Betanal® Maxxpro

advertisement
Betanal® Maxxpro
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te
voorkomen.
Productnaam: Betanal® Maxxpro
W-nummer: W1
Toelatingsnr: 14708 N
Werkzame stof: desmedifam, ethofumesaat, fenmedifam en lenacil
Gehalte: 47 g/l, 75 g/l, 60 g/l en 27 g/l
Aard van het preparaat: Olie dispersie
Gevarenaanduidingen
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen:
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming
dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk;
blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Zie STORL.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Gevaar
Verpakking
SKU
Verpakking maat Aantal dozen per pallet
79453574 4 x 5 l
40
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
Type
Toepassingsgebied
Toepassing
Rode biet
Maximale
dosering
(middel) per
toepassing
Eenjarige
0,9 - 1,5 l/
breedbladige
ha1
onkruiden
Bieten
Toepassingsgebied
Te
Dosering
bestrijden (middel) per
organisme toepassing
Type
Toepassing
Te
bestrijden
organisme
Dosering (middel)
per toepassing
0,9 - 1,5 l/ha
Eenjarige
(afhankelijk van het
breedbladige
ontwikkelingsstadium
onkruiden
van het onkruid.)
Maximaal aantal
toepassingen per
teeltcyclus of per 12
maanden
5 per teeltcyclus
Maximale
dosering
(middel) per
toepassing
4,5 l/ha
Minimum interval
Veiligheidstussen
termijn in
toepassingen in
dagen
dagen
5
Maximaal aantal
Minimum
Veiligheidstoepassingen per interval tussen
termijn in
teeltcyclus of per 12 toepassingen
dagen
maanden
in dagen
5 per teeltcyclus
5
Toepassingsvoorwaarden
Het valt niet uit te sluiten dat na een behandeling met Betanal maxxPro fytotoxiciteit optreedt. Dit leidt in het algemeen niet tot opbrengstderving.
Volggewassen
Indien wintergraan als volggewas wordt geteeld, dient voor het zaaien eerst geploegd te worden om schade ten gevolge van eventuele residuen
in de grond te voorkomen.
Vervanggewassen
Bij mislukken van een teelt waarin Betanal maxxPro werd toegepast, kunnen na een kerende grondbewerking suiker- en voederbieten, maïs,
bruine bonen, tuinbonen, erwten, raaigrassen, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien en spinazie als vervanggewassen worden verbouwd.
Volggewassen
Indien wintergraan als volggewas wordt geteeld, dient voor het zaaien eerst geploegd te worden om schade ten gevolge van eventuele residuen
in de grond te voorkomen.
Aanbevelingen
Betanal Maxxpro is een herbicide voor toepassing na-opkomst van de bieten. Het middel moet meestal meerdere keren worden toegediend.
Bestreden worden onder andere melganzenvoet, stippelganzenvoet, perzikkruid, viltige duizendknoop, zwaluwtong, varkensgras en vogelmuur.
Het middel is toegelaten in suikerbieten, voederbieten en rode bieten ter bestrijding van eenjarige onkruiden. De dosering is afhankelijk van het
ontwikkelingsstadium van de onkruiden:
•
•
Onkruiden in het kiembladstadium 0,9 l/ha
Onkruiden vanaf het 2-bladstadium 1,5 l/ha.
Attentie
Spuit alleen op een droog, afgehard en gezond bietengewas en niet op bieten die zijn verzwakt door insecten, stuifschade, nachtvorst of
voorafgaande behandelingen met herbiciden of insecticiden. Spuit niet bij maximale dagtemperaturen boven 18°C en niet bij scherp, zonnig
weer; in deze gevallen bij voorkeur ’s avonds spuiten.Goed roeren voor gebruik.
TOEGELATEN IN
Akkerbouwgewassen
Suiker- en voederbieten
Ter bestrijding van eenjarige onkruiden. 0,9 – 1,5 l/ha. De dosering is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de onkruiden.
Dosering:
•
•
onkruiden in het kiembladstadium 0,9 l/ha
onkruiden vanaf het 2-bladstadium 1,5 l/ha
Mengingen met andere middelen
Betanal maxxpro kan gemengd worden met de daartoe geëigende herbiciden.
Toevoeging van extra minerale of plantaardige olie wordt niet aanbevolen.
Goed schudden voor gebruik
De formulering van Betanal maxxPro is een OD (Olie Dispersie) en bevat een complex aan hulpstoffen, dat zorgt voor unieke eigenschappen. Bij
dit type formuleringen ontstaat bij lang bewaren een fase-scheiding. Voor gebruik dient de verpakking daarom omgedraaid en goed geschud te
worden alvorens de verpakking geleegd wordt.
Onder koude omstandigheden kan Betanal Maxxpro wat stroperig zijn. Extra goed schudden is dan echt nodig! Wanneer het middel kort voor
toepassing enige tijd op een warmere plek heeft gestaan, dan hoeft slechts licht geschud te worden en is Betanal Maxxpro zonder problemen te
gebruiken.
Overige informatie
Voorkomen emissie:
Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen
worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen.
Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac®
(of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.
Raadpleeg de Toolbox Emissiebeperking voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook
afspoeling en hoe deze te beperken.
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden
uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De PDF is een weergave van de informatie op de website. Raadpleeg het
etiket voor de etikettekst. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de – na zorgvuldig
onderzoek – opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van
toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen
enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
Versie voor het internet, Stand: 11-4-2017
Download