Gedachten vanuit de preek

advertisement
Geloven-in-relaties
Groothuisbezoek
Geschonken relaties
Bijbelgedeelte: Romeinen 15:1-7
1. Wij, de sterken, moeten de zwakken in
hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen
belang dienen.
2. Laat ieder van ons zich richten op het
belang van de ander, op wat goed en
opbouwend voor hem is.
3. Ook Christus zocht niet zijn eigen
belang; integendeel, er staat geschreven:
‘De smaad van wie u smaadt, is op mij
neergekomen.’
4. Alles wat vroeger is geschreven, is
geschreven om ons te onderwijzen, opdat
wij door te volharden en door troost te
putten uit de Schriften zouden blijven
hopen.
5. Moge God, die ons doet volharden en ons
troost geeft, u de eensgezindheid geven die
Christus Jezus van ons vraagt.
6. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig
lof brengen aan de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus.
7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van
God, zoals Christus u heeft aanvaard.
Vertaling: NBV 2004
Enkele opmerkingen

Paulus spreekt in het voorgaande hoofdstuk (14) over het omgaan met elkaar in de
gemeente. De één staat sterker in zijn schoenen dan de ander. De één is radicaler in haar
keuzes dan de ander. Paulus vraagt om begrip, vooral van de ‘sterkeren’. Kijk niet op elkaar
neer, maar, zo zegt hij hier in vers 1, je moet de ander juist helpen in zijn kwetsbaarheid.

Zo bezig zijn is opbouwend in de meest fundamentele zin van het woord: opbouwend voor
de ander, opbouwend voor de gemeente. De gouden regel is dat je het belang van de ander
zoekt, want – zegt vers 3 – dat is ook wat Christus deed. Daarin ging Hij tot het uiterste – en
zo is Hij ons tot een voorbeeld.

Het is duidelijk dat Paulus hier een fundamentele kwestie aan de orde stelt. In de kerk kies
je elkaar niet uit, maar je wordt aan elkaar gegeven. Je leeft in geschonken relaties. Je bent
niet één omdat je dezelfde voorkeur hebt of smaak of dezelfde ideeën. Nee, je bent één,
omdat je bij dezelfde God hoort, dezelfde Heer dient en daarom bij elkaar hoort…

Zo met elkaar omgaan is een eerbetoon aan God. Zo ligt dat dus kennelijk. Verdeeldheid is
niet alleen vervelend of lastig, het doet afbreuk aan Gods eer. Vandaar dat Paulus zijn
betoog laat uitmonden in een gebed om eenheid. “Moge God u de eensgezindheid geven die
Christus Jezus van ons vraagt”.

Maar er is ook een concrete oproep, namelijk om elkaar te aanvaarden. Dat wil zeggen, de
ander te nemen zoals hij of zij is. De ander mag anders zijn – in karakter, in geloofsbeleving,
in keuzes. Dat is niet altijd gemakkelijk… Maar het is wel onze opdracht. En het kan ook,
als je beseft dat je zelf aanvaard wordt zoals je bent, door Jezus Christus.
Geloven-in-relaties
Groothuisbezoek
Geschonken relaties
Vragen om in gesprek te gaan
1. Neem de tijd om, zo nodig, met elkaar kennis te maken. Dat is goed, want het is zeker ook
één van de doelstellingen van de avond. Dat kan op verschillende manieren gebeuren.
Twee voorbeelden:
a. Traditioneel: laat ieder kort iets over zichzelf vertellen. Het is mooi als in dat verhaal
ook iets doorklinkt van de manier waarop we bij de kerk en het geloof betrokken zijn.
b. Interview: mensen interviewen elkaar twee aan twee (die uiteraard zoveel mogelijk
onbekend zijn voor elkaar) en vertellen dan het verhaal van de ander (die
geïnterviewd is) aan de groep. [Deze vorm kost wel iets meer tijd]
2. Bekijk samen de ‘cartoon’. Wat roept dit plaatje op, aan gedachten, gevoelens, verhalen?
3. Het gaat in het bijbelgedeelte over eenheid en over elkaar aanvaarden. Je kiest elkaar in de
kerk niet uit, je wordt aan elkaar gegeven, omdat je samen bij dezelfde God en Vader hoort.
Is dat niet een geweldig idee? Of vinden we dat juist moeilijk?
4. Zit er ook een grens aan het aanvaarden van elkaar? Moet je alles van elkaar (aan ideeën,
aan gedrag, aan keuzes) accepteren of niet? Hoe werkt dat praktisch?
5. We zouden het nog concreter kunnen toespitsen. Slagen we er als Kerkelijk Centrum in om
dit gedeelte in praktijk te brengen?
a. Zo ja, waaraan merken we dat? En zijn er punten waarop het nog beter kan?
b. Zo nee, op welke punten wordt dat duidelijk? En hoe zou dat dan anders kunnen?
6. Wellicht biedt de avond ook ruimte om concreet in te gaan op aspecten van het
gemeenteleven, de vraag hoe het jaarthema leeft bijvoorbeeld. Andere mogelijkheden zijn:
de ontmoetingsdiensten, bijbelkringen, het jeugdwerk.
Liederen om (eventueel) te zingen
Psalm 133:3
Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen,
Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen,
En ’t leven tot in eeuwigheid.
Gezang 481:1,2
O grote God, die liefde zijt,
O Vader van ons leven,
Vervul ons hart, dat wij altijd
Ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
Het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
Punten voor gebed
Als de tijd en de gelegenheid er naar is, kan ter afsluiting van de avond gevraagd worden of er
punten van dank of voorbede zijn die meegenomen kunnen worden in het gebed.
ds. Arjen Terlouw
Geloven-in-relaties
Groothuisbezoek
Geschonken relaties
Geloven-in-relaties
Groothuisbezoek
Geschonken relaties
Download