Vrijdag 12 december 2014 Regieberaad Jeugd

advertisement
Regieberaad transitie jeugd
Vragen? Mail naar [email protected]
Maandag 3 november 2014
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Programma
•
Opening en actuele ontwikkelingen
•
Gegevensoverdracht jeugd door Marian De Kleermaeker
•
Programma VISD mogelijkheden en ontwikkelingen,
beleidsinformatie, vermindering bureaucratie door Eduard
Renger
•
Inkoopproces en stavaza regio's en gemeenten
•
Rondvraag
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Actuele ontwikkelingen
• Uitvraag voortgang inkoop jeugdhulp (sluiting 30 oktober)
• Uitvraag Transitiemonitor Jeugd (sluiting 14 november)
• Wetgevingsoverleg 3 november
Stand van zaken
gegevensoverdracht
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Jeugd met een Pgb (AWBZ)
1e aanlevering vanaf 14 oktober
2e aanlevering begin december
3e aanlevering begin februari
Via dataportaal van het CAK.
Doel: Hoogte Pgb in 2015 vaststellen en
doorgeven aan SVB (trekkingsrecht).
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Jeugd op wachtlijst
(AWBZ, ZVW, WJZ)
1e aanlevering begin december
2e aanlevering eind januari
Via VBO-module (‘veilige bestandsoverdracht’).
Doel: z.s.m. passend aanbod voor realiseren.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Jeugd in zorg
(AWBZ, ZVW, jeugdzorg-plus)
1e aanlevering vanaf 17 november
2e aanlevering eind januari
Via VBO-module.
Doel: rechtmatigheid van declaraties vaststellen.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Werking VBO-module
• Zorgaanbieder meldt zich aan.
• Gemeente meldt zich aan (na autorisatie).
• Beide installeren software waarmee ze veilig
gegevensbestanden kunnen overdragen c.q.
ontvangen.
• Versleuteling gegevens voor verzending.
• 1-op-1 beveiligde lijn.
• Overzicht verzonden en ontvangen bestanden.
• Adresboek contactpersonen voor wederzijds
contact indien nodig.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Ondersteuning zorgaanbieders
• ‘Plug-in’ als onderdeel van de VBO-module.
• Selecteert de juiste gegevens uit het
bronbestand van de zorgaanbieder:
• leeftijd < 18
• zorg loopt door na 1/1/2015
• zorg valt vanaf 1/1 onder de Jeugdwet
• Wijst cliënten aan de ‘juiste’ gemeente toe (op
grond van postcode).
Stand van zaken horizontale
verantwoording &
Informatievoorziening
VISD
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Verantwoording &
informatievoorziening…
1. Is het kind / gezin geholpen?
2. Is de rekening netjes betaald?
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vereenvoudiging van de uitvoering
Uitgangspunten:
• Minimale administratieve lasten
• Flexibiliteit, lokaal maatwerk
• Continuïteit van zorg – voor cliënt
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Doorgaand proces
toegang
toewijzing
STURING
start hulp
hulpverlening
BEKOSTIGING
declaratie
facturatie
verantwoording
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Bekostiging
• Productie gericht (pxq)
• Functiegericht (lump sum)
• Populatie gericht (subsidie)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Advies VNG bevoorschotting
• Tijdig leveren, tijdig betalen
• Bevoorschotting kan bij mogelijke
kapitaalproblemen
• Voorkeur: per maand vooraf obv raming
• Alternatief: tussentijds obv gestarte diensten
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Berichten
•
•
•
•
Zorgtoewijzing
Aanvang zorg (nog niet per 1 januari)
Declaratie
Verantwoording
• Overige processen
• PGB
• Eigen bijdrage
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Landelijke set verantwoording
• Landelijke gegevensset
• Basis voor
• Landelijke monitor sociaal domein
• Benchmarking (waarstaatjegemeente.nl)
• Statistiek & onderzoek
• Sluit aan op wettelijke plicht verticale
verantwoording
• Dataverzameling bij CBS
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Techniek van de
informatievoorziening
• Standaardisatie
• i-Wmo, i-Jeugd
• VNG-resolutie: gemeenten volgen de standaarden
• Hergebruik van wat er is
• Voorheen Awbz: AZR-berichten
• jeugd-GGZ: DBC’s
• Techniek loopt via:
• VECOZO – Inlichtingenbureau
• Belangrijke rol ICT-leveranciers
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Techniek - 2014
Zorgaanbieder
X
VECOZO
Verzekeraar
(j-ggz)
X
Zorgkantoor
(Awbz)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Techniek - 2015
Webportaal
(1 januari gereed)
Zorgaanbieder
Gemeente
RINIS
VECOZO
Inlichtingenbureau
Gegevensknooppunt
Webservice
(1 februari gereed)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat moeten gemeenten doen?
Ga naar knooppuntdiensten.nl !
•
•
•
•
•
•
•
Stap 1: Aanmelden gemeente bij het Inlichtingenbureau
Stap 2: Rollen Knooppuntdiensten invullen
Stap 3: Uitvoering taken bepalen
Stap 4: Toegang tot het webportaal
Stap 5: Inrichten verwijsindex Zorginstituut Nederland
Stap 6: Softwareleveranciers
Stap 7: Het webportaal testen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
En dit alles vanwege…
1. Is het kind / gezin geholpen?
2. Is de rekening netjes betaald?
Voortgang inkoop jeugdhulp
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inkoopproces - uitvraag
• Uitvraag onder alle Nederlandse gemeenten met een response
van alle gemeenten en/of jeugdregio’s.
• Conclusies enquête:
• Zorgcontinuïteit gewaarborgd voor 99%
• Inkoop Jeugd-AWBZ, Jeugd-GGZ en Jeugd- en Opvoedhulp
voor 100% afgerond in november
• Inkoop JeugdzorgPlus veelal een bovenregionale
aangelegenheid
• Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering; merendeel
afspraken gemaakt
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inkoop - Zorg continuïteit
1%
5%
Ja, voor alle kinderen en
alle typen jeugdhulp
Ja, voor alle kinderen
m.u.v. dyslexiezorg
94%
Onduidelijk, vanwege
ontbreken actuele
clientgegevens
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inkoop: ABZW & GGZ & J&O
Bijna de helft van de
Nederlandse gemeenten
heeft op 1 november jl.
ondertekende contracten.
Gemeenten die nog geen
contracten hebben
ondertekend hebben al
duidelijkheid verschaft
aan aanbieders van JeugdAWBZ, Jeugd-GGZ en
Jeugd- en Opvoedhulp.
15%
43%
42%
Vóór 1 november
Tussen 1 november en 15 november
Tussen 15 november en 1 december
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inkoop: JeugdzorgPlus
11%
22%
Vóór 1 november
19%
48%
Tussen 1 november en 15
november
Tussen 15 november en 1
december
Na 1 december
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Inkoop: JBJR
Wettelijke verplichting om
afspraken te maken met
de RvdK en om een
gecertificeerde instelling
te contracteren.
Het merendeel van de
afspraken is inmiddels
gemaakt zijn en worden
de komende weken
vastgelegd.
17%
56%
27%
Vóór 1 november
Tussen 1 november en 15 november
Tussen 15 november en 1 december
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vrijdag 12 december 2014
Regieberaad Jeugd
9.30-11.00 uur
Antropia te Driebergen
Transitiemanagersdag
11.15-16.00 uur
Antropia te Driebergen
Download