2005-07902-RMW Aanvaarding schenking collectie

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: Aanvaarding schenking collectie bodemvondsten van de heer P.P.M. Hattinga Verschure
Notanr:
Datum:
Sector:
Portefeuillehouder:
2005.07902
15-04-2005
RMW/VHMZ
Berkelder
Akkoordstukken B&W
10-05-2005
Besluit:
1. de schenking van de collectie bodemvondsten van de heer Hattinga Verschure onder dankzegging te
aanvaarden;
2. de heer Hattinga Verschure per brief te bedanken voor de schenking en hem tevens mee te delen dat zijn
naam vermeld zal worden in publicaties bij toekomstige tentoonstellingen van de collectie, waarvan hij
dan een presentexemplaar zal ontvangen;
3. dit besluit openbaar te maken.
OPENBAARMAKING:
Dit besluit openbaar te maken.
COMMUNICATIE:
…
ADVIESRADEN:
Nee
FINANCIELE ASPECTEN:
Financiële gevolgen voor de gemeente:
Nee
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Inleiding
Op 23 november 2004 heeft de heer P.P.M. Hattinga Verschure, amateur-archeoloog en beeldend
kunstenaar, een groot deel van zijn collectie archeologische bodemvondsten geschonken aan de gemeente
Deventer.
Beoogd resultaat
Met het aanvaarden van de schenking komt de gemeente Deventer in het bezit van een belangwekkende
collectie bodemvondsten die een goede indruk geeft van het leven in de stad Deventer in de Middeleeuwen.
Omdat de collectie met een metaaldetector is verzameld voordat agrariërs overgingen tot het zwaar
bemesten en injecteren van de grond, is de conditie van de munten opmerkelijk goed; verzuring van de
objecten is nauwelijks aanwezig. De cultuurhistorische waarde van de collectie is dan ook groot; de
geldelijke waarde ervan wordt geschat op ongeveer € 3.000.
Kader
Schenking is de overeenkomst om niet, die er toe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen
vermogen de andere partij, begiftigde, verrijkt. Het tot een bepaalde persoon gericht schenkingsaanbod geldt
als aangenomen, wanneer deze na er van kennis te hebben genomen het niet onverwijld heeft afgewezen,
aldus artikel 175 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek. In het geval een schenkingsaanbod wordt gedaan
aan de gemeente, dient het bevoegde orgaan - in dit geval het college (artikel 160 lid 1 onder e
Gemeentewet) – de schenking te aanvaarden. De collectie is op dit moment reeds feitelijk in het bezit van
de gemeente Deventer gesteld en bevindt zich momenteel in de kluis van de afdeling Burgerzaken.
Voorgesteld wordt dan ook, om deze feitelijke aanvaarding te laten bekrachtigen door het college.
Vervolg 2
Notanr: 2005.07902
Onderwerp: Aanvaarding schenking collectie bodemvondsten van de heer P.P.M. Hattinga Verschure
Argumenten
Het belangrijkste deel van de collectie wordt gevormd door 471 munten gevonden in de periode 1983-1997
op de westelijke Rielerenk nabij Brinkgreven. De meeste munten stammen uit de middeleeuwen en de 17de18de eeuw. Opmerkelijk aan de munten is allereerst de goede conditie ervan. Daarnaast is de
muntencollectie van belang omdat het vondsten betreft die met het straatvuil in de middeleeuwse binnenstad
zijn verzameld en met het stratendrek als mest naar de Rielerenk zijn vervoerd. De munten bieden
zodoende een goed inzicht in wat er in het dagelijkse leven van de middeleeuwse Deventernaar zoal werd
verloren op straat. Het betreft daarom veelal koperen munten, en een enkele bronzen of zilveren munt. Veel
van deze munten, met name de ‘braemse’, zijn door Deventer muntmeesters geslagen. De aard van de
collectie is daarmee geheel afwijkend van de museale collecties. Hier zijn munten op metaalsoort, plaats van
herkomst en bijzonderheid verzameld.
En ander deel van de vondsten is gedaan op de westoever van de IJssel in het gebied dat bekend staat als
Stadsland. Verder zijn vondsten gedaan op de oostoever ter hoogte van het Pothoofd en de Johannes van
Vlotenlaan. Uit deze laatste locaties komen ook vroegmiddeleeuwse munten, waaronder een bijzonder
exemplaar uit de handelsplaats Dorestad.
De overige vondsten van deze locaties betreffen andere resten van voormalig stadsvuil, die echter een
goede indruk geven van het leven in de middeleeuwse stad Deventer. Het betreft hier speelgoed (bikkels,
knikkers), gebruiksvoorwerpen (tapkranen, messen), bouwbeslag (sloten, deurkoppen), loden
(verzegelloden, lakenloden) en diverse andere voorwerpen.
Draagvlak
De geschonken collectie is van grote cultuurhistorische waarde. Een ieder die de stad Deventer en haar
geschiedenis een warm hart toedraagt, kan niet anders dan verheugd zijn met de schenking van deze
bijzondere collectie.
Financiële consequenties
De collectie zal op termijn worden opgeslagen in het archeologisch depot. De financiële consequenties van
het aanvaarden van de schenking zijn dan ook (vrijwel) nihil. In de toekomst dienen wellicht enige kosten te
worden gemaakt ten behoeve van de conservering van enkele munten.
Aanpak/uitvoering
Na oplevering van het archeologisch depot wordt de collectie daar naar toe overgebracht. In publicaties en
bij tentoonstellingen met betrekking tot deze collectie in de toekomst, zal - zoals door hem verzocht - de
naam van de heer Hattinga Verschure worden vermeld; tevens zal de heer Hattinga Verschure in het bezit
worden gesteld van presentexemplaren van publicaties en tentoonstellingen. De heer Hattinga Verschure is
reeds in het bezit van een deel van de uitdraai van de bestanden van de collectie; het resterende deel wordt
in zijn bezit gesteld na voltooiing van het samenstellen van de bestanden.
2
Download