INTEGRATIEVE LEERLIJN – horizontaal aangeboden Waarom

advertisement
INTEGRATIEVE LEERLIJN – horizontaal aangeboden
Waarom projectmatig onderwijs:
Het is de taak van het onderwijs om leerlingen te helpen hun weg te vinden in en toe te rusten voor
de wereld waarin ze gaan participeren. Vandaag de dag des te belangrijker omdat de wereld om ons
heen dynamisch en complex is en razendsnel verandert. Leerlingen hebben specifieke vaardigheden
nodig om zich te kunnen handhaven in deze globaliserende, snelle wereld.
Dit vereist een manier van leren die:
 niet alleen draait om kennis (statisch), maar ook om vaardigheden en begrip
 vakken behandelt aan de hand van relevante en aansprekende thema’s
 vakoverstijgend is
 verbindingen maakt (tussen de wereld in school en buiten school, tussen wat je
weet/ kan en gaat/ wil leren…etc.)
Dit is belangrijk omdat leerlingen op deze manier leren over het echte leven en leren hoe ze hun
eigen leren kunnen verbeteren. Het brengt de vakken tot leven en maakt leerlingen oprecht
enthousiast om meer te leren over de wereld om hen heen. Leren is niet meer beperkt tot de muren
van de klas!
Dit vraagt om een onderwijsvorm die:
 diepgaand is
 spannend en boeiend is
 de leerkracht motiveert in het lesgeven
 resultaatgericht is
Dit is belangrijk omdat het leerkrachten de ruimte geeft om met een frisse blik naar de eindtermen
te kijken en hen stimuleert om effectief en creatief les te geven. Projectonderwijs geeft leerkrachten
de ideeën en inspiratie om leerkrachten te worden die thuishoren in de 21e eeuw en bereidt
leerlingen voor op de wereld waarin ze moeten gaan participeren.
Wat is het:
Projectonderwijs biedt scholen mogelijkheden voor het werken aan betekenisvol, vakoverstijgend
onderwijs, buitenschools leren en gedifferentieerd onderwijs. Het biedt leerlingen de mogelijkheid
om vaardigheden te verwerven en te versterken, zoals plannen en organiseren, samenwerken,
informatie verzamelen, presenteren en reflecteren. Dit zijn vaardigheden die in de latere
beroepspraktijk, als ook de latere participatie als burger in de samenleving essentieel zijn. Bij het
horizontaal aanbieden van projectonderwijs, door het in te bedden in het reguliere
onderwijsprogramma, biedt je de mogelijkheid bovenstaande vaardigheden structureel (in plaats
van incidenteel) aan bod te laten komen en geef je leerlingen hiermee de kans deze te ontwikkelen.
Kenmerken:
• vakoverstijgend onderwijs
 samenhang tussen vakinhouden
• ruime aandacht voor vaardigheden
• probleemgestuurde opdrachten met ruimte voor onderzoek
• ruimte voor eigen inbreng leerlingen
• binnen en buitenschools leren
Leren wordt met deze onderwijsvorm meer betekenisvol. Niet alleen omdat leerlingen zien waarvoor
ze leren maar ook omdat ze de kans krijgen dit op een manier te laten zien die bij hun leerstijl en
interesse past. Het stimuleert een betere overdracht van het geleerde naar de wereld buiten school,
doordat ze vaardigheden en kennis toepassen die in die situatie noodzakelijk zijn. Leerlingen worden
beter voorbereid op maatschappelijke redzaamheid en participatie door het eigenaarschap van het
leerproces bij henzelf te leggen, ze meer verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van
opdrachten, meer eigen inbreng te geven. Ze worden meer gemotiveerd en uitgedaagd. Projectmatig
werken sluit aan bij de karakteristiek van de VMBO.
Karakteristiek van de VMBO
 De leerling leert actief en in toenemende
mate zelfstandig.


De leerling leert samen met anderen.
De leerling leert in samenhang.

De leerling oriënteert zich.

De leerling leert in een uitdagende,
veilige en gezonde leeromgeving.
De leerling leert in een doorlopende
leerlijn.

Kenmerken van projectmatig werken
 In een project leren leerlingen actief.
Projecten bevorderen de zelfwerkzaamheid
en zelfstudie.
 Projectwerk is groepswerk.




Een project verbindt vakken, kennen &
kunnen, theorie en praktijk.
Een project verbreedt de horizon.
In een project gebeurt wat.
Elk project smaakt naar meer. Een project
rondt af met reflectie als stimulans tot
verder leren.
Download