Kolossenzen 3:1-4 Doop en iPhones

advertisement
GestorvenenlevenmetChristusbijGod
AfbeeldingiPhonemetandroid.
PP1
Valterjullieietsop?
SteljevoordatjeeeniPhonekoopt.JeontdektdaterAndroidopstaat,maarjevindtdat
bestok.
Totjeopeendaghetvolgendeontdekt:
PP2-3
iOS9isdemotorvaniPhone…JeleestnogwatmeerenjeontdektdatiPhoneeniOSvoor
elkaargemaaktzijn.JeontdektdaterzoietsalsiTunesbestaat,maardatjijgeendirecte
verbindingkanmaken.EnjijzitdaarmetAndroidopjeiPhone.
JeblijftzoekentotjeontdekthoedieAndroidkanvervangenwordendooreennieuw
besturingssysteem,iOS,eigenlijkhetbesturingssysteemwaardeiPhonevoorgemaaktis.
PP4
Veelbeter…
Dezevergelijkingwilikgebruikenomeenenanderduidelijktemakenoverdedoop.
PP5
1. Gestorven,maarnieuwleven
2. MetJezusChristus
3. BijGod
Tekst:Kolossenzen3:1-4
!!Herhalenvers3.
1. Gestorven,maarnieuwleven
Strakszullenhierzesmensenevenonderwatergaan.Datisnietzomaariets.Hetlaatiets
zienoverwaterinnerlijkbijdezemensengebeurdis.
HetisalsdeiPhonemetAndroid.Dezemensenzeggeneigenlijkmetdedoop:Mijnleven
hadAndroidalsbesturingssysteem,maarikhebGodgevraagdommijnbesturingssysteemte
veranderen.Datlevenisgestorven,datlevenisvoorbij.
Waaromiszo’nnieuwbesturingssysteem,zo’nnieuwlevenbelangrijk?
Bestemensen,veronderstelevendatGodonsgemaaktheeft.Bedenkdaarbijdatalhet
mooievanGodkomt,allehoop,alleliefde,allevreugde,alleschoonheid,allecreativiteit.
GodsbedoelingwasdatHijinonslevencentraalzoustaanendatHijaldatmooisvolopkon
geven.
Godheeftdemensmeteenvrijewilgemaakt.DeBijbeliserduidelijkover:‘Elkmenskiest
voorzichzelfennietvoorGod.Datishetanderebesturingssysteem,Android.Enelkmens
diezoleeft,zonderGod,heefteenprobleem.Alleswatjedoetuitgerichtheidopjezelf,
noemenwijzonde.ZondeenGodkunnennietsamen.Hetgevolgvanzondeisdatmensen
vanGodverwijderdzijneneeneeuwiglevenzonderGodtegemoetgaan.Inditleveniser
nogwelhoopenliefdeenvreugdeenschoonheid,maarsteljeeenlevenvoorzonderaldie
dingen…datisverschrikkelijk.EeneeuwiglevenzonderGod.VooraltijdvanGodenaldie
mooiedingenverwijderdzijn.
GodwilnietdatmensenvooreeuwigvanHemverwijderdzijn.Hijheefteenoplossing.
Iemanddieervoorzorgtdataldiefouten,diezondeendestrafdaarvoor,weggedaan
worden.JezusChristuskwamnaardeaarde.Hijstierfaaneenkruis,datisheelbelangrijk
voorons.Hijhadeenjuistbesturingssysteem,bijHemwasernietsmisgelopen,maarHij
stierfinonzeplaats.Destrafdieervooronswas,dedood,heeftHijopZichgenomen.
DaardoorisalleswattussenGodenmijinstond,weg.
Zokomenwebijdedoop.DedoopiseenbeeldvandedoodvanJezusChristus.Demensdie
zichlaatdopen,zegteigenlijk:‘Ikgaonderwater.Iksterf,zoalsJezusChristusgestorvenis.
Mijnoudelevenisvoorbij.’
JezusChristusbleefnietdood.Hijstondopuitdedood.Alsdemensuithetwaterkomt,dan
isdathetbeeldvanhetnieuweleven.Eriseennieuwbesturingssysteemgeïnstalleerd.
Waaromiszo’nnieuwbesturingssysteem,zo’nnieuwlevenbelangrijk?Omdatdatervoor
zorgtdatweeenlevenkunnenleidenzoalshetbedoeldis.EennieuwlevenmétGod.
2. MetJezusChristus
Tekst:Ubentgestorvenenuwleven,uwnieuwelevenisdat,ismetChristus.
‘Met’Christus…inhetGrieksstaaterhetwoordje‘sun’.Datkennenwijvan‘synthese’,
samenstelling,of‘synergie’,samenwerking.Datgaatoververbindingenleggen.‘Met
Christus’duidtaandatwijverbondenzijnmetHem.
OpeeniPhonemetAndroidishetnietmogelijkomdirectverbindingtemakenmetiTunes.
Maar:AlseriOS,hetnieuwebesturingssysteem,opjeiPhonestaat,isdatperfectmogelijk.
Alswijdatnieuwebesturingssysteem,datnieuwelevenhebben,danzijnwijverbondenmet
JezusChristus.
WaaromisdieverbindingmetJezusChristuszobelangrijk?
EeniPhoneeniOS,hetbesturingssysteemvanApple,eniTuneswerdenvoorelkaar
gemaakt.Zewerkenperfect…ofbijnaperfect…samen.Zezijnbedoeldomverbondente
zijn.
DemensisgemaaktomverbondentezijnmetJezusChristus,metGod.Alsdieverbinding
metJezusChristusgemaaktwordt,danwordteenmensweerzoalshijbedoeldwas.
IkhebevenvoormijzelfnagedachtwatdieverbindingmetChristusvoormijbetekent.
- Hetverandertmijnbeeldophetlevenenopdewereldtotaal.
- Erismeerinmijnlevendanhetvoortdurendmoetenproberenomhetzogoed
mogelijktehebben.Veelmenseninonzemaatschappijrakengefrustreerdofworden
depressiefalsdatnietlukt.
-
IkwordaanvaardengeliefddoorJezusChristusomwieikben.Metmijngebreken,
destommiteitendieiksomsbega,…Hetisalsofjeopfacebookwerkelijkalleszou
zetten,nietalleendedingenwaarmeejepopulairofinteressantdenkttezijn,maar
alhetgeenmislooptendatJezusjealsnogaanvaard.
- IkkanmetHemsprekeneenderwaarikbenofwatikaanhetdoenben.Ikweetdat
Hijmijkent.
- Mijnlevenleefiknietmeervoormijzelf,maarvoorGodenvoordemensenrondom
mij.DeBijbelisookdaarduidelijkover.HebGodliefmetalleswatjebent.Enhebje
naasteliefalsjezelf…jenaasteis:depersoondielinksofrechtsvanjezit,jeburen,je
collega’s.Datiseenenormingrijpendeverandering.
Hetbetekentnogwelmeervoormij…
GaerevenmeevanuitdatdeBijbeldewaarheidspreekt.WeziendaardatGodonsgemaakt
heeftendatGoddemensliefheeft.DanishetheellogischdatHijverbondenwilzijnmet
ons.DanishetookheellogischdatdemensbedoeldisomverbondentezijnmetGod.
IkbedoelnietdatmensendiezonderGodlevenslechtemensenzijnofdatzijnietinstaat
zoudenzijnomanderenlieftehebbenofmooiedingentedoenvoorelkaar.Elkmensiseen
schepselvanGodenindiezineenprachtigwezen.
Watikwelbedoel,isdatjehétbelangrijkstemist,namelijkdeverbindingmetDegenedieje
gemaaktheeft.Endieverbindingzorgtervoordatdemanierwaaropjeleeftennaarhet
levenkijkthelemaalverandert.
AlsjeGodnognietkent,denkhierdaneensgoedoverna.Ziterwaarheidinwatikvandaag
zeg?IkgeloofdatGodookmetjouverbondenwilzijn.
3. BijGod
Datnieuweleven,datverbondenismetChristus,isverborgenbijGod.
Datklinktmisschieneenbeetjevreemd…Inanderewoordengezegd:datlevenwordt
bewaardbijGod.Hijzorgtervoordathetveiligblijft.Hijbeschermtenzorgtervoor.
Hetnieuwelevengeeftonsietswatdoorniemandafgenomenkanworden.Zelfsalzouik
morgenallesverliezenwatikhieropaardeheb:mijnhuis,mijnauto,mijnwerk,iemandvan
wieikhou,waarderingvanmensenommijheen,…Datnieuwelevenkandoorniemand
afgenomenworden.Datiseenonverwoestbarekrachtinonsleven.Datiseenprachtige
zekerheiddiewijheelonslevenlangmogenmeenemen.Waarwezijn,inwelkesituatiewe
zijn,hoemoeilijkdiesituatieis,GodkentonsenisverbondenmetonsdoorJezusChristus.
IkgeloofdatdathetleveniszoalsGodhetbedoeldheeft!EnikgeloofdatHijaanelkvan
ons,wiejeookbent,datlevenwilgeven.
PP6
Dezemensenhebbendatnieuwelevenal.Zehebbenalbeslist:Ikwildatnieuwe
besturingssysteem.IkwillevenmétGod.
Ikhoopdatiedervanjulliediedatnieuwebesturingssysteemnognietheeftdiezelfde
beslissingwilnemenomeennieuwleventegaanleiden.EenlevenmétGod.
Download