Your reference - Webdesign voor Starters

advertisement
WMO
ADVIESRAAD

WOENSDRECHT
Gemeente Woensdrecht
T.a.v. College
Huijbergseweg 3
4631 GC Hoogerheide
Uw ref.
LvdB
Onze ref.
vzWmoar
Tel.
Datum
26.02.2017
Betreft: Notitie beleidskaders bibliotheekwerk in de gemeente Woensdrecht.
Geacht college,
In de reactie op deze notitie beperken we ons tot het onderdeel de rol van de
bibliotheken in het Sociaal Domein c.q. de toegang.
Verwezen wordt naar de evaluatie van de gemeentelijke toegang tot het sociaal
domein wat zal resulteren in een vernieuwde opzet voor de toegang. Dit heeft alles te
maken met de verhuizing van de Kromstraat 4 en BWI naar het gemeentehuis. Hierbij
wordt tevens gekeken naar het gebruik van het gemeentehuis inclusief de huidige
ruimte die de bibliotheek in gebruik heeft.
Belangrijke aspecten voor de bevordering van de participatiesamenleving.
De bibliotheek wordt bij uitstek geschikt geacht als informatiemarkt, voor iedereen een
veilige, toegankelijke en laagdrempelige plek,
Diverse rollen worden genoemd als ondersteuning van het volwassenonderwijs, de
bestrijding van laaggeletterdheid en ondersteuning van burgers. Genoemd wordt dat
grote groepen mensen in meer of mindere mate, moeite hebben zelfredzaam te zijn,
hun gezondheid, hun financiële huishouding, hun werk en hun loopbaan. Ook het niet
voldoende (digi)taalvaardig zijn maakt een groep mensen kwetsbaar.
Om te voorkomen dat mensen verder achterop geraken en in de valkuil van
achterstand en isolement terecht komen is het belangrijk dat de bibliotheek als fysieke
plek in de wijk/kern deze groep burgers bedient en ondersteunt.
Deze aspecten zijn van groot belang voor een samenleving waarin de rijksoverheid
steeds meer zelfredzaamheid verlangt.
Speerpunten.
Bij de beoogde vernieuwing worden voor de verdere uitwerking een vijf-tal
speerpunten genoemd.
1. Informatievoorziening;
2. Ondersteuning van en samenwerking met het onderwijs;
Secretariaat:
C. Kuen – Swolfs
Melis Blecklaan 36
4634 VX Woensdrecht
Tel.nr: 0164-620350
Email: [email protected]
WMO
ADVIESRAAD

WOENSDRECHT
3. Bestrijding laaggeletterdheid;
4. Mediawijsheid;
5. Meedoen in sociaal domein.
Zonder al te uitvoerig in te gaan op genoemde speerpunten wordt per speerpunt een
aantal zaken genoemd die van belang zijn voor in het bijzonder de kwetsbare burger.
Ad 1. Hoewel de uitleen van materialen in toenemende mate digitaal en landelijk zal
plaatsvinden, blijkt er toch behoefte te zijn aan face-to-face contact en advies. Deze
advies-of gidstaak neemt aan belang toe in de huidige informatie jungle.
Ad 2. Omdat lezen voor het plezier en geletterdheid elkaar over en weer versterken is
het van belang om kinderen al in hun vroege jeugd positieve leeservaring mee te
geven.
Hierbij heeft de toekomstige bibliotheek een taak.
Ad 3. De gemeente wil de bibliotheek in het bijzonder inzetten op het bevorderen van
lezen en schrijven en op digitale vaardigheden. Ook wordt gedacht als gids waar
mensen terecht kunnen voor informatie over of doorverwijzing naar taalaanbieders,
speciale cursussen of workshops.
Ad 4. Belangrijke taak is weggelegd in het wegwijs maken van mensen in de nieuwe
media, de mediawijsheid. Een voorbeeld hierbij is het streven van het huidige kabinet
om in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Belangrijk is dan ook het
leren omgaan met computers en internet tot het ontsluiten van informatie.
De bibliotheek is bij uitstek geschikt als het instrument dat mensen op dit gebied kan
onderrichten en begeleiden en het onderwijs hierbij kan ondersteunen. Mediawijsheid
is ook onderdeel van het zelfredzaamheid maken van burgers.
Ad 5. De vorige vier speerpunten hebben allemaal te maken met ondersteuning en
ontwikkeling van mensen. Een sterk punt van de bibliotheek is het huidige
maatschappelijk bereik en de laagdrempeligheid. Zij bereiken ook de kwetsbare
inwoners, kunnen hun wensen signaleren en deze mensen met passende
programma’s ondersteunen of in contact brengen met een andere partij. De bibliotheek
kan bijvoorbeeld ruimte en faciliteiten ter beschikking stellen voor buurtinitiatieven,
doelgroepgerichte activiteiten en inloopspreekuren. We kunnen hierbij denken aan een
inloopspreekuur voor de cliëntondersteuner(s).
De 5 speerpunten worden vertaald in een volgende opdracht:
“Het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om mee te kunnen
doen in en bij te kunnen dragen aan de samenleving”.
Er komt dus een vervolgtraject waarbij met diverse instellingen zal worden gesproken
over hun inzet. Er moet nog verder vorm worden gegeven aan het uitwerken en
optimaliseren van de speerpunten.
Secretariaat:
C. Kuen – Swolfs
Melis Blecklaan 36
4634 VX Woensdrecht
Tel.nr: 0164-620350
Email: [email protected]
WMO
ADVIESRAAD

WOENSDRECHT
Conclusie:
Voor onze WMO Adviesraad zien wij het belang van de rol van de bibliotheek in het
sociale domein zoals in deze notitie wordt aangegeven. Belangrijk is dat bij de verdere
invulling van de integrale toegang in het gemeentehuis de laagdrempelige
(onpartijdige) toegang blijft gewaarborgd om invulling te blijven geven aan de
doelstellingen.
Van belang is om als WMO Adviesraad bij het vervolgtraject te worden betrokken voor
de verdere invulling van de speerpunten.
Met belangstelling zien wij uw reactie en antwoord op bovenstaande tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Wmo Adviesraad
C. de Weert
voorzitter
Secretariaat:
C. Kuen – Swolfs
Melis Blecklaan 36
4634 VX Woensdrecht
Tel.nr: 0164-620350
Email: [email protected]
Download