HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN

advertisement
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
BIJLAGE I bij het verlengings- en wijzigingsbesluit van de toelating van het middel
Hema Tegen onkruid, toelatingsnummer 12179 N
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel:
1. in beplantingen;
2. onder hekwerk, afrasteringen, hagen en op de grensstrook van maximaal 25 cm tussen
wegen en paden met de daarlangs liggende bermen;
3. op bestratingen en paden;
4. voor de opkomst of het planten van gewassen in moes- en siertuin, alsmede voor de
inzaai van gazons.
Het is verboden dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in de Wet
bodembescherming, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische
bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, te gebruiken.
Het middel is bestemd voor particulier gebruik.
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Algemeen
Hema Tegen onkruid is een gebruiksklare spuitoplossing van een bladherbicide, dat door de
groene plantendelen van het onkruid wordt opgenomen.
Het middel bestrijdt éénjarige-, één- en tweezaadlobbige onkruiden. Tweejarige onkruiden en
wortelonkruiden worden sterk in hun ontwikkeling geremd.
Een herhaling zal dan nodig zijn.
Spuit bij groeizaam en droog weer. Regen binnen 6 uur na de bespuiting kan de werking
nadelig beïnvloeden. Spuit bij windstil weer om overwaaien te voorkomen.
De onkruiden licht bevochtigen, afdruipen moet worden voorkomen.
De werking wordt na ca. 4 dagen zichtbaar. Dit is afhankelijk van de temperatuur.
Dosering: 0,5 liter spuitoplossing per 10 m².
Beplantingen, ter bestrijding van vooral éénjarige onkruiden onder bomen en heesters, bijv.
onder windsingels.
Oppassen dat bomen en heesters niet worden geraakt.
Onder hekwerk, afrasteringen, hagen en op de grensstrook van maximaal 25 cm tussen
wegen en paden met de daarlangs liggende bermen, om ingroei van de onkruiden op wegen
en paden tegen te gaan. Bij voorkeur vroeg in het voorjaar spuiten, teneinde de verkleuring
van afstervende planten zo min mogelijk storend te doen zijn.
Bestratingen en paden
Het middel moet worden gespoten als reeds een onkruidvegetatie aanwezig is.
Error! Reference source not found.
Error! Reference source not found.
1
Moestuin en siertuin
Diverse gewassen vóór opkomst of vóór het planten in de moes- en siertuin. Veiligheidshalve
niet later dan enkele dagen voor de opkomst of 1 dag voor het planten van het gewas
spuiten. Zorg voor vroegtijdig klaarmaken van het zaaibed of plantbed, zodat veel onkruid is
gekiemd ten tijde van de bespuiting.
Gazon
Vóór aanleg of inzaai van het gazon.
Wageningen, 1 juli 2005
HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
BESTRIJDINGSMIDDELEN,
(secretaris/directeur)
Error! Reference source not found.
Error! Reference source not found.
2
Error! Reference source not found.
Error! Reference source not found.
1
Download