Inhoudsopgave - AthenaSummary

advertisement
AthenaSummary
VrijeUniversiteitAmsterdam
FaculteitderAard-enLevenswetenschappen–Bachelorjaar1
CelbiologieenImmunologie
Boeksamenvatting
- EssentialCellBiology,GarlandScience,Alberts,derdedruk
Inhoudsopgave
WEEK3-MHC-DIVERSITEIT,MIGRATIE,ANTI-TUMORTHERAPIE......................................................4
HOOFDSTUK5:THEMAJORHISTOCOMPATIBILITYCOMPLEX............................................................................4
HLAklasseIenIIgenen..................................................................................................................4
Andereeiwittenbetrokkeninantigeenverwerkingen-presentatie...............................................4
MHC-polymorfisme.........................................................................................................................5
MHC-diversiteitdoorinfectieziekten..............................................................................................6
HERHALINGDENDRITISCHECELLEN..............................................................................................................7
MHC-moleculen..............................................................................................................................8
Antigeenpresentatiedoordendritischecellen..............................................................................10
HOOFDSTUK17-KANKERENDEINTERACTIESMETHETIMMUUNSYSTEEM......................................................13
Kankeralsgevolgvanmutaties....................................................................................................13
Immuunresponstegenkanker......................................................................................................14
AllogeneverschilleninMHCklasseImoleculen............................................................................15
Tumorspecifiekeantigenen...........................................................................................................15
Succesvolletumorenontwijkenenmanipulerendeimmuunrespons...........................................15
Vaccinatietegenhethumanepapillomavirus(HPV)....................................................................16
Vaccinatiemettumorantigenen...................................................................................................16
Monoclonaleantilichamen...........................................................................................................17
Antilichaamsafhankelijkecellulairecytotoxiciteit(ADCC)............................................................17
Antigeengeactiveerdedendritischecellen....................................................................................18
Monoclonaleantilichamentegenceloppervlakte-antigenen.......................................................19
WEEK5-B-CEL-ENANTILICHAAMIMMUNITEIT.............................................................................20
HOOFDSTUK9:B-CEL-ENANTILICHAAMIMMUNITEIT..................................................................................20
AntilichaamproductiedoorB-lymfocyten.....................................................................................20
B-celactivatieencross-linkingvanimmunoglobulinen................................................................20
B-celco-receptor...........................................................................................................................21
B-celimmuniteitisafhankelijkvanCD4T-cellen...........................................................................21
Folliculairedendritischecellen......................................................................................................22
GeactiveerdeB-cellenverhuizennaarT-celgebieden...................................................................23
Klonaleexpansieindemedulla.....................................................................................................24
Somatischehypermutatieenisotypeswitching............................................................................24
Affiniteitsmaturatieindegerminalecentra.................................................................................25
IsotypeswitchingwordtbepaalddoorhelperT-cellen..................................................................27
HelperT-celcytokinenbepalendifferentiatietotplasmacellenofgeheugencellen......................27
HerhalingB-celdiversiteit..............................................................................................................28
Structurelebasisvanantilichaamdiversiteit.................................................................................28
GeneratievanimmunoglobulinediversiteitinB-cellen.................................................................28
Genherschikking...........................................................................................................................28
Somatischerecombinatie.............................................................................................................29
AlternatievemRNA-splitsing.........................................................................................................31
Somatischehypermutatie.............................................................................................................31
Isotypeswitching...........................................................................................................................32
Subklassenvanantilichamen........................................................................................................32
HOOFDSTUK9:B-CEL-ENANTILICHAAMIMMUNITEIT-DEEL2......................................................................33
IgM,IgGenmonomeerIgAbeschermendeinterneweefsels......................................................33
IgA-dimerenbeschermenmucosaleoppervlakten........................................................................33
IgEmechanismenvooruitstotingvanparasietenenpathogenen...............................................34
Overzichtvanmenselijkeimmunoglobulinenenhunfuncties......................................................36
Antilichamenvandemoeder........................................................................................................36
Neutraliserendeantilichamenvoorkomeninfecties.....................................................................37
WEEK6–CYTOSKELET...................................................................................................................38
HOOFDSTUK17:HETCYTOSKELET............................................................................................................38
Intermediairefilamenten..............................................................................................................38
Intermediairefilamentenversterkencellentegenmechanischestress........................................39
Hetnucleairemembraanwordtondersteunddoorintermediairefilamenten.............................40
Microtubuli...................................................................................................................................41
Microtubuliregulatiedoorcentrosoom.........................................................................................41
Dynamischeinstabiliteit...............................................................................................................42
DynamischeinstabiliteitisgedrevendoorGTP-hydrolyse............................................................42
Dynamischeinstabiliteitbeïnvloeddoormedicijnen....................................................................43
Microtubuliorganiserenhetcelinterieur......................................................................................43
Motoreiwittenregulerenintracellulairtransport.........................................................................43
Microtubulienmotoreiwittenplaatsenorganelleninhetcytoplasma........................................44
Ciliaenflagellahebbenmicrotubulidiebewegendoordyneïne..................................................44
Actinefilamenten..........................................................................................................................45
Actinefilamentenzijndunenflexibel............................................................................................46
Actineentubulinepolymeriserendoorvergelijkbaremechanismen............................................46
Eiwittenveranderenactine-eigenschappen..................................................................................47
Celcortex.......................................................................................................................................47
Actinebindtmyosineomcontractielestructurentevormen........................................................49
Extracellulairesignalenkunnenactinefilamentenveranderen.....................................................49
Spiercontractie..............................................................................................................................50
Actinefilamentenglijdenlangsmyosinefilamententijdenscontractie.........................................50
SpiercontractiewordtveroorzaaktdoorcytosolischCa2+.............................................................51
Verschillendesoortenspiercellenhebbenverschillendefuncties.................................................53
HOOFDSTUK20:CELGEMEENSCHAPPEN:WEEFSELS,STAMCELLENENKANKER.................................................54
Extracellulairematrixenbindweefsels.........................................................................................54
Plantencellenhebbenexternecelwanden....................................................................................54
Cellulosemicrofibrillengevenplantcelwandenrekbarekracht.....................................................55
Dierlijkbindweefselbestaatvoornamelijkuitextracellulairmatrix.............................................56
Collageenvoorzietbindweefselvanveerbarekracht...................................................................56
Cellenorganiserenhetcollageendatzeuitscheiden....................................................................57
Integrineskoppelendeextracellulairematrixaanhetcytoskelet................................................57
Polysaccharideneneiwittenvoorkomencompressie...................................................................58
Afgeplatepitheelenceljuncties....................................................................................................59
Epitheliazijngepolariseerdenrustenophetbasalelamina........................................................59
Strakkejuncties.............................................................................................................................60
Cytoskeletgebondenjuncties........................................................................................................60
Gapjuncties...................................................................................................................................61
Overzichtvandesoortenenfunctiesvanceljuncties...................................................................62
Weefselonderhoudenvernieuwing.............................................................................................62
2
Weefselszijngeorganiseerdemixenvanverschillendeceltypen..................................................62
Verschillendeweefselswordenvernieuwdmeteenverschillendetempo....................................63
Stamcellenverwekkeneencontinuevoorraadvangedifferentieerdecellen...............................63
Specifiekesignalenonderhoudenstamcelpopulaties...................................................................64
Stamcellenvoorweefselherstel....................................................................................................64
Therapeutischeklonenenvoortplantingsklonen..........................................................................65
Geïnduceerdepluripotentestamcellen.........................................................................................65
Kankercellenprolifereren,dringenbinnenenzaaienuit..............................................................66
Voorkombareoorzakenvankanker..............................................................................................66
Kankerontwikkelddooreenopeenhopingvanmutaties.............................................................66
Kankercelontwikkeling..................................................................................................................67
Oncogenenentumoronderdrukkergenen.....................................................................................68
Mutatiecascades...........................................................................................................................68
Behandeling..................................................................................................................................69
Inonsstrevennaarperfectiezettenwijallesopallesomeenvolledigesamenvattingbeschikbaar
testellen.Mochtenwijonverhoopttochpuntenoverhethoofdhebbengezienofverkeerdhebben
genoteerd, schroom dan niet dat terstond te melden. Dit geldt voor alle op- en aanmerkingen.
Onzeklachtenlijnistevindenopwww.AthenaSummary.nl.
Omonzesamenvattingennogbetertemakenzijnwijafhankelijkvanfeedback.Jehelptonsenorm
doorhetfeedbackformulieroponzewebsiteintevullen:
http://www.athenasummary.nl/feedback/
DitiseenproductvanAthenaSummary.SVAnguillaishieropgeenenkelewijzeaansprakelijkvoor.
3
Download