goedkeuring van de potentiële koper door het
parkmanagement.
3.2. Verkoper verplicht zich alle openstaande vorderingen van het park te voldoen alvorens de koop
kan worden bekrachtigd, inclusief de eindafrekening van het energieverbruik.
1
3.3. Daarnaast verplicht verkoper zich het contract van de levering van electriciteit op te zeggen en
koper op de hoogte te brengen van het EAN nr van deze meter en de manier waarop koper een nieuw
contract kan afsluiten.
3.4. Verkoper verplicht zich koper op de hoogte te stellen van de geldende regels van het park en de
Recron Voorwaarden die van toepassing zijn op de huur van de grond.
3.5. Verkoper is verplicht om het chalet op de hiervoor genoemde datum in eigendom over te dragen
aan koper, inclusief toebehoren zoals afgesproken.
3.6. Verkoper dient er voor in te staan dat de zaken die hij levert beantwoorden aan deze
overeenkomst en daarmee voldoen aan de wettelijke conformiteiteisen.
3.7. Eventuele reclames dienen uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering aan verkoper kenbaar te
worden gemaakt.
3.8. .......................................................................................................................................
Artikel 4. De verplichtingen van de koper
4.1. De koper is verplicht om op het afgesproken tijdstip de koopprijs te voldoen aan de verkoper.
4.2. De koper wordt geacht zich in kennis te stellen van de voorwaarden en reglementen die van
toepassing zijn op het chaletpark alsmede van de kosten die samenhangen met het bezit van een
chalet op het chaletpark Kempenbos.
4.3. .......................................................................................................................................
Artikel 5. Baten en lasten
5.1. Alle baten en lasten, zoals o.a. plaatshuur, parkbijdrage, kosten voor energieverbruik zijn voor
rekening van koper vanaf de datum van overdracht, tenzij anders is overeengekomen en dat in deze
overeenkomst is vermeld.
Artikel 6. Overmacht
6.1. In geval van overmacht wordt de nakoming door verkoper en/ of koper van de uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van
zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding terzake gehouden
zijn. Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan
de wederpartij mededeling worden gedaan.
6.2. Onder overmacht inzake deze overeenkomt, wordt tevens verstaan het niet of niet tijdig nakomen
door een derde van de verplichtingen die deze jegens verkoper of koper op zich heeft genomen.
6.3. Indien de overmachtsituatie langer aanhoudt dan ............................................................., heeft de
wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen.
Artikel 7. Faillissement
7.1. Indien een der partijen van de onderhavige overeenkomst in staat van faillissement wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt of wordt ontbonden of geliquideerd, is de andere partij
gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1. Verkoper staat er voor in dat het product dat zij levert en afgeeft, beantwoordt aan deze
overeenkomst en daarmee voldoet aan de wettelijke conformiteiteisen.
8.2. De verkoper is derhalve aansprakelijk voor
.......................................................................................................................................
Artikel 9. Risico-overgang
9.1. Het product is voor risico van verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en
de eerder genoemde datum waarop het product overgedragen wordt aan koper.
9.2. Ingeval het product tenietgaat voor de eerder genoemde datum van overdracht, verplicht
verkoper zich om koper onder dezelfde voorwaarden een soortgelijk product aan te bieden. Koper is
niet gehouden om van dit aanbod gebruik te maken.
Artikel 10. Geheimhouding
10.1. Koper en verkoper verbinden zich om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle
gegevens of personen van de wederpartij waarvan zij zich bij uitoefening van deze overeenkomst
bedienen.
Artikel 11. Slot bepaling
11.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2
11.2. Alle eventuele rechtsgeschillen, die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht
door de arrondissementsrechtbank te niets geselecteerd behoudens enige vordering tot de
competentie van de kantonrechter zouden behoren.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt
te .............................................................
op ..............................................................
Verkoper: ..............................................................
Koper: ............................................................
3
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards