Agrichem Metazachloor (12224 N)

advertisement
WGGA bij het besluit Ctgb lijst gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2007
Agrichem Metazachloor, 12224 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel
 in de teelt van consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen;
 in de fruitteelt onder appels en peren;
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan op
percelen die niet grenzen aan oppervlaktewater.
Het is verboden dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden, als aangewezen op basis van
de wet milieubeheer, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische
bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, te gebruiken.
Het middel is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Agrichem Metazachloor is een breedwerkend bodemherbicide op basis van de werkzame stof
metazachloor. Het middel wordt via de bodem door de wortels van het onkruid opgenomen.
Een groot aantal onkruidsoorten zoals straatgras, klein kruiskruid, muur, kleine veldkers, zwarte
nachtschade, hanepoot, ereprijs en kamille worden goed bestreden. Melganzevoet, uitstaande
melde en herderstasje worden vrij goed bestreden. Het effect op kleine brandnetel valt tegen.
Varkensgras wordt niet bestreden. Agrichem Metazachloor bestrijdt ook onkruiden die resistent
zijn geworden tegen triazineverbindingen zoals bijv. straatgras en klein kruiskruid. Agrichem
Metazachloor heeft geen kontaktwerking op reeds bovenstaande onkruiden.
Een zaaidiepte van ca. 3 cm, alsmede een voldoende fijn en goed aaneengesloten, vochtig
zaaibed, respectievelijk plant- of pootbed zijn nodig voor een optimale werking en selectiviteit.
Indien de grond droog is voor de bespuiting, indien mogelijk beregenen.
Wanneer de toepassing wordt gevolgd door een paar dagen “aandrogend” weer, kan het
middel zich goed in de bovenlaag vastleggen. Het is daarom niet juist te spuiten tijdens een
periode met veel neerslag(kansen).
Bij toepassing over een geplant of reeds opgekomen gewas dient dit droog te zijn.
Attentie:
Na overvloedige neerslag of intensief beregenen kan schade aan het gewas optreden.
Agrichem Metazachloor heeft een lange werkingsduur. In kortdurende teelten dient men tussen
de toepassing en het inzaaien of planten van voor Agrichem Metazachloor gevoelige
volggewassen een periode van minimaal 6 maanden aan te houden.
Pag. 1 van 2
Toepassingen
Consumptie- en zetmeelaardappelen
Toepassen ruim vóór de opkomst van het gewas nadat de ruggen voldoende zijn bezakt, bij
voorkeur op vochtige grond. Op grondsoorten met meer dan 10% humus kan het resultaat
tegenvallen.
Dosering:
1,5 liter Agrichem Metazachloor per ha in combinatie met een hiervoor
toegelaten middel.
Appels en peren
Toepassen onder appel- of perenbomen in het voorjaar of de vroege zomer, in ieder geval voor
het gaan hangen van de takken, Indien er op het moment van bespuiting onkruiden aanwezig
zijn, mengen met een daarvoor toegelaten bladherbicide.
Toepassen onder bomen die minimaal een half jaar vast staan.
Dosering per ha behandeld oppervlak: 3 liter op klei- en zavelgronden met minimaal
20% slib en 3% humus.
Pag. 2 van 2
Download