BONALAN voor onkruidbestrijding in cichorei

advertisement
BONALAN voor onkruidbestrijding in cichorei
Uiteindelijk is hij er dan toch: De toelating van BONALAN ter bestrijding van diverse onkruiden in
de teelt van onder meer cichorei. In deze teelt is een relatief smal middelenpakket beschikbaar.
BONALAN is daarom een welkome aanvulling.
Ervaringen en proeven met BONALAN in cichorei
Zowel uit proeven als uit de jarenlange praktijkervaring bij Belgische cichoreitelers blijkt
BONALAN een belangrijke teeltmaatregel om onkruiden de baas te kunnen in deze teelt. Wanneer
BONALAN aan de basis wordt ingezet blijven er na opkomst minder (lastige) onkruiden over.
Bovendien zijn de onkruiden die overblijven effectiever te bestrijden door LDS toepassingen na
opkomst. Belangrijkste conclusie is dat we met minder na opkomstbespuitingen toe kunnen,
waardoor cichorei minder in zijn groei geremd wordt met een hogere gewasopbrengst tot gevolg.
Belangrijk: De toepassing van BONALAN
BONALAN moet in een dosering van 8 ltr/ha voor de grondbewerking voor het zaaien worden
gespoten en zo snel mogelijk goed worden ingewerkt. Inwerking is noodzakelijk om
vervluchtiging en UV-afbraak van het middel te voorkomen. Als vuistregel hanteren we dat
BONALAN binnen 2 – 3 uur na toepassing dient te zijn ingewerkt, afhankelijk van de
lichtintensiteit. Alleen door goed in te werken heeft het middel een goede werking tegen tal van
onkruiden. Praktisch maken we onderscheid tussen in het najaar geploegde (klei)grond en in
voorjaars geploegde/gespitte (zand/loss)grond:
Op in het najaar geploegde kleigrond kan BONALAN direct voor de zaaibedbereiding
worden toegepast. Voor een optimale werking van BONALAN heeft een ´intensieve´
zaaibedbereiding de voorkeur. Dit kan bij voorbeeld door tweemaal met een sneleg het
land zaaiklaar te maken, waarbij de grond egaal bereden wordt. Dit is zowel voor
BONALAN als voor de cichorei zelf ideaal.
Op in het voorjaar geploegde/gespitte zand- en lossgrond is het belangrijk dat de
BONALAN na toepassing voldoende ´intensief´ wordt ingewerkt in de toplaag van de
grond. Op deze gronden is een intensieve grondbewerking minder wenselijk uit het
oogpunt van verstuiven/verslempen. Toch is voor een optimale werking van BONALAN
een goede inwerking vereist. We realiseren ons dat deze afweging in de praktijk soms een
lastige zal zijn.
Goed inwerken is cruciaal voor een goede werking van BONALAN
Bestrijding van veel onkruidsoorten
BONALAN heeft, mits goed toegepast, een goede tot zeer goede werking tegen veel
voorkomende onkruiden. In de eerste plaats is BONALAN bekend om zijn werking tegen
meldesoorten, zoals melganzevoet en stippelganzevoet. Daarnaast is het product effectief tegen
alle grassen (o.a. windhalm, duist, straatgras en hanepoot), kleine brandnetel, papegaaienkruid,
ereprijs, paarse dovenetel, akkerviooltje, duivekervel, muur en zwarte nachtschade. Niet in de
laatste plaats heeft BONALAN een goede werking tegen de veelknopigen: perzikkruid,
varkensgras en zwaluwtong.
BONALAN bestrijdt ´lastige´ onkruiden:
Papegaaienkruid
Hanepoot
Brandnetel
Perzikkruid
Muur
Melganzevoet
Straatgras
Ereprijs
Zwaluwtong
Zwarte Nachtschade
Veiligheid en lengtewerking
BONALAN is 100% selectief in cichorei. Groeiremming is daarom uitgesloten. Wanneer Bonalan
goed is ingewerkt beschikt het over een lengtewerking van 2 tot 3 maanden.
Aanvullende driftbeperkingen
Op het etiket van BONALAN is het toepassingsvoorschrift vermeld. Hierop staan enkele
aanvullende driftbeperkingen. Onderstaande ter verduidelijking hiervan:
A) BONALAN mag op het perceel zelf, met uitzondering van de buitenste 14 mtr rondom,
worden toegepast met normale spuitapparatuur.
B) Om niet-doelwit-planten te beschermen moet er op de buitenste 14 mtr van het perceel
rondom gebruik gemaakt worden van 50% driftreducerende doppen.
C) Wanneer een perceel grenst aan oppervlaktewater: Om in het water levende organismen
te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die
grenzen aan oppervlaktewater (lees: een sloot met aanwezig water op het moment van
spuiten) in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik gemaakt wordt van één
van onderstaande maatregelen:
 luchtondersteuning in combinatie met minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen,
kantdop en een teeltvrije zone van 0.7 meter
 Luchtondersteuning in combinatie met driftarme venturidop, kantdop en lage
spuitboomhoogte
 Twin force luchtondersteuning in combinatie met driftarme venturidop en kantdop.
 Driftarme venturidop in combinatie met kantdop en sleepdoek.
 Driftarme venturidop in combinatie met kantdop en Wingssprayer.
 Driftarme venturidop in combinatie met kantdop en overkapte beddenspuit.
Wij wensen u veel succes dit seizoen met de cichoreiteelt en vertrouwen erop dat Bonalan u
daarbij van dienst kan zijn.
Download