de collectieve vergunning toegelicht

advertisement
verzekeringsrecht
DOOR COEN FLEDDERUS, ADVOCAAT BIJ POLIS ADVOCATEN
Over recht en regels in de verzekeringsbranche.
DE COLLECTIEVE VERGUNNING
TOEGELICHT
VEREISTEN
De collectieve vergunning kan bij de AFM
worden aangevraagd waarna de AFM de
bevoegdheid heeft om aan deze partij, de
centrale rechtspersoon genoemd, een
collectieve vergunning te verlenen. Voor
de financieel dienstverlener die zo’n
vergunning aanvraagt, gelden -bovenop
de andere vergunningseisen- nog een
aantal aanvullende eisen. Zo dient de
aanvrager een rechtspersoon te zijn die
bij de aanvraag moet aantonen dat zij in
staat is te kunnen bepalen op welke wijze
de aangesloten ondernemingen zich
conform de Wft horen te gedragen. Ook
ER IS RECENT VEEL TE DOEN GEWEEST OVER COLLECTIEVE VERGUNNINGEN,
moet zij in staat zijn om (dwingend) te
MET NAME BIJ VERENIGINGEN VAN EIGENAREN (VVE’S). DE AFM HEEFT DE
bewerkstelligen dat de aangesloten
BRANCHEVERENIGING VOOR VVE BEHEERDERS PER 14 JUNI 2016 GOEDKEURING
ondernemingen de door de AFM gegeven
GEGEVEN VOOR EEN COLLECTIEVE VERGUNNING. ZO KUNNEN ZELFSTANDIGE
aanwijzingen daadwerkelijk opvolgen.
VVE’S ALS AANGESLOTEN ONDERNEMING ONDER DEZE VERGUNNING WERKEN.
Hoe dit geregeld kan worden en aan de
MAAR HOE ZIT HET EIGENLIJK MET COLLECTIEVE VERGUNNINGEN?
AFM kan worden aangetoond, is afhankelijk van de wijze waarop de samenwerking
tussen de centrale onderneming en de
De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat een door
aangesloten partijen wordt vormgege-
de AFM verleende vergunning noodzakelijk is om actief te kunnen
ven. Als er bijvoorbeeld een nieuwe
zijn als financieel dienstverlener. Om een vergunning te kunnen
entiteit (zoals een bv) wordt opgericht,
krijgen, moet de aanvrager aan diverse in de Wft neergelegde
waarin zowel de centrale rechtspersoon
vergunningseisen voldoen. Die vergunningseisen zien op onder
als de aangesloten ondernemingen
meer deskundigheid van dagelijks beleidsbepalers, vakbekwaam-
meedoen (bijvoorbeeld via aandelen),
heid van medewerkers en inrichting van de bedrijfsvoering. Een
dan ligt het voor de hand om de afspra-
financieel dienstverlener kan goede redenen hebben om geen
ken rondom de zeggenschap en be-
zelfstandige vergunning te willen of kunnen aanvragen; bijvoor-
voegdheden van de centrale rechtsper-
beeld als de financieel dienstverlener actief is in meerdere zelf-
soon in de statuten neer te leggen. Er kan
standige vestigingen. Het kan dan aantrekkelijk zijn om niet voor
ook voor gekozen worden de afspraken
iedere vestiging een aparte vergunning te hoeven aanvragen,
vast te leggen in een samenwerkings-
maar slechts één vergunning voor alle vestigingen. De Wft biedt
overeenkomst. Zolang maar blijkt dát de
voor die financiële dienstverleners een alternatief voor het aanvragen van een zelfstandige vergunning. Dit alternatief heet een
collectieve vergunning en is geregeld in artikel 2:105 Wft.
52
:
NUMMER 27
‘ALLES KOMT OP HET BORD VAN
DE CENTRALE ONDERNEMING’
centrale rechtspersoon de partij is waar de zeggenschap rust en
zaken betreft die zien op het doen en
op welke wijze de bevoegdheden van de aangesloten onderne-
nalaten van de aangesloten ondernemin-
mingen worden ingeperkt.
gen. Als de medewerkers van de aangesloten ondernemingen zich niet gedra-
Een tweede vereiste is dat de centrale rechtspersoon moet
gen, komen de consequenties daarvan
kunnen aantonen dat zij voldoende mogelijkheden heeft om de
voor rekening van de centrale onderne-
aangesloten ondernemingen doorlopend deskundige ondersteu-
ming. De door de AFM te treffen handha-
ning te bieden. Dit kan bijvoorbeeld worden geregeld door vanuit
vingsmaatregelen, denk aan boetes,
de centrale rechtspersoon periodiek bijeenkomsten te organise-
komen dan uitsluitend voor rekening van
ren waarin de voor de aangesloten ondernemingen relevante
de centrale onderneming.
ontwikkelingen worden doorgenomen. Ook kan de centrale
onderneming een helpdesk aanbieden of de vereisten op vakbe-
RECIDIVE
kwaamheidsgebied actief bewaken.
Het is zelfs mogelijk dat als één van de
aangesloten ondernemingen in de fout is
Het derde element is dat de centrale rechtspersoon door de
gegaan en er doet zich nadien bij een
aangesloten ondernemingen moet worden gemachtigd om hen
andere aangesloten onderneming nog
bij de AFM te vertegenwoordigen. Die vertegenwoordigingsbe-
een incident voor, dat de AFM dit beoor-
voegdheid ziet niet alleen op de vergunningaanvraag maar ook
deelt als recidive en er dus een hogere
voor de periode dat partijen onder de vlag van de collectieve
boete opgelegd kan worden. Dit komt
vergunning actief zijn.
dan eveneens op het bord van de centrale onderneming. Het is dus van groot
VOORDELEN
belang dat de centrale onderneming
De mogelijkheid voor financieel dienstverleners om onder één
goed op de hoogte is van het reilen en
collectieve vergunning te kunnen opereren, biedt evident voor-
zeilen binnen de bij haar aangesloten
delen. Er hoeft immers maar één vergunning aangevraagd te
ondernemingen. Dit kan bijvoorbeeld
worden in plaats van voor iedere aangesloten partij een eigen
geborgd worden door periodiek audits uit
vergunning en dat scheelt kosten. In de praktijk biedt de collec-
te (laten) voeren, waarbij steekproefsge-
tieve vergunning diverse toepassingsmogelijkheden. Bijvoor-
wijs op dossierniveau wordt beoordeeld
beeld voor een beheerder van een Vereniging van Eigenaren.
of er conform de wet- en regelgeving
Volgens de AFM kan een beheerder van een VvE onder omstan-
wordt gewerkt. Maar ook het gebruiken
digheden voor verrichte verzekeringsactiviteiten worden aange-
van het gezond verstand (is mijn organi-
merkt als bemiddelaar in de zin van de Wft. Voor bemiddelen is
satie er eigenlijk wel op ingericht om
een Wft-vergunning nodig. Het is voor een VvE-beheerder
daadwerkelijk met meerdere aangesloten
voorstelbaar niet werkbaar om er zelf een aan te vragen. De
ondernemingen samen te werken?), het
VvE-beheerder kan er dan voor kiezen om als aangesloten
maken van goede en heldere afspraken
onderneming te opereren onder de collectieve vergunning van
(hoe ziet de samenwerking er in de
bijvoorbeeld een assurantieadviseur of branchevereniging.
praktijk uit en wat verwachten partijen
van elkaar?) en duidelijke en frequente
VERANTWOORDELIJKHEID
communicatie tussen de centrale onder-
Zoals met veel zaken in het leven, geldt ook hier: bezint eer ge
neming en de aangesloten ondernemin-
begint. Want op de centrale onderneming rust een zware verant-
gen (welke personen overleggen wanneer
woordelijkheid met mogelijk grote gevolgen. De centrale onder-
met elkaar?) zijn voor een centrale onder-
neming zal namelijk door de AFM worden beschouwd als het
neming van wezenlijk belang om de
enige aanspreekpunt. Door de AFM zal nog uitsluitend met de
onder haar paraplu opererende onderne-
centrale onderneming worden gecommuniceerd, ook waar het
mingen onder controle te houden.
11 NOVEMBER 2016
:
53
Download